חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות פליליות בהליכי פשיטת רגל - סוגים ועונשים

עבירות פליליות בהליכי פשיטת רגל - סוגים ועונשים

האם אפשר להעביר נכסים לחו"ל בתהליך פשיטת רגל? מה דינו של נושה הממציא חוב שקרי? מה דינו של חייב שלא מציית לצו פשרה או להסדר נושים? הליך פשיטת רגל יכול להתחיל לפי בקשת החייב או נושיו והוא מחייב אנשים פרטיים וחברות בע"מ. זהו הליך בעל שלבים מוגדרים שעל החייב ועל הנושים לציית להם, אחרת מעשיהם עלולים להיות מוגדרים כעבירות פליליות הנושאות עונשי מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא מהי פשיטת רגל ומתי אנשים המעורבים בהליך עוברים עבירה פלילית.

מהי פשיטת רגל?

כל עסק עלול להגיע למצב של חדלות פירעון מול חייבים, אולם יש הבדל אם החייב הוא אדם פרטי או חברה בע"מ. אם מדובר על חברה בע"מ, החידלון מתקיים באמצעות הליך פירוק. אם מדובר באדם פרטי, ההליך הוא באמצעות פשיטת רגל. המטרה היא הגנה על החייב מפני הנושים שלו ומציאת הסדרים נוחים שבהם יוכל לשלם את חובותיו.

הנושא מעוגן בפקודת פשיטת הרגל ונמצא בפיקוח הכונס הרשמי באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ההליכים של פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים:

◻️ בקשה לפשיטת רגל

◻️ צו כינוס – אם יינתן צו כינוס, התהליך יימשך. אם לא יינתן, תהליך פשיטת הרגל ייעצר. צו הכינוס כולל מגבלות על פעילויות כלכליות של החייב, כדי שלא יצבור עוד חובות. שלב זה גם כולל בדיקה של יכולות ההחזר של החייב, כולל התחקות סמויה אחר נכסיו ומניעת הברחתם לחו"ל.

◻️ הכרזת פשיטת רגל – אם הוכרז החייב כפושט רגל, אוספים את נכסיו ומחלקים אותם לנושים שלו, לפי עקרון העדיפות ועקרון השוויון. ניתן גם לחלקם באמצעות הסדר נושים הכולל את זרם ההכנסות העתידי שלו.

◻️ צו הפטר – אם בית המשפט השתכנע כי אין לחייב נכסים יותר, הוא רשאי למחוק את חובות העבר שלו ולהסיר את המגבלות הכלכליות שהוטלו עליו.

הליכים אלה מנוהלים בבית המשפט המחוזי והוא זה שמחליט אם לתת צו כינוס ואם להכריז על האדם כפושט רגל.

עבירות פליליות במסגרת הליך פשיטת רגל

לכל אורך הליך פשיטת הרגל, מחויבים החייב והנושים שלו למלא דרישות שונות. חריגה מדרישות האלה עלולה להיות עבירה פלילית שגוררת עונשי מאסר בפועל. להלן פירוט העבירות הפליליות בהליך פשיטת רגל:

◻️ אדם המעיד על עצמו בשקר שהוא נושה של אדם שהוא פושט רגל, עלול לקבל עונש מאסר בפועל של חודש.

◻️ אדם שלא מציית לצו פשרה או להסדר נושים.

◻️ מי שצריך למסור לכונס הרשמי מידע ומסר במודע מידע חלקי או מידע כוזב, עלול לקבל עונש מאסר של שנה בפועל.

◻️ חייב שנמנע לקיים את חובתו על גילוי הנכסים שלו ומימושם; מנע מסירת חלק מהנכסים שברשותו או בשליטתו (אותם נכסים שאפשר לחלק בין הנושים שלו, הכונס הרשמי, הנאמן או כל אדם שבית המשפט הסמיך להחזיקם) – עלול לקבל עונש מאסר של שלוש שנים.

◻️ חייב שהפר הגבלות שהוטלו עליו –לקוחות מוגבלים שביצעו שימוש בכרטיס חיוב עלולים לקבל שנת מאסר. אם ייסד האדם תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד ללא אישור מראש של בית המשפט או נאמן, הוא עלול לקבל שלוש שנות מאסר.

◻️ פושט רגל שלא הופטר, קרי חובותיו לא נמחקו, והוא השיג אשראי בלי שהודיע לנותן האשראי שהוא פושט רגל שלא הופטר; עסק בעסק או במסחר לא לפי השם שלפיו הוכרז כפושט רגל או בלי להודיע לאדם שעמו הוא עושה עסקים את השם שבו הוכרז כפושט רגל – על עבירות אלה עלול לקבל מאסר של שנה.

◻️ נאמן שנמסר לו כי עליו לשלם לחשבון נכסי פושט רגל הוצאות או ריבית והוא סירב, יואשם בעבירה.

עבירות פליליות לאחר הכרזה על פשיטת רגל

להלן פירוט העבירות הפליליות הנעשות על ידי החייב, לאחר שהוכרז כפושט רגל או לאחר שניתן צו כינוס על נכסיו.

