חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ייצוג בעבירות משמעת ואתיקה מקצועית

ייצוג בעבירות משמעת ואתיקה מקצועית

עבירות המשמעת נדונות בהתאם להליכים הקבועים בחוקי מדינת ישראל ובתקנונים שונים של איגודים ומוסדות, אשר נחלקים בהתאם לתחום עיסוקו של האדם כגון הרפואי, ראיית החשבון, השירות הציבורי ומקצועות נוספים. יש לדעת כי להליכים אלו עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת על עתידו המקצועי ועל שמו הטוב של האדם, ובד בבד גם לערב היבטים פליליים. מאידך, לנאשם ישנה זכות לקבל תמיכה משפטית וייצוג בפני ועדות משמעת, מועצות וועדות אתיקה, ולהביא את טיעוניו במלואם באמצעות סנגורו. לאופן שבו יוצגו הדברים תהיה השפעה גדולה על החלטותיה של הוועדה, על הענישה ועל המשך הטיפול במקרה, ובהחלטה האם להקל עם הנאשם עד כדי ביטול האישומים כנגדו מכל וכל. משרד עורכי הדין אסף דוק מתמחה במתן ייעוץ וייצוג בעבירות משמעת והליכים משמעתיים, וזאת עבור שורה ארוכה של בעלי מקצוע ובפני כל הערכאות הרלוונטיות, לרבות סטודנטים.

סיוע משפטי לכל בעלי המקצועות המתמודדים עם הליכים משמעתיים

עבירות משמעת נוגעות למקצועות רבים ושונים בישראל וקשורות בין היתר בהתנהגות שאיננה הולמת את התפקיד, רשלנות, חוסר זהירות, אי התאמה לתפקיד, חריגה מהוראות, פעילות תוך ניגוד עניינים וכדומה. עבירות אלו נידונות בפני ועדות בהן יושבים חברים קבועים אשר שומעים את התובע ובוחנים את נסיבות המקרה, ועשויים להחליט למשל על נזיפה, התראה, התליית רישיון עיסוק או ביטולו, הטלת קנסות ועוד. למעשה, זהו הליך משפטי לכל דבר המחייב ייעוץ מוקדם כבר למן השלבים המוקדמים, הן על מנת לשמור על זכויות הנאשם, הן על מנת לתמוך בטיעוניו ולהציגם כראוי, והן כדי למזער את הנזקים החמורים שעלולים להיגרם לו. משרדנו אמון כאמור על ייצוגם של כל בעלי המקצוע בעבירות משמעת, ביניהם פסיכולוגים, שמאי מקרקעין, יועצי השקעות, עובדים סוציאליים, מנהלי תיקים, יועצי מס, אדריכלים, מהנדסים, רואי חשבון, רופאים, רוקחים, וטרינרים, רופאי שיניים, שוטרים, סוהרים ועובדי מדינה נוספים.

עבירת משמעת עלולה להיות גם פלילית

משרדנו מתמחה במשפט הפלילי ואמון על ייצוגם של נאשמים בעבירות משמעת המהוות גם עבירות פליליות. יש לדעת כי במקרים אלו יוקפא ההליך המשמעתי עד למתן פסק הדין, אך יימשך לאחר מכן ואף יושפעו מהכרעת בית המשפט. יתר על כן, לעיתים ההליך המשמעתי נפתח לאור ההכרעה שניתנה, ובפרט בעבירות הנושאות עימן קלון, ואפילו לאחר חקירה משטרתית שלא הובילה לכדי כתב אישום. מסיבה זו, יש לפנות לקבלת ייעוץ ללא דיחוי מרגע שנודע על חשדות לעבירת משמעת, בין אם היא מערבת היבט פלילי ובין אם לאו.

