חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | מעשה זנות ועיסוק בזנות - סוגים ועונשים

מעשה זנות ועיסוק בזנות - סוגים ועונשים

הבאת אדם לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות מהווה עבירה פלילית חמורה אשר פוגעת בגוף, בכבוד ובנפש ומאיימת על אוטונומיית הפרט. הרשעה בגין עבירה זו לא פעם מתלווה לשורת עבירות נוספות כגון עבירות מין, סרסרות וגרימה לעזיבת המדינה לשם זנות. העבריינים לרוב מנצלים לרעה את כוחם ומעמדם ומבטיחים לקורבנות העיסוק סכומי כסף גדולים תוך מצג שווא כי הדבר לא יכלול מעשי תועבה. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירות הבאת אדם לידי מעשה זנות ועיסוק בזנות וכן מונה את העונשים הקבועים לצידן תוך סקירת פסקי דין בנושא.

הבאת אדם לידי מעשה זנות

רשויות החוק קבעו בספר העונשין איסור על שידול, בין אם דרך התנהגות ובין אם דרך מחדל, לבצע מעשה זנות. בסעיף 201 נקבע כי דינו של המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר הוא עד 5 שנות מאסר. עבירה זו הינה עבירת פשע ומתקיימת גם אם היה מדובר במקרה חד-פעמי. מעשה הזנות יכול להיות דרך שירותי מין חלקיים ואף דרך קיום יחסי מין מלאים שמטרתם לספק את תאוות המין של האחר, תוך תמורה כספית או כל תמורה אחרת.

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

בכדי למנוע ניצול בכבוד הפרט, בגופו ובנפשו נקבע איסור לעסוק בזנות. עבירה זו מאיימת על חירותם והאוטונומיה של העוסקים בכך. על כן, המחוקק קבע בסעיף 202 עונש מרבי של עד 7 שנות מאסר בגין הבאת אדם לידי עיסוק בזנות. נקבע כי מעשה הזנות הוא כל מעשה שנועד לספק את תאוות המין של אחר, ויכול להיות דרך קיום יחסים מלאים או חלקיים תמורה כספית או כל תמורה אחרת. יש לציין כי העיסוק בזנות אסור אף כאיסור עצמאי.

הבאת אדם לידי מעשה זנות או עיסוק בזנות בנסיבות מחמירות

בחוק העונשין נקבעו נסיבות מחמירות בגין הבאת אדם לידי מעשה זנות או עיסוק בזנות. בסעיף 203 נקבע עונש מאסר של עד 10 שנים במידה ועבירות לפי סעיפים 201 או 202, הנוגעים להבאת אדם לידי מעשה זנות או עיסוק בזנות, נעברו תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות.

במידה והעבירות דנן (לפי סעיפים 201 או 202) נעברו באחת הנסיבות הבאות, דינו של העבריין מזנק ל- 16 שנות מאסר:

1. תוך שימוש בכוח, או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, וכאשר הדבר בוצע כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות או כלפי אדם אחר.
2. תוך ניצול מצב המונע את התנגדותו של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או תוך ניצול היותו חולה נפש או לוקה בשכלו.
3. בהסכמה שהושגה במרמה, של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות.

קבלת שירות זנות מקטין

המחוקק ראה לנכון להחמיר בענישה הנוגעת לניצול קטינים לשם עיסוק בזנות. על כן, בכדי למזער את ניצולם חל איסור אדם לצורך שירותי מין תמורת כסף מקטינים. נקבע בסעיף 203ג בחוק העונשין עונש מאסר של עד 3 שנים בגין קבלת שירות של מעשה זנות מקטין. אחריות פלילית לא תוטל על הקטין שמספק את מעשה הזנות. יש צורך להוכיח כי מעשה הזנות שסופקו בידי הקטין, מכוונים לסיפוק תאוות המין של הלקוח, לרבות יחסי מין חלקיים, ובתנאי שניתנה תמורה כספית או כל תמורה אחרת לכך.

