הוסף חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.

על מנת לשמור על אמינות ואיכות השירות המשפטי שלנו, כל חוות דעת נבדקת באמצעים טכנולוגיים וכן בבקרה אנושית, לאיתור שפה פוגענית, אי דיוקים ורמאויות. במידה וחוות דעת לא עומדת בכללי כתיבת חוות הדעת או חשודה כבלתי אמינה, אנו עשויים להסיר את חוות הדעת מן האתר, לחסום את הכותב ו/או למנוע ממנו ניקוד.
שם פרטי
 
שם משפחה
 
דעתך על השירות המשפטי במשפט אחד (עד 200 תווים)
 
חווה דעתך על השירות המשפטי
 
מאפייני דירוג השירות המשפטי (1 = הנמוך ביותר, 5 = הגבוה ביותר)
 
1
2
3
4
5
 
מקצועיות וידע
 
שירותיות
 
שביעות רצון
 
חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | בקשת חנינה לנשיא המדינה

בקשת חנינה לנשיא המדינה

החנינה היא הליך באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול העונש שנגזר עליו בהליך המשפטי. ישנם מספר סוגי חנינות כגון: חנינה להפחתת עונש מאסר, חנינה להפחתת עונש פסילה וחנינה לצורך מחיקת רישום פלילי באמצעות ביטול או קיצור תקופות ההתיישנות או המחיקה. בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו. עו"ד אסף דוק מסביר אודות התנאים בהם צריך לעמוד אדם המעוניין להגיש בקשת חנינה לצורך הקלה בעונש לרבות קיצור עונש מאסר והמרת עונש מאסר לעונש בעבודות שירות, קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה בגין עבירות תעבורה, קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים ומחיקת רישום פלילי.

בקשת חנינה מנשיא המדינה

סיום הליך פלילי בבית משפט בהרשעה אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפני נאשם המעוניין להביא לביטול הגזרה שנגזרה עליו בבית המשפט. אפשרות בולטת אחת העומדת לרשותו היא להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. עם זאת, חשוב לזכור שסמכות החנינה אינה מדרגה שיפוטית נוספת ואינה משמשת ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט. מדובר בסמכות שעיקרה חסד ורחמים הנתונה לנשיא המדינה ומיועדת למקרים חריגים שיש בהם נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן. כמו כן, ניתן לפנות ולבקש חנינה מנשיא המדינה רק בתום כל ההליכים המשפטיים, לרבות הליכי ערעור פלילי.

מהי בקשת חנינה?

החנינה היא מחילה לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטול כל הליך משפטי רלוונטי, בין של חקירה, משפט או מאסר. דוגמא יוצאת דופן לכך הייתה פרשת קו 300 לדוגמא במסגרתה נשיא המדינה דאז חיים הרצוג העניק חנינה לאנשי השב"כ שהיו מעורבים בפרשה עוד בטרם העמדתם לדין פלילי בפני בית משפט. העיקרון העומד בבסיס רעיון החנינה הינו כי פרט למקרים יוצאים מן הכלל, אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה בה הוא חי.

בעוד המערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.

ישנם מספר סוגים של בקשות חנינה: הקלה בעונש מאסר, קציבת עונש מאסר עולם, קיצור תקופת התיישנות ו/או מחיקת רישום פלילי, הקלה בעונש פסילה, הקלה בעונשי פסילה וקנסות תעבורה, המרת עונש מאסר בפועל לעבודות שירות.

נשיא המדינה מוסמך להעניק חנינה בדרכים הבאות:

◻️  חנינה מלאה: ביטול ההרשעה וכל התוצאות העונשיות הנובעות ממנה. במסגרת חנינה זו יימחק גם הרישום הפלילי הנובע ממנה.

◻️  חנינה על תנאי: חנינה אשר נכנסת לתוקף בהתמלא התנאי או התנאים שבהם היא מסויגת או שמתבטלת לחלוטין בהתקיימותם. התנאים שמציב הנשיא צריכים לעמוד בשני אלמנטים:

1. התנאי חייב להיות חוקי, מוסרי וניתן לביצוע.

2. האדם שקיבל את החנינה צריך לקבל על עצמו את התנאי או התנאים לקבלתה.