בעבירות משמעת של פסיכולוגים

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג לפסיכולוגים בעבירות משמעות, הנידונות בהתאם לתקנות הפסיכולוגים ולחוק הפסיכולוגים משנת 1977. על פי החוק בישראל, עבירות המשמעת המרכזיות שעשויים לבצע פסיכולוגים הינן התנהגות שאינה הולמת את תפקידם, הפרת של זכויות חולים, חוסר אחריות נדרשת לעיסוק במקצוע, השגת היתרים במצג שווא, חוסר אחריות במילוי התפקיד, ורשלנות במילוי התפקיד. בעבירות משמעת של פסיכולוגים עוסקת תחילה ועדת תלונות שאותה ממנה שר הבריאות, כאשר על חבריה נמנים עו"ד שמשמש כתובע, שני עובדים ממשרד הבריאות, ופסיכולוג המהווה נציג של מועצת הפסיכולוגים. תפקידה של הוועדה הוא לבדוק האם קיים חשד סביר לביצוע עבירת משמעת מצד הפסיכולוג, לחקור את הנושא ולהגיע לדבר החלטה באם להעביר את הדיון לוועדה נוספת המכונה "ועדת משמעת". גם את הוועדה הזו ממנה שר הבריאות וחבריה הינם שני פסיכולוגים ועורך דין.

בסמכותה של ועדת המשמעת להחליט על מספר עונשים בהתאם למסקנותיה, לרבות נזיפה, קנסות, התראות, מחיקת שמו של הפסיכולוג מפנקס הפסיכולוגים, ואיסור על עיסוק במקצועו לתקופה מרבית של חמש שנים. יש לציין כי שתי הוועדות (תלונות ומשמעת) רשאיות לזמן אנשים לתת עדות, להעיד תחת שבועה ולבקש מבתי משפט מחוזיים שיצוו על מתן תצהירים. כמו כן, לחוקרים מטעמה של ועדת התלונות מוקנות סמכויות זהות של מפקחי משטרה, כך שמותר להם לחקור את כל האנשים שמכירים את הנסיבות והעובדות של עבירת המשמעת, ולגבות מהם עדויות. בנוסף, במידה שוועדת התלונות עוסקת בחשדות לעבירות משמעת שביצע פסיכולוג, מותר לה לפנות אל מנכ"ל משרד הבריאות, שעשוי להשעות את בעל המקצוע לתקופה מרבית של 30 יום.

עבירות משמעת של שוטרים

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וייצוג לשוטרים בעבירות משמעת הנידונות על ידי בית הדין למשמעת של המשטרה. סמכויותיו של בית הדין מעוגנות בתקנות המשטרה ובחוק המשטרה משנת 2006, ובסמכותו לדון את כל המשרתים במשטרה ובמשמר הגבול, לרבות מי שהשתחררו בחצי השנה האחרונה שלפני הדיון. בבתי הדין למשמעת פועלים שלושה שופטים קבועים וכן נשיאת בית הדין, כאשר אחד מהשופטים הינו קצין משטרה בכיר. תפקידו של בית הדין הוא להגן על משטרת ישראל, למנוע פגיעה בתפקודה ולהגן על תדמיתה הציבורית, בנוסף על הרתעה והטלת עונשים הולמים.

בעיקרון, עבירות משמעת של שוטרים מוגדרות ככאלו הפוגעות במשמעת ובסדר הטוב, והן כוללות שורה ארוכה מאוד של מעשים ומצבים. בין היתר נכללות אי מילוי של הוראות או סירוב של מילוי הוראות מפקודות משטרת ישראל או שניתנו כדין, התנהגות שאיננה הולמת שוטרים או שיש בה על מנת לפגוע בתדמיתה של המשטרה, התרשלות במילוי התפקיד, שימוש לרעה בסמכויות השוטר, היעדרות מתפקיד ללא הצדקה סבירה, וכן עריכת חיפושים, מעצרים או עיכובים שלא בתום לב או שלא כדין.

כמו כן, בית הדין המשמעתי של המשטרה עשוי לדון באי מילוי חובת ההזדהות, מסירה של פרטים כוזבים, התחזות לבעל סמכות או דרגה אחרות, והחזקה של ציוד משטרתי, השמדתו או שימוש בו ללא הצדקה ובניגוד לפקודות. זאת לצד שורה ארוכה של עבירות משמעת נוספות. במידה שבית הדין המשמעתי הרשיע שוטר בעבירת משמעת, בסמכותו להטיל עונשים שונים כגון נזיפה, נזיפה חמורה, קנסות, ריתוק למקום השירות ל- 45 יום לכל היותר, מאסר ל- 45 יום לכל היותר, הורדה בדרגה, ופסילת רישיון הנהיגה מטעם המשטרה לנהיגה ברכביה ל- 90 יום לכל היותר.

