חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

אזרחים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר פוגע בסיכוייהם לעסוק במגוון נרחב של מקצועות ועיסוקים הדורשים רישוי, וכן פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. למרבה הצער גם אזרחים נורמטיבים רבים שמעולם לא הורשעו מופתעים לגלות בתעודת היושר שהוציאו כי הם מחזיקים ברישום משטרתי בעקבות אירוע בעברם עליו נחקרו במשטרה ואשר שאלת אשמתם בו מעולם לא התבררה או הוכחה על-ידי בית המשפט. כך קורה, שכן מלבד מאגר רישום פלילי בגין הרשעות, המשטרה מנהלת מאגר נוסף בנוגע לתיקים הנמצאים בחקירה ותיקים שהסתיימה בהם החקירה והוחלט על-ידה או על-ידי התביעה שלא להגיש בהם כתב אישום (תיקים משטרתיים סגורים). מפאת חשיבות העניין ולאור ההשלכות הכבירות של הרישום הפלילי על מסלול חייו התקין של האדם המחזיק בו, עו"ד אסף דוק סוקר במאמר הבא אודות האפשרויות השונות היכולות להביא למחיקתו.

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

מהו רישום פלילי ואיך מוציאים תעודת יושר?

רישום פלילי הוא תיעוד משטרתי ממוחשב של כל העבירות וההרשעות העומדות לחובתו של אדם, וכן העונשים שניתנו לו בגינן על-ידי בתי המשפט כגון: עונשי מאסר על תנאי, צווי מבחן, קנסות ואי-הרשעה. בנוסף, המידע במרשם כולל גם עבירות שניתנו על-ידי בתי דין צבאיים. המרשם כולל גם מידע אודות תיקים פתוחים שטרם הועברו לרשויות התביעה (תיקי מב"ד), וכן תיקים שנסגרו על-ידי המשטרה בעילות סגירה שונות. על מנת ולקבל לידיכם העתק מתדפיס המרשם הפלילי אתם יכולים לגשת לכל תחנת משטרה קרובה ולהוציאו בחינם. 

יודגש, כי גם אם נסגר נגדכם תיק במשטרה בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי. ואולם תיק אשר נסגר מחוסר אשמה נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הוא הבסיס לניהול המרשם הפלילי, החוק קובע מתי הרשעה מתיישנת, נמחקת ומי רשאי להיחשף לרישום הפלילי ולעשות בו שימוש.

התיישנות הרשעה פלילית

מידע על הרשעה שהתיישנה כעבור פרק זמן מסויים לא יימסר אלא לרשויות ולבעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

הרציונאל העיקרי העומד מאחורי התיישנות הרשעה הוא כי מידע על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא אותה התיישנות, וכן כי האדם אשר מחזיק בהרשעה שהתיישנה אינו חייב לגלותה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון.

תקופת התיישנות חלה על הרשעה לאחר משפט פלילי, ואורך התקופה נגזר מן העונש שהושת על ידי בית המשפט, כמפורט בטבלה שלהלן:

העונש שהושת

תקופת ההתיישנות

הערות

בגיר בעת ביצוע העבירה

קטין בעת ביצוע העבירה

עד שנת מאסר בפועל

7 שנים

 

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד שלוש שנות מאסר בפועל

 

5 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עד חמש שנות מאסר בפועל

10 שנים

7 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

למעלה מחמש שנות מאסר בפועל

כפל התקופה ומקסימום 15 שנה

10 שנים

בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה

עונש אחר: קנס, פסילה, מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה

 

7 שנים

 

3 שנים

 


חישוב תקופת התיישנות עבירה פלילית

דוגמא 1: במידה והעבירה בוצעה על-ידי בגיר אשר הורשע ונדון למאסר בפועל של שנה ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (קרי 7 שנים + שנת מאסר).
דוגמא 2: עבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לקנס ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2016 (קרי שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין).
דוגמא 3: במידה והעבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לשלוש שנות מאסר בפועל ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (שלוש שנות מאסר + חמש שנות התיישנות).

מחיקת הרשעה פלילית

תקופת המחיקה נמנית עם תום תקופת ההתיישנות ובמהלכה המידע הפלילי אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים, ונותר לעיונם של מספר מצומצם של גופים בהם משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, ממשלת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, והוועדה לבחירת שופטים.

