חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | מה דינו של אזרח ישראלי שביצע עבירה פלילית בחו"ל?

מה דינו של אזרח ישראלי שביצע עבירה פלילית בחו"ל?

בחופשות הקיץ ובעיקר בחגים, ישראלים רבים מעדיפים לבלות בחוץ לארץ. יש לזכור כי החוקים הפליליים החלים בארצות אחרות שונים מאלה שבארץ ולעיתים חלק מהנופשים עלולים למצוא עצמם מסתבכים בפלילים לאחר שביצעו עבירה מחוסר ידיעתם את הכללים. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת פנים וחוץ, מרכיביה, מה העונשים המוטלים על אזרחים ישראלים שביצעו עבירה פלילית בחו"ל ובאילו מקרים דיני העונשין בישראל חלים על עבירות המבוצעות כנגד אזרח ישראלי או תושב ישראל.

כיצד עבירת פנים וחוץ מוגדרת בחוק העונשין?

הדינים הנוגעים למקום עשיית העבירה כתובים תחת פרק ג' לחוק העונשין. עבירת פנים מוגדרת בסעיף 7(א) לחוק העונשין והיא עבירה שנעברה באופן מלא או חלקי בתוך שטח ישראל. מעשה הכנה לשם ביצוע עבירה שנעשה מחוץ לשטח ישראל, אך בכוונה שהעבירה תתבצע, כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל - נחשבים לעבירת פנים. עבירת חוץ לעומת זאת, מוגדרת בסעיף 7(ב) כמחוץ לשטח ישראל, קרי מחוץ לשטח הריבונות של מדינת ישראל הכולל את רצועות החופים ואת כלי השיט והטיס הרשומים. לפי סעיף 12 לחוק, דיני העונשין של ישראל יחולו על כל עבירת פנים.

מה דינו של אזרח ישראלי או תושב ישראלי שביצע עבירה פלילית בחו"ל?

לפי סעיף 15 לחוק העונשין, דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות חוץ מסוג פשע או עוון, שנעברה בידי אדם שהיה בשעת עשיית העבירה או לאחריה אזרח ישראלי או תושב ישראל. במידה ואדם מישראל הוסגר למדינה אחרת בשל אותה עבירה וניתן לו שם הדין, לא יחולו עוד עליה דיני העונשין של ישראל.

הסייג לפיו העבירה היא גם לפי דיני אותה מדינה בה בוצעה, לא יחול אם העבירה היא אחת מהבאים והיא נעברה על ידי אזרח ישראלי: ריבוי נישואין לפי סעיף 176 לחוק העונשין, עבירות זנות ותועבה לפי סימן י' לפרק ח' שנעברה בקטין או בקשר לקטין, מתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף 291א, הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה לפי סעיף 370, גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376ב וסחר בבני אדם לפי סעיף 377.

האם חוק העונשין חל על אזרח או תושב ישראל שהוסגר למדינה בה ביצע את העבירה?

במידה ואדם מישראל הוסגר למדינה אחרת בשל עבירה שביצע ונתן שם את הדין עליה לא יחולו עליו דיני העונשין של ישראל.
אדם שביצע עבירות בחו"ל לא ניתן להעמידו לדין בישראל פרט למצבים בהם הדבר הוסכם על ידי היועץ המשפטי, בדרך כלל בעבירות להן עניין לציבור. אדם שנגזר דינו בחו"ל, לא יעמוד בארץ למשפט נוסף פרט למצבים חריגים.
יועץ משפטי רשאי לבקש מבית המשפט בארץ שנאשם שלא ריצה את עונשו בחו"ל, או שריצה את חלקו, ירצה את תקופת המאסר בארץ והדבר ייחשב כאילו העונש הוטל מלכתחילה בארץ. כמו כן, תקופת המעצר של הנאשם תנוכה מהעונש שעליו לרצות בארץ.

במידה והוטל על אזרח או תושב ישראל קנס או פיצוי לאדם אחר, נוסף על עונש מאסר, והוא טרם שילם את המוטל עליו או חלק מכך, בית המשפט בישראל רשאי לחייבו בתשלום הקנס או הפיצוי או חלקם שטרם שולמו על ידו במדינה המבקשת. במידה ומדינת ישראל גבתה את הקנס או הפיצוי, היא תעביר אותו למדינה המבקשת בהתאם להסדר שייקבע.

האם בית משפט בישראל רשאי לקצר את תקופת המאסר של אזרח ישראלי שביצע עבירה בחו"ל?

