חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות תעבורה | עבירת נהיגה בשכרות - כל מה שצריך לדעת

עבירת נהיגה בשכרות - כל מה שצריך לדעת

כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים ומניעת קורבנות שווא בחר המחוקק להחמיר במיוחד עם מי שמואשם בעבירת נהיגה בשכרות. אדם הנתפס נוהג בשכרות ובגופו נמצא אלכוהול בשיעור של יותר מ-290 מיקרוגרם, מסתכן במאסר מאחורי סורג ובריח, שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת משנתיים ימים וקנס כספי גבוה. יתרה מכך, נהגים חדשים או נהגים שעובדים ומשתכרים לפרנסתם ייחשבו כשיכורים אם בגופם יימצא אלכוהול בשיעור נמוך עוד יותר של 50 מיקרוגרם בלבד. וזה לא הכול, לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי במסגרתו גם רוכב אופניים חשמליים שנמצא נוהג בגילופין נענש בשלילת רישיונו והוטל עליו מאסר על תנאי. במידה ונתפסתם נוהגים תחת השפעת אלכוהול וזומנתם לתת את הדין בפני בית המשפט, עו"ד אסף דוק מסביר במאמר שלפניכם על יסודות עבירת השכרות וכן על האפשרויות העומדות לפניכם כעת.

עבירת נהיגה בשכרות

אנשים רבים עדיין לא הפנימו את האופן המחמיר בהן מתייחסות רשויות האכיפה לנהיגה בזמן שכרות. לא מעטים רואים בנהיגה לאחר שתייה מרובה עניין של מה בכך, כאשר הלכה למעשה המרחק בין תפיסתם את המעשה לאופן ההתייחסות של המחוקק הינה שונה לגמרי.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול מעידה על מסוכנות מצד הנהג ומשכך העונשים על התנהגות זו הינם גבוהים בהרבה ביחס לעבירות תנועה אחרות. נהג אשר עולה על ההגה כאשר הוא בגילופין או לאחר צריכת סמים הופך לסיכון של ממש עבור עצמו ועבור ציבור הנהגים בסביבתו. במחקרים רבים שנערכו בנושא נמצא כי אצל נהגים שיכורים או מסוממים קיימת ירידה במוטוריקה הבסיסית, קיימת פגיעה מוכחת בכושר החשיבה ובוחן המציאות שלהם לקוי.

מיהו שיכור? / אדם הנוהג במצב של שכרות?

"שיכור" בהתאם לסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה הוא אחד מאלה:

(1)  מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2)  מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3)  מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3א)  אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב–100 מיליליטר דם:

(א)  נוהג חדש;

(ב)  נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)  נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)  נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;

(4)  מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), לפי העניין. (א1) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.

מהו "משקה משכר" - משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה.

מהו "רכב" - רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על-ידי רכב או על-ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת–אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן. כמו כן, לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי בבית המשפט לתעבורה בתל-אביב במסגרתו הוכרו גם אופניים חשמליים ככלי רכב לכל דבר, לאחר שרוכב אופניים חשמליים נמצא נוהג בגילופין ונענש בשלילת רישיונו והוטל עליו מאסר על תנאי.

מהו ריכוז האלכוהול בדם המותר בזמן נהיגה?

כאמור, תקנות התעבורה אומרות הלכה למעשה כי כמות של עד 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם או כמות של עד 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר שננשף לתוך מכשיר מדידה – הוא הרף החוקי. הבדיקה הראשונית בדרך כלל מתבצעת באמצעות מכשיר אליו הנהג נושף אויר (נשיפון) אשר נותן הערכה לגבי הימצאות אלכוהול בדמו. ככל ויש אפשרות כי הנבדק נוהג במצב של שכרות כהגדרתו בחוק, מתבקש הנהג לבצע בדיקה במכשיר ה"ינשוף" המשוכלל ואשר נותן מדד מדויק יותר לגבי רמות האלכוהול המצויות בגוף הנבדק. כל עוד הנהג יימצא בזמן הבדיקה מתחת לרף של 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר שננשף לתוך המכשיר הוא לא ייחשב לשיכור מבחינת החוק ומשכך על השוטר לשחררו לדרכו. כל חריגה מרף המינימום האמור תוביל את השוטר למסקנה כי הנהג העומד מולו הינו שיכור ועל ההשלכות שכך יפורט בהמשך.