⬜️ העונש על רשימת עבירות אלה עומד על עד 4 שנות מאסר:

◻️ אי מסירת נכסים, העלמת נכסים, הברחת נכסים, אי גילוי נכסים.

◻️ מניעת הצגת מסמכים, מרמה במסמכים, אי מסירת מסמכים, העלמת מסמכים או פגיעה בהם.

◻️ השמטת פריט חשוב בכל הודעה בעניין החייב.

◻️ אי הודעה על תביעות כזב.

◻️ הצגת הפסדים שקריים.

◻️ השגת נכסים באשראי באמצעות מצג שווא או מרמה אחרת ואי תשלום עליהם.

◻️ השגת נכסים באשראי בטענת שווא שהחייב מנהל עסק; אם הוא סוחר שפעל בפעילות הרגילה של מסחרו ולא שילם עליו.

◻️ העביר נכס או שיעבד נכס שלא שילם עליו.

◻️ ביצע הסכם במרמה, כלומר השתמש במצג שווא או בשקר אחר, כדי לשכנע את הנושים שלו או חלק מהנושים שלו להגיע להסכם הקשור לענייניו או לפשיטת הרגל.

⬜️ העונש על רשימת עבירות אלה עומד על עד 3 שנות מאסר:

◻️ התחייב בחיוב דרך אשראי שהשיג בטענת שווא או בשקר אחר.

◻️ נתן חלק מהנכסים שלו במתנה, העביר או שיעבד אותם; גרם לנתינה, העברה או שעבוד, כל זאת כדי להונות את נושיו.

◻️ העלים או הבריח חלק מהנכסים שלו אחרי שלא כיבד פסק דין או צו לתשלום כסף שניתנו לו, במטרה להונות את נושיו. זו עבירה גם אם עשה כך חודשיים לפני שנפסק פסק הדין או צו התשלום.

להלן רשימת עבירות שביצע מי שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על הנכסים שלו, וביום מתן הצו עמדו לחובתו חובות:

◻️ שנתיים לפני שהוגשה בקשת פשיטת הרגל הגדיל או גרם להרחבת חובותיו על ידי הימורים או השקעות לא אחראיות, שאין להן קשר לעסק שלו.

◻️ בין יום הגשת הבקשה ליום צו הכינוס הפסיד חלק מהנכסים שלו על ידי הימורים או השקעות לא אחראיות, שאין להן קשר לעסק שלו.

◻️ לא מספק לנאמן או לכונס הרשמי הסבר הגיוני להפסדים שנגרמו לו בשנה לפני בקשת פשיטת הרגל או בין יום הבקשה ליום מתן צו הכינוס.

◻️ עסק בעסק או במסחר שנתיים לפני שהוגשה נגדו בקשת פשיטת הרגל, ולא ניהל פנקסי חשבון כחוק או לא שמר עליהם.

◻️ אחרי שהוגשה כנגדו בקשת פשיטת הרגל או מטעמו, ושישה חודשים לפני כן עזב את ישראל או ניסה לעזוב אותה ולקח עמו חלק מנכסיו שהיה אמור לחלק בין נושיו. העונש על כך יכול להיות אף שלוש שנים, גם אם לא הייתה לו כוונה לרמות.

◻️ נושה של פושט רגל שהגיש נגדו תביעת כזב עובר עבירה פלילית.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליכי פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל צובר תאוצה בשנים האחרונות, בגלל האפשרות לקבל צו הפטר. הפיתויים לרמאויות בדרך כדי לקבל את הצו או להשתמט מחובות הם גדולים, אך עלולים להיקבע כעבירות פליליות הנושאות קנסות ועונשי מאסר. היוועצות וייצוג בעורך דין פלילי מנוסה הינה קריטית לאורך כל שלביו של הליך פשיטת הרגל, בין אם אתם חייבים ובין אם אתם נושים. 

עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לדאוג שתוכל לגבות את החוב המגיע לך, או לחילופין, לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליכים שנפתחו נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו עוסק במשפט פלילי והליכי פשיטת רגל מזה תקופה ארוכה ומקפיד תמיד לשמור נאמנה על הזכויות והאינטרסים של לקוחותיו תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. בין אם אתה חייב ובין אם אתה נושה, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בהליכי פשיטת רגל - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
פשיטת רגל | צו כינוס נכסים | עבירות פשיטת רגל | עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל | הליכים פליליים בפשיטת רגל | אחריות פלילית בהליך פשיטת רגל | צו פשיטת רגל | פקודת פשיטת הרגל | מעשה פשיטת רגל | צו הפטר | דיני פשיטת רגל | פשיטת רגל פלילי | הברחת נכסים בהליך פשיטת רגל | הכרזת פשיטת רגל | מאסר חייב בפשיטת רגל | השתמטות מתשלום חוב | עבירות פש"ר

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ-300,000 ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים שחרור ממעצר חשוד בהצתת מבנה בית המשפט בתל אביב סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד בהטרדה מינית והפצת פרסום תועבה בוואטסאפ קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017