החזקה והשכרה של מקום לשם זנות

החזקה או השכרה של מקום לשם עיסוק בזנות או מקום שנעשו בו מעשי זנות, מאפשרים לעבירות שנידונו במאמר זה להתקיים, ובכדי לאכוף זאת נקבע בסעיף 204 בחוק העונשין, עונש מאסר של עד 5 שנים בגין החזקה או ניהול מקום לרבות כלי רכב וכלי שיט, לשם עיסוק בזנות. כל בית בושת, מכון עיסוי וכיוצא בזה, המשמשים מקום לעיסוק בזנות, אסורים. אין צורך להוכיח אם מנהל המקום או מחזיק המקום עוסק בעצמו בזנות או לא.

עבירות העיסוק בזנות בראי הפסיקה

בתפ"ח 21916-10-14 – הורשעו שני נאשמים בגין עבירות של הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, סרסרות למעשי זנות, אי ניהול פנקסי חשבונות, אי הודעה על תחילת התעסקות ואי הגשת דו"ח שנתי ראשון. נאשם 1 הורשע בנוסף לאלה, בעבירה של גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות. על פי עיקרי העובדות ועל סמך כתב האישום, בחודש אוגוסט של שנת 2013 עד לשלהי ספטמבר בשנת 2014, הנאשמים רקמו תכנית מפורטת לשם הבאת נשים מאוקראינה ורוסיה אל ישראל בכדי שתספקנה תמורת תשלום שירותי מין תוך שהנאשמים מקבלים מחצית מהסכום שמקבלת כל אישה. במסגרת זו, נאשם 1 גרם לעשר נשים המתגוררות במדינות שונות במזרח אירופה, לעזוב למדינת ישראל לשם עיסוק בזנות בתנאים שדנו עליהם טרם זאת. נאשם 1 הבהיר להן את התנאים, רכש עבורן כרטיסי טיסה תוך הנחיות כיצד לעבור את ביקורות הכניסה לישראל. הנאשם הנחה אותן לטעון כי הן ישהו בישראל כתיירות. בפועל, הנשים שהו בארץ למשל מספר שבועות כשהן מספקות שירותי מין ומועסקות תחת הנאשמים. הנאשמים הסיעו את הנשים ללקוחות ובסיומם החזירו אותן לדירה ששכרו. הנאשמים קיבלו מחצית מכספם ובנוסף הן העבירו לידיהם תשלום עבור שכר הדירה. כמו כן, הנאשמים לא הצהירו בדבר פתיחת עסק ולא הגישו במועד את דו"ח השנתי הראשון. הנאשמים פגעו בחירותן וכבודן של הנשים. הנאשמים גרמו למתלוננות לעזוב את ארצות מוצאן לשם מטרות עיסוק בזנות תוך פגיעה באינטימיות ובאוטונומיה שלהן. בית המשפט גזר על נאשם 1 22 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי למשך 10 חודשים בנוסף לקנס בשווי של חמשת אלפים שקלים ופיצוי למתלוננות בסך של עשרים אלף שקלים. על נאשם 2 הושתו 12 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי למשך 8 חודשים בנוסף לקנס בשווי של חמשת אלפים שקלים.

