בקשת חנינה

החנינה היא הליך באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול העונש שנגזר עליו בהליך המשפטי. ישנם מספר סוגי חנינות כגון: חנינה להפחתת עונש מאסר, חנינה להפחתת עונש פסילה וחנינה לצורך מחיקת רישום פלילי באמצעות ביטול או קיצור תקופות ההתיישנות או המחיקה. בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו. עו"ד אסף דוק מסביר אודות התנאים בהם צריך לעמוד אדם המעוניין להגיש בקשת חנינה לצורך הקלה בעונש מאסר שהוטל עליו, הפחתת עונש פסילה או מחיקת רישום פלילי בדרך של קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעה פלילית שיש לחובתו.

בקשת חנינה לנשיא המדינה

סיום הליך פלילי בבית משפט בהרשעה אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפני נאשם המעוניין להביא לביטול הגזרה שנגזרה עליו בבית המשפט. אפשרות בולטת אחת העומדת לרשותו היא להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.

מהי בקשת חנינה?

החנינה היא מחילה לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול כל הליך משפטי רלוונטי, בין של חקירה, משפט או מאסר. דוגמא יוצאת דופן לכך הייתה פרשת קו 300 לדוגמא במסגרתה נשיא המדינה דאז חיים הרצוג העניק חנינה לאנשי השב"כ שהיו מעורבים בפרשה עוד בטרם העמדתם לדין פלילי בפני בית משפט. העיקרון העומד בבסיס רעיון החנינה הינו כי פרט למקרים יוצאים מן הכלל, אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה בה הוא חי.

בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

ישנם מספר סוגים של בקשות חנינה: הקלה בעונש מאסר, קציבת עונש מאסר עולם, קיצור תקופת התיישנות ו/או מחיקת רישום פלילי, הקלה בעונש פסילה, הקלה בעונשי פסילה וקנסות תעבורה, המרת עונש מאסר בפועל לעבודות שירות.

נשיא המדינה מוסמך להעניק חנינה בדרכים הבאות:

חנינה מלאה: ביטול ההרשעה וכל התוצאות העונשיות הנובעות ממנה. במסגרת חנינה זו יימחק גם הרישום הפלילי הנובע ממנה.

חנינה על תנאי: חנינה אשר נכנסת לתוקף בהתמלא התנאי או התנאים שבהם היא מסויגת או שמתבטלת לחלוטין בהתקיימותם. התנאים שמציב הנשיא צריכים לעמוד בשני אלמנטים: 1. התנאי חייב להיות חוקי, מוסרי וניתן לביצוע. 2. האדם שקיבל את החנינה צריך לקבל על עצמו את התנאי או התנאים לקבלתה.

הפחתת עונש: חנינה ללא תנאים, במסגרת חנינה זו יקוצר העונש שהוטל על אדם על-ידי בית המשפט, אולם ההרשעה הנובעת ממנו תיוותר על כנה.

חילוף דין / חילוף עונש: ההבדל בין חנינה על תנאי לבין חילוף עונש, שבחילוף עונש לא צריך לקבל את הסכמת החנון. עדיין נותנים תנאים לחנינה אך לא בטוח שהוא יעמוד בהם, אך בכל זאת נותנים לו עונש קל יותר.

מחיקת רישום פלילי: בסמכות נשיא המדינה להורות על קיצור או ביטול תקופות ההתיישנות או המחיקה החלות על רישום פלילי עקב הרשעה בבית משפט.

קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים: הנשיא מוסמך לקצר את תקופת התליית הרישיון לעסוק במקצוע לתקופה קצובה. כלומר הוא רשאי לקצר את התקופה ואף להמירה במשהו אחר. כמו כן, הנשיא מוסמך לקצר את תקופת ההמתנה הנדרשת לחידוש הרישיון מהגוף המקצועי.

סוגי בקשות חנינה

בקשת אסיר לקצוב עונש מאסר עולם: אסיר עולם רשאי לפנות לנשיא ולבקש לקצוב את עונשו כך שהעונש יעמוד על תקופת מאסר מוגדרת. בסמכות נשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם רק לאחר 7 שנים מיום תחילת ריצוי המאסר וכן לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים בעניינו של האסיר (כדוגמת ערעור).

הקלה בעונש מאסר: אסיר רשאי לפנות לנשיא בבקשה להקל בעונש המאסר שהוטל עליו, לקצר את תקופת המאסר וכן להמיר את עונש המאסר לעונש אחר (כגון: מאסר על תנאי, קנס, שירות לטובת הציבור וכד') וזאת לאחר סיום ההליכים המשפטיים בעניינו.

הקלה בקנס כספי שהוטל בהליך פלילי: אדם שהורשע בדינו והושת עליו קנס כספי רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחיתו.

הקלה בעונש פסילה מלנהוג בכלי רכב: אדם שהורשע בדינו בבית משפט והושת עליו עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחתת עונש הפסילה. כמו כן, גם אדם שהורשע בעבירת תעבורה ובית המשפט הטיל עליו קנס שאין הוא יכול לעמוד בו רשאי לפנות בבקשה לנשיא להפחתת הקנס.

בקשה בדבר מחיקת רישום פלילי: אדם שהורשע בדינו בבית משפט רשאי להגיש בקשה לקיצור תקופות ההתיישנות ו/או המחיקה לפני התקופה הנקובה בחוק. ככלל, אדם שהורשע בבית משפט נדרש להמתין כ-17 שנים עד אשר רישומו הפלילי נמחק.

