הוסף חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.

על מנת לשמור על אמינות ואיכות השירות המשפטי שלנו, כל חוות דעת נבדקת באמצעים טכנולוגיים וכן בבקרה אנושית, לאיתור שפה פוגענית, אי דיוקים ורמאויות. במידה וחוות דעת לא עומדת בכללי כתיבת חוות הדעת או חשודה כבלתי אמינה, אנו עשויים להסיר את חוות הדעת מן האתר, לחסום את הכותב ו/או למנוע ממנו ניקוד.
שם פרטי
 
שם משפחה
 
דעתך על השירות המשפטי במשפט אחד (עד 200 תווים)
 
חווה דעתך על השירות המשפטי
 
מאפייני דירוג השירות המשפטי (1 = הנמוך ביותר, 5 = הגבוה ביותר)
 
1
2
3
4
5
 
מקצועיות וידע
 
שירותיות
 
שביעות רצון
 
חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

אזרחים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר פוגע בסיכוייהם לעסוק במגוון נרחב של מקצועות ועיסוקים הדורשים רישוי, וכן פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. למרבה הצער גם אזרחים נורמטיבים רבים שמעולם לא הורשעו מופתעים לגלות בתעודת היושר שהוציאו כי הם מחזיקים ברישום משטרתי בעקבות אירוע בעברם עליו נחקרו במשטרה ואשר שאלת אשמתם בו מעולם לא התבררה או הוכחה על-ידי בית המשפט. כך קורה, שכן מלבד מאגר רישום פלילי בגין הרשעות, המשטרה מנהלת מאגר נוסף בנוגע לתיקים הנמצאים בחקירה ותיקים שהסתיימה בהם החקירה והוחלט על-ידה או על-ידי התביעה שלא להגיש בהם כתב אישום (תיקים משטרתיים סגורים). מפאת חשיבות העניין ובשל ההשלכות הכבירות של הרישום הפלילי על מסלול חייו התקין של האדם המחזיק בו, עו"ד אסף דוק סוקר במאמר הבא אודות האפשרויות השונות היכולות להביא למחיקתו.

מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

⬜️ בתמונה: תדפיס רישום פלילי נקי

⬜️ בתמונה: רישום פלילי - הרשעות שטרם התיישנו או נמחקו

⬜️ בתמונה: רישום משטרתי (תיקים משטרתיים סגורים)

⬜️ בתמונה: רישום של תיק מב"ד (תיק משטרתי פתוח)

מהו רישום פלילי ואיך מוציאים תעודת יושר?

רישום פלילי הוא תיעוד משטרתי ממוחשב של כל העבירות וההרשעות העומדות לחובתו של אדם, וכן העונשים שניתנו לו בגינן על-ידי בתי המשפט כגון: עונשי מאסר על תנאי, צווי מבחן, קנסות ואי-הרשעה. בנוסף, המידע במרשם כולל גם עבירות שניתנו על-ידי בתי דין צבאיים. המרשם כולל גם מידע אודות תיקים פתוחים שטרם הועברו לרשויות התביעה (תיקי מב"ד), וכן תיקים שנסגרו על-ידי המשטרה בעילות סגירה שונות. על מנת ולקבל לידיכם העתק מתדפיס המרשם הפלילי אתם יכולים לגשת לכל תחנת משטרה קרובה ולהוציאו בחינם. 

יודגש, כי גם אם נסגר נגדכם תיק במשטרה בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי. ואולם תיק אשר נסגר מחוסר אשמה נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הוא הבסיס לניהול המרשם הפלילי, החוק קובע מתי הרשעה מתיישנת, נמחקת ומי רשאי להיחשף לרישום הפלילי ולעשות בו שימוש.

התיישנות הרשעה פלילית

מידע על הרשעה שהתיישנה כעבור פרק זמן מסויים לא יימסר אלא לרשויות ולבעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

הרציונאל העיקרי העומד מאחורי התיישנות הרשעה הוא כי מידע על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא אותה התיישנות, וכן כי האדם אשר מחזיק בהרשעה שהתיישנה אינו חייב לגלותה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון.

תקופת ההתיישנות נגזרת מהעונש שהוטל על הנאשם על ידי בית המשפט והכל כמפורט בטבלה שלהלן:

העונש

נאשם בגיר

נאשם קטין

עד 1 שנות מאסר

7 שנים + העונש

מתיישן מיד עם גזר הדין

עד 3 שנות מאסר

כנ"ל

5 שנים + העונש

עד 5 שנות מאסר

10 שנים + העונש

7 שנים + העונש

מעל 5 שנות מאסר

עד 15 שנים + העונש

10 שנים + העונש

עונש אחר
[מאסר על תנאי, קנס,
פסילה, התחייבות]

7 שנים + העונש

3 שנים + העונש

אי הרשעה

התיישן מיד עם גזר הדין
(ראה מחיקת רישום פלילי)

התיישן מיד עם גזר הדין 
(ראה מחיקת רישום פלילי)


חישוב תקופת התיישנות עבירה פלילית

דוגמה ראשונה: במידה והעבירה בוצעה על-ידי בגיר אשר הורשע ונדון למאסר בפועל של שנה ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (קרי 7 שנים + שנת מאסר).