הנהג אשר לו נערכת הבדיקה זכאי לקבל הסבר באשר להליך הנשיפה אליו הוא נדרש בשטח וכן הסבר באשר למשמעות הסירוב לערוך את הבדיקה. כאשר אצל שוטר מתעורר חשד לנהיגה בשכרות ואין ברשותו את המיכשור הרלוונטי בשטח, יש לו את הסמכות לקחת את הנהג החשוד למקום אחר המחזיק במיכשור הנדרש. בהמשך לבדיקת הינשוף לרשות השוטר בשטח עומד גם כלי לבדיקת כשירות של נהג הקרויה "בדיקת המאפיינים" המדובר בבדיקה המבוססת רובה ככולה על התרשמותו הסובייקטיבית של השוטר במקום. להבדיל מבדיקת נשיפה, אותה רשאי שוטר לבקש בכל סיטואציה, בדיקת דם ניתן לדרוש רק ככל שעולה חשד סביר לכך שהנהג אכן שיכור או בהתרחשותה של תאונת דרכים. ריכוז האלכוהול המותר ל-100 מיליליטר דם הינו עד 50 מיליגרם. הבדיקה תבוצע במקום מתאים בתנאי מרפאה על ידי איש מקצוע מוסמך. בדיקת דם הינה בעלת משקל גדול יותר מבחינת האמינות המיוחסת לה וזאת משום שהמדובר בבדיקה הנשלחת לבדיקת מעבדה. יחד עם זאת, גם בדיקה זו חשופה לקיעקוע אמינות בתנאים מסוימים ובהתאם לנסיבות הספצפיות.

מהו ריכוז האלכוהול בדם המותר לנהגים חדשים או נהגים שעובדים ומשתכרים לפרנסתם?

בשנים האחרונות חלה החמרה בחקיקה כלפי נהגים חדשים ונהגים מקצועיים שנמצאו נוהגים בגילופין. החוק כיום אוסר על נהגים צעירים ונהגים מקצועיים שיימצא בגופם ריכוז של מעל 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מ"ל דם, לעומת 50 מיליגרם המותרים לנהגים אחרים. בבדיקה באמצעות מכשיר "ינשוף" (מכשיר למדידת ריכוז אלכוהול באוויר נשוף), ירד הריכוז המותר מ-240 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר, ל-50 מיקרו גרם בלבד.

ההחמרה באשר לרף השכרות לנהגים חדשים ומקצועיים יחול על נהגים המשתייכים לקבוצות אלה:

1. נהג חדש.
2. נהג שגילו נמוך מ-24.
3. נהג ברכב ציבורי.
4. נהג ברכב מסחרי או נהג ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם.

סמכות המשטרה לעכב נהגים החשודים בנהיגה בשכרות

שוטר רשאי לבצע בדיקה לגילוי שכרות גם ללא חשד סביר להיות הנהג שיכור, וכן גם כאשר לא בוצעה כל עבירת תעבורה מצידו, ואולם משך העיכוב במצב זה לא יעלה על חצי שעה.

כאשר שוטר חושד כי נהג מסויים נוהג בזמן שכרות הוא רשאי לעכבו למשך עד 3 שעות, לעכב את רכבו וכן לערוך בו חיפוש לצורך איתור ראיות הקשורות לעבירת השכרות.

בדיקת ינשוף

ה"ינשוף" הוא מכשיר אלקטרוני המאפשר בדיקה של ריכוז אלכוהול באוויר נשוף. המכשיר הנמצא בשימוש משטרת ישראל מפיק פלט ובו ריכוז האלכוהול באוויר נשוף של הנבדק. נכון להיום, הפלט קביל בבית משפט וניתן להרשיע על-פיו אדם שנמצא נוהג תחת השפעת אלכוהול.