◻️  קיצור עונש מאסר: חנינה ללא תנאים, במסגרת חנינה זו יקוצר העונש שהוטל על אדם על-ידי בית המשפט, אולם ההרשעה הנובעת ממנו תיוותר על כנה. נאשמים שהורשעו בבית משפט ונגזר עונשם למאסר בפועל או מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, רשאים לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה לביטול עונש המאסר, קיצור תקופת המאסר או המרתו בעונש אחר.

◻️  חילוף דין / חילוף עונש: ההבדל בין חנינה על תנאי לבין חילוף עונש, שבחילוף עונש לא צריך לקבל את הסכמת החנון. עדיין נותנים תנאים לחנינה אך לא בטוח שהוא יעמוד בהם, אך בכל זאת נותנים לו עונש קל יותר.

◻️  מחיקת רישום פלילי: בסמכות נשיא המדינה להורות על קיצור או ביטול תקופות ההתיישנות או המחיקה החלות על רישום פלילי עקב הרשעה בבית משפט.

◻️  קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים: הנשיא מוסמך לקצר את תקופת התליית הרישיון לעסוק במקצוע לתקופה קצובה. כלומר הוא רשאי לקצר את התקופה ואף להמירה במשהו אחר. כמו כן, הנשיא מוסמך לקצר את תקופת ההמתנה הנדרשת לחידוש הרישיון מהגוף המקצועי.

סוגי בקשות חנינה

◻️  בקשת אסיר לקצוב עונש מאסר עולם: אסיר עולם רשאי לפנות לנשיא ולבקש לקצוב את עונשו כך שהעונש יעמוד על תקופת מאסר מוגדרת. בסמכות נשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם רק לאחר 7 שנים מיום תחילת ריצוי המאסר וכן לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים בעניינו של האסיר (כדוגמת ערעור).

◻️  הקלה בעונש מאסר: אסיר רשאי לפנות לנשיא בבקשה להקל בעונש המאסר שהוטל עליו, לקצר את תקופת המאסר וכן להמיר את עונש המאסר לעונש אחר (כגון: מאסר על תנאי, קנס, שירות לטובת הציבור וכד') וזאת לאחר סיום ההליכים המשפטיים בעניינו.

◻️  הקלה בקנס כספי שהוטל בהליך פלילי: אדם שהורשע בדינו והושת עליו קנס כספי רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחיתו.

◻️  הקלה בעונש פסילה מלנהוג בכלי רכב: אדם שהורשע בדינו בבית משפט והושת עליו עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה רשאי לפנות לנשיא בבקשה להפחתת עונש הפסילה. כמו כן, גם אדם שהורשע בעבירת תעבורה ובית המשפט הטיל עליו קנס שאין הוא יכול לעמוד בו רשאי לפנות בבקשה לנשיא להפחתת הקנס.

◻️  בקשה בדבר מחיקת רישום פלילי: אדם שהורשע בדינו בבית משפט רשאי להגיש בקשה לקיצור תקופות ההתיישנות ו/או המחיקה לפני התקופה הנקובה בחוק. ככלל, אדם שהורשע בבית משפט נדרש להמתין כ-17 שנים עד אשר רישומו הפלילי נמחק. יודגש, כי קיים הבדל בין רישום פלילי לבין רישום משטרתי. כאשר בתום שלב החקירה מחליטה המשטרה לסגור את התיק מבלי להגיש כתב אישום ולהביאו בפני בית משפט פלילי, נסגר התיק. בכל מקרה בו עילת סגירת התיק אינה חוסר אשמה, נותר לחובת החשוד רישום משטרתי. הדרך למחיקת רישום משטרתי היא לא באמצעות הגשת בקשת חנינה אלא בדרך של פנייה לשינוי עילת הסגירה של התיק או הגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי בפני המטה הארצי.

הרישום הפלילי הוא אחד מסימני הזהות של כל אחד מאיתנו. אנשים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר מונע מהם להתקבל למקומות עבודה, פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. לדוגמא: אדם המחזיק ברישום פלילי לא יוכל לעסוק במקצועות שונים כגון: עורך דין, רופא, סוכן ביטוח, חוקר פרטי, עובד מדינה, רישיון למונית וכדומה. כמו כן, אדם שלחובתו רישום פלילי והוא מחזיק ברישיון נשק יכול לאבדו באופן מידי וללא כל נימוק. כך גם אדם הרוצה להתקבל לעבודה בשירות הציבורי במשרה ממשלתית או ביטחונית יכול להיתקל בדחייה או סירוב עקב רישומו הפלילי.

