חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה פלילית

מהי סגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה? כיצד ניתן להביא לסגירת תיק פלילי מחוסר אשמה? מהן ההשלכות לחשוד שהתיק המשטרתי נגדו לא נסגר בעילה של היעדר אשמה פלילית? כאשר נפתחת חקירה נגד חשוד, נפתח לו תיק במרשם הפלילי. רישום זה חשוף לעיניהם של גורמים שונים, ועשוי לפגוע בסיכוייו של האדם להתקבל לתפקידים שונים, לזכות במכרזים ולהתקדם בקריירה המקצועית וכן פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליו. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא אודות הדרכים לסגירת התיק הפלילי מחוסר אשמה.

נחקרת במשטרה וטרם קיבלת תשובה בנוגע לתוצאותיה?

במידה ונחקרת תחת אזהרה במשטרה ונפתח נגדך תיק פלילי, אך עד לרגע זה לא קיבלת תשובה האם התיק הבשיל לכדי כתב אישום או לחילופין נסגר, דבר ראשון שעליך לעשות על מנת ולברר את סטאטוס הטיפול בתיק הוא לגשת לכל אחת מתחנות המשטרה הפרוסות ברחבי הארץ ולבקש תדפיס רישום פלילי או לחילופין לעקוב אחר הנושא באמצעות מספר התיק המשטרתי שנפתח לך (מספר פל"א) אל מול קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או אל מול הרשות התובעת (יחידת התביעות המשטרתית / הפרקליטות).

במידה והתיק המשטרתי עדיין פתוח הוא יופיע בתדפיס המרשם הפלילי כתיק מב"ד (תיק הממתין לבירור דין) באופן הבא:

⬜️ סוגי הרישום המשטרתי והשלכותיו:

במידה והוצאת את תדפיס הרישום הפלילי סטאטוס הטיפול בתיק המשטרתי עליו נחקרת יוזכר באחד מ-2 אופנים:
◻️ תיק מב"ד פתוח.
◻️ תיק משטרתי סגור.

⬜️ כיצד ניתן לסגור את התיק הפלילי הפתוח מחוסר אשמה?

סגירת תיק פלילי יכולה להיעשות באמצעות פנייה אל קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או לרשות התובעת בבקשה לסגירתו של התיק הפלילי נגדך מחוסר אשמה פלילית. במקרים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות נגד החשוד, אך בעוצמה חלשה או שישנן ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה, ראוי יהיה לפנות באמצעות עו"ד פלילי בבקשה לסגירת התיק מחוסר אשמה פלילית, זאת על מנת שהתיק שייסגר נגדך לא יותיר כתם בדמות רישום משטרתי, כדברי סעיף 62(ב) סיפא לחוק סדר הדין הפלילי: "תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה". יודגש, כי רק תיק שנסגר מחוסר אשמה נמחק מרישומי המשטרה ולא מותיר רישום משטרתי לנחקר. לכן, במקרים בהם התיק המשטרתי נסגר "מחוסר ראיות מספיקות" או "מחוסר עניין לציבור" הדבר יותיר לנחקר רישום משטרתי שעתיד להשפיע על עתידו האישי והמקצועי.

הבקשה לסגירת תיק פלילי נשענת ברובה על נימוקים משפטיים על בסיס ניתוח חומר הראיות שנצבר במהלך חקירת המשטרה, הוראות החוק והפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות פרקליט המדינה, לצד פירוט אודות נסיבותיו האישיות של החשוד.

כתיבת הבקשה מצריכה מיומנות רבה והיכרות מוחלטת עם הראיות, הוראות החוק וסדרי הדין הפליליים. בנוסף, כל מה שתכתוב או תגיד עשוי לשמש נגדך במידה ויוחלט על הגשת כתב אישום נגדך. משכך, מומלץ שלא לפעול עצמאית אלא לפנות לעורך דין פלילי מנוסה שישמור על זכויותיך, יבקש את מלוא חומר החקירה שנאסף בתיק המשטרה, יטען את הטענות המשפטיות הנכונות וימנע מלטעון טענות שעשויות לפגוע בסיכויי ההצלחה או להוביל להעמדתך לדין.

⬜️ באילו מקרים ייסגר תיק פלילי מחוסר אשמה?