על הנבדק לנוח במשך 15 דקות טרם הבדיקה, במהלכן אסור לו לשתות, לעשן או להקיא. השוטר בינתיים נדרש לוודא כי המכשיר מכויל ומוכן לשימוש ולאחר שעשה כן יזמין את הנבדק לנשוף פעמיים אל תוך פיית המכשיר בהפרש של דקה בין הנשיפות. במקרים חריגים יתבקש הנבדק לנשוף שוב אל תוך פיית המכשיר. התוצאה שתקבע האם הנהג עבר את הבדיקה בהצלחה או נכשל בה תהא התוצאה הנמוכה מבין השתים, קרי זו שאחוזי האלכוהול שבה יהיו נמוכים יותר.

עורך בדיקת הינשוף חייב לעמוד במספר כללים על מנת שהבדיקה תיחשב כקבילה וכראיה בבית המשפט כגון: שהנבדק לא שתה, עישן או הקיא רבע שעה לפני הבדיקה, לא עברה יותר מחצי שעה מרגע עצירת רכבו של הנבדק ועד ביצוע הבדיקה, המכשיר עבר כיול בידי טכנאי מוסמך בחצי השנה האחרונה, המכשיר עבד בדיקת כיול ב-24 שעות לפני הבדיקה, השוטר השתמש בפייה חדשה בבדיקה, הפער בין תוצאות שתי המדידות אינו עולה על 10%.

בדיקת מאפיינים

בדיקת המאפיינים הינה בדיקה המבוססת רובה ככולה על התרשמותו הסובייקטיבית של השוטר במקום. המדובר במספר מבדקים כגון: מבחן יציבות - הנהג מתבקש לעמוד תוך הטיית ראש כשעיניו עצומות למשך 30 שניות, הליכת מספר צעדים תוך הצמדת עקב לבוהן, קירוב אצבע לאף בעיניים עצומות וגורמים נוספים המבוססים על התרשמות – ריח, התנהגות, היכולת להבין ולהפנים הנחיות וכדומה.

בדיקת שכרות לנהגים

כאמור, שוטר רשאי לבצע בדיקה לגילוי שכרות גם ללא חשד סביר להיות הנהג שיכור וכן גם כאשר לא בוצעה כל עבירת תעבורה מצידו. יחד עם זאת, כאשר לשוטר אין חשד סביר להיות הנהג שיכור או כאשר אין הוא היה מעורב בתאונת דרכים אין הוא מוסמך לדרוש מהנהג לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן. זאת אומרת, כי במצבים בהם לשוטר אין חשד סביר להיות הנהג שיכור או כאשר הנהג לא מעורב בתאונת דרכים הוא מוסמך לדרוש ממנו נטילה של דגימת נשיפה או דגימת רוק בלבד.

שוטר הדורש מנהג לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה.

לצורך נטילת דגימת דם, שתן, נשיפה או רוק, מוסמך שוטר לעכב את האדם ממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן של עד 3 שעות, ואולם אם נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד, לא יעלה משך העיכוב על חצי שעה בלבד.

נטילה של דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי–נוחות וכאב.

נטילה של דגימת נשיפה או דגימת רוק תיעשה בידי שוטר, ואילו נטילה של דגימת דם תיעשה בידי אח או אחות, חובש או רופא במרפאה, בית חולים, או בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.

הנוטל דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על מהלך הנטילה, ויחתום עליו. דין החשבון יימסר מייד לאדם שממנו ניטלה הדגימה, ואם ניטלה הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר, יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת. דין החשבון יכלול את אלה: 

(1) שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;
(2) נסיבות נטילת הדגימה, וכן תוצאות בדיקתה, אם נתקבלו במעמד הנטילה;
(3) התאריך, השעה והמקום שבו ניטלה הדגימה;
(4) שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה;
(5) שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם נכח.