בתפ"ח 24041-12-15 – שני נאשמים הורשו בעבירה של הבאת אדם לידי עיסוק בזנות בנסיבות מחמירות, החזקת מקום לשם זנות, ועבירה של סרסרות למעשי זנות. נאשם 1 הורשע בעבירה של גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות ועבירה של מעשה מגונה. נאשם 2 הורשע בעבירה של סיוע לגרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ועבירה של מעשה מגונה. במהלך שנת 2015, הנאשמים סיכמו ביניהם כי יביאו נשים מאוקראינה ומרוסיה אל ישראל בכדי שתעסקנה, תמורת תשלום, בשירותי מין לגברים. סוכם כי נאשם 1 יביא את הנשים ונאשם 2 יסייע לו בכך. הנאשמים הביאו את הנשים לשם עיסוק בזנות תוך ניצול מצבן הכלכלי והנפשי. נאשם 1 יצר קשר עם הנשים באמצעות רשת האינטרנט והניע אותן להגיע למדינת ישראל תוך הבטחות שווא כי ירוויחו כספים רבים בעבודה בעיסוי שכלל לא תכלול עיסוק בזנות או שירותי מין. לאחר שהנשים הגיעו ארצה נאשם 1 הודיע להן כי הן תספקנה שירותי מין תמורת תשלום ואף הבטיח תשלום "אקסטרה" עבור קיום יחסי מין מלאים עם הלקוחות. סוכם כי הנשים יעבירו מחצית מהסכום אל נאשם 2 וחמישים שקלים נוספים לנאשם 1. בנוסף לכך, הנאשמים ביצעו בנשים עבירות של מעשה מגונה, מעשה סדום ובעילה אסורה בהסכמה תוך שהם מנצלים את מעמדם, כוחם ומבזים את כבודן של הנשים. על הנאשמים נגזר עונש מאסר בפועל של ארבע שנות ומאסר על תנאי למשך 12 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורם בל יעברו עבירה לפי סימן ה', סימן י' או עבירה לפי סעיף 376ב מסוג פשע ומאסר על תנאי למשך 8 חודשים במשך שלוש שנים מיום שחרורם לבל יעברו עבירה לפי סימן ה' מסוג עוון. בנוסף הושתו על הנאשמים פיצויים למתלוננות.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות עיסוק בזנות?

עבירות זנות הן עבירות חמורות אשר מנצלות בן אנוש לשם סיפוק תאוות המין של אחר בעבור תמורה כספית או כל תמורה אחרת. על כן, נקבעו עונשי מאסר חמורים בגין עבירות זנות ותועבה וזאת בכדי למזער ככל האפשר את הניצול והסחר בבני אדם. במידה וזומנת לחקירה או נעצרת בגין עבירות זנות, כדאי שתפנה בהקדם לעו"ד פלילי שייעץ וייצג אותך לאורך ההליך הפלילי נגדך שכן מדובר בעבירות חמורות אשר כוללות אפשרות לשהייה למשך זמן ממושך מאחורי סורג ובריח. פסקי הדין שנסקרו במאמר זה מעידים על רמת הענישה המקובלת בתחום, על כן, אל תקל בכך ראש, שכן המחוקק ראה לנכון להטיל סנקציות חמורות בגין ניצולן של נשים או קטינים לכדי מעשי זנות ותועבה. במידה ואתה זקוק לייעוץ מקצועי בנושא פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות זנות ותועבה | הבאת אדם לידי מעשה זנות | הבאת אדם לידי עיסוק בזנות | השכרת מקום לשם מעשי זנות | ניצול קטינים לשם מעשה זנות | סחר בבני אדם למטרות זנות | ניצול קטינים לזנות | החזקת מקום לשם זנות | עבירת זנות | אחזקה וניהול מקום לשם זנות | קבלת שירותי זנות מקטין | עבירות עיסוק בזנות | עונש על הבאת אדם לידי מעשה או עיסוק בזנות

הצלחות המשרד בתחום
החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
טלי | 20:15 03/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
עו''ד אור הדאיה | 06:27 04/08/2017
התיישנות עבירת מעשה מגונה
דקלה | 14:13 07/09/2015
התיישנות עבירת מעשה מגונה
עו''ד אלון שליכטר | 15:02 12/09/2015
האם כל נגיעה היא מעשה מגונה?
אנונימי | 13:59 23/09/2018
האם כל נגיעה היא מעשה מגונה?
עו''ד רביד כהן | 08:09 26/09/2018
יש מקום לדאגה?
יניב | 18:37 15/05/2018
מעשה מגונה במסגרת עיסוי
אנונימי | 10:13 19/02/2018
מעשה מגונה במסגרת עיסוי
עו''ד עודד רגב | 18:46 19/02/2018
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
נטע | 18:57 01/10/2017
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
עו''ד אור הדאיה | 19:56 01/10/2017
כתב אישום מעשה מגונה
נחמן | 05:14 27/06/2016
כתב אישום מעשה מגונה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:59 27/06/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
אנונימי | 19:34 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:38 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
אנונימי | 19:42 26/01/2016