חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה

הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה

קיבלת הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה? רשויות התביעה הוסמכו לאחרונה לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם מספיק ראיות המאפשרות את העמדתם לדין בעילה של "סגירה בהסדר", בתמורה להודאה בעבירה והתחייבות לשלם פיצוי או להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד. עו"ד אסף דוק מפרט אודות הליך הסדר מותנה ומסביר כיצד ניתן לסגור תיק פלילי שנפתח במשטרה בהסדר מותנה ומדוע כדאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין פלילי מנוסה.

ההליך הפלילי – רקע

הליך פלילי הוא ארוך וכולל שלבים רבים. כנגד החשוד מוגשת תלונה והמשטרה פותחת בחקירה, גלויה או סמויה. החשוד מוזמן לחקירה משטרתית, ובה מנסים החוקרים לבסס נגדו תשתית ראייתית ולהעביר תיק מגובש לפרקליטות או לתובע המשטרתי. לחלופין, החקירה יכולה להסתיים בלא כלום והתלונה תבוטל ללא כל השלכות.

במידה ורשויות התביעה מחליטות שיש מספיק ראיות להעמדת החשוד לדין, מוגש נגדו כתב אישום ומתחיל משפט פלילי באחד מבתי המשפט המוסמכים לדון בעבירה הפלילית. המשפט יכלול: חקירת עדים, טענות ההגנה, התביעה ועם סיום ההליך מחליטים השופטים אם האדם זכאי או אשם. אם זכאי, ישוחרר לדרכו ללא כל הרשעה. אם אשם, יורשע בעבירות שעליהן נחקר (או עבירות אחרות שהושגו בהסדרים בין התביעה להגנה), וייקבע גזר דינו. העונשים מגוונים ויכולים להיות מאסר מותנה, מאסר בפועל, עבודות שירות, קנסות ופיצויים למתלונן ועוד.

כמובן שהליך כזה הוא בעל משמעות רבה על עתידו של כל אדם. עצם קיומו של תיק במרשם הפלילי מונע מהאדם לעסוק במקצועות רבים ועלול גם לפגוע במוניטין שלו ובחיי משפחתו והסובבים אותו. משום כך, יש לשאוף לסיים את ההליך הפלילי בסגירת התיק המשטרתי על מנת ולהימנע מהעמדה לדין בבית משפט. סגירת התיק במשטרה אפשרית בשלוש עילות: היעדר אשמה, חוסר ראיות  והיעדר עניין לציבור.

יש לשאוף לסגור את התיק מחוסר אשמה פלילית, משום שכך התיק נמחק לגמרי מהרישומים המשטרתיים ואין להליך שהתרחש שום השפעה על חיי האדם. לעומת זאת סגירת התיק מ'חוסר ראיות' או 'היעדר עניין לציבור' היא בעלת השלכות ויש מקומות עבודות וגופים נוספים שזכאים לעיין בנתונים אלה.

תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין הפלילי שהביא עימו הסדר חדש בשם "הסדר מותנה", מעשיר הלכה למעשה את "ארגז הכלים" העומד לרשות התביעה, ומאפשר התאמה טובה יותר בין חומרת העבירה ונסיבות ביצועה לבין חומרת התגובה החברתית המופעלת נגד העבריין. בהקשר זה ראו את הנחיית היועמ"ש מספר 4.3042 בדבר סגירת תיק בהסדר מותנה.

מהו הסדר מותנה?

הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לבין החשוד ובמסגרתו מודה החשוד בביצוע העובדות המוסכמות בהסדר (עובדות המבססות עבירה או עבירה פלילית) ומתחייב לקיים תנאים מסוימים המצוינים בהסדר. בתמורה, מתחייבת התביעה לא להגיש כתב אישום ולסגור את תיק החקירה בעילת "סגירה בהסדר".

מדובר בחלון הזדמנויות חדש לחשודים שיש מספיק ראיות להגיש נגדם כתב אישום, אך הם מעדיפים לא להגיע לשלב הבא והוא ניהול הליך פלילי בבית המשפט. לפני התיקון לחוק היה אותו אדם עומד בוודאות לדין, משום שהתבססו נגדו מספיק ראיות כדי להמשיך בהליך. כעת, יש לו הזדמנות לסיים את ההליך הפלילי ללא כתב אישום, מה שכמובן מונע את ההשלכות בעתיד על חייו ועל חיי הסובבים אותו.