לכן, החוק מסמיך את נשיא המדינה למחוק רישום פלילי שנוצר עקב הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים.

◻️  בקשת חנינה בדין משמעתי - ביוני 2017 חוקקה הכנסת חוק חדש המאפשר חנינה גם בדין משמעתי ומעתה רשאי נשיא המדינה לחון גם בעל מקצוע שהוטלה עליו סנקציה עונשית מטעם ארגון מקצועי. החנינה כוללת הקלות מסוימות עבור מקצועות מוסדרים כעורכי דין, רואי חשבון, עובדים סוציאליים ובעלי מקצוע שונים בתחום הבריאות. עד היום מי שהורשע בפלילי וספג דין משמעתי יכלו היה לקבל חנינה רק בנושא הפלילי. נוצר מצב אבסורדי ובו עבור מי שהגיע לדין משמעתי לא היה מסלול לחנינה, כי הוא היה ללא עבר פלילי. כדי למנוע את האפליה שנוצרה, הוחלט לפתוח את הבקשות לחנינה גם לאנשים שנשפטו רק בדין משמעתי או לאנשים שאפשר היה לשנות את הדין הפלילי שלהם ולא את המשמעתי. המאמר הבא מפרט אודות השינוי החקיקתי החדש וכן התנאים בהם צריך לעמוד בעל מקצוע המעוניין להגיש בקשת חנינה לצורך קיצור או ביטול עונש ההשעיה שהוטל עליו במסגרת הדין המשמעתי.

◻️  חנינה לבני העדה האתיופית - בני העדה האתיופית בישראל סובלים מיחס מפלה מצד כוחות המשטרה, וההוכחה לכך היא שמספר הצעירים האתיופים בעלי רישום פלילי הוא גדול באופן משמעותי ממספרם היחסי באוכלוסייה. לראיה, דו"ח ועדת פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, שהוגש בשנת 2016 מצא כי בני העדה האתיופית נחשפים ליחס מפלה מצד גורמי חוק וממסד שונים, בתחומי אכיפה, חינוך, בריאות ותעסוקה. כדי לתקן את המעוות, ולכבוד חגיגות ה-70 למדינת ישראל, קראו שרת המשפטים איילת שקד ונשיא המדינה ראובן ריבלין בחג הסיגד האחרון (2018) לצעירים אתיופים שקיים נגדם רישום פלילי להגיש בקשה למחיקתו, תוך הבטחה שהבקשות ייבחנו בחיוב.

תהליך בחינת בקשת החנינה

1. בקשת החנינה מוגשת ללשכת נשיא המדינה או לשר המשפטים, וכן למחלקת חנינות במשרד המשפטים רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים.

2. מחלקת חנינות מבצעת איסוף מידע על הבקשה בהסתמך על תיק בית משפט, רישום פלילי עדכני (ללא תיקים סגורים), מידע מודיעיני ממשטרת ישראל והשב"ס וכן פניה לגורמים נוספים המעורבים בעניין, כגון אגף המכס והמע"מ, מחלקת תביעות או פרקליטות וכדומה.

3. מתקיימת חקירה סביב הבקשה, נשקלים שיקולים ומוגשת המלצת מחלקת חנינות לנשיא המדינה.

4. נשיא המדינה מחליט בבקשה והנימוקים למתן החנינה או לאי נתינתה נותרים בבית הנשיא.

◻️ דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו - מתן חנינה ללקוח בעבירות תקיפה וחבלה חמורות:

 

 

 

 

 

 

 

 

◻️ דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו - מתן חנינה ללקוח שהורשע בעבירות התפרצות וגניבה:

 ◻️ דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו - מתן חנינה ללקוח שהורשע בעבירות סחר בסמים:

◻️ דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו - מתן חנינה ללקוח בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין שלא כדין:

חשיבות איכות הייצוג של עורך דין מומחה לצורך קבלת חנינה מנשיא המדינה

קיומו של רישום פלילי כנגד אדם עלול לפגוע במהלך חייו במספר דרכים, שהעיקריות בהן הן קידום מקצועי ואישי והתייחסות רשויות השלטון אליו, בין היתר במקרים של חשדות עתידיים. בכדי לאפשר לכל אזרח יחס הוגן והזדמנויות שוות, קיים מנגנון החנינה המאפשר לאדם שיש לחובתו רישום פלילי לפעול להסרתו.

