חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | מעשה מגונה בתוך המשפחה

מעשה מגונה בתוך המשפחה

מערכת המשפט בארץ מתייחסת לביצוע מעשה מגונה בתוך המשפחה בחומרה רבה ונוקטת ברף ענישה כבד בכדי להרתיע ולהעביר מסר חד כי המנצלים את פגיעותם, חולשתם וחוסר האונים של קטינים ראויים לשבת למשך שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח. לעיתים מעשים מגונים בתוך המשפחה מתבצעים לצד עבירות מין נוספות הנעשים בתדירות גבוהה ולזמן ממושך. קורבנות העבירה נותרים עם נזקים וצלקות בנפשם ולהם דרך ארוכה לריפוי ולחזרה לחיים נורמטיביים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת מעשה מגונה בתוך המשפחה ומרכיביה, העונשים הקבועים לצדה וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים אליה בפסיקתם.

כיצד החוק מגדיר מעשה מגונה?

מעשה מגונה מתייחס לפעולה הנעשית לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני. כאשר הפעולה מתבצעת ללא הסכמה היא מוגדרת כעבירת מין. הדבר יכול להיות כדוגמה נגיעה באיברים מוצנעים או אוננות. כאשר מדובר בביצוע המעשה לעיני כל כדוגמת התערטלות, מדובר בעבירת מעשה מגונה בפומבי.

עבירת מעשה מגונה בתוך המשפחה

ככלל, עבירות מין מפרות את חוק היסוד הנוגע לכבוד האדם וחירותו. האדם זכאי להגנה מפני פגיעות בכבודו ובגופו. ביצוע מעשה מגונה מפר את זכות היסוד של הקורבן להגנה על צנעת גופו. המחוקק ראה לנכון להעניש בחומרה את מבצעי עבירת מעשה מגונה ובפרט כשהדבר נעשה בתוך התא המשפחתי. תלותם המוחלטת של קטינים בבני משפחתם הבגירים יוצרת היררכיה בה לעיתים עשויים הקטינים להיות מנוצלים בידי הבגירים כשאין ביכולתם המסוגלות להתנגד להם. קורבנות למעשים מגונים הנעשים בידי האחראים להם, עשויים לחוות זאת פעם אחר פעם דבר העשוי להותיר בהם צלקות נפשיות.

עונשי המאסר הקבועים בחוק בגין עבירת מעשה מגונה בתוך המשפחה

סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע עונש מרבי של שבע שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5); בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, כשהאדם הוא קטין טרם מלאו לו ארבע עשרה שנים אף בהסכמתו, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו האדם שרוי או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית או תוך ניצול היות האדם חולה נפש או לוקה בשכלו, שבשל כך לא הייתה הסכמה חופשית. במידה ועבירה זו בוצעה כלפי קטין בן משפחה או באדם חסר ישע עליו מבצע העבירה אחראי, הדין מזנק לעשר שנות מאסר.

בסעיף 348(ב) לחוק העונשין, נקבע עונש של עשר שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5); מעשה מגונה שנעשה בקטינה טרם מלאו לה שש עשרה שנים שלא בהסכמתה החופשית, בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו היא שרויה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית או תוך ניצול היותה חולת נפש או לוקה בשכלה, שבשל כך לא הייתה הסכמה חופשית. בנוסף, עונש מאסר זה נקבע אם המעשה המגונה נעשה באיום בנשק חם או קר, תוך גרימת חבלה גופנית, נפשית או היריון, תוך התעללות באשה לפני המעשה, בעת המעשה או לאחריו או שנעשה בנוכחות אחר או אחרים אשר חברו יחד לשם ביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם. במידה ועבירה זו בוצעה כלפי קטין בן משפחה או באדם חסר ישע עליו מבצע העבירה אחראי, הדין מזנק לחמש עשרה שנות מאסר

סעיף 348(ג1) קובע כי אם העבירה נעברה לפי סעיף 348(ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה כלפי אדם או כלפי זולתו דינו שבע שנות מאסר. במידה והעבירה נעברה בידי בן משפחה או באדם חסר ישע עליו מבצע העבירה אחראי הדין מזנק לעשר שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

לפי סעיף 348(ג) העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים (א) (ב) או (ג1) דינו שלוש שנות מאסר.