עבירות משמעת של סטודנטים

משרדנו מייעץ ומייצג סטודנטים המואשמים בביצוע עבירות משמעת מכל דרגות החומרה, וכרוכות בעמידה לדין משמעתי בפני נציגיו של המוסד האקדמי. מדובר בעבירות שונות המוסדרות בתקנונים של המוסדות האקדמיים בישראל, וביניהן הונאה והעתקה של מבחנים ועבודות אקדמיות, הפרעה לקיום מבחנים ועבודות, וחוסר ציות לנהלים, הוראות של מרצים, עובדים ורשויות באותו מוסד אקדמי. כמו כן, עבירות המשמעת של סטודנטים כוללות התנהגויות שיש בהן משום פגיעה מוסרית או בכבוד של המוסד, התנהגות אלימה, פרועה או בלתי הולמת שיש עימה קלון, פגיעה מכוונת וגניבה של רכוש המוסד, וכל מעשה של הונאה, זיוף, מרמה או מצג שווא הקשורים לזכויות מהמוסד וללימודים עצמם.

יש לדעת כי ועדות המשמעת לסטודנטים במוסדות אקדמיים עשויות להטיל עונשים מדרגות חומרה שונות, ביניהן נזיפות ואזהרות או עונשים על תנאי במקרים קלים, וכן פסילה של עבודות ובחינות, איסור על השתתפות או היבחנות בקורסים מסוימים, וכן קנסות כספיים ועבודות שירות לטובת המוסד. במקרים חמורים יותר עשויות הועדות לפסול סמסטרים ואף שנות לימודים שלמות, ולהרחיק את המורשעים מהמוסד באופן זמני או לתמיד. יש לציין כי לאישומים אלו עלולות להיות השלכות חמורות על עתידו האקדמי והמקצועי של הסטודנט, לכן חשוב לנצל את הזכות לקבלת שירותים משפטיים, לרבות ייצוג על ידי עורך דין בהליכים המשמעתיים.

עבירות משמעת של רופאים ווטרינרים

משרדנו אמון על ייצוג רופאים ווטרינרים בעבירות משמעת, הנידונות על פי חוק הרופאים והווטרינרים משנת 1991, ובמקרה של רופאים גם לפי פקודת הרופאים משנת 1976 וחוק זכויות החולה משנת 1996. על פי הכללים, התנהלותם של רופאים המואשמים בעבירות משמעת תיבחן על ידי ועדת בדיקה הבוחנת תלונות של מטופלים או נציגיהם באשר לאירועים חריגים הקשורים למתן טיפול רפואי. בניגוד לדיונים בענייניהם של עובדי מדינה, המתקיימים בפומבי ובדלתיים פתוחות, ועדות הבדיקה של רופאים הינן חסויות והפרוטוקולים שלהם נמסרים רק למי שמינה אותן, למנכ"ל משרד הבריאות, למטופלים ולבעל המקצוע שעלול להיפגע מהמסקנות. בוועדות אלו יושבים מנכ"ל משרד הבריאות ובעלי תפקיד שמינה אותם, לרבות נציג מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה.

בסמכותה של הועדה להמליץ לשר הבריאות על ביטול רישיונו של הרופא, או על התלייתו באופן זמני, וכן על נתינת התראה או נזיפה. זאת לאור מציאת בעל המקצוע אשם בעבירות משמעת כגון השגת רישיון תוך מצג שווא, התנהגות שאיננה הולמת רופאים, הרשעה בעבירה פלילית, רשלנות חמורה במילוי התפקיד, היעדר יכולת למלא את התפקיד, כל הפרה של חוק זכויות החולה, וכן סירוב להציג דיפלומה ללא הצדקה סבירה. יש לציין כי על החלטות הוועדה ניתן גם לערער בפני בית משפט מחוזי, שבסמכותו לבטל, לשנות או להוסיף תנאים להגבלות או להתליות שניתנו.