סירוב נהג להיבדק בדיקת שכרות

ישנם נהגים רבים שמסרבים לעבור את הבדיקות השונות כיוון שהם מאמינים שכך יוכלו להתחמק מעונש במקרה הטוב ובמקרה הרע יוטל עליהם עונש מופחת. לרוע מזלם, לא זו בלבד שמדובר על טעות מרה אלא שברוב המקרים הסירוב לביצוע הבדיקה יכול להוביל לכך שהעונש שיוטל עליהם יהיה כבד יותר בצורה משמעותית מהעונש שהיה מוטל עליהם לו היו מסכימים לעבור את הבדיקה, גם במידה והיה נמצא בה כי נהגו בשכרות. כמו כן, נהג המסרב להיבדק מסתכן בשלילת רישיונו באופן מיידי על ידי השוטר שעצר אותו מי שמסרב להיבדק מסתכן בכך שהשוטר שעצר אותו לבדיקה ישלול את רישיונו על המקום ואפילו יחרים את המכונית – לפי החוק השוטר רשאי לעשות זאת למי שמסרב לעבור בדיקת שכרות.

שימו לב, נהג רכב המסרב לתת בדיקת שתן על פי דרישת שוטר, רואים אותו כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות על-פי פקודת התעבורה. על השוטר לתעד בכתב את תוכן הדברים שהבהיר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות. כמו כן, בית המשפט יהיה רשאי להורות על שלילת רישיונו למשך שנתיים. במידה ומדובר בעבירה חוזרת מצד הנהג, וכאשר מידת האלכוהול בגופו היא למעלה מפי שניים מן הכמות המותרת בחוק, בתי המשפט נוהגים להחמיר בענישה וכן להטיל עונשי מאסר בפועל.

מתי סירוב לבדיקת שכרות יכול להתקבל על-ידי בית המשפט?

ישנם מקרים בודדים שבכל זאת יכולים להתקבל ולזכות את הנאשמים בדין. כך למשל אם הבדיקה נכשלה כדין ייתכן מאוד והנהג ייצא בסופו של דבר זכאי. מקרה מסוג זה יכול להיות במידה והנהג סובל ממחלה כלשהי במערכת הנשימה כמו למשל נפחת הריאות ובעקבות כך לא יכול היה לנשוף כראוי למכשיר הינשוף. עם זאת, במקרים כאלו ניתן בהחלט לדרוש מהנהג לעבור בדיקת דם. במידה ובדיקת דם עלולה לסכן את בריאותו, הרי שגם אותה לא ניתן יהיה לערוך וגם אז ניתן יהיה לזכות את הנהג מכל אשמה.

מקרים אחרים מסוג זה יכולים להיות מקרים שבהם התנהגות השוטר תזכה את הנאשם. דוגמה למקרה כזה יכולה להיות למשל שוטר שלא יידע את הנהג בנוגע להשלכות של הסירוב להיבדק. לא אחת נהגים טענו לחפותם בבית המשפט על רקע העובדה שהשוטר לא הסביר להם את המשמעות המשפטית של הסירוב וטענה זו הצליחה לקבל הוכחה מאחר ואכן השוטר לא טרח לכתוב כי הסביר לנהג את ההשלכות של הסירוב לעבור בדיקה בדו"ח המשטרתי. 

העונש על נהיגה בשכרות

העונש על נהיגה בשכרות הוא שלילת רישיון הנהיגה של הנהג למשך שנתיים מינימום, למעט בנסיבות מיוחדות. במידה ומדובר בעבירה שנייה של נהיגה בשכרות בתוך מסגרת של שנה אחת, משך הפסילה הינו 4 שנים לפחותבנוסף, במידה ומדובר בעבירה חוזרת מצד הנהג, בתי המשפט נוהגים להחמיר בענישה ולהטיל עונשי מאסר בפועל. אופן הנהיגה, הרשעות קודמות, כמות האלכוהול שנמצאה בדם, נזק שנגרם כתוצאה מהנהיגה בשכרות, ונסיבותיו האישיות של הנהג עשויים להשפיע על חומרת הענישה שינקוט בית המשפט כנגדו.