לפי סעיף 351(ג)(3) לחוק העונשין, במקרים אחרים שאינם מצוינים לעיל, של ביצוע מעשה מגונה בקטין בן משפחה או באדם חסר ישע שהעבריין אחראי עליו משך המאסר הוא חמש שנים.

מעשה מגונה בפומבי בפני קטין בן משפחה או חסר ישע

לפי סעיף 351(ד) לחוק העונשין, העונש הקבוע בחוק למבצע עבירת מעשה מגונה בפומבי בפני קטין בן משפחתו בכל מקום שהוא, הוא ארבע שנות מאסר.

אחראי על חסר ישע העושה מעשה מגונה בפומבי בפני חסר הישע ללא הסכמתו, או מבצע זאת בכל מקום תוך ניצול יחסי תלות/מרות/חינוך/השגחה/עבודה/שירות דינו שנתיים מאסר.

מי מוגדר "בן משפחה" לפי החוק?

חוק העונשין מגדיר בן משפחה כאחד מהבאים:
1. בן משפחה הוא הורה, בן זוגו של הורה גם אם אינו נשוי לו וסב או סבתא.
2. בן משפחה מוגדר כמי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אח או אחות, אח או אחות חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה.
3. בן משפחה הוא אומן, בן זוגו של אומן גם אם אינו נשוי לו, אביו או אמו של אומן.
4. מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אחיו או אחותו של אומן ובני זוגם.
יחד עם זאת ביצוע מעשה מגונה לפי סעיף 351(ג)(3) שנעשו בידי מי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת בן משפחה, כמו גם בן זוגו של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה.

פסקי דין בעבירת מעשה מגונה במשפחה

בתפ"ח 8232-10-14 - נאשם הורשע בביצוע מעשים מגונים בבתו של בת זוגו ובעבירות אלימות והטרדה כלפיה וכלפי אחיה ואמה. הנאשם התגורר עם בת זוגו יחד עם שני ילדיה מנישואיו הקודמים ונהג לבצע בבתה בת הארבע עשרה מעשי זוועה. לפי פסק הדין, נהג הנאשם להיכנס לחדרה של הנפגעת וללטף את חלקי גופה האינטימיים לשם סיפוקו המיני וזאת בניגוד לרצונה. בנוסף, רמז לה במספר אופנים כי ברצונו לקיים עמה יחסי מין ואף הציע לה תשלום על כך. הנאשם ניצל את כוחו ומרותו על בת זוגו, הנפגעת ואחיה ונקט כלפיהם באלימות. הוא נהג לאיים על נפגעת העבירה ובאחת הפעמים סטר לה ושבר את טלפון הסלולרי שלה ותכשירי קוסמטיקה שונים. בשל עבירות המין, האלימות וההטרדה הושתו על הנאשם חמש שנות מאסר בפועל ופיצוי לנפגעת בסך של 25,000 ₪.

בע"פ 8347/13 - המערער הורשע במעשה מגונה בקטינה בת משפחתו בנוסף לניסיון אינוס של קטינה בת משפחה, אינוס בת משפחה ואיומים. נגזר עליו 18 שנות מאסר בפועל בנוסף לארבע שנות מאסר על תנאי במשך שלוש שנים ממועד שחרורו. בנוסף הושת עליו פיצוי כספי למתלוננות בשווי כולל של 75,000 ₪. המערער עלה לישראל מרוסיה בסוף אוגוסט שנת 2001. בחודשים הראשונים שהה המערער בבית אחותו בבת-ים יחד עם חמשת ילדיה, שבמהלכם ביצע בבתה, שטרם מלאו לה שש עשרה שנים, מעשים מגונים וניסיון אינוס. לאחר כשנה, עבר המערער לדור בדירת אחותו השנייה בקריית ארבע, שם המשיך לבצע את מחדליו בבנותיה הקטינות. ערעורו נדחה על הסף לאור העובדה כי מדיניות הענישה הנוגעות לעבירות מין במשפחה הן מחמירות. קרבנות לעבירות מין במשפחה חווים נזק כבד שלרוב אינו חולף על כן יש לנקוט בענישה מרתיעה למען יראו ויראו ובכך לנסות להגן ולמנוע את ביצוע המעשים הנפשעים הללו.