על מנת ולהבטיח את סיכויי החנינה יש להשלים את ההליך באופן יסודי ומקצועי ולא לקחת סיכונים מיותרים, בשים לב לכך שהליך בקשת חנינה אורך בין חודשים בודדים בתיקים חמורים ודחופים ועד שנה בתיקים פחות דחופים. כמו כן, במקרה של סירוב לא ניתן יהיה לערער על החלטת הנשיא אלא להגיש בקשה נוספת רק לאחר 6 חודשים ממועד מתן ההחלטה וכמובן שהחלטת הסירוב ונימוקיה יילקחו בחשבון על ידי הנשיא בבוחנו את הבקשה הנוספת, כך שהתרשמות ראשונית קשה יהיה לשנות. אשר על כן, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה העוסק בבקשות חנינה לנשיא המדינה שיבצע את ההליך באופן יסודי ומקצועי, ובכך יגדיל את הסיכויים לקבלת חנינה.

משרדנו עוסק מזו תקופה ארוכה בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות להקלה בעונש לרבות קיצור עונש מאסר והמרת עונש מאסר לעונש בעבודות שירות, קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה בגין עבירות תעבורה, קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים ומחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של ההרשעה הפלילית וכן בקשות אסירי עולם לקציבת העונש למספר שנות מאסר מוגדר. במידת הצורך, משרדנו אף יוזם פגישה עם הגורם המטפל בלשכת נשיא המדינה בניסיון לשכנעו לקבל את הבקשה.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה ואתם מעוניינים בכתיבת בקשת חנינה לנשיא אתם מוזמנים לפנות להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא חנינות - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חנינה | חנינה לנשיא המדינה | חנינות | מחיקת רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | בקשת חנינה | בקשות חנינה | רישום פלילי | קבלת בקשת חנינה | מחלקת חנינות | קבלת חנינה מהנשיא | מחיקת רישום פלילי נשיא המדינה | חנינה לקציבת מאסר עולם | בקשת חנינה בצבא | בקשת חנינה על עבירת משמעת | חנינה בעבירות משמעת | חנינה בדין משמעתי | בקשת חנינה בעבירות משמעת | מחיקת רישום פלילי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום פלילי ומשטרתי | חנינה על פסילת רישיון נהיגה | מחיקת הרשעה פלילית | מחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה | חנינה ליוצאי אתיופיה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה במזיד ברכב שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים

חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
חוות הדעת של יהודה חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
תודה ענקית על ייצוג משפטי מציל חיים
חוות הדעת של יהודה חסוי על השירות המשפטי
אני רוצה להודות לאסף וכל הצוות שלו על השרות הנפלא שקיבלתי וגם בתחום המשפטי הוא פשוט ענק וכל מה שנשאר לי לומר זה רק תודה בענק.
הוסף חוות דעת
יהודה חסוי
18/08/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של פנחס חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
זמינות, יחס וטיפול משפטי מסור
חוות הדעת של פנחס חסוי על השירות המשפטי
עו"ד דוק היקר, תודה רבה על היחס, האדיבות, הזמינות והטיפול המסור של משרדך בתיק שלי. לראשונה בחיי נעזרתי בעורך דין ואני רוצה פשוט לומר שאני לא יודע איך הדברים היו נראים בלעדייך. תמשיך לעזור לאנשים ולהיות תותח כמו שאתה.
הוסף חוות דעת
פנחס חסוי
11/07/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פסילת רישיון נהיגה - ניתן להגיש בקשת חנינה?
ניר | 20:49 23/03/2014
בקשת חנינה לעניין הקלה בפסילת רישיון נהיגה
עו''ד אסף דוק | 20:54 23/03/2014
חנינה נשיא המדינה
שלומי אספגי | 19:10 23/04/2016
חנינה נשיא המדינה
עו''ד אסף דוק | 09:41 24/04/2016
פסילת רישיון נהיגה
אחד | 11:08 22/07/2014
פסילת רישיון נהיגה
עו''ד חזי כהן | 09:10 23/07/2014