חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי בהסדר

הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי בהסדר

חוק הסדר מותנה מסמיך את רשויות התביעה לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם מספיק ראיות המאפשרות את העמדתם לדין בעילה של "סגירה בהסדר", בתמורה להודייתם והתחייבותם לשלם פיצוי או להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד. עו"ד אסף דוק מסביר אודות ההליך וכיצד ניתן לסגור תיק פלילי שנפתח במשטרה בהסדר מותנה וכן מדוע חשוב להיות מיוצג בהליך על-ידי עורך דין מנוסה.

הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי בהסדר

תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין הפלילי שהביא עימו הסדר חדש בשם "הסדר מותנה", מעשיר הלכה למעשה את "ארגז הכלים" העומד לרשות התביעה, ומאפשר התאמה טובה יותר בין חומרת העבירה ונסיבות ביצועה לבין חומרת התגובה החברתית המופעלת נגד העבריין. בהקשר זה ראו את הנחיית היועמ"ש מספר 4.3042 בדבר סגירת תיק בהסדר מותנה.

לאחר שאדם נחקר במשטרה התיק בעניינו עובר לבדיקתן של רשויות התביעה לצורך עיונם בחומר הראיות ובחינת השאלה האם יש להגיש נגדו כתב אישום או אם לאו. כל אותה העת תיק החקירה נגד החשוד מצוי בסטטוס של תיק מב"ד (תיק הממתין לבירור דין) ורישום בעניין מופיע בתדפיס המרשם הפלילי שלו.

מתוך ההכרה כי ההחלטה האם להעמיד אדם לדין בגין ביצוע עבירה פלילית הינה החלטה רבת משמעות לחייו, שכן כל הגשה של כתב אישום, ואין המשנה באיזו עבירה, יש בה משום לפגוע  פגיעה של ממש בנאשם, המחוקק קבע זכות שימוע פלילי לחשוד בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, לפיו על רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירה מסוג פשע (עבירות שעונשן מעל 3 שנות מאסר) להודיע על כך לחשוד (מכתב יידוע לחשוד), והוא רשאי לפנות אליה תוך 30 יום, בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו. בכך מעניקה זכות השימוע לחשוד זכות טיעון ראשונית בטרם ישנה סטטוס ויהפוך מחשוד לנאשם אשר תלוי ועומד כנגדו כתב אישום בבית המשפט.

בתפ"ח 1138/05 מדינת ישראל נגד יעקב ארד נקבע כי הליך היידוע ובעקבותיו השימוע הינו זכות יסוד המוקנית לנחקר המאפשרת לו לשטוח את טענותיו במלואן ועל התביעה להאזין לדברים בנפש חפצה ומתוך נכונות להשתכנע. עוד נקבע שמדובר בזכות טיעון שהינה מן הזכויות היסודיות במשפט הישראלי  ונמנית עם עקרונות של הצדק הטבעי וקשורה בטבורה לחובת ההגינות השלטונית.

בסיום עיון התביעה בתיק החקירה וקיום הליך השימוע, רשאית היא להורות למשטרה להוסיף ולחקור או לנהוג באחת מן האפשרויות הבאות:

1. להעמיד את החשוד לדין פלילי - כלומר, להגיש כתב אישום נגד החשוד לאור העובדה שיש בחומר החקירה "ראיות מספיקות" לאישום פלילי. במצב זה, כתב האישום יוגש על-ידי התביעה לבית המשפט המוסמך מקומית ועניינית לדון באותה עבירה.

2. להחליט על גניזת התיק הפלילי - באחת משלוש עילות סגירה הבאות: היעדר ראיות מספיקות, היעדר עניין לציבור או היעדר אשמה פלילית.

3. להורות על סגירת תיק מותנית - כלומר, סגירת התיק הפלילי כנגד החשוד מבלי שיוגש נגדו כתב אישום – וזאת בתמורה להודייתו והתחייבותו לשלם פיצוי ו/או לעמוד בפיקוח שירות המבחן ו/או להימנע מביצוע עבירה בעתיד. ההסדר המותנה חל על עבירות קלות שמוגדרות כעבירות "עוון" (עד שלוש שנות מאסר) או "חטא" (עד 3 חודשי מאסר) וזאת בכפוף לכך שלחשוד אין עבר פלילי ב-55 השנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה וכן במצב בו התובע סבור שהעונש שהיה מוטל על החשוד, במידה ואכן הוא היה מורשע על-ידי בית המשפט, לא היה כולל רכיב של מאסר בפועל.

