חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות רכוש - סוגים ועונשים

עבירות רכוש - סוגים ועונשים

עבירות רכוש הינן עבירות הנעשות במטרה לפגוע ברכושו של אדם או לשלול את זכויותיו בנוגע לרכוש. חוק העונשין מגדיר עבירות רכוש לפי נסיבות המקרה ולפי רמת האלימות שהופגנה במהלכן. העונשים הקבועים לצד עבירות אלה הם מגוונים ומגיעים עד ל-20 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מפרט אודות סוגי עבירות הרכוש השונות, על העונשים הקבועים בצידן וכיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן, וכן מדוע חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין בסמוך לאירוע.

מהן עבירות רכוש?

עבירה מוגדרת כעבירת רכוש אם נעשית מתוך מחשבה מראש לשלול מאדם אחר את רכושו. זו עבירה שפוגעת בזכויות היסוד של האדם ולפעמים אף מסכנת את חייו אם התבצעה באלימות. החוק מבדיל בין כמה סוגים של עבירות רכוש והעונש עליהן מותאם לחומרת העבירה.

הגדרת העבירות והעונש עליהן מוגדר בפרק י"א לחוק העונשין התשל"ז. להלן רשימת עבירות הרכוש, הגדרתן והעונש הצפוי לעובר אותן;

עבירת גניבה

גניבה היא נטילת רכושו של אדם אחר לא בהסכמה ובחוסר תום לב, ללא כוונה להחזיר את הרכוש. סעיף 383 לחוק מגדיר עבירת גניבה בזאת הלשון:

(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכון בשעת נטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

הנטילה היא השגת החזקה על הדבר בתחבולה, בהפחדה, בטעות אך בידיעת הנוטל שזו טעות, במציאה ללא ניסיון לאתר את בעל הדבר. העונש על עבירת גניבה הוא שלוש שנים. אם העבירה התבצעה בנסיבות מחמירות העונש יוחמר.

עבירת גניבה ממעסיק

החוק מחשיב את עבירת גניבה ממעסיק כחמורה מעבירת גניבה רגילה. הסיבה היא שהאדם לא רק נטל רכוש שאינו שייך לו, אלא פגע ביחסי האמון השוררים בין מעסיק לעובד שלו. גניבה ממעסיק מתרחשת תוך כדי ניצול והפרת יחסי אמון אלה והחוק אף מגדיר אותה כפשע שהעונש עליו עד 7 שנים. כדי להגדיר שאכן התקיימה עבירת גניבה ממעסיק, צריכים להתקיים שני תנאים:

◻️  העובד גנב רכוש ששייך למעבידו, ושווי הרכוש מעל 1000 ₪.

◻️  התקיימו בין השניים יחסי עובד-מעביד.

אם שני תנאים אלה לא התקיימו, אי אפשר להגדיר זאת כעבירת גניבה ממעסיק, והיא תוגדר כעבירת גניבה רגילה.

עבירת שוד

עבירת השוד מוגדרת בסעיף 42 לחוק בזאת הלשון:

◻️  הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע עשרה שנים.

◻️  היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, היכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו מאסר עשרים שנים.

בעבירת שוד מגולמות שתי עבירות, הן עבירת הגניבה והן עבירת האיום לאלימות או אלימות בפועל המופעלות כדי להשיג את הנכס או למנוע התנגדות לגניבה. החוק רואה בחומרה את השימוש באלימות, וסעיף 2 קובע כי שימוש בנשק במהלך הגניבה מוגדר כשוד בנסיבות מחמירות. העונש על עבירת שוד חמור ועלול להגיע ל-14 שנות מאסר, ואם השוד התבצע בנסיבות מחמירות העונש יכול להגיע אף ל-20 שנות מאסר.

עבירת פריצה לדירה או לעסק

מגדירה כניסה של אדם למבנה על ידי איום או תחבולה או תוך כדי שימוש באלימות לפתיחת המקום. בדרך כלל הפריצה מתבצעת לצורך גניבת רכוש והעונש עליה נקבע לפי מטרתה, ממדיה, מה נגנב והאם הופעלה אלימות במהלך הפריצה.

החוק מבדיל בין עבירות פריצה לדירה, פריצה לבית עסק או פריצה לרכב. בנוסף, החוק מבדיל בדרך שבה נעשתה הפריצה ובכלים שבהם השתמש הפורץ. כל אחד מנתונים אלה משפיע על הגדרת העבירה ועל העונש שרשאי בית המשפט להטיל על הנאשם בעבירת פריצה והתפרצות לדירה.