על אף היתרון הגדול יש לזכור שבעבר היה אפשר להפנות את התיק במקרים מסוימים לסגירה בעילה של "חוסר עניין לציבור", והאדם היה ממשיך בחייו ללא כל תנאים. ואילו כיום, אותם תיקים עלולים להיות מופנים לסגירה ב'הסדר מותנה' הגורר עמידה בתנאים מסוימים והשגחה. נוסף על כך, כמו תיק שנסגר ב'היעדר עניין לציבור', כך גם סגירת תיק ב'הסדר מותנה' נרשם ברישומים הפנימיים של המשטרה. אמנם אין בכך הרשעה פלילית, עבר פלילי או רישום פלילי, אך כאמור יש גופים מסוימים הרשאים לדרוש רישומים אלה.

לעומת זאת, סגירת תיק ב'חוסר אשמה' תמחק לגמרי את המקרה מהרישום המשטרתי. עו"ד פלילי מיומן יכול לנתב את המקרה לסגירת התיק ב'חוסר אשמה', במקום להפנותו לסגירה ב'היעדר ראיות' או 'חוסר עניין לציבור'. אך אם אין אפשרות לכך, עדיף לנסות ולסגור את התיק בהסדר מותנה עם תנאים שיפורטו להלן, ולא להמשיך בהליך הפלילי.

מתי אפשר לסגור תיק בהסדר מותנה?

מטבע הדברים הפניית התיק למסלול של הסדר מותנה אפשרית רק על עבירות קלות או על עבירות שבוצעו בנסיבות מקלות, קרי עבירות מסוג עוון שהעונש הקבוע עליהן בחוק הוא עד שלוש שנות מאסר; עבירות מסוג חטא שהעונש הקבוע עליהן בחוק הוא עד שלושה חודשי מאסר. הן הפרקליטות והן התביעה המשטרתית רשאים לסגור תיק בהסדר מותנה על עבירות אלה:

הפרקליטות – מוסמכת להחיל הסדר מותנה על כל עבירות העוון הנמצאות תחת טיפולה, כולל: תקיפת שוטר, מרמה והפרת אמונים, עבירות זנות ותועבה לרבות החזקת פרסום תועבה, עבירות שוחד, גרימת מוות בנהיגה רשלנית, גרימת מוות ברשלנות, חבלה ברשלנות, מעשי פזיזות ורשלנות, מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו ומעשה מגונה בפומבי, עבירות מין לרבות הטרדה מינית, עבירות כלפי קטינים, כולל הפרת חובה של הורה או אחראי והזנחת ילדים, קשירת קשר לעוון, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, תרמית בניירות ערך עבירות מחשב ועוד.

התביעה המשטרתית – רשאית להחיל הסדר מותנה על עבירות של הסגת גבול כדי לעבור עבירה (למעט אם בוצעו כלפי בן משפחה), עבירות איומים (למעט אם בוצעו כלפי בן משפחה), עבירת מעשה פזיזות ורשלנות בחיה.

נוסף על אלה, ניתן להגיע להסדר מותנה בעבירות של בנייה ללא היתר, שימוש במקרקעין ללא היתר וסטייה מהיתר בניגוד לחוק התכנון והבנייה.

על עבירות מסוג פשע, קרי עבירה שהמחוקק קבע עליהן עונש מקסימלי של מעל 3 שנות מאסר, אפשר גם להגיע להסדר מותנה. עם זאת, טרם פורסמו עבירות הפשע שבהן מוסמכות רשויות התביעה השונות להגיע להסדר.

על עבירות אלה אי אפשר להגיע להסדר מותנה: עבירות מנהליות, עבירות שניתן בגינן להטיל עיצום כספי או כופר כספי, עבירות ברירת קנס, עבירות לפי פקודת התעבורה או פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) שלא גרמו לתאונת דרכים שבהן נחבל אדם חבלה של ממש.

דוגמאות לעבירות הנכללות בהליך הסדר תיק מותנה במשטרה

◻️ תקיפה (ללא גרימת חבלה)

◻️ גניבה (ללא אלימות או התפרצות)

◻️ נזק לרכוש 

◻️ הזנחת השמירה על כלי ירייה 

◻️ השתתפות בתגרה 

◻️ החזקת נכס החשוד כגנוב 

◻️ הטרדה טלפונית 

◻️ העלבת עובד ציבור 

◻️ מכירה ואספקת אלכוהול לקטין

◻️ איומים 

◻️ הסגת גבול 

◻️ מעשי פזיזות ורשלנות בחיה

מהם תנאי הסף לסגירת תיק בהסדר מותנה?