הסדר מותנה יתאפשר בתנאים הבאים

1. ניתן לסגור תיק בהסדר רק בעבירות חטא ועוון, וכן בעבירות פשע מסוימות (עבירות פשע המנויות בתוספת השישית שאינן עבירות שאפשר להטיל בגינן קנס או כופר).

2. לדעת התובע העונש המתאים אינו כולל מאסר בפועל.

3. הנאשם לא עבר עבירות ב-5 שנים האחרונות.

4. לאחר ההסדר, הנאשם לא יועמד לדין, ובלבד שיקיים את תנאי ההסדר.

5. ההסדר יכול לכלול: קנס, פיצוי לנפגע העבירה (עד לתקרה של 14,400 שקלים), התחייבות שלא לעבור עבירות, תכנית טיפול ושיקום, תנאי שבתוספת החמישית (מכתב התנצלות לנפגע העבירה, שלילת רישיון נהיגה, התחייבות שלא ללכת למקום מסוים או שלא לעמוד בקשר עם אדם מסוים, ועוד).

דוגמאות לעבירות הנכללות בהליך הסדר תיק מותנה במשטרה

◻️ תקיפה (ללא גרימת חבלה) 

◻️ גניבה (ללא אלימות או התפרצות) 

◻️ נזק לרכוש 

◻️ הזנחת השמירה על כלי ירייה 

◻️ השתתפות בתגרה 

◻️ החזקת נכס החשוד כגנוב 

◻️ הטרדה טלפונית 

◻️ העלבת עובד ציבור 

◻️ מכירה ואספקת אלכוהול לקטין

◻️ איומים 

◻️ הסגת גבול 

◻️ מעשי פזיזות ורשלנות בחיה

עיקרי הליך הסדר מותנה

סגירת תיק בהסדר (סעיף 67א(ב)) – ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום, רשאי הוא שלא להעמיד חשוד לדין ולהציע לו הסדר, אם ראה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה.

סיוג ההסדר לעבירות מסוימות (סעיף 67א(ג)) – לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, או בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית, שאינה אחת מהעבירות המנויות באותו סעיף.

תנאים לעריכת ההסדר (סעיף 67א(ד)) – תובע רשאי לסגור תיק בהסדר כאמור בהתקיים שני אלה: (א) העונש המתאים לדעתו, לפי הוראות סימן הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, אינו כולל מאסר בפועל; (2) אין פרט רישום פלילי שנרשם בעניינו של החשוד (לרבות הסדר) בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נשוא ההסדר ואין חקירות או משפטים תלויים ועומדים בעניינו שאינם חלק מההסדר.

הוראות לעניין עריכת הסדר (סעיף 67ב) – התובע יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו אם יודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטת בהסדר וקיים את התנאים שיפורטו בו.

לפני שידון התובע עם החשוד בתנאי ההסדר, עליו לפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום (טיוטת כתב אישום), וכן יציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות להתקיימות התנאים לעריכת ההסדר. כל אלה יישמרו בתיק.

תנאי ההסדר (סעיף 67ג) – תובע יהיה רשאי לכלול בהסדר תנאים כגון: קנס לאוצר המדינה; פיצוי לנפגע עבירה; התחייבות להימנע מביצוע עבירה; עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות של"צ ופיקוח שירות המבחן; ונקיטת אמצעים שונים לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, המנויים בתוספת החמישית לחוק. וכל אלה בכפוף למגבלות ולסייגים המנויים באותו סעיף.

לשם קביעת תנאי ההסדר יתחשב התובע בעיקרון המנחה בענישה, בשיקולים ובנסיבות הקבועים סימן הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה.

עיון בחומר חקירה לפני חתימה על הסדר (סעיף 67ד) – בטרם ייחתם הסדר, רשאי החשוד לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר.

תוכן ההסדר (סעיף 67ה) – הסדר ייערך בכתב, ייחתם בידי התובע והחשוד ויכיל את הפרטים המנויים בסעיף.

עילת סגירת תיק בהסדר (סעיף 67ו) – התובע יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר" לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר וישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת ישראל ויודע על כך לחשוד. הוראות סעיפים 63 ו-64 לחסד"פ לא יחולו לעניין תיק שנסגר בהסדר.