עבירה זו תוגדר כפריצה גם אם האדם פתח את המקום באמצעות מפתח במרמה וגם אם המעשה התבצע ללא אלימות, דרך כניסה ממקום פתוח כמו ארובה או מחסן. העונש על עבירת פריצה יכול להיות 5 שנים, ואם התבצעה בנסיבות מחמירות, כלומר נשיאת נשק, העונש יכול להיות גבוה יותר. גם החזקת ציוד פריצה ללא הסבר מניח את הדעת היא עבירה פלילית שהעונש עליה מגיע ל-3 שנות מאסר.

קבלת נכסים גנובים

עבירות רכוש כוללות גם החזקת רכוש גנוב, ולא רק גניבתו בפועל. כלומר גם אדם שקיבל רכוש גנוב ייתכן ועבר עבירה פלילית. החוק מבחין בנסיבות שבהן התקבל הרכוש הגנוב ולפי כך גם נגזר העונש על המקבל, האם הנכס הושג בפשע, בעוון או בגניבה. העונש יכול להגיע אף עד 7 שנים על החזקת רכוש גנוב שהושג בנסיבות אלה.  

נכס גנוב יכול להיות רכוש, נייר ערך וכל חפץ אחר שהאדם קיבל את החזקה עליהם שלא כדין. מטרת העונשים על עבירת החזקה היא להרתיע אנשים להחזיק רכוש שידוע להם כי הוא גנוב וכך להקטין את הפיתוי להשיג רכוש כזה.

קבלת נכסים שהושגו בפשעהמקבל במזיד, בעצמו או על-ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על-ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם - מאסר שבע שנים, אולם יכולים הם להיות נידונים בבית-משפט המוסמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו.

קבלת נכסים שהושגו בעווןהמקבל, בעצמו או על-ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בעוון נלקח, הושג, נשלחה בו יד או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על-ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם כדין מבצע אותו עוון.

החזקת נכס חשוד כגנוב - המחזיק דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית-המשפט שרכש את ההחזקה בהם כדין, דינו - מאסר ששה חדשים.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירות רכוש? אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין טרם החקירה

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך, בין אם הוא הליך פלילי, אזרחי, צבאי ו/או משמעתי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ בעו"ד פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בעבירות רכוש

החוק רואה בחומרה עבירות רכוש, שכן הן פוגעות בתחושת הביטחון של הציבור. על כל אזרח לדעת שרכושו מוגן וכי העובר עבירת רכוש ייענש לפי נסיבות המקרה.

הגדרת עבירת הרכוש קריטית לתוצאות ההליך הפלילי ומשכך ישנה חשיבות אמיתית להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה במשטרה. כל אמירה, תגובה או הודאה הם קריטיים להמשך ההליך. ייתכן ואדם יוזמן למשטרה כי מישהו אחר קשר אותו לעבירת הרכוש או שהוא מחזיק ברכוש גנוב ללא ידיעתו. עורך הדין יוכל לתדרך את הנחקר, לעדכן אותו על זכויותיו, להסביר לו מה ההשלכות של החקירה וכיצד כדאי להתחיל לגבש כתב הגנה.

בכל מקרה ובו אתם חשודים או נאשמים בעבירות רכוש, עליכם להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדכם או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורכם.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות רכוש, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות רכוש | פריצה והתפרצות | עבירת גניבה | עבירת גניבה ממעביד | החזקת נכס החשוד כגנוב | עבירת שוד | גניבה ממעסיק | קבלת נכסים שהושגו בפשע | קבלת נכסים שהושגו בעוון | עונש על שוד | עונש על שוד מזוין | פריצה לדירה | עונש על גניבה | עבירת שוד מזוין | עורך דין עבירות רכוש | עונש על פריצה לבית עסק | עונש על גניבה ממעסיק | עונש על גניבה ממעביד | עונש על פריצה לדירה | עונשים בעבירות רכוש | ענישה בעבירות רכוש | פריצה לבית עסק

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם עורך דין נמצא עם החשוד בתוך חדר החקירות?
אהוד | 16:44 23/10/2015
האם עורך דין נמצא עם החשוד בתוך חדר החקירות?
עו''ד אסף דוק | 18:34 23/10/2015
האם עורך דין נמצא עם החשוד בתוך חדר החקירות?
אהוד | 19:32 23/10/2015
עונש על שוד מזוין
קובי | 16:00 26/08/2016
עונש על שוד מזוין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:39 28/08/2016
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014