דוגמה שנייה: עבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לקנס ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2016 (קרי שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין).

דוגמה שלישית: במידה והעבירה בוצעה על-ידי קטין אשר הורשע ונדון לשלוש שנות מאסר בפועל ביום 1.1.2013 - הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2021 (שלוש שנות מאסר + חמש שנות התיישנות).

מחיקת הרשעה פלילית

תקופת המחיקה נמנית עם תום תקופת ההתיישנות ובמהלכה המידע הפלילי אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים, ונותר לעיונם של מספר מצומצם של גופים בהם משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, ממשלת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, והוועדה לבחירת שופטים.

העבירה צפויה להימחק תוך 10 שנים מתום תקופת ההתיישנותלדוגמא: באם יש לחובתו של אדם הרשעה בגין עבירת אלימות במשפחה אשר כללה עונש מאסר על תנאי וקנס, העבירה תימחק פיזית מהמרשם לאחר 17 שנה מיום גזר הדין (7 שנים להתיישנות + 10 שנים מרגע ההתיישנות = תקופת המחיקה).

החריגים בהם תתאפשר מחיקה קצרה מן הרגיל:
1. רישום בגין עבירה שבוצעה על-ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנה - 5 שנים מיום פסק הדין.
2. רישום בגין עבירה מסוג עוון שעבר קטין בן 14-16 - 3 שנים מיום פסק הדין.
3. במקרה שהוטל רק עונש של פיקוח קצין מבחן - 5 שנים מיום פסק הדין.
4. הליכים שנסתיימו בהימנעות מהרשעה (אי הרשעה) והוטל עונש של שירות למען הציבור, והתחייבות להימנע מביצוע עבירה - 5 שנים מיום פסק הדין.
5. הליך בו ניתן צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (דרכי טיפול) - 5 שנים מיום פסק הדין.

סוגי הרישום המשטרתי והשלכותיו

במידה והוצאת את תדפיס הרישום הפלילי סטאטוס הטיפול בתיק המשטרתי עליו נחקרת יוזכר באחד מ-2 אופנים:

1. תיק מב"ד

ייתכן והתיק המשטרתי יופיע כתיק מב"ד, קרי תיק הממתין לבירור דין שטרם הוחלט האם לסגור אותו מאחת מ-3 עילות הסגירה המנויות מטה, או שמה להגיש בו כתב אישום כנגדך.

2. תיק משטרתי שנסגר באחת מ-3 עילות סגירה

לעיתים חקירת משטרה תגיע לסיומה גם מבלי שיוגש נגד הנחקר כתב אישום, זאת לאחר שתישלח אליו הודעה בדבר החלטה שלא להעמידו לדין בנימוק אחת משלוש עילות הסגירה הבאות:

◻️ היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

◻️ היעדר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

◻️ היעדר אשמה פלילית: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.

איך ניתן להביא לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה או לגרום לשינוי עילת סגירתו?

1. פנייה בבקשה לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי יכולה להיעשות באמצעות פנייה אל קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או לרשות התובעת בבקשה לסגירתו של התיק הפלילי נגדך מחוסר אשמה פלילית. במקרים בהם אין שמץ של ראיות כנגד החשוד, ולמעשה טענתך היא כי אין כל בסיס לחשד שהועלה נגדך, ראוי יהיה לפנות באמצעות עו"ד פלילי בבקשה לסגירת התיק מחוסר אשמה פלילית, זאת על מנת שהתיק שייסגר נגדך לא יותיר כתם ברישומיך, כדברי סעיף 62(ב) סיפא לחוק סדר הדין הפלילי: "תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה".

2. פנייה לראש האגף לחקירות ולמודיעין בבקשה לשנות את עילת הסגירה של התיק המשטרתי שנסגר לעילה של חוסר אשמה

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר בשל אחת משתי העילות (חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור) תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לאותו הגורם אשר סגר את התיק. מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה. כמו כן, ישנם מצבים בהם תתקבל הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי. בקשה מסוג זה נשענת על נימוקים משפטיים על בסיס הראיות שנצברו במסגרת החקירה במשטרה.

במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"היעדר אשמה פלילית" והרישום יימחק לחלוטין מן גיליון המרשם הפלילי. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בתחום.

