בקשת חנינה

החנינה היא הליך באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול העונש שנגזר עליו בהליך המשפטי. ישנם מספר סוגי חנינות כגון: חנינה להפחתת עונש מאסר, חנינה להפחתת עונש פסילה וחנינה לצורך מחיקת רישום פלילי באמצעות ביטול או קיצור תקופות ההתיישנות או המחיקה. בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

בקשת חנינה לנשיא המדינה

סיום הליך פלילי בבית משפט בהרשעה אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפני נאשם המעוניין להביא לביטול הגזרה שנגזרה עליו בבית המשפט. אפשרות בולטת אחת העומדת לרשותו היא להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.

מהי בקשת חנינה?

החנינה היא מחילה לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול כל הליך משפטי רלוונטי, בין של חקירה, משפט או מאסר. דוגמא יוצאת דופן לכך הייתה פרשת קו 300 לדוגמא במסגרתה נשיא המדינה דאז חיים הרצוג העניק חנינה לאנשי השב"כ שהיו מעורבים בפרשה עוד בטרם העמדתם לדין פלילי בפני בית משפט. העיקרון העומד בבסיס רעיון החנינה הינו כי פרט למקרים יוצאים מן הכלל, אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה בה הוא חי.

בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

ישנם מספר סוגים של בקשות חנינה: הקלה בעונש מאסר, קציבת עונש מאסר עולם, קיצור תקופת התיישנות ו/או מחיקת רישום פלילי, הקלה בעונש פסילה, הקלה בעונשי פסילה וקנסות תעבורה, המרת עונש מאסר בפועל לעבודות שירות.

נשיא המדינה מוסמך להעניק חנינה בדרכים הבאות:

חנינה מלאה: ביטול ההרשעה וכל התוצאות העונשיות הנובעות ממנה. במסגרת חנינה זו יימחק גם הרישום הפלילי הנובע ממנה.

חנינה על תנאי: חנינה אשר נכנסת לתוקף בהתמלא התנאי או התנאים שבהם היא מסויגת או שמתבטלת לחלוטין בהתקיימותם. התנאים שמציב הנשיא צריכים לעמוד בשני אלמנטים: 1. התנאי חייב להיות חוקי, מוסרי וניתן לביצוע. 2. האדם שקיבל את החנינה צריך לקבל על עצמו את התנאי או התנאים לקבלתה.

הפחתת עונש: חנינה ללא תנאים, במסגרת חנינה זו יקוצר העונש שהוטל על אדם על-ידי בית המשפט, אולם ההרשעה הנובעת ממנו תיוותר על כנה.

חילוף דין / חילוף עונש: ההבדל בין חנינה על תנאי לבין חילוף עונש, שבחילוף עונש לא צריך לקבל את הסכמת החנון. עדיין נותנים תנאים לחנינה אך לא בטוח שהוא יעמוד בהם, אך בכל זאת נותנים לו עונש קל יותר.

מחיקת רישום פלילי: בסמכות נשיא המדינה להורות על קיצור או ביטול תקופות ההתיישנות או המחיקה החלות על רישום פלילי עקב הרשעה בבית משפט.

סוגי בקשות חנינה

בקשת אסיר לקצוב עונש מאסר עולם: אסיר עולם רשאי לפנות לנשיא ולבקש לקצוב את עונשו כך שהעונש יעמוד על תקופת מאסר מוגדרת. בסמכות נשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם רק לאחר 7 שנים מיום תחילת ריצוי המאסר וכן לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים בעניינו של האסיר (כדוגמת ערעור).

הקלה בעונש מאסר: אסיר רשאי לפנות לנשיא בבקשה להקל בעונש המאסר שהוטל עליו, לקצר את תקופת המאסר וכן להמיר את עונש המאסר לעונש אחר (כגון: מאסר על תנאי, קנס, שירות לטובת הציבור וכד') וזאת לאחר סיום ההליכים המשפטיים בעניינו.

הקלה בקנס כספי שהוטל בהליך פלילי: אדם שהורשע בדינו והושת עליו קנס כספי רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחיתו.