בתי המשפט בארץ רשאים לקצר את העונש בתנאי שקיים הסכם עם המדינה הזרה שהטילה את גזר הדין. במקרה שהוטל על מבצע העבירה שנמצא בישראל, תשלום פיצויים או קנס כספי בנוסף למאסר, בית המשפט רשאי להורות, לפי בקשת היועץ המשפטי, כי ישלם את מלוא הסכום תוך הודעה לרשויות במדינה הזרה. בתום ההליך התשלום שהוטל יועבר למדינה הזרה.

כיצד חוק העונשין מתייחס לעבירה שבוצעה נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל בחו"ל?

סעיף 13 לחוק העונשין מפרט כי דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ המבוצעות נגד העם היהודי המונות עבירות הנוגעות לביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה, סדרי המשטר שבמדינה, פעילות תקינה של רשויות המדינה, רכוש המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות אחרות, רכוש, זכויות או פעילות תקינה של איגוד או גוף. כמו כן, דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ המבוצעות נגד חייו של אזרח ישראלי, תושב ישראל או עובד ציבור וגם כלפי חיי יהודי, באשר הוא יהודי או רכוש של מוסד יהודי, כמו גם כלפי עבירות חוץ המפרות את חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986.

בסעיף 14 לחוק העונשין מפורטות עבירות נגד אזרחים ישראלים או תושבים ישראלים. לפי סעיף א' דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ נגד חיי אזרח ישראלי או תושב ישראל, גופו, בריאותו או חירותו שהעונש המרבי עליהן הוא מאסר של שנה ומעלה. לפי סעיף ב' במידה והעבירה נעברה בשטחה של מדינה אחרת, דיני העונשין של ישראל יחולו במידה ומתקיימים התנאים הבאים:
1. העבירה הינה לפי דיני אותה מדינה.
2. לא מתקיים סייג לאחריות פלילית בנוגע לעבירה לפי דיני אותה מדינה.
3. האדם לא זוכה או הורשע באותה מדינה ולא נשא את העונש המוטל עליו בגללה.

כמו כן, בשל העבירה לא יוטל עונש חמור ממה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה בה בוצעה העבירה.

בסעיף 16 לחוק העונשין נקבע כי דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ, עליהם מדינת ישראל התחייבה באמנות בינלאומיות להעניש עליהם ואף אם הן נעברו בידי מי שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל ויהא מקום עשיית העבירה אשר יהא. דיני העונשין של ישראל יחולו על סעיף זה במידה והאדם לא זוכה או הורשע באותה מדינה ולא נשא את העונש המוטל עליו או במידה ולא מתקיים סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדינה. כמו כן, בשל העבירה לא יוטל עונש חמור ממה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה בה בוצעה העבירה.

באילו תנאים מדינת ישראל רשאית להתחייב באמנה בינלאומית להחיל את דיני העונשין שלה על עבירות-חוץ?

מדינת ישראל רשאית להתחייב באמנה בינלאומית להחיל את דיני העונשין שלה עבירות-חוץ או להחיל את ההוראות בסעיף 10, לבקשת מדינה זרה ועל בסיס של הדדיות, גם במקרים אחרים מאלה האמורים בסעיפים 13 עד 16, בתנאי שהתקיימו הקריטריונים הבאים:
1. על העבירה חלים דיני העונשין של המדינה המבקשת.
2. העבירה נעברה בידי אדם הנמצא בתוך שטח ישראל והוא תושב ישראל, בין אם הוא אזרח ישראלי ובין אם לאו.
3. בכפוף למיצוי הדין בישראל כלפי האדם, תוותר המדינה המבקשת על תחולת דיניה בעניין הנדון.

בישראל, לא יוטל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה המבקשת. כמו כן, שאר התנאים ייקבעו באמנה.

במידה והנך זקוק/ה לייעוץ מקצועי בנושא זה, ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג הורים שנחשדו בתקיפת ילדיהם הקטינים לא יועמדו לדין ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI - בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
גלבוע | 14:51 09/06/2016
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:03 09/06/2016
זימון למשפט על עבירת חציה בקו הפרדה לבן
רונן | 05:31 01/06/2016
זימון למשפט על עבירת חציה בקו הפרדה לבן
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:30 01/06/2016
התיישנות עבירת מעשה מגונה
דקלה | 14:13 07/09/2015
התיישנות עבירת מעשה מגונה
עו''ד אלון שליכטר | 15:02 12/09/2015