כאמור התנאי הראשון הוא סוג העבירה והגדרתה, אולם ישנם תנאים נוספים הקשורים לנסיבות הספציפית של מבצע העבירה ונסיבות ביצועה:

◻️  לחשוד אין עבר פלילי במהלך חמש השנים לפני ביצוע העבירה שבגינה מעוניינים להגיע להסדר. נוסף על כך לא תלויים ועומדים נגדו חקירות או משפטים פליליים אחרים ולא נערך עימו הסדר מותנה אחר בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה.

◻️  העונש המתאים לדעת רשויות התביעה לא כולל מאסר בפועל, כולל מאסר לריצוי בעבודות שירות.

◻️  יש מספיק ראיות לאישום בעבירה שבגינה מעוניינים להגיע להסדר מותנה.

נוסף על אלה, לתביעה יש שיקולים נוספים כדי לסגור את התיק בהסדר מותנה, כגון נסיבות אישיות של החשוד, התנהלותו לאחר ביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, מהן התוצאות שלה ונסיבות מקלות נוספות.

תובע רשאי להתנות את סגירת התיק בביצוע הפעולות הבאות:

הסדר מותנה, מעצם שמו והגדרתו, כולל כמה תנאים שעל האדם לעמוד בהם, כדי שאפשר יהיה לסגור את התיק. התנאים מגוונים ומשתנים ממקרה למקרה:

◻️  פיצוי לנפגע העבירה.

◻️  תשלום קנס לאוצר המדינה או לגורם אחר.

◻️  התחייבות להימנע מביצוע כל עבירה אחרת.

◻️  תוכנית טיפול ושיקום, כולל ביצוע שירות לציבור בפיקוח קצין מבחן.

◻️  סנקציות שונות, כגון הפקדת כלי ירייה, פסילת רישיון נהיגה, מכתב התנצלות לנפגע העבירה, התחייבות להימנע מכניסה למקום מסוים או להיות בקשר עם אדם מסוים, הסכמה לחילוט או השמדת חפץ הקשור לעבירה ואסור בהחלטה על פי חוק, השבת חפץ לנפגע העבירה ועוד.

◻️  אימוץ נוהלים פנימיים בכתב שיבטיחו מניעה של ביצוע עבירות דומות בעתיד.

◻️  התפטרות לצמיתות או התחייבות לא לשמש בתפקיד מסוים.

◻️  החזרה, תיקון או השמדת מוצרים שהתגלו לגביהם הפרות.

◻️  פינוי שטח ציבורי או שטח בבעלות המדינה שהחשוד מחזיק בו לא כדין.

◻️  בעבירות לפי חוק התכנון והבנייה, אפשר להתנות את ההסדר המותנה בהריסה, פירוק או סילוק מבנה או חלק ממנו שנבנו ללא היתר; הריסה, פירוק או סילוק של מבנה שנבנה כדין, אך יש באי פירוקו סכנה לשלום הציבור; הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין שנעשים ללא היתר; התאמת בניין שנבנה ללא היתר להיתר קיים.

◻️  בעבירות הקשורות לעסק שפועל לפי רישיון חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אפשר להתנות את ההסדר המותנה בהתחייבות להפסיק עיסוק לתקופה שלא תעלה על שבועיים; התחייבות להימנע מפעולות מסוימות המפורטות בהסדר.

◻️  בעבירות הקשורות לתביעה של משרד הכלכלה, אפשר גם להתנות את ההסדר המותנה בתיקון ליקויים שנבעו מהעבירה; נקיטת הליכים משמעתיים כלפי נושא משרה, אם החשוד או תאגיד או ארגון; התחייבות לדווח ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה על מילוי הוראות הקשורות לעבירה שבוצעה; הבאת אישור מרואה חשבון או עו"ד על עמידה בתנאי החוק.

הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה

לאחר איסוף כל הראיות, מקבל האדם הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה מטעם משטרת ישראל. המכתב כולל את שם האדם, תעודת הזהות שלו ומספר התיק. ההזמנה כוללת סעיפים אלה:

◻️  עדכון מטעם המשטרה כי תיק מספר כך וכך שבו נחקר האדם כחשוד הועבר לטיפול יחידת הסדר מותנה בחטיבת התביעות, ונשקלת העמדת החשוד לדין.

◻️  התביעה מוכנה לשקול אפשרות להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד ולסגור את התיק בהסדר מותנה מחוץ לכותלי בית הכלא.

◻️  ההסדר המותנה כפוף להודאה בעבירות שיפורטו בהסדר.

◻️  אם האדם מעוניין לקדם הסדר מותנה, עליו לפנות בעצמו או באמצעות עורך דינו למזכירות שלוחת התביעה.

◻️  אם לא תתקבל תשובה במהלך חודש הימים מהתאריך הנקוב במכתב, יוגש כתב אישום בגין התיק הנ"ל.

◻️  המכתב אינו הצהרה שאפשר להגיע להסדר מותנה מטעם התביעה, אלא רק אפשרות לבחון הצעה כזו, בכפוף לשיקול הדעת של גורם התביעה הרלבנטי ולנסיבות העניין.

עורך הדין שמייצג את החשוד ינסה לשכנע את התביעה כי המקרה הנדון מתאים לסגור את התיק בהסדר מותנה, וכי אפשר להימנע מהמשך ההליך הפלילי.

דוגמה להזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה ללקוח המשרד:

מדוע חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי טרם ההגעה להסדר מותנה?

חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי טרם ההגעה להסדר, מהסיבות הבאות:

◻️  אפשר לסגור את התיק בהסדר מותנה רק בעבירות מסוג עוון או חטא, ולכן אין טעם להשקיע אנרגיות או מאמץ אם מדובר בעבירות אחרות. עורך הדין יוכל להסביר בדיוק מהן העבירות שבהן חשוד האדם ומה האפשרויות הפתוחות בפניו.

◻️  לא תמיד החשוד עצמו יודע שתיק החקירה הועבר מהמשטרה לתביעה וכי הוא יכול להימנע מהמשך ההליך הפלילי על ידי סגירת התיק. עורך הדין ינסה לסגור את התיק בעילה של 'היעדר אשמה', אך אם אי אפשר ינסה להגיע לסגירתו בהסדר מותנה.

◻️  התנאים הנמצאים בבסיס ההסדר מגוונים ומשתנים ממקרה למקרה. עורך הדין יוכל לייעץ לחשוד מהם התנאים הנהוגים לעבירה שבה ביצע. כמו כן ייעץ לו להימנע מתנאים דרקוניים שלא יוכל לעמוד בהם. למשל, ניתוק קשר עם חברים, פיטורין ועוד.

◻️  גם אם כבר הוגש כתב אישום, יכול עורך הדין לבדוק אם אפשר לבטלו רטרואקטיבית ולהגיע לסגירת התיק בהסדר מותנה. 

ההליך הפלילי מורכב וכולל שלבים רבים. אף כי ברור לכולם שהאדם ביצע עבירה, החוק מאפשר לו כמה 'תחנות יציאה' בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה ונסיבות חייו. אחת מתחנות אלה היא סגירת התיק בהסדר מותנה, כך שהאדם לא יעמוד לדין ולא תהיה לו הרשעה פלילית. עם זאת, עליו לעמוד בתנאים מסוימים כדי שאכן ההליך הפלילי לא יתחדש. מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי בעל ניסיון בכל מקרה של ביצוע עבירה פלילית, כדי לברר את האפשרויות העומדות בפניכם וכיצד אפשר לסיים את ההליך במינימום נזקים לכם ולבני משפחתכם. 

דוגמה להסדר מותנה שנחתם עם לקוח המשרד:

האם החשוד יכול לסרב להליך ההסדר המותנה?

החשוד יכול לסרב לקיום הההליך. בנסיבות אלה יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט לצורך המשך ההליך המשפטי נגדו.

מה המשמעות של אי עמידה בהסכם?

מדובר בהפרת חוזה שיוביל להגשת כתב אישום לבית המשפט נגד החשוד.

מתי צפוי להיסגר התיק הפלילי נגד החשוד?