עבירות משמעות של עובדי מדינה - בפני נציבות שירות המדינה

משרדנו מייצג עובדי מדינה מכל המקצועות והדרגים בהליכי משמעת הנידונים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה. ערכאות אלו מתנהלות בהתאם לפסיקות שונות שניתנו לאורך השנים, ולפי תקנות שירות המדינה משנת 1963. על פיהן קיימת זכות לייצוג מטעם עורך דין לכל עובד מדינה, וזאת בהתאם למינוי שקובע אב בית הדין או סנגור שנבחר על ידי הנאשם. העבירות הנידונות כוללות בין היתר התנהגות שאיננה הולמת את תפקידו של עובד המדינה, התרשלות בקיום של חוקי המדינה או הפרתם, השגת מינויים שלא כדין, פעילות בלתי הוגנת במילוי התפקיד, פגיעה בתדמיתו של שירות המדינה, ואי קיום של נהלים מקובלים במקומות עבודה או של הוראות התקשי"ר.

חשוב לדעת כי בסמכותו של בית דין לענייני משמעת של עובדי מדינה לקבוע עונשים בדרגות חומרה שונות. בין היתר, בסמכותו לנזוף, לתת התראה, לתת נזיפה חמורה, להקפיא או להוריד בדרגת העובד, ולהעבירו למקום עבודה אחר או למשרה אחרת באופן זמני או לתמיד. כמו כן, בסמכותו לפסול את העובד משירות מדינה לאחר פרישה או פיטורין, לפסול אותו ממילוי תפקיד ולפטרו עם פיצויים או ללא פיצויים. כאמור, זכותו של העובד לקבל שירותים משפטיים לרבות ייצוג בדיוני בית הדין למשמעת, וכמו כן מותר לו לערער על החלטות שהתקבלו בעניינו לבית המשפט המחוזי. זאת, בתקופה של חודש לכל היותר מיום ההחלטה.

עבירות משמעת של רואי חשבון

משרדנו מייצג ומייעץ לרואי חשבון הנאשמים בעבירות משמעת הנדונות על פי תקנות רואי החשבון וחוק רואי החשבון משנת 1973. על פי חוק רואי החשבון, בסמכותה של המעוצה לחקור בעצמה או באמצעות חבריה שקיבלו מינוי, כל מקרה שבו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאיננה הולמת את כבוד מקצועו. זאת, בין אם מדובר בהתנהגות המתוארת בחוק ובתקנות או שאינה מופיעה בהם. בתוך כך, לרואה החשבון תינתן ההזדמנות להשמיע את דברו, להתגונן מפני ההאשמות ולהשיב עליהן.

בהתאם לכך עשויה המועצה להחליט על עונשים שונים כגון התראה, נזיפה, הפסקה של תוקף הרישיון לתקופה זמנית, ועד ביטול מוחלט של הרישיון. בין היתר, עבירות משמעת של רואה חשבון כוללות עיסוק נוסף העלול להביאו לכדי ניגוד עניינים הפוגם באובייקטיביות, לרבות עיסוק בתיווך מסחרי או במסחר. כמו כן, מדובר בעבירה על כל תקנה שהתקין שר המשפטים לאור התייעצות עם לשכת רואי החשבון והמועצה, לרבות כל הקשור בדרך הפעולה של בעל המקצוע, נהלי ביקורת, תקנים לביקורת חשבונאית ומתן חוות דעת.

עבירות משמעת של עובדים סוציאליים

משרדנו מייצג עובדים סוציאליים בוועדות משמעת המתנהלות לפי חוק העובדים הסוציאליים משנת 1996. ועדות אלו דנות בענייניהם של עובדים סוציאליים שהתנהלו בדרך שאיננה הולמת את מקצועם, עברו על כללי האתיקה המקצועיים, השיגו את רישומם בפנקס תוך מצג שווא, גילו רשלנות חמורה או חוסר אחריות במילוי תפקידם, או הורשעו בעבירות שיש עימהן קלון או מרמזות כי המורשע חסר אחריות נדרשת לעיסוק במקצוע. בוועדת המשמעת יושבים שלושה חברים, הכוללים אדם שכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום, נציג של משרד הכלכלה בעל השכלה אקדמית, וכן עובד סוציאלי בעל ותק של לפחות 5 שנים. בפני הועדה יופיע תובע שהינו היועץ המשפטי של משרד הכלכלה, או עו"ד מטעמו. הדיונים עצמם נערכים בדלתיים סגורות בפני העובד הסוציאלי שנאשם בעבירת המשמעת, ובמידת הצורך גם בנוכחות סנגורו שיכול להתייצב במקומו. עוד שותפים לדיונים התובע ואנשים נוספים שהוועדה מאשרת את נוכחותם.

