מחיקת רישום פלילי ותעודת יושר

יש בישראל למעלה ממיליון בני אדם המחזיקים במרשם פלילי ועל כן הסוגיות המלוות את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים כל כך רלוונטיות.

מהו רישום פלילי ומשטרתי וכיצד ניתן להביא למחיקתם?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א -1981, מסדיר את ניהולו של מאגר המידע הפלילי בישראל. בין השאר קובע החוק כללים לגבי תקופות התיישנות ומחיקה החלות על סוגי המרשם השונים.

המשמעות המעשית היא שהחוק קובע איזה גורמים יהיו רשאים לקבל מידע פלילי אודות אדם, ובמשך כמה זמן לאחר שהסתיימו ההליכים נגדו. כל עוד מידע לא התיישן הוא גלוי בפני גורמים רבים יותר. לאחר שהתיישן, ובמהלך תקופת המחיקה, המידע גלוי בפני מספר גורמים מצומצם יותר.

הגוף המנהל את המרשם הפלילי המתייחס להרשעות והחלטות של בית המשפט הוא משטרת ישראל. משטרת ישראל יכולה אף לנהל מרשמים אחרים משלה פרט למרשם הפלילי האמור (כגון: המרשם המשטרתי).

התיישנות רישום פלילי

תקופת התיישנות חלה על הרשעה לאחר משפט פלילי, ואורך התקופה נגזר מן העונש שהושת על ידי בית המשפט, כמפורט בטבלה שלהלן:

העונש שהושת

תקופת ההתיישנות

הערות

בגיר בעת ביצוע העבירה

קטין בעת ביצוע העבירה

עד שנת מאסר בפועל

7 שנים

 

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד שלוש שנות מאסר בפועל

 

5 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד חמש שנות מאסר בפועל

10 שנים

7 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

למעלה מחמש שנות מאסר בפועל

כפל התקופה ומקסימום 15 שנה

10 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עונש אחר:
קנס, פסילה, מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה

 

7 שנים

 

3 שנים

 


כיצד מחשבים את תקופת ההתיישנות
החלה על ההרשעה?

דוגמא 1: במידה והעבירה בוצעה על-ידי בגיר אשר הורשע ונדון למאסר בפועל של שנה ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (קרי 7 שנים + שנת מאסר).

דוגמא 2: עבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לקנס ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2016 (קרי שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין).

דוגמא 3: במידה והעבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לשלוש שנות מאסר בפועל ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (שלוש שנות מאסר + חמש שנות התיישנות).

מחיקת רישום פלילי

תקופת המחיקה של הרישום הפלילי הינה תקופה הנמנית עם תום תקופת ההתיישנות, ובמהלכה המידע הפלילי אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים, ונותר לעיונם של מספר מצומצם של גופים.

תקופת המחיקה כיום עומדת על 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

החריגים בהם תתאפשר מחיקה קצרה מן הרגיל:
1. רישום בגין עבירה שבוצעה על-ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנה - 5 שנים מיום פסק הדין.
2. רישום בגין עבירה מסוג עוון שעבר קטין בן 14-16 - 3 שנים מיום פסק הדין.
3. במקרה שהוטל רק עונש של פיקוח קצין מבחן - 5 שנים מיום פסק הדין.
4. הליכים שנסתיימו בהימנעות מהרשעה (אי הרשעה) והוטל עונש של שירות למען הציבור, והתחייבות להימנע מביצוע עבירה - 5 שנים מיום פסק הדין.
5. הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (דרכי טיפול) - 5 שנים מיום פסק הדין.

קיימת תופעה פסולה מצד מעסיקים פרטיים לדרוש ממועדים לעבודה אצלם "תעודת יושר" (הדפס מן המרשם הפלילי), זאת על אף העובדה כי אסור להם על-פי חוק לעשות כן, ולכאורה, בקשה כזו מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי, ודינה שנתיים מאסר.

בשנת 96 קבע בית המשפט העליון כי זכות העיון במרשם היא גם הזכות לקבל תדפיס מלא על הרישומים הפליליים של האדם ולכן הדבר יצר תמריץ מצד גופים פרטיים לבקש מהמועמד למסור לידם עותק מן המרשם הפלילי שלו. בשנת 2008 היה ניסיון להתמודד עם התופעה הזו ובעקבות כך בוצע שינוי בתדפיס המרשם כך שהעמוד הראשון, זה המורה על היעדר מרשם פלילי, יכול לשמש גם את אלה שיש להם רישום פלילי במסירתו למעסיק (בעמוד הראשון לא מופיעים מספרי העמודים המדויקים, קרי "עמוד 1 מתוך 4 – ולכן גם אלה שיש להם רישום פלילי יכולים להגיש את העמוד הראשון לתדפיס ולהיחשב בפני המעסיקים כמי שאינם בעלי רישום פלילי).

אז איך בעצם ניתן להביא לקיצור תקופת ההתיישנות ו/או המחיקה של הרישום הפלילי?

בדרך של הגשת בקשת חנינה בלבד. החוק מסמיך את נשיא המדינה לאפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה דווקא בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים. בקשת מחיקת רישום פלילי שכזאת, עוברת קודם כל את בדיקת מחלקת חנינות במשרד המשפטים ועוברת לנשיא רק לאחר חתימת שר המשפטים. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע של עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום.

מרשם עברייני מין מורשעים

בישראל קיים מרשם עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, אולם בניגוד למדינות אחרות ובראשן ארצות הברית, המרשם בישראל הוא חסוי. ואולם, קבוצת הורים פתחה אתר בשם "תנו לגדול בשקט" אליו הועלתה רשימה של עברייני מין, בהסתמך על פסקי דין ופרסומים בתקשורת.