ברגע שהחשוד עמד בתנאי ההסדר התיק הפלילי נגדו ייסגר באופן מיידי וההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של המשטרה ללא פרטים מזהים.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך הסדר מותנה

החשוד זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בכל שלב בהליך וכן לצלם את חומרי החקירה לרבות את טיוטת כתב האישום טרם הגעה לפגישה עם יחידת הסדרים מותנים.

מדיניות חדשה נגד משתמשי סם הקנאביס - סגירת תיק בהסדר מותנה

המדיניות החדשה נגד משתמשי סמי הקנאביס (מריחואנה וחשיש) ממקדת את המאמצים בהסברה וחינוך תוך שימוש בהליכים פליליים רק כמוצא אחרון. המדיניות החדשה קובעת כי אדם שיימצא מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה והשנייה - יושת עליו קנס בלבד ולא יינקטו נגדו הליכים פליליים. במקרה של עבירה שלישית - הטיפול יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה ותישקל אפשרות שלילת רישיונות הנהיגה או הנשק של המשתמש. רק במקרה של עבירה רביעית ומעלה – המשטרה תשקול הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי.

מקרה לדוגמה - ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות המשרד שהואשמו בגניבה

נגד לקוחות המשרד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בעבירות גניבה בצוותא חדה בסכומי כסף גבוהים.

לאחר בחינת נסיבות המקרה ועל אף שהוגש כתב אישום, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס סימלי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בתוך 6 חודשים, בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה מיטבית ולביטולו של כתב האישום ומניעה של רישום פלילי אשר היה עלול לפגוע בעתידם המקצועי של לקוחות המשרד.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בשלוחת הסדר תיק מותנה תל אביב לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוחות במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהמשך העמדתם לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתם כל רישום פלילי.

להלן החלטת בית המשפט על ביטול כתב האישום נגד לקוחות המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם, פרטיהם המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

מקרה נוסף לדוגמה - סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו

לקוח המשרד, עובד מוערך במלון בים המלח, נחקר במשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה, הסגת גבול והדחה בחקירה, זאת על רקע תלונה שהוגשה על-ידי אחת מעובדות המלון לפיה נכנס לחדרה ללא רשות וביצע בה מעשים מגונים ואף ניסה להניעה מלדווח על מעשיו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה לפרק זמן קצוב. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

דוגמה לסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח המשרד שהטריד מינית עובדת קטינה שלו:

לקוח המשרד, בעלים של צוות בידור במלון בדרום, נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית של עובדת קטינה שלו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס ועמידה בתנאי שירות המבחן. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

 

דוגמה לסגירת תיק תקיפה בהסדר מותנה על ידי משרדנו:

 

דוגמה לסגירת תיק גניבה סדרתית מרשת מזון שנוהל על ידי משרדנו:

 

דוגמאות נוספות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים בהסדר מותנה


לדוגמאות נוספות לחצו כאן

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה

ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה במסגרת הליך סגירת תיק בהסדר מותנה. עורך הדין יוכל לסייע לך להבין האם המקרה הספציפי שלך ראוי ויכול להסתיים ללא העמדה לדין פלילי. במידה והתשובה לכך הינה חיובית – הרי שעל עורך הדין לשאת ולתת בשמך מול נציגי התביעה על מנת ולהגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורך. הליך זה מהווה כלי חשוב בניסיון להימנע מהעמדתך לדין פלילי – אל תזלזלו בו.

נוכח חשיבותו הרבה של הליך סגירת תיק בהסדר מותנה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לו על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך, עליך להתייחס אליו בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך. באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
הסדר סגירת תיק מותנית | סגירת תיק פלילי בהסדר | תיקון 66 לחסד"פ | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | ביטול תיק פלילי | הסדר מותנה | סגירת תיק בפרקליטות | סגירת תיק מותנית | ביטול תיק במשטרה | סגירת תיק בהסדר מותנה | סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה | סגירת תיק משטרה בהסדר מותנה | עורך דין הסדר מותנה | הסדרים מותנים בפרקליטות | הסדרים מותנים במשטרה | הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה | הזמנה לפגישת הסדר מותנה | יחידת הסדר מותנה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון (pentedrone) שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
אסי 39 | 11:57 21/04/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:26 25/04/2017
הסדר מותנה בעבירת איומים
דקלה | 08:49 23/03/2019
הסדר מותנה בעבירת איומים
עו''ד רביד כהן | 14:24 25/03/2019