חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | פריצה והתפרצות לדירה - משמעותה והעונש בצידה

פריצה והתפרצות לדירה - משמעותה והעונש בצידה

חוק העונשין הישראלי מגדיר מהי פריצה במובנה הפלילי ומהם העונשים הצפויים למי שמצא עצמו מורשע בעבירה זו. החוק מבדיל בין עבירות פריצה לדירה, לבית עסק או לרכב. בנוסף, החוק מבדיל בדרך שבה נעשתה הפריצה ובכלים שבהם השתמש הפורץ. כל אחד מנתונים אלה משפיע על הגדרת העבירה ועל העונש שרשאי בית המשפט להטיל על הנאשם בעבירת פריצה והתפרצות לדירה. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת פריצה והתפרצות לדירה ומרכיביה, מה העונשים הקבועים בצידה ואת התייחסות בתי המשפט אליה.

הגדרה של עבירת פריצה לדירה

עבירת פריצה והתפרצות הן עבירות רכוש הכוללות מרכיב של פגיעה ברכוש במכוון ובזדון. סעיף 405 לחוק העונשין מגדיר מהן עבירת הפריצה וההתפרצות לדירה. החוק מבדיל בין כמה סוגי פורצים:

◻️  נכנס – אדם שמכניס לבניין חלק מגופו או מכלי שהוא משתמש בו.

◻️  פורץ – אדם שמשתמש בכוח או בכלים כדי להיכנס לבניין. למשל, הוא שובר חלק חיצוני או פנימי של בניין או פתח ובכלל כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין מסוים. כמו כן פורץ מוגדר כאדם שנכנס לבניין בתחבולה, איום או קנוניה, דרך ארובה או פתח אחר שאינו מיועד לשמש ככניסה למקום.

◻️  מתפרץ – אדם שפרץ את הבניין ונכנס אליו ו/או יצא ממנו.

◻️  מתפרץ בנסיבות מחמירות – הפורץ נושא נשק קר או חם, נתון שמכפיל את העונש על העבירה הבסיסית.

לפי חוק העונשין מי שנכנס למקום במטרה לבצע גניבה או פשע, דינו  5 שנות מאסר. מי שהתפרץ למקום בכוונה לבצע גניבה או פשע דינו עד 7 שנות מאסר. ההבדל בין שני סעיפים אלה נעוץ אם האדם רק נכנס במטרה לגנוב או ביצע פריצה במטרה לגנוב, קרי היה עליו לבצע פעולות נוספות בכדי להיכנס למקום (שבירת חלון, תחבולה וכך הלאה).

החוק מגדיר כעבירה גם החזקת מכשירי פריצה: "מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לבניין, ואין לו הסבר סביר לכך, דינו - מאסר שלוש שנים. (תשכ"ו)." כך גם מוגדרת כעבירה נסיבות מחשידות לפריצה, עבירה שהעונש עלול להיות עליה הוא 5 שנות מאסר. מי שנמצא באחת מנסיבות אלה, דינו מאסר חמש שנים:

◻️  מצויד בנשק או מכשיר העלולים לסכן או לפגוע, ומטרתו לפרוץ או להיכנס לבניין במטרה לביצוע גניבה או פשע.

◻️  מחזיק מכשיר המיועד לפריצה לבניין, ומטרתו ביצוע פשע.

◻️  פיו רעולים, מושחרים או מוסווים בכוונה לבצע גניבה או פשע.

◻️  נוכח בבניין במטרה לבצע גניבה או פשע, והסתיר את הנוכחות שלו במקום.

עבירות של פריצות הן עבירות נפוצות שנפוצות בכל הארץ, בכל המגזרים ובכל סוגי הנכסים. הן דירות, הן בתי עסק, מפעלים, סירות, רכבים ועוד. מספר תיקי החקירה שנפתחים בעקבות פריצות לבתים ובתי עסק הוא מעל 45,000 בשנה! לצערנו המשטרה עמוסה בתיקי פריצות ומתקשה להתמודד עם התופעה ולפעמים הטיפול בפריצה מסתכם בפתיחת התיק.

היבטים בהגדרת עבירת פריצה לדירה או בית מגורים

הערך המוגן בעבירת פריצה והתפרצות הוא ביטחון הציבור, ומשום כך המחוקק רואה עבירות אלה בחומרה שכן הן מאיימות על שלום הציבור וביטחונו. החוק מפרט כמה היבטים חשובים הקשורים להגדרת עבירת פריצה לדירה:

◻️  אדם  שרק נכנס לבניין הוא לא עבריין, אלא אם הכניסה לוותה בהתפרצות או פריצה שמיועדות לגניבה או פשע אחר.

◻️  החוק קובע שגם אם המקום עצמו לא משמש למגורים אך הוא מהווה חלק של הבניין, למשל מחסן, הרי העבירה מוגדרת כעבירת התפרצות לדירה/בית מגורים.