עבירת נהיגה בשכרות בנסיבות מסוימות יש בכוחה להביא לענישה מקלה, אך בנסיבות מחמירות בית המשפט ינקוט בענישה מחמירה במיוחד. לדוגמא: נהג אשר הביא למותו של אדם אחר כשהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמים יכול למצוא עצמו מואשם בעבירת הריגה, שדינה הוא עד 20 שנות מאסר, במקום בעבירת גרימת מוות ברשלנות שדינה הוא עד 3 שנות מאסר בלבד. בכל אופן, מרכיב הפזיזות והמודעות לתוצאה הוא זה שיקבע האם אכן מדובר בעבירת הריגה מצידו או שמא מדובר בגרימת מוות ברשלנות.

שלילה מנהלית של רישיון הנהיגה על-ידי קצין משטרה

במקרים של הזמנה לדין בבית משפט בעקבות נהיגה בשכרות, רשאית המשטרה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באופן מיידי לתקופות שונות, זאת במידה ובנהיגתו קיים חשש לסיכון הציבור. לאחר שהשוטר נטל את רישיון הנהיגה כאמור, ימסור לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך 3 ימים במועד שייקבע, בפני קצין משטרה, לצורך קבלת ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה למשך פרקי הזמן הבאים:

פסילת הרישיון למשך 30 יום - תינתן כאשר העבירה לא גרמה לתאונה עם נפגעים או נזק לרכוש.
פסילת הרישיון למשך 60 יום - תינתן כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים שבעקבותיה אדם נחבל או נגרם נזק לרכוש.

פסילת הרישיון למשך 90 יום - תינתן כאשר נהג עבר עבירה שהובילה לתאונת דרכים שבמהלכה נהרג אדם.

החלטה על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך 30 יום תינתן רק אחרי שניתנה לנהג או לעו"ד מטעמו ההזדמנות להביע את טענותיו בפני קצין משטרה. השיקולים של קצין המשטרה בעת השימוע בעניין הפסילה הם אלה: גיליון הרשעות של הנהג, וותק תעבורתי, חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם בנהיגתו, עניין ציבורי ונסיבות מיוחדות. במידה והנהג זומן לשימוע אך לא התייצב בו והקצין החליט על פסילת רישיונו, הפסילה תחל מאותו מועד בו זומן.

ביטול פסילה מינהלית של רישיון נהיגה

מי שרישיונו נשלל על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי להגיש לבית משפט בקשה מנומקת מדוע נפל בצו הפסילה פגם מהפגמים הפוסלים מעשה מינהלי ומדוע יש להחזיר לו את רישיון הנהיגה. מומלץ לבצע את הליך בקשת ביטול הפסילה המנהלית באמצעות עורך דין מומחה לדיני תעבורה.

הבקשה לביטול פסילה מנהלית הינו הליך שמתקיים בבית המשפט לתעבורה באזור השיפוט בו נתפס הנהג מבצע את העבירה ובפני אותו בית המשפט אליו זומן הנהג למשפט. לבית המשפט יש סמכות לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר את הפסילה המנהלית, וכל מקרה נדון לגופו בהתאם לחומר הראיות בתיק, נסיבותיו האישיות של הנהג, גיליון הרשעות של הנהג, וותק תעבורתי, חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם הנהג בנהיגתו, עניין ציבורי ועוד.