העבירה צפויה להימחק תוך 10 שנים מתום תקופת ההתיישנותלדוגמא: באם יש לחובתו של אדם הרשעה בגין עבירת אלימות במשפחה אשר כללה עונש מאסר על תנאי וקנס, העבירה תימחק פיזית מהמרשם לאחר 17 שנה מיום גזר הדין (7 שנים להתיישנות + 10 שנים מרגע ההתיישנות = תקופת המחיקה).

החריגים בהם תתאפשר מחיקה קצרה מן הרגיל:
1. רישום בגין עבירה שבוצעה על-ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנה - 5 שנים מיום פסק הדין.
2. רישום בגין עבירה מסוג עוון שעבר קטין בן 14-16 - 3 שנים מיום פסק הדין.
3. במקרה שהוטל רק עונש של פיקוח קצין מבחן - 5 שנים מיום פסק הדין.
4. הליכים שנסתיימו בהימנעות מהרשעה (אי הרשעה) והוטל עונש של שירות למען הציבור, והתחייבות להימנע מביצוע עבירה - 5 שנים מיום פסק הדין.
5. הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (דרכי טיפול) - 5 שנים מיום פסק הדין.

כיצד ניתן למחוק רישום פלילי ומשטרתי?

1. מחיקת תיק פלילי שנסגר במשטרה (רישום משטרתי)

לעיתים חקירת משטרה תגיע לסיומה גם מבלי שיוגש נגד הנחקר כתב אישום, זאת לאחר שתישלח אליו הודעה בדבר החלטה שלא להעמידו לדין בנימוק אחת משלוש עילות הסגירה הבאות:

1. סגירת תיק בשל חוסר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת.
2. סגירת תיק בשל חוסר אשמה: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).
3. סגירת תיק בשל חוסר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום משטרתי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר במשטרה בעילות של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק. את הבקשה יש להגיש לקצין החקירות ביחידה החוקרת או למטה הארצי בירושלים, תוך פירוט הנסיבות בגינן מבקש בעל הרישום הפלילי את בקשת מחיקת רישום פלילי. במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"חוסר אשמה" והרישום יימחק פיזית מהמרשם. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי.

דוגמאות להחלטות רשויות התביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית":

  • דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

  • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

מסלול נוסף במסגרתו ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי (רישומים בדבר תיקים שנסגרו) הוא באמצעות פנייה בבקשה מנומקת בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. השיקולים המרכזיים שייבחנו במסגרת הבקשה הם: חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

  • דוגמא לתשובת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר ביטול הרישומים המשטרתיים (רישומי תיקים סגורים) בתיק לקוח:


2. מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט בהליך פלילי

מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט תיעשה בדרך של הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. סיום ההליך הפלילי בהרשעה בבית המשפט אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך למחיקת עברך הפלילי. החוק מסמיך את נשיא המדינה לאפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה דווקא בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים. בקשת מחיקת רישום פלילי שכזאת, עוברת קודם כל את בדיקת מחלקת חנינות במשרד המשפטים ועוברת לנשיא רק לאחר חתימת שר המשפטים. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ  של עורך דין פלילי.

חשוב לזכור, כי בעוד שהמערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

להלן דוגמא להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד על-ידי נשיא המדינה:

 

 

 

מצאת טעות בתדפיס הרישום הפלילי?

במידה ולאחר עיון בתדפיס הרישום הפלילי מצאת בו טעות, באפשרותך לפנות בבקשה לתיקון הטעות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. עליך לנמק את בקשתך ולצרף לה מסמכים רלוונטיים המעידים על כך שנעשתה טעות בפלט הרישום הפלילי (למשל: צירוף טיוטת גזר הדין). לאחר בדיקת בקשתך תישלח אליך תשובה בנושא. במידה ובקשתך תיענה בחיוב עליך לסור לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק את העדכון באמצעות בקשתך תדפיס רישום פלילי חדש. כמו כן, עליך לבקש ממדור מידע פלילי לשלוח הודעת עדכון לכל גורם אשר קיבל את המידע באשר לרישומך הפלילי המוטעה.