◻️  כדי להגדיר התפרצות כעבירת התפרצות לבית מגורים, הרי יש לוודא כי המעשה נעשה בכוונה לבצע גניבה או פשע ולא הימצאות סתם. כלומר, מטרת הנכנס/פורץ הייתה נטילת רכוש של אדם אחר ללא הסכמתו.

◻️  כניסה אל דירת מגורים כדי לפגוע באדם אחר, למשל ביצוע אונס, תיחשב כהתפרצות לדירה, נוסף על עבירת האונס. זו נקודה חשובה, שכן גם אם אדם נמצא במקום מגורים לשם ביצוע עבירה מסוג של פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר) שאינה קשורה לעבירת גניבה, הוא עלול להיות מואשם בעבירת התפרצות לבית מגורים.

◻️  אם האדם ביצע גניבה במהלך ההתפרצות, הרי הוא מואשם בשתי עבירות נפרדות. האחת היא פריצה והשנייה היא גניבה (נטילה או נשיאת דבר במרמה).

◻️  פריצה מוגדרת כשוד, אם יש פגיעה בשוכני המקום שהיו במקום בעת הפריצה. מה שקובע את ההגדרה היא נוכחות של בעל הנכס במקום. למשל פורץ שנכנס לדירה ריקה וגנב משם תכשיטים עלול להיות מואשם בפריצה ובגניבה. פורץ שנכנס לבית כשבעל הבית היה במקום, הגיב לפריצה, התפתח ביניהם עימות ובסופו של דבר הפורץ נטל את התכשיטים על ידי איומים, תקיפה או סחיטה, הרי שהעבירה היא שוד.

השיקולים שנבחנים בעת גזירת עונשו של אדם שהורשע בפריצה לדירה

כיוצא מכל ההגדרות הנ"ל גם נקבעת ההגדרה המדויקת של עבירת פריצה:

◻️  האם העבריין הוא נכנס פורץ או מתפרץ – נקבע לפי דרך הכניסה לבניין והיציאה ממנו, והכלים ששימשו לשם כך.

◻️  מה מטרת הכניסה לבניין – האם האדם נכנס רק כדי להיות במקום שלא כחוק? האם נכנס לשם גניבה שהעונש עליה יהיה 3 שנים?

◻️  עבירות מצטברות – האם נכנס כדי לבצע עבירות אחרות כגון עבירות מין שהעונש עליהן גבוה בהרבה?

◻️  נוכחות בעל הנכס – כאמור אם בעל הנכס היה במקום בעת הפריצה והתפתח עימות בינו לבין הפורץ ההגדרה יכולה להיות הגדרה של שוד. אם השתמש בכלי נשק לשם כך, ההגדרה יכולה להיות שוד בנסיבות מחמירות. העונש על שוד בנסיבות מחמירות יכול להיות אף 20 שנה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בתיקי פריצה והתפרצות לדירה

החוק מתייחס בחומרה לעבירות פריצה והתפרצות, שכן הן מאיימות על שלום הציבור וביטחונו. משום שהחוק מדייק כל כך בעבירות אלה, מומלץ להיוועץ בעו"ד פלילי במידה ונחשדתם או הואשמתם בעבירה של פריצה והתפרצות לדירה. הגדרת עבירת הפריצה והעבירות הנלוות אליה משמעותית מאוד לעונש שהפורץ עלול לקבל ולעתידו.

ההליך הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה, אך גם תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל. נוסף כל כך, יש לדעת כי רף ההתייחסות של החוק לסעיפים שונים באותו תחום הן שונות לחלוטין ודבר זה משפיע על העונש המוטל על הנאשם.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות רכוש מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות רכוש | פריצה והתפרצות | עבירת פריצה והתפרצות | החזקת מכשירי פריצה | התפרצות לבניין | פריצה לבניין | פריצה לבית | נסיבות המחשידות בכוונת פריצה | התפרצות למקום מגורים | התפרצות לדירה | פריצה לדירה | עבירת פריצה | עורך דין עבירות רכוש | פריצה לשם גניבה | עונש על פריצה לבית | הגנה עצמית מפני פורץ | הגנה מפני פורץ לבית מגורים או עסק | ענישה בעבירות פריצה והתפרצות | ענישה בעבירות פריצה לבית | ענישה בעבירת התפרצות לדירה | עורך דין עבירות פריצה והתפרצות

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות יבוא סמים באינטרנט - בפעם השניה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פריצה למייל
ענבל | 19:21 11/07/2019
פריצה מרחוק לפלאפון
אנונימית | 13:58 12/08/2018
פריצה מרחוק לפלאפון
גבריאל | 16:53 04/10/2018
פריצה לאתר באישור
פלוני אלמוני | 13:29 06/11/2017
פריצה לאתר באישור
cyberworldisrael | 17:02 04/10/2018