בסמכותה של הוועדה לקבוע עונשים שונים על עובדים סוציאליים שנמצאו אשמים, כגון התראה, נזיפה, קנסות בסך עד כ- 16 אלף שקלים, התלייה של רישום בפנקס עד 5 שנים, ומחיקה מהרישום מכל וכל. כמו כן, מותר לה לפסוק עונשים על תנאי לתקופה של 3 שנים. על החלטותיה ניתן לערער תוך 45 יום לבית משפט מחוזי, אך הערעור בפני עצמו אינו מבטל או מעכב את הענישה, עד לפסיקה שונה מטעם בית המשפט. יש לציין כי גם מחיקת שמו של העובד הסוציאלי מהפנקס איננה מונעת הגשת קובלנה כנגדו במשך שנה.

עבירות משמעת של יועצי מס

משרדנו מייעץ ומייצג יועצי מס המזומנים לדיונים בוועדות משמעת, המתנהלות לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס משנת 2005. על פי החוק, עבירות משמעת של יועצי מס כוללות התנהגות בדרך שאינה הולמת את עיסוקם, השגת רישום תוך מצג שווא, חוסר אחריות חמורה או רשלנות חמורה בתפקיד, הרשעה בדין בעבירה המעידה על היות האדם לא ראוי לעסוק במקצוע, וכן מעבר על כל הוראות החוק. מקרים אלו מובאים בפני ועדת משמעת הכוללת יושב ראש שהינו שופט בדימוס הממונה על ידי שר המשפטים, נציג של רשות המיסים הרלוונטית שהינו רואה חשבון או עורך דין, וכן יועץ מס בעל ותק של לפחות 5 שנין שאיננו עובד מדינה. בפני הוועדה מופיע תובע שהינו עורך דין שהוסמך לכך מטעם היועץ המשפטי לממשלה, והמועצה רשאית גם למנות ועדת תלונות המסייעת לו במילוי תפקידו. הדיון נערך בדלתיים סגורות בנוכחות החברים, התובע והאדם שכנגדו הוגשה התלונה, אלא אם התייצב במקומו סנגורו, או שלא התייצב בלי סיבה מספקת ואז ייערך הדיון שלא בפניו.

בסמכותה של הועדה לקבוע עונשים שונים כגון קנסות, התליית רישום בפנקס לתקופה מרבית של 5 שנים, נזיפה והתראה. על החלטותיה ניתן לערער תוך 30 יום לבית משפט מחוזי, וגם על פסיקתו ניתן לערער לבית המשפט העליון במקרים מסוימים. יש לציין כי מרגע שהוגשה קובלנה לועדת המשמעת היא רשאית להתלות את רישומו של יועץ המס בפנקס עד לתום הדיונים, אך רק לאחר ששמעה את טענותיו, וזאת לתקופה מקסימאלית של 90 יום.

עבירות משמעת של יועצי השקעות ומנהלי תיקים

משרדנו מייצג יועצי השקעות ומנהלי תיקים בעבירות משמעת, הנידונות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות משנת 1995. על פי החוק, ועדת האכיפה המנהלית שמונתה בהתאם לחוק ניירות הערך תדון בכל הפרה של התוספת השנייה והרביעית לחוק, כגון ניהול תיקי השקעות לבן משפחה, אי פירוט שירותים שניתנים, אי בירור עם לקוח על מטרות השקעה ומצב כספי, אי עריכת הסכם בכתב ואי מסירתו. כמו כן, עבירות המשמעת כוללות עיסוק בייעוץ השקעות ללא רישיון יועץ, עיסוק בניהול תיקי השקעת ללא רישיון מנהל תיקים, והעסקת עובדים בתחומים אלו ללא רישיון רלוונטי. מעבר לכך, הוועדה תדון במחדלים ומעשים שקבעה הרשות לניירות ערך, המעידים על ביצוע בלתי זהיר ובלתי סביר של התפקיד.