הקלה בעונש פסילה מלנהוג בכלי רכב: אדם שהורשע בדינו בבית משפט והושת עליו עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחתת עונש הפסילה. כמו כן, גם אדם שהורשע בעבירת תעבורה ובית המשפט הטיל עליו קנס שאין הוא יכול לעמוד בו רשאי לפנות בבקשה לנשיא להפחתת הקנס.

בקשה בדבר מחיקת רישום פלילי: אדם שהורשע בדינו בבית משפט רשאי להגיש בקשה לקיצור תקופות ההתיישנות ו/או המחיקה לפני התקופה הנקובה בחוק. ככלל, אדם שהורשע בבית משפט נדרש להמתין כ-17 שנים עד אשר רישומו הפלילי נמחק.

הרישום הפלילי הוא אחד מסימני הזהות של כל אחד מאיתנו. אנשים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר מונע מהם להתקבל למקומות עבודה, פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. לדוגמא: אדם המחזיק ברישום פלילי לא יוכל לעסוק במקצועות שונים כגון: עורך דין, רופא, סוכן ביטוח, חוקר פרטי, עובד מדינה, רישיון למונית וכדומה. כמו כן, אדם שלחובתו רישום פלילי והוא מחזיק ברישיון נשק יכול לאבדו באופן מידי וללא כל נימוק. כך גם אדם הרוצה להתקבל לעבודה בשירות הציבורי במשרה ממשלתית או ביטחונית יכול להיתקל בדחייה או סירוב עקב רישומו הפלילי.

לכן, החוק מסמיך את נשיא המדינה למחוק רישום פלילי שנוצר עקב הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים.

תהליך בחינת בקשת החנינה

1. בקשת החנינה מוגשת ללשכת נשיא המדינה או לשר המשפטים, וכן למחלקת חנינות במשרד המשפטים רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים.

2. מחלקת חנינות מבצעת איסוף מידע על הבקשה בהסתמך על תיק בית משפט, רישום פלילי עדכני (ללא תיקים סגורים), מידע מודיעיני ממשטרת ישראל והשב"ס וכן פניה לגורמים נוספים המעורבים בעניין, כגון אגף המכס והמע"מ, מחלקת תביעות או פרקליטות וכדומה.

3. מתקיימת חקירה סביב הבקשה, נשקלים שיקולים ומוגשת המלצת מחלקת חנינות לנשיא המדינה.

4. נשיא המדינה מחליט בבקשה והנימוקים למתן החנינה או לאי נתינתה נותרים בבית הנשיא.

 

להלן דוגמא להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד על-ידי נשיא המדינה:

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירות של התפרצות וגניבה:

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע במספר רב של תיקים פליליים בעברו:

להלן דוגמא נוספת להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין שלא כדין:

מתעניינים במחיקת רישום פלילי באמצעות הגשת בקשת חנינה?

משרד עורכי דין פלילי אסף דוק עוסק זמן רב בהגשת בקשות חנינה הנוגעות להקלה בעונש, הפחתת עונש מאסר, הפחתת עונש פסילה ומחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של ההרשעה הפלילית. במידת הצורך, משרדנו אף יוזם פגישה עם הגורם המטפל בלשכת נשיא המדינה בניסיון לשכנעו לקבל את הבקשה. 

במידה ואתם מעוניינים בכתיבת בקשת חנינה לנשיא אתם מוזמנים לפנות להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה | חנינות | מחיקת רישום פלילי | ביטול הרשעה | ביטול רישום פלילי | בקשת חנינה | בקשות חנינה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הליך מחיקת רישום פלילי
nick | 08:24 12/08/2013
דרכי מחיקת רישום פלילי
עו''ד אסף דוק | 08:29 12/08/2013
סטטוס התיק במשטרה
פלוני | 10:36 10/02/2016
סטטוס התיק במשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:44 10/02/2016
סטטוס התיק במשטרה
פלוני | 15:09 10/02/2016
סטטוס התיק במשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:23 10/02/2016
סטטוס התיק במשטרה
פלוני | 15:31 10/02/2016
רישום פלילי ופנקס הקבלנים
שמוליק | 15:55 18/01/2015
רישום פלילי ופנקס הקבלנים
עו''ד אסף דוק | 20:15 18/01/2015
רישיון להפעלת מונית
פלג | 09:53 26/02/2015
רישיון להפעלת מונית
עו''ד אסף דוק | 23:28 28/02/2015