חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | קשירת קשר לביצוע פשע או עוון

קשירת קשר לביצוע פשע או עוון

כאשר אדם נחשד בעבירה פלילית צפוי לו הליך הכולל חקירה, גיבוש כתב אישום, העמדה לדין וענישה בהתאם לחוק. דברים אלו נכונים גם לגבי מי שסייעו לו, שידלו אותו, סיפקו לו אמצעים או שהיו שותפים לעבירה בצוותא. ואולם, מה קורה למי שלא ביצעו מעשים אלו ובכל זאת התקשרו עם מבצע העבירה מתוך כוונה להוציאה אל הפועל? מקרים אלו נחשבים לקשירת קשר וגם הם מטופלים על ידי חוק העונשין. עו"ד דוק מסביר אודות יסודות עבירות קשירת קשר לביצוע פשע או עוון והעונשים בצידן.

קשירת קשר לביצוע עבירות פשע ועוון – מה אומר חוק העונשין?

כאמור, קשירת קשר לביצוע פשע או עוון היא עבירה בפני עצמה, ובה עוסק סעיף 499 לחוק העונשין. נקבע כי הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל, והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו מאסר שבע שנים במקרה של עבירת פשע, ושנתיים אם מדובר בעבירת עוון. יחד עם זאת, העונש יהיה האמור לעיל, או לחלופין העונש שנקבע לאותה העבירה, הקל מבין השניים. לדוגמא, העונש המרבי על עבירת שוד עומד על 14 שנות מאסר, אך מי שהואשם רק בקשירת קשר לביצועה צפוי לעונש מצומצם יותר של 7 שנות מאסר.

סיווגים שונים של העבירות בחוק העונשין

כפי שראינו, ישנו הבדל מהותי בין הענישה על קשירת קשר בעבירות מסוג פשע ומסוג עוון, וזאת לאור חומרתן והשלכותיהן. למעשה, בחוק העונשין מצויים שלושה סיווגים של עבירות. הראשון מכונה עבירות "חטא", שעונשן המרבי הוא עד שלושה חודשי מאסר, או קנס בשיעור מסוים. כאמור, קשירת קשר לביצוע עבירות אלו איננה מטופלת במסגרת סעיף 499 לחוק העונשין, אלא עוסקים בה חלקים אחרים של החוק כפי שנראה בהמשך. לעניינו נוגעות רק עבירות מסוג "פשע", שעונשן חמור משלוש שנות מאסר, או עבירת מסוג "עוון" שעונשן גבוה משלושה חודשי מאסר ואינו גבוה משלוש שנים, או קנס בשיעור מסוים. העונש על קשירת קשר לביצוע עבירת פשע עומד כאמור על 7 שנות מאסר, ואילו העונש על קשירת קשר לביצוע עבירת עוון עומד על שנתיים מאסר.  

סוגיית האחריות הפלילית לעבירה עצמה

כפי שראינו, על מורשעים בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע או עוון עשוי להיות מוטל אחד משניים: העונש על העבירה עצמה, או לחילופין שנתיים או שבע שנים (הקל יותר בכל מקרה). ואולם, לכך מצטרפת שאלת האחריות הפלילית לגבי העבירה עצמה. כלומר, ייתכן שמי שקשר קשר לביצוע שוד מואשם גם בעבירת השוד עצמה, ומכאן שהעונש המרבי הצפוי לו עשוי לעמוד על 14 או אפילו 20 שנות מאסר. למעשה, עד לפני מספר שנים נהוג היה שכל מי שקושר קשר לביצוע עבירה נחשב גם כאחראי לעבירה עצמה, וזאת גם אם לא ידע על מימושה ונעשתה ללא השתתפותו. ואולם, על גישה זו ניתנו ביקורות שונות, שכן ישנו חוסר צדק מסוים בהאשמת אדם בביצוע עבירה אם לא היה מודע לעצם התקיימותה, ואף אין זה הוגן להטיל עליו את אותו העונש שחל על המבצע עצמו.