כמו כן, בישראל על-פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. כלל מוסדות החינוך והטיפול בחסרי ישע נדרשים לפנות ולקבל אישור מהמשטרה על כך שהמועמד לעבודה אצלם אינו בעל רישום פלילי בעבירות מין. יחד עם זאת, החוק קובע כי ועדת מומחים רשאית לפטור אדם שהורשע בעבירות מין מן האיסור לעסוק במקומות מסוימים. כיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין? במאמר הבא.

מקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

לצפייה והורדה של רשימת המקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק לחצו כאן.

המרשם התעבורתי

כיום מנהלת המשטרה פרטי רישום אודות עבירות תעבורה (להלן – "מרשם תעבורתי") כמערכת מידע נפרדת ממערכת המרשם הפלילי בה מנוהלים פרטי הרישום הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.  ניהול המרשמים בנפרד מתחייב מכוח תקנה 2 לתקנות המרשם הפלילי (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ו – 1986 (להלן – "התקנות"), לפיה מידע מן המרשם הפלילי לא יכלול עבירות תעבורה למעט עבירות לפי סע' 64 ו-64א' לפקודת התעבורה.

מחיקת רישום משטרתי (תיקים שנסגרו במשטרה) מתבצעת באמצעות 2 מסלולים:

1. בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי 

יחידת התביעות במשטרה והפרקליטות מחזיקות בסמכות להורות על העמדה לדין או אי-העמדה לדין של חשוד. במידה והתביעה החליטה לסגור את תיק החקירה נגדו, היא תעשה זו באחת משלוש העילות הבאות: "חוסר עניין לציבור", "חוסר ראיות" ו-"חוסר אשמה". סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את נושא סגירתם של תיקי חקירה. הסעיף קובע כך: "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור..."

מהן 3 העילות לסגירת תיק פלילי?

1. עילת סגירה - חוסר אשמה: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה). 

2. עילת סגירה - היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

3. עילת סגירה - חוסר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

מה צריכה לכלול הבקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי?

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר בשל אחת משלוש העילות תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לאותו הגורם אשר סגר את התיק. מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה. כמו כן, ישנם מצבים בהם תתקבל הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי. בקשה מסוג זה נשענת על נימוקים משפטיים על בסיס הראיות שנצברו במסגרת החקירה במשטרה.

במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"היעדר אשמה פלילית" והרישום יימחק לחלוטין מן גיליון המרשם הפלילי. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בתחום.

דוגמאות להחלטות רשויות התביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית":

  • דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

  • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

2. בקשה לביטול רישום משטרתי

מסלול נוסף במסגרתו ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי (רישומים בדבר תיקים שנסגרו במשטרה) הוא באמצעות פנייה בבקשה מנומקת בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. השיקולים המרכזיים שייבחנו במסגרת הבקשה הם: חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

  • דוגמא לתשובת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר ביטול הרישומים המשטרתיים (רישומי תיקים סגורים) בתיק לקוח:

תוך כמה זמן מרגע סגירת התיק הפלילי ניתן להגיש את הבקשה לשינוי עילת הסגירה או הבקשה לביטול הרישום הפלילי?

ניתן להגיש את הבקשה לביטול הרישום הפלילי או הבקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי גם לאחר זמן רב מיום סגירת התיק הפלילי. אם נחקרתם בעבר במשטרה, גם אם זה היה לפני מספר רב של שנים, ויש לכם רישום פלילי עקב תיקים שנסגרו - מהרו להתקשר עם עורך דין פלילי על מנת ויסייע לכם להיפטר מן הכתם הפלילי שדבק בכם.

במידה ובקשתי תידחה האם באפשרותי להגיש ערר על ההחלטה?

במידה ובקשתכם נדחית על-ידי קצין החקירות ביחידה שסגרה את התיק, ניתן להגיש ערר לפרקליט המחוז וערר נוסף לפרקליט המדינה.

בקשה לתיקון טעות בתדפיס הרישום הפלילי

במידה ולאחר עיון בתדפיס הרישום הפלילי מצאתם בו טעות, באפשרותכם לפנות בבקשה לתיקון הטעות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. עליכם לנמק את בקשתכם ולצרף לה מסמכים רלוונטיים המעידים על כך שנעשתה טעות בפלט הרישום הפלילי (למשל: צירוף טיוטת גזר הדין). לאחר בדיקת בקשתך תישלח אליכם תשובה בנושא. במידה ובקשתכם תיענה בחיוב עליכם לסור לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק את העדכון באמצעות בקשתכם תדפיס רישום פלילי חדש. כמו כן, עליכם לבקש ממדור מידע פלילי לשלוח הודעת עדכון לכל גורם אשר קיבל את המידע באשר לרישומכם הפלילי המוטעה.

למחיקת רישום פלילי ומשטרתי פנו אלינו

דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי לגורם המתאים שבסמכותו להביא למחיקת הרישום הפלילי נגדכם. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי בנושא זה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ולחובתכם רישום פלילי או משטרתי ואתם מעוניינים במחיקתו פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה | עורך דין פלילי | קטינים ונוער | חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים | מחיקת רישום פלילי | התיישנות רישום פלילי | ביטול הרשעה | בקשה לביטול רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | תדפיס רישום פלילי | ועדת קנאי | מחיקת רישום פלילי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע תקדים: ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016