3. פנייה למדור מידע פלילי במטה הארצי בבקשה לביטול רישום תיקים משטרתיים סגורים

מחיקת רישום משטרתי יכולה להיעשות גם בדרך של פנייה למדור מידע פלילי במטה הארצי בבקשה לבטל רישומי תיקים משטרתיים סגורים. מדובר במסלול מנהלי נוסף במסגרתו ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי.השיקולים המרכזיים שייבחנו במסגרת הבקשה הם: חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

דוגמאות להחלטות מנהליות בדבר סגירת תיקים מחוסר אשמה פלילית וכן ביטול רישום משטרתי

להלן מספר דוגמאות להחלטות רשויות המשטרה והתביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של היעדר אשמה פלילית וכן ביטול רישומיהם המשטרתיים;

  • דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

  • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

  • דוגמא לתשובת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר ביטול הרישומים המשטרתיים (רישומי תיקים סגורים) בתיק לקוח:

2. מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט בהליך פלילי

מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט תיעשה בדרך של הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. סיום ההליך הפלילי בהרשעה בבית המשפט אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך למחיקת עברך הפלילי. החוק מסמיך את נשיא המדינה לאפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה דווקא בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים. בקשת מחיקת רישום פלילי שכזאת, עוברת קודם כל את בדיקת מחלקת חנינות במשרד המשפטים ועוברת לנשיא רק לאחר חתימת שר המשפטים. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ  של עורך דין פלילי.

חשוב לזכור, כי בעוד שהמערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

להלן דוגמא להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד על-ידי נשיא המדינה:

 

 

 

מצאת טעות בתדפיס הרישום הפלילי?

במידה ולאחר עיון בתדפיס הרישום הפלילי מצאת בו טעות, באפשרותך לפנות בבקשה לתיקון הטעות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. עליך לנמק את בקשתך ולצרף לה מסמכים רלוונטיים המעידים על כך שנעשתה טעות בפלט הרישום הפלילי (למשל: צירוף טיוטת גזר הדין). לאחר בדיקת בקשתך תישלח אליך תשובה בנושא. במידה ובקשתך תיענה בחיוב עליך לסור לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק את העדכון באמצעות בקשתך תדפיס רישום פלילי חדש. כמו כן, עליך לבקש ממדור מידע פלילי לשלוח הודעת עדכון לכל גורם אשר קיבל את המידע באשר לרישומך הפלילי המוטעה.

מרשם עברייני מין מורשעים

בישראל קיים מרשם עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, אולם בניגוד למדינות אחרות ובראשן ארצות הברית, המרשם בישראל הוא חסוי. ואולם, קבוצת הורים פתחה אתר בשם "תנו לגדול בשקט" אליו הועלתה רשימה של עברייני מין, בהסתמך על פסקי דין ופרסומים בתקשורת.

כמו כן, בישראל על-פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. כלל מוסדות החינוך והטיפול בחסרי ישע נדרשים לפנות ולקבל אישור מהמשטרה על כך שהמועמד לעבודה אצלם אינו בעל רישום פלילי בעבירות מין. יחד עם זאת, החוק קובע כי ועדת מומחים רשאית לפטור אדם שהורשע בעבירות מין מן האיסור לעסוק במקומות מסוימים. כיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין? במאמר הבא.

מקצועות בהם פסול אדם המחזיק ברישום פלילי מלעסוק

יש לך רישום פלילי ואתה חושש שלא תקבל תעודת יושר מהמשטרה? האם אתה מעוניין לבטל רישום פלילי מהעבר? יש מקצועות שבהם לא ניתן לעסוק אם יש לאדם רישום פלילי. להלן רשימה של מקצועות שלא ניתן לעסוק בהם עם רישום פלילי. הרישום עלול לגרום לפסילה לצמיתות בחלק מהמקצועות, ולפסילה זמנית למקצועות אחרים (5-10 שנים פסילה זמנית). להלן תקציר הרשימה של מקצועות שלא ניתן לעסוק בהם ומקצועות שניתן לפסול מלעסוק בהם עקב רישום פלילי. להורדת קובץ המקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק לחצו כאן.

מרשם תעבורתי

כיום מנהלת המשטרה פרטי רישום אודות עבירות תעבורה (להלן – "מרשם תעבורתי") כמערכת מידע נפרדת ממערכת המרשם הפלילי בה מנוהלים פרטי הרישום הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.  ניהול המרשמים בנפרד מתחייב מכוח תקנה 2 לתקנות המרשם הפלילי (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק תקופות ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ו – 1986 (להלן – "התקנות"), לפיה מידע מן המרשם הפלילי לא יכלול עבירות תעבורה למעט עבירות לפי סע' 64 ו-64א' לפקודת התעבורה.

דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הוביל לביטול רישום פלילי ומשטרתי נגד לקוחותיו:

✔️  ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש

 ✔️ מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם

 ✔️ מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה

 ✔️ ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע

◻️  להצלחות נוספות של המשרד בתחום - בקרו בעמוד הבא

יש לחובתכם רישום פלילי ואתם מעוניינים במחיקתו?

הרישום הפלילי ותעודת היושר נושאים משמעויות סמליות. מחיקת רישום פלילי מהווה צעד סופי לאדם להיחלצות מעברו הפלילי חזרה למסלול חיים תקין. בשל מורכבות הנושא והמומחיות הנדרשת, מומלץ להגיש בקשה מתאימה באמצעות עורך דין פלילי הבקיא בתחום, דבר העשוי לשפר מאוד את סיכויי ההצלחה של הבקשה בפני הגורמים הרלוונטיים. עורך הדין ייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי לגורם המתאים שבסמכותו להביא לביטול הרישום הפלילי נגדכם. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה לנשיא המדינה | מחיקת רישום פלילי | ביטול הרשעה | מחיקת רישום פלילי במשטרה | מחיקת רישום משטרתי | מחיקת מרשם פלילי | בקשה לביטול רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | תעודת יושר | רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | תדפיס רישום פלילי | מדור מידע פלילי | שינוי עילת סגירה של תיק פלילי | מחיקת רישום פלילי לקטינים | קבלת חנינה מהנשיא | חוליית ביטול רישום | מחיקת רישומים פליליים | מחיקה של רישום פלילי | מחיקת רישום פלילי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום משטרתי 70 שנות עצמאות | ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים | מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
חוות הדעת של מיכאל כ על השירות המשפטי במשפט אחד
מעולה
חוות הדעת של מיכאל כ על השירות המשפטי
אפתח ואומר: אסף מקצוען אמיתי כישרוני מאין כמוהו פתוח ואוהב אדם לוחם צדק אמיתי. הגעתי אל עו"ד אסף דוק נסער מעמקי נשמתי עקב תלונת שוא שהגישה נגדי אישתי על איומים כלפיה דבר שהוכחש על ידי בחקירה. במקצועיות אין קץ בכשרון וידע מקצועי לאחר שבחן את הסברי ושמע מפי את שקרה לא היה לו ספק שאין בתלונתה דבר המצביע על איום כלשהו כלפיה. למחרת נשלח מכתב מנומק לתביעה המשטרתית בבקשה לסגירת תיק ללא אשמה פלילית וללא רישום כלשהו נגדי. התיק נסגר ללא אשמה פלילית. תודה אסף על כישרון מיקצועי,ידע וכבן אדם.
הוסף חוות דעת
מיכאל כ
20/02/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של אלכסיי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין מקצועי, יורד לפרטים הקטנים, הוגן ולא מבטיח הבטחות ועשה עבודה מעולה!
חוות הדעת של אלכסיי חסוי על השירות המשפטי
עורך דין בין הכי טובים בארץ מאוד מקצועי וממוקד. וגם יש להם מדריך משפטי מעולה באתר.
הוסף חוות דעת
אלכסיי חסוי
28/09/2018
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של עופרי רותם על השירות המשפטי במשפט אחד
בסבלנות אין קץ ומקצועיות ראויה לשבח הגשים את משאת נפשי
חוות הדעת של עופרי רותם על השירות המשפטי
הגעתי לעו"ד דוק על מנת למחוק רישום פלילי שרדף אותי. בסבלנות אין קץ ומקצועיות ראויה לשבח הגשים את משאת נפשי. תודה ענקית ובוודאי שממליץ על המשרד.
הוסף חוות דעת
עופרי רותם
16/09/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת רישום פלילי לצרכיי תעודת יושר
אבי שמואלי | 03:12 22/12/2013
פלט רישום פלילי ממשטרת ישראל
עו''ד אסף דוק | 19:16 23/12/2013
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016
מחיקת רישום פלילי לצורך עבודה בחברות ציבוריות
אולגה | 08:01 24/03/2016
מחיקת רישום פלילי לצורך עבודה בחברות ציבוריות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:21 24/03/2016
אחרי מחיקת רישום פלילי
אלמוני | 09:38 11/02/2016
אחרי מחיקת רישום פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:38 11/02/2016
מחיקת רישום פלילי ממחשבי המשטרה
אנונימי | 21:27 07/04/2015
מחיקת רישום פלילי ממחשבי המשטרה
עו''ד אסף דוק | 16:06 10/04/2015
מחיקת רישום פלילי ממחשבי המשטרה
ככככ | 20:42 15/04/2015
מחיקת רישום פלילי
יעל | 23:25 11/10/2014
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אסף דוק | 19:35 12/10/2014
מחיקת רישום פלילי
יעל | 01:31 13/10/2014