מסיבה זו נכנס תיקון לחוק העונשין שהתבטא בהוספת תת סעיף 499 ב'. לפי סעיף זה: "הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה לפי סימן ב' לפרק ה". המשמעות היא שלא בכל המקרים יהיה הקושר נושא באחריות פלילית גם לעבירה עצמה, ושלעיתים הוא יואשם בקשירת קשר בלבד. על מנת לסבר את האוזן, הוא נושא באחריות פלילית רק אם ביצע את העבירה בצוותא עם המבצע הראשי, או שגרם לביצועה של העבירה באמצעות אדם אחר, או סייע לעבירה, או אם שידל אחר לבצעה. אגב, גם על סיוע ושידול מוטלים עונשים מופחתים, העומדים על מחצית מאלו של העבירה המרכזית, למעט במקרים מיוחדים.

אז מהי בעצם קשירת קשר לביצוע פשע או עוון?

ניתן להבין כי קשירת קשר יכולה להיות עבירה מרכזית, או נלווית להאשמה בעבירה המקורית, וכן לשידול, סיוע וכדומה, הכול כתלות בנסיבות. יחד עם זאת, קשירת הקשר עצמה תלויה בשני יסודות: נפשי ועובדתי. באשר ליסוד העובדתי, מדובר בקיום התקשרות עם אדם אחד או יותר, ששניהם רוצים לבצע עבירה מסוג עוון או פשע. מדובר למשל בשיחת טלפון או בפגישה פנים אל פנים, שבה מביעים השותפים את כוונותיהם לביצוע העבירה. ראוי לציין כי מבחינת החוק אין צורך שכל השותפים ייפגשו או יכירו זה את זה, ומספיק ששניים מהם נדברו ביניהם על מנת שהללו יואשמו בקשירת קשר. כמו כן, אין הכרח שהנאשם יהיה שותף לכוונות ביצוע העבירה מתחילתן, וגם אם הצטרף אל הקושרים מאוחר יותר הוא עונה להגדרה.

ובאשר ליסוד הנפשי, הכוונה היא להתקשרות שמטרה להשיג מטרה בלתי חוקית כלשהי (מסוג פשע או עוון). בתוך כך, יש להבדיל בין אמירה סתמית וללא כוונה, כמו "אם היינו שודדים את הבנק היינו עשירים", לבין התקשרות מתוך כוונה ממשית להשלים את העבירה. נושאים אלו ייבחנו על ידי רשויות האכיפה והתביעה, כמו גם על ידי בית המשפט.

עוד סוגים של קשירת קשר הנחשבים לעבירה

כאמור, סעיף 499 לחוק העונשין עוסק בקשירת קשר לביצוע עבירות מסוג פשע או עוון, ומותיר בחוץ התקשרויות לביצוע מעשים בלתי חוקיים אחרים, כגון אלו הנחשבים לעבירות עוון. לכן, הסעיף הבא לחוק העונשין שמספרו 500 מפרט עוד מספר מקרים שבהם קשירת קשר תיחשב לעבירה ברת ענישה. לדוגמא, קשירת קשר בכוונה לגרום נזק לשמו הטוב או לגופו של אדם, או כדי למנוע או להפריע לאדם מלהעביר כדין ובחופשיות נכס בערכו הראוי. כמו כן, קשירת קשר בכוונה להזיק לאדם במקצועו או במשלוח ידו, וגם כדי למנוע ממנו מלעסוק בחופשיות וכדין בעבודתו, במקצועו או במשלוח ידו. עוד נחשבת לעבירה כל קשירת קשר בכוונה להשיג מטרה אסורה על פי חוק, או להשיג מטרה כשרה אך תוך שימוש באמצעים אסורים, וגם כדי להכשיל או למנוע את אכיפתו או ביצועו של דין. בכל המקרים הללו קובע סעיף 500 לחוק העונשין ענישה מרבית העומדת על שנתיים מאסר.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין קשירת קשר לביצוע פשע או עוון?

במידה והנך חשוד בעבירות קשירת קשר אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות הכנה וקשר בכלל ובעבירות קשירת קשר לביצוע פשע או עוון בפרט מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין קשירת קשר לביצוע פשע או עוון פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות הכנה וקשר | קשירת קשר לביצוע פשע | קשירת קשר לביצוע עוון | קשירת קשר לפשע או לעוון | עונש על קשירת קשר לביצוע פשע | עבירת קשירת קשר

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של דמות ציבורית מוכרת אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו סגירת תיק פלילי למנהל בית ספר שנחשד בהטרדה מינית של מורה הכפופה לו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 13:15 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:34 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 20:39 14/08/2016
עבירות סחר בסמים
אבי | 22:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 19:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 21:48 01/10/2017