בתפ"ח 15827-06-13 - הושתו על הנאשם 28 שנים של מאסר בפועל בגין שורת עבירות מין בבנותיו הקטינות המונים עבירת אינוס, מעשי סדום, מעשים מגונים בנוסף לעבירות איומים ותקיפת קטין במשפחה. עבירות המין בוצעו לאורך שנים, בתדירות גבוהה והיו מתוכננות על ידי המורשע שיצר את התנאים שאפשרו לו לבצע את המעשים מעוררי הסלידה. העבירות הן חמורות לאור העובדה כי מדובר בבנותיו הביולוגיות שבוצעו במשך תקופה ארוכה בשל האימה שהשליט בקרבן אשר מנעה מהן לחשוף את מחדליו. בתחילת חודש יוני בשנת 2013 הגיש המורשע ערעור (ע"פ 5585/15) בטענה כי מדובר בתלונת שווא בשל סכסוך הקיים בינו לבין אמן. בית המשפט קבע כי גרסאותיהן הן של הבנות והן של האם הן מהימנות ומבוססות על ממצאים עובדתיים, כדוגמה העובדה כי האב רכש סבון לשטיפה אינטימית כמו גם פרט מוכמן אותו ידעה בתו הנוגעת לאיבר מינו חרף טענת האב כי לא ראתה את איבר מינו. למרות ניצולו המחריד את חוסר האונים של בנותיו ואת התלות שלהן בו לצורך סיפוקו המיני, בית המשפט ראה לנכון לפעול על פי עקרון אחידות הענישה לפיו יש לנקוט בענישה שלא תסטה באופן חריג מן הענישה המקובלת. על כן למרות שאין בית משפט מקל מחומרת המעשים והנזקים הבלתי הפיכים שנגרמו לנפגעות העבירה, השית בית המשפט על המערער עונש מאסר בפועל העומד על 25 שנים.

עברת תקיפה מינית או הוגש נגדך אישום בגין מעשה מגונה בתוך המשפחה?

לעיתים הכרעה בדין הנוגעת לעבירת מעשה מגונה במשפחה מצריכה בדיקה יסודית של גרסאות הצדדים המעורבים בניסיון להרכיב את התמונה במלואה. לעיתים בעבירות מין המתרחשות בתא המשפחתי, גרסת הנאשם עומדת מול גרסת הנפגע ללא יכולת להוכיח את מהימנותן מפאת חוסר ראיות. בכדי שגרסתך תוצג באופן המיטבי ביותר כדאי לשכור את שירותיו של עורך-דין פלילי שילווה אותך לאורך ההליך הפלילי.

במידה ועברת מעשה מגונה בתוך המשפחה - זכרי כי מטרת הפרקליטות היא הרשעת הנאשם ואילו האינטרס הנזיקי של הקורבן אינו צד להליך הפלילי! לכן, משרדנו מעניק ייצוג משפטי לנפגעי עבירה הזכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מעבירה פלילית ממנה נפגעו. כמו כן, משרדנו אף מייצג נפגעי עבירה לפני תחילת ההליכים כנגד מבצע העבירה על מנת ולהבטיח שזכויותיו של נפגע עבירה יישמרו לכל אורך ההליך הפלילי וכן שיקבל את הפיצוי המגיע לו במסגרת ההליך הפלילי עצמו.

במידה והנך חשוד במעשה מגונה בתוך המשפחה - אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעשה מגונה | מעשה מגונה בפומבי | עבירות מין | מעשה מגונה בקטינים | עורך דין עבירות מין | עבירות מין במשפחה | מעשה מגונה בקטינה | מעשה מגונה בקטין | עבירות מין בקטינים | עונש על מעשה מגונה | מעשה מגונה בקטין במשפחה | מעשה מגונה בתוך המשפחה | עונש מעשה מגונה בתוך המשפחה | מעשים מגונים במשפחה | מעשה מגונה בפומבי בקטין | מעשה מגונה בקטין בהסכמה | עבירות מין בקטינים במשפחה | התעללות מינית במשפחה

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
רישום פלילי בעבירת של מעשה מגונה בקטין
אפרים | 09:46 19/02/2014
חישוב תקופת התיישנות לצורך הגשת בקשת חנינה
עו''ד אסף דוק | 08:24 20/02/2014
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
טלי | 20:15 03/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
עו''ד אור הדאיה | 06:27 04/08/2017
חקירה על מעשה מגונה בפומבי
איתי | 08:40 28/01/2015
שימוע בפני הפרקליטות בתיק מעשה מגונה בפומבי
עו''ד אסף דוק | 08:13 29/01/2015