ועדת האכיפה המנהלית רשאית להטיל עונשים שונים על הנאשמים, ובהם עיצומים כספיים הנעים בין 25 אלף למפר יחיד ועד חמישה מיליון שקלים במקרה של תאגיד, ואין בסמכותה להטיל קנסות הפחותים מהאמור בחוק. עוד חשוב להדגיש כי חלקן של העבירות משתייכות גם למישור הפלילי, כאשר הענישה עליהן עשויה להיות קנס כספי או מאסר. מדובר בין היתר בניהול תיקים, ייעוץ ושיווק השקעות ללא רישיון ובניגוד להוראות החוק, החזקת או רכישת ניירות ערך לצורך עצמי בניגוד להוראות, ניהול תיקים לבני משפחה, מסירת מידע כוזב או מטעה במהלך בקשה לקבלת רישיון, קבלת טובות הנאה בניגוד להוראות, ניגוד אינטרסים במתן ייעוץ, והתקשרות חריגה עם גופים מוסדיים בניגוד להוראות. לבסוף, יש להדגיש כי כל מעשה מתוך כוונה להכשיל או למנוע את האכיפה או הבירור עלול להוביל למאסר של 3 שנים, או לקנס כספי גבוה.

עבירות משמעת של שמאי מקרקעין

משרדנו אמון על ייצוגם של שמאי מקרקעין הנאשמים בעבירות משמעת בהתאם לחוק שמאי המקרקעין משנת 2001. הבירור בדבר עבירות אלו מתחיל בתלונות המוגשות למזכיר מועצת השמאים, שמחליט אם לחקור את התלונה ולהעביר קובלנה לוועדת המשמעת. בד בבד, מועברת הודעה לשמאי המקרקעין הנדון, שיכול להשיב תוך 30 יום עליה. במידה שהוחלט להגיש קובלנה, היא תידון על ידי ועדת המשמעת של מועצת שמאי המקרקעין, ותוגש על ידי תובע לוועדה בה חברים 3 אנשים. הוועדה תשמע את דברי התובע ואת השמאי עצמו או סנגורו, ותמסור את החלטתה שעליה ניתן לערער תוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי. על עבירות המשמעת נמנות התנהגויות שאינן הולמות את המקצוע, עיסוק באופן הפוגע במהימנות ובאמון, פעולה הכרוכה בניגוד עניינים, וכל עבירה על כללי האתיקה המקצועית או על חובות ואיסורים נוספים. כמו כן, עבירת משמעת של שמאי מקרקעין עשויה להיות רשלנות חמורה וחוסר אחריות במילוי התפקיד, השגה של רישום בפנקס תוך מצג שווא, והרשעה בעבירות שיש עימן קלון או השלכות על העיסוק כשמאי מקרקעין.

בסמכותה של הוועדה לקבוע עונשים בדרגות חומרה שונות, החל בהתראה ונזיפה, דרך קנסות עד לסכום של 10,000 שקלים, ועד להתליית הרישום לתקופה של חמש שנים לכל היותר, או ביטול הרישום בפנקס.

עבירות משמעת של מהנדסים ואדריכלים

משרדנו מייצג ומייעץ למהנדסים ואדריכלים שענייניהם נדונים בוועדות אתיקה, הפועלות בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים משנת 1958. על פי החוק, מועצת ההנדסה והאדריכלות מוסמכת למנות ועדת אתיקה שתפקידה לחקור מקרים המובאים לידיעתה, ועוסקים במי שרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים. זאת, בכל הקשור להתנהגות שאיננה הולמת את כבוד המקצוע, או עבירות על חוק התכנון והבנייה, או עבירות שיש בהן קלון. בוועדה זו חברים אדריכלים ומהנדסים מהענף בו רשום הנאשם, ותינתן לו הזכות להתגונן לרבות אפשרות לייצוג על ידי סנגור מטעמו.