זכות היוועצות בעורך דין לפני בדיקת השכרות ולפני הליך השימוע בפסילה המנהלית

בסוגיית זכות ההיוועצות למי שנחשד בעבירת שכרות (נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים), נפסק לאחרונה, על ידי בית המשפט העליון, ברע"פ 2538/11 אבי בר נ' מדינת ישראל, ומאוחר יותר אף ברע"פ 6084/11 פרוקופץ נ' מדינת ישראל, כי אין מניעה לאפשר לנהג להיוועץ טלפונית עם עורך דינו, בגדרי דקות אחדות, בזמן שהשוטרים מכינים את מכשיר הינשוף לבדיקת השכרות. יחד עם זאת, בית המשפט הדגיש כי זכות ההיוועצות של חשוד בנהיגה בשכרות שונה מזכות ההיוועצות של חשוד בעבירות פליליות אחרות, זאת משום שבבדיקת השכרות קיימת דחיפות לביצוע הבדיקה בהקדם אחרת הדבר עלול לפגוע בהליכי החקירה ובתוצאות הבדיקה.

במקרה שעוכבתם על-ידי שוטר תנועה בחשד לנהיגה בשכרות, עשו לעצמכם כלל ברזל והיוועצו עם עו"ד עוד בטרם בדיקת השכרות, ואם נלקחתם לתחנת המשטרה לצורך חקירה - שמרו על זכות השתיקה עד הגעתו של עו"ד לתעבורה לתחנה. חקירת משטרה לאו מילתא זותרא היא. בשגרה אתם מתנהלים באופן נורמטיבי וחיים בתחושה של "לי זה לא יקרה", אולם במידה ומקרה כזה אכן קורה זכרו לשמור על זכות השתיקה ולהמתין להגעתו של עורך דין לתחנת המשטרה. נוכח חשיבותה הרבה של החקירה המשטרתית ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדכם, חשוב להיוועץ עם עורך דין הבקיא ברזי המשפט והפסיקה טרם החקירה. למרות שאין חובה להיוועץ בעו"ד, ברור לכל כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה במשטרה עדיפה על פני ייעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

הוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה בשכרות?

דיון בבית משפט לתעבורה בעבירה של נהיגה בשכרות יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון: מאסר מאחורי סורג ובריח, שלילה למשך שנתיים מינימום של רישיון הנהיגה, שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. לכן, אתה זקוק לעורך דין לתעבורה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך בכותלי בית המשפט. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין תעבורה מומחה בתל אביב בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות תעבורה | עו"ד תעבורה | נהיגה בשכרות | עורך דין לתעבורה | שכרות | בדיקת שכרות | נהיגה תחת השפעת סמים | פקודת התעבורה | נהיגה תחת סמים | בדיקת מאפיינים | בדיקת שכרות לנהגים | נהיגה בזמן שכרות | נהיגה בגילופין | סירוב לבדיקת שכרות | סירוב לבדיקת אלכוהול | בדיקת ינשוף

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעשה מגונה כלפי קרובת משפחתו הקטינה אי הרשעה לקטין שהשתתף בתקיפת ערבים שקיימו קשרים רומנטיים עם יהודיות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
חיים | 05:35 01/06/2016
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:18 01/06/2016
סירוב לבדיקת אלכוהול
רובי | 14:34 11/03/2014
סירוב לבדיקת אלכוהול
עו''ד חזי כהן | 19:35 11/03/2014
נהיגה בשכרות פעם שנייה
ינון | 23:06 16/10/2016
נהיגה בשכרות פעם שנייה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 07:05 18/10/2016
נהיגה בשכרות - סמים
ויקטור | 17:41 04/06/2015
נהיגה בשכרות - סמים
עו''ד אסף דוק | 18:14 04/06/2015
עבירת נהיגה בשכרות
יובל | 20:00 20/11/2014
עבירת נהיגה בשכרות
עו''ד חזי כהן | 16:36 22/11/2014
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
אחד | 21:40 06/07/2014
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
עו''ד חזי כהן | 17:04 07/07/2014
הרשעה על נהיגה בשכרות
רחמים | 09:44 19/02/2014
בקשת חנינה בעניין הקלה בפסילת רישיון נהיגה
עו''ד אסף דוק | 08:32 20/02/2014
דיבור בפלאפון בזמן נהיגה
נאוה | 07:12 07/11/2013
דיבור בפלאפון בזמן נהיגה
עו''ד חזי כהן | 15:33 09/11/2013