מרשם עברייני מין מורשעים

בישראל קיים מרשם עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, אולם בניגוד למדינות אחרות ובראשן ארצות הברית, המרשם בישראל הוא חסוי. ואולם, קבוצת הורים פתחה אתר בשם "תנו לגדול בשקט" אליו הועלתה רשימה של עברייני מין, בהסתמך על פסקי דין ופרסומים בתקשורת.

כמו כן, בישראל על-פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. כלל מוסדות החינוך והטיפול בחסרי ישע נדרשים לפנות ולקבל אישור מהמשטרה על כך שהמועמד לעבודה אצלם אינו בעל רישום פלילי בעבירות מין. יחד עם זאת, החוק קובע כי ועדת מומחים רשאית לפטור אדם שהורשע בעבירות מין מן האיסור לעסוק במקומות מסוימים. כיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין? במאמר הבא.

מקצועות בהם פסול אדם המחזיק ברישום פלילי מלעסוק

יש לך רישום פלילי ואתה חושש שלא תקבל תעודת יושר מהמשטרה? האם אתה מעוניין לבטל רישום פלילי מהעבר? יש מקצועות שבהם לא ניתן לעסוק אם יש לאדם רישום פלילי. להלן רשימה של מקצועות שלא ניתן לעסוק בהם עם רישום פלילי. הרישום עלול לגרום לפסילה לצמיתות בחלק מהמקצועות, ולפסילה זמנית למקצועות אחרים (5-10 שנים פסילה זמנית). להלן תקציר הרשימה של מקצועות שלא ניתן לעסוק בהם ומקצועות שניתן לפסול מלעסוק בהם עקב רישום פלילי. להורדת קובץ המקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק לחצו כאן.

מרשם תעבורתי

כיום מנהלת המשטרה פרטי רישום אודות עבירות תעבורה (להלן – "מרשם תעבורתי") כמערכת מידע נפרדת ממערכת המרשם הפלילי בה מנוהלים פרטי הרישום הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.  ניהול המרשמים בנפרד מתחייב מכוח תקנה 2 לתקנות המרשם הפלילי (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ו – 1986 (להלן – "התקנות"), לפיה מידע מן המרשם הפלילי לא יכלול עבירות תעבורה למעט עבירות לפי סע' 64 ו-64א' לפקודת התעבורה.

לסיכום

הרישום הפלילי ותעודת היושר נושאים משמעויות סמליות. מחיקת רישום פלילי מהווה צעד סופי לאדם להיחלצות מעברו הפלילי חזרה למסלול חיים תקין. בשל מורכבות הנושא והמומחיות הנדרשת, מומלץ להגיש בקשה מתאימה באמצעות עורך דין פלילי הבקיא בתחום, דבר העשוי לשפר מאוד את סיכויי ההצלחה של הבקשה בפני הגורמים הרלוונטיים.

יש לחובתכם רישום פלילי ואתם מעוניינים במחיקתו?

דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי לגורם המתאים שבסמכותו להביא לביטול הרישום הפלילי נגדכם. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מחיקת רישום פלילי | ביטול הרשעה | מחיקת רישום פלילי במשטרה | מחיקת רישום משטרתי | מחיקת מרשם פלילי | ביטול רישום פלילי | תעודת יושר | רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | תדפיס רישום פלילי | שינוי עילת סגירה של תיק פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כיצד אפשר למחוק רישום משטרתי
גיורא | 20:35 10/02/2016
כיצד אפשר למחוק רישום משטרתי
עו''ד אסף דוק | 11:07 05/05/2016
תוך כמה זמן נמחק תיק משטרתי שנסגר לקטין?
איציק | 08:36 24/05/2014
תוך כמה זמן נמחק תיק משטרתי שנסגר לקטין?
עו''ד אסף דוק | 21:35 24/05/2014
קבלת תעודת יושר
ישראל | 21:46 28/09/2013
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אסף דוק | 22:03 28/09/2013
האם רישום פלילי נמחק אוטומטית לאחר פרק זמן?
מיכאל | 18:01 11/03/2014
ביטול אוטומטי של תיק משטרתי שנסגר
עו''ד אסף דוק | 18:27 11/03/2014