לאור הדיונים שייערכו רשאית הוועדה להורות על סנקציות שונות, בהן התראה, נזיפה וקנסות, וכן התלייה של תעודת המהנדס או האדריכל, או הפסקה של הרישום בפנקס, או שתיהן יחדיו. כמו כן, הוועדה רשאית לבטל מכל וכל את תעודת האדריכל או המהנדס שנמצא אשם בעבירת משמעת. בנוסף יכולה הוועדה להורות על הפסקת רישום או התלייה לתקופה על תנאי. על החלטותיה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי באזור הרלוונטי תוך תקופה של 30 יום, כאשר בסמכותו של בית המשפט לעכב את ביצוע ההחלטות, לבטל אותן, לשנותן או להחזיר לדיון נוסף בוועדת האתיקה.

עבירות משמעת של רוקחים ועוזרי רוקחים

משרדנו מייצג רוקחים ועוזרי רוקחים בעבירות משמעת, הנידונות בהתאם לפקודת הרוקחים משנת 1981. על פי החוק, שר הבריאות רשאי למנות ועדת משמעת הדנה בעניינו של רוקח שהוגשה כנגדו קובלנה, בין אם מטעם המנהל או מטעם אדם שראה עצמו נפגע מהתנהלותו. מדובר במקרים של התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע, השגת רישיון במצג שווא, גילוי רשלנות גסה או אי יכולת לבצע את התפקיד, הפרות חוזרות ונשנות של פקודת הרוקחים, וכן הרשעות בעבירות פליליות. לרוקח עצמה תינתן הזכות להציג את טיעוניו בעצמו או באמצעות סנגורו בפני הוועדה, בה חברים שלושה אנשים: מנכ"ל משרד הבריאות, נציג מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, וכן אדם הנמנה על ארגון רוקחים או עוזרי רוקחים רלוונטי.

בסמכותה של הוועדה להמליץ לשר הבריאות או למנהל על התראה, נזיפה, ביטול הרישיון או התלייתו לתקופה זמנית, וזאת באמצעות דו"ח בכתב שמחברים חבריה. על ההחלטות ניתן לערער לבית המשפט המחוזי תוך 3 חודשים, וחשוב לדעת כי מפרי הוראות של פקודת הרוקחים צפויים במקרים מסוימים גם לעמוד בפני בית משפט השלום. בסמכותו של בית המשפט להורות על חילוט של חפצים הקשורים לעבירה, על סגירת העסק ושלילת רישיונו לצמיתות או באופן זמני, על שלילת היתר רעלים, וכן על מאסר מרבי של חצי שנה.

זומנת לחקירה או שימוע? הוגש נגדך כתב אישום משמעתי?

הנך זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך המשמעתי נגדך, שכן המדובר בסיטואציה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה גם עונשי פיטורין, הרחקה ממקום העבודה או הלימודים, העברת התיק למשטרת ישראל לצורך חקירה והעמדה לדין פלילי, קנס או פיצוי כספי, הורדה בדרגה או תפקיד ועוד. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים או סטודנטים המואשמים בעבירות משמעת מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והנך עומד בפני הליכים משמעתיים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
אישום משמעתי | אתיקה מקצועית | בית דין משמעתי | בית הדין למשמעת של עובדי המדינה | דין משמעתי | הליך משמעתי | הליכים משמעתיים | ועדת משמעת | עבירה משמעתית | עבירות משמעת | תלונה משמעתית | הטרדה מינית במקום העבודה | עורך דין ועדת משמעת | עורך דין עבירות משמעת | עבירות משמעת עובדי מדינה | עבירות משמעת משטרת ישראל | עבירות משמעת נציבות שירות המדינה | השעיית עובד ציבור

הצלחות המשרד בתחום
עובדת סוציאלית שהועמדה לדין משמעתי בעבירות חמורות - תמשיך להחזיק ברישיון ולא תפוטר תקדים: ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה ביטול עונש הרחקה מהאוניברסיטה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחה שנחקרה בחשד שאיימה והרסה רכוש של קשיש בו טיפלה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 00:13 31/07/2016
עבירה עוד כלפי עובד במקום העבודה
דליה | 13:32 10/01/2017
עבירה עוד כלפי עובד במקום העבודה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:58 07/02/2017
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 21:20 31/01/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:13 01/02/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 11:48 01/02/2016