בקשת חנינה בדין משמעתי - ביוני 2017 חוקקה הכנסת חוק חדש המאפשר חנינה גם בדין משמעתי ומעתה רשאי נשיא המדינה לחון גם בעל מקצוע שהוטלה עליו סנקציה עונשית מטעם ארגון מקצועי. החנינה כוללת הקלות מסוימות עבור מקצועות מוסדרים כעורכי דין, רואי חשבון, עובדים סוציאליים ובעלי מקצוע שונים בתחום הבריאות. עד היום מי שהורשע בפלילי וספג דין משמעתי יכלו היה לקבל חנינה רק בנושא הפלילי. נוצר מצב אבסורדי ובו עבור מי שהגיע לדין משמעתי לא היה מסלול לחנינה, כי הוא היה ללא עבר פלילי. כדי למנוע את האפליה שנוצרה, הוחלט לפתוח את הבקשות לחנינה גם לאנשים שנשפטו רק בדין משמעתי או לאנשים שאפשר היה לשנות את הדין הפלילי שלהם ולא את המשמעתי. המאמר הבא מפרט אודות השינוי החקיקתי החדש וכן התנאים בהם צריך לעמוד בעל מקצוע המעוניין להגיש בקשת חנינה לצורך קיצור או ביטול עונש ההשעיה שהוטל עליו במסגרת הדין המשמעתי.

הרישום הפלילי הוא אחד מסימני הזהות של כל אחד מאיתנו. אנשים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר מונע מהם להתקבל למקומות עבודה, פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. לדוגמא: אדם המחזיק ברישום פלילי לא יוכל לעסוק במקצועות שונים כגון: עורך דין, רופא, סוכן ביטוח, חוקר פרטי, עובד מדינה, רישיון למונית וכדומה. כמו כן, אדם שלחובתו רישום פלילי והוא מחזיק ברישיון נשק יכול לאבדו באופן מידי וללא כל נימוק. כך גם אדם הרוצה להתקבל לעבודה בשירות הציבורי במשרה ממשלתית או ביטחונית יכול להיתקל בדחייה או סירוב עקב רישומו הפלילי.

לכן, החוק מסמיך את נשיא המדינה למחוק רישום פלילי שנוצר עקב הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים.

תהליך בחינת בקשת החנינה

1. בקשת החנינה מוגשת ללשכת נשיא המדינה או לשר המשפטים, וכן למחלקת חנינות במשרד המשפטים רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים.

2. מחלקת חנינות מבצעת איסוף מידע על הבקשה בהסתמך על תיק בית משפט, רישום פלילי עדכני (ללא תיקים סגורים), מידע מודיעיני ממשטרת ישראל והשב"ס וכן פניה לגורמים נוספים המעורבים בעניין, כגון אגף המכס והמע"מ, מחלקת תביעות או פרקליטות וכדומה.

3. מתקיימת חקירה סביב הבקשה, נשקלים שיקולים ומוגשת המלצת מחלקת חנינות לנשיא המדינה.

4. נשיא המדינה מחליט בבקשה והנימוקים למתן החנינה או לאי נתינתה נותרים בבית הנשיא.

להלן דוגמא להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד על-ידי נשיא המדינה:

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירות של התפרצות וגניבה:

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע במספר רב של תיקים פליליים בעברו:

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין שלא כדין:

מתעניינים בהגשת בקשת חנינה לצורך הקלה בעונש או מחיקת רישום פלילי?

משרדנו עוסק מזו תקופה ארוכה בהגשת בקשות חנינה הנוגעות להקלה בעונש לרבות הפחתת עונש מאסר, הפחתת עונש פסילה, קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים ומחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של ההרשעה הפלילית. במידת הצורך, משרדנו אף יוזם פגישה עם הגורם המטפל בלשכת נשיא המדינה בניסיון לשכנעו לקבל את הבקשה.

במידה ואתם מעוניינים בכתיבת בקשת חנינה לנשיא אתם מוזמנים לפנות להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא חנינות - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה | חנינות | מחיקת רישום פלילי | ביטול הרשעה | ביטול רישום פלילי | בקשת חנינה | בקשות חנינה | קבלת בקשת חנינה | חנינה בעבירות משמעת | חנינה בדין משמעתי | בקשת חנינה בעבירות משמעת

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פסילת רישיון נהיגה - ניתן להגיש בקשת חנינה?
ניר | 18:49 23/03/2014
בקשת חנינה לעניין הקלה בפסילת רישיון נהיגה
עו''ד אסף דוק | 18:54 23/03/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
יגאל | 10:28 17/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
עו''ד אסף דוק | 10:43 17/04/2014
חנינה נשיא המדינה
שלומי אספגי | 17:10 23/04/2016
חנינה נשיא המדינה
עו''ד אסף דוק | 07:41 24/04/2016
ביטול רישום פלילי לצורך רישיון למונית
מיקי | 10:37 30/04/2014
ביטול רישום פלילי לצורך רישיון למונית
עו''ד איילון בירנבוים | 13:00 30/04/2014
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
נתנאל | 18:58 31/05/2017
מחיקת רישום פלילי לצורך גיוס למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:12 01/06/2017
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
דור | 23:37 28/06/2016
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:20 29/06/2016
מחיקת רישום פלילי לצורך עבודה בחברות ציבוריות
אולגה | 08:01 24/03/2016
מחיקת רישום פלילי לצורך עבודה בחברות ציבוריות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:21 24/03/2016