סירוב להסדר או הפרת תנאיו (סעיף 67ז) – לא הסכים החשוד להסדר כולו או לתנאי מתנאיו, יעמידו התובע לדין לפי טיוטת כתב האישום. סבר התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, בעקבות ידע חדש שהובא לידיעתו לאחר סירוב החשוד, יסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב. התובע לא יעמיד חשוד לדין בשל עובדות המהוות עבירה שהוא הודה בהן במסגרת הסדר, אלא אם כן החשוד לא מילא את תנאי ההסדר או אם נמצא שההסדר הושג במרמה.

בהמשך נקבעו הוראות משלימות לעניין אי מילוי תנאי ההסדר מצד החשוד והעמדתו לדין בשל כך. כן נקבע כי הועמד חשוד לדין לאחר שנחתם עימו הסדר, יראו את ההסדר כמבוטל והחשוד לא יהיה מחויב למלא אחר התנאים שטרם מילא. מילא החשוד חלק מתנאי ההסדר, יתחשב בכך בית המשפט בבואו לגזור את דינו.

הועמד חשוד לדין לאחר שהוצע לו הסדר או לאחר שנחתם עימו הסדר, לא יבקש התובע להטיל עליו עונש של מאסר בפועל, אלא אם כן הובא לידיעתו מידע חדש.

הודיית חשוד בעובדות המהוות עבירה, במסגרת הסדר, לא תשמש ראיה נגדו בהליך פלילי בשל עובדות אלה.

פרסום בדבר הסדרים (סעיף 67ח) – הפרטים המנויים בסעיף יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התביעה הנוגעת בדבר בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגור תיק בהסדר, אך לא תזהה את החשוד או את נפגע העבירה.

סייג להתיישנות עבירות – על אף האמור בסעיף 9(א) לחסד"פ, נסגר תיק בהסדר סגירת תיק מותנית, לא תימנה התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר במניין תקופת ההתיישנות.

תיקון עקיף לחוק המרשם הפלילי – מידע על סגירת תיק בהסדר סגירת תיק מותנית ייכלל בגדרי סעיף 11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. כלומר, בדומה ל"תיקים סגורים", לא יימסר מידע בדבר הסדר מהסוג הזה אלא לגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי.

תיקון עקיף לחוק זכויות נפגעי עבירה – התאמת הוראותיו של חוק זכויות נפגע עבירה, התשס"א-2001 לתיקון החוק, ובכלל זה: זכות העיון של הנפגע בהסדר (סעיף 9 לחוק); הזכות של נפגע בעבירת מין או אלימות חמורה להביע עמדה לפני התובע לעניין ההסדר (סעיף 17 לחוק); והחובה של התביעה ליידע את הנפגע בדבר סגירת התיק בהסדר או כוונה להגיע להסדר (התוספת השנייה והתוספת השלישית לחוק).

דוגמה להזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה:

דוגמה להסדר מותנה שנחתם עם לקוח המשרד:

 

מדיניות חדשה נגד משתמשי סם הקנאביס - סגירת תיק בהסדר מותנה

המדיניות החדשה נגד משתמשי סמי הקנאביס (מריחואנה וחשיש) ממקדת את המאמצים בהסברה וחינוך תוך שימוש בהליכים פליליים רק כמוצא אחרון. המדיניות החדשה קובעת כי אדם שיימצא מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה והשנייה - יושת עליו קנס בלבד ולא יינקטו נגדו הליכים פליליים. במקרה של עבירה שלישית - הטיפול יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה ותישקל אפשרות שלילת רישיונות הנהיגה או הנשק של המשתמש. רק במקרה של עבירה רביעית ומעלה – המשטרה תשקול הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי.

האם החשוד יכול לסרב להליך ההסדר המותנה?

החשוד יכול לסרב לקיום הההליך. בנסיבות אלה יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט לצורך המשך ההליך המשפטי נגדו.

מה המשמעות של אי עמידה בהסכם?

מדובר בהפרת חוזה שיוביל להגשת כתב אישום לבית המשפט נגד החשוד.

מתי צפוי להיסגר התיק הפלילי נגד החשוד?

ברגע שהחשוד עמד בתנאי ההסדר התיק הפלילי נגדו ייסגר באופן מיידי וההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של המשטרה ללא פרטים מזהים.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך הסדר מותנה

החשוד זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בכל שלב בהליך וכן לצלם את חומרי החקירה לרבות את טיוטת כתב האישום טרם הגעה לפגישה עם יחידת הסדרים מותנים.

מקרה לדוגמה - ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות המשרד שהואשמו בגניבה

נגד לקוחות המשרד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בעבירות גניבה בצוותא חדה בסכומי כסף גבוהים.

לאחר בחינת נסיבות המקרה ועל אף שהוגש כתב אישום, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס סימלי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בתוך 6 חודשים, בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה מיטבית ולביטולו של כתב האישום ומניעה של רישום פלילי אשר היה עלול לפגוע בעתידם המקצועי של לקוחות המשרד.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בשלוחת הסדר תיק מותנה תל אביב לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוחות במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהמשך העמדתם לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתם כל רישום פלילי.

להלן החלטת בית המשפט על ביטול כתב האישום נגד לקוחות המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם, פרטיהם המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

מקרה נוסף לדוגמה - סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו

לקוח המשרד, עובד מוערך במלון בים המלח, נחקר במשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה, הסגת גבול והדחה בחקירה, זאת על רקע תלונה שהוגשה על-ידי אחת מעובדות המלון לפיה נכנס לחדרה ללא רשות וביצע בה מעשים מגונים ואף ניסה להניעה מלדווח על מעשיו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה לפרק זמן קצוב. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

דוגמה לסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח המשרד שהטריד מינית עובדת קטינה שלו:

לקוח המשרד, בעלים של צוות בידור במלון בדרום, נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית של עובדת קטינה שלו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס ועמידה בתנאי שירות המבחן. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

 

דוגמה לסגירת תיק תקיפה בהסדר מותנה על ידי משרדנו:

 

דוגמה לסגירת תיק גניבה סדרתית מרשת מזון שנוהל על ידי משרדנו:

 

דוגמאות נוספות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים בהסדר מותנה:

✔️  ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח

✔️  ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר ללקוחות שהואשמו בגניבה

✔️  סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו

✔️  סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה

✔️  סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו

✔️  סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה

✔️  סגירת תיק מעשה מגונה בקטין בחוסר אשמה

✔️  סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה

✔️  סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים

✔️  סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה

✔️  סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה

✔️  סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בגניבה ממעביד

✔️  סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה

✔️  סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי

✔️  סגירת תיק פלילי בעבירת תיווך בסמים לקטינים

✔️  סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט

✔️  סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית

✔️  סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת

✔️  סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה

ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה במסגרת הליך סגירת תיק בהסדר מותנה. עורך הדין יוכל לסייע לך להבין האם המקרה הספציפי שלך ראוי ויכול להסתיים ללא העמדה לדין פלילי. במידה והתשובה לכך הינה חיובית – הרי שעל עורך הדין לשאת ולתת בשמך מול נציגי התביעה על מנת ולהגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורך. הליך זה מהווה כלי חשוב בניסיון להימנע מהעמדתך לדין פלילי – אל תזלזלו בו.

נוכח חשיבותו הרבה של הליך סגירת תיק בהסדר מותנה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לו על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך, עליך להתייחס אליו בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך. באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
הסדר סגירת תיק מותנית | סגירת תיק פלילי | סגירת תיק פלילי בהסדר | תיקון 66 לחסד"פ | סגירת תיק פלילי לקטינים | סגירת תיק פלילי בהסדר לקטינים | הליך טיפול מותנה | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | ביטול תיק פלילי | ביטול תיק משטרה | הסדר מותנה | סגירת תיק מותנית | סגירת תיק בהסדר | סגירת תיק בהסדר מותנה | סגירת תיק קנאביס בהסדר מותנה | סגירת תיק סמים קלים בהסדר מותנה | סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה | סגירת תיק משטרה בהסדר מותנה | עורך דין הסדר מותנה | הסדרים מותנים בפרקליטות | הסדרים מותנים במשטרה | הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה | יחידת הסדר מותנה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סמים קלים שנתפסו ברשותי
דוד | 14:24 15/10/2016
סמים קלים שנתפסו ברשותי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:59 16/10/2016
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014
המלצת עו"ס וקצין מבחן על טיפול במרכז יום למכורים
רן א | 14:07 08/02/2016