בינואר 2018 התפרסמה הנחיה חדשה של פרקליט המדינה, הנוגעת לעילות של סגירת תיקים פליליים במשטרה ובפרקליטות. ההנחיה החדשה קובעת כי "אם קיים סיכוי נמוך שהחשוד ביצע את העבירה, עילת הסגירה של התיק הפלילי תהא "היעדר אשמה" ולא "היעדר ראיות מספיקות" (ראו הנחיית פרקליט המדינה מספר 1.3 בדבר מדיניות סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה).

המבחן המרכזי בעניין זה הינו היעדר של "ספק סביר" בדבר חפותו של החשוד. מבחן זה נותן מענה על מצב בו קיים שביב של ראיה, אולם בהתחשב במהות הראיה, משקלה, ובנסיבות המקרה באופן כללי – לא יהא זה ראוי להשאיר כתם בדמות רישום משטרתי.

בעניין זה, יפים הם דבריו של כבוד השופט (בדימוס) יצחק זמיר בבג"ץ 4539/92 יעקב קבלרו נ' היועץ המשפטי לממשלה:

"אכן, אפשר בהחלט לתאר מקרים שיש בהם שמץ של ראיה, ועם זאת, בהתחשב במהות הראיה, במשקל הראיה ובכל נסיבות המקרה, אין זה ראוי שהמשטרה או הפרקליטות יסתמכו על שמץ זה כדי להשאיר על כנו כתם של חשד באדם. חשד כזה, כשהוא נרשם בתיק החקירה, שחור על גבי לבן, ראוי לו שיהיה נתמך בראיה שיש בה ממש, גם אם אין היא מספיקה כדי להגיש כתב-אישום. ראיה כזאת צריכה לעמוד במבחן הראיה המינהלית: צריך שתהיה זו ראיה שאדם סביר היה סומך עליה כדי לומר שהחשד עדיין קיים ועומד".

לא זו בלבד, בית המשפט הנכבד קובע בעניין בג"ץ 6213/14 יעקב ארגמן נ' משטרת ישראל כי יש ליתן פרשנות מקלה למבחן היעדר הספק הסביר, ובמקום בו לא נמצאו די ראיות להגשת כתב אישום בעניינו של פלוני – יש לפרש את הדברים פרשנות שתעלה בקנה אחד עם חזקת החפות, והיא מחייבת שתיק החקירה ייסגר בעילת של היעדר אשמה.

הרציונל שעומד מאחורי מבחן זה, הוא ששמו הטוב של אדם הוא נכס יקר לו, וחשד לביצוע מעשה פלילי מטיל רבב באדם. רוצה לומר: הפגיעה העתידית שיש בהותרת עילת הסגירה על כנה, איננה מידתית ביחס לעוצמתם, טיבם וסוגם של החשדות שבהם הוחשד.

ניתן להבין אדם שבוער בו הצורך למחוק כל זכר לחשדות נגדו כאשר הוא יודע שאיננו אשם כלל ועיקר, למרות שביב ראיה שעלולה להראות אחרת. ויודגש: משמעותה של עילת הסגירה "היעדר אשמה" אינה כי החשוד בהכרח לא ביצע את העבירה, אלא הסיכוי שביצע אותה הינו נמוך מאוד.

סעיף 16(2) להנחיה מתווה את הדרך לבחינת התשתית הראייתית "בתיקים בהם אין ראיות למעט תלונתו של המתלונן – כשהנילון מכחיש אותה – היינו כשיש גרסה מול גרסה בלבד – וכשיש ספק ממשי לגבי מהימנות גרסת המתלונן, כגון עקב אינדיקציה אובייקטיבית לאי מהימנות הגרסה או חלקה".

בתוך כך, יבחנו מידת מהימנותן של העדויות המרכזיות המבססות את החשד נגד החשוד, אל מול מידת מהימנות גרסת החשוד, וקיומן או היעדרן של ראיות נוספות (על הראיה המרכזית) המבססות חשד נגד החשוד בביצוע העבירה (סעיף 17 (א) – (ב) להנחיה).

מבחן הראייה המנהלית מחייב את הרשות להסתמך על מידע אמין בבואה לקבל החלטה המושתת על אדני המידע שהתקבל. החלטה מנהלית צריכה להיות מבוססת על תשתית של עובדות. אין יורדים לחייו של אדם ואין מקפחים אותו על יסוד שמועות פורחות בלבד או על סמך ראיות הניתנות לסתירה ובמקרה זה על יסוד תלונה המכילה טענות שקריות נגועות באינטרס ובמניעים שאינם טהורים.

לעילת סגירת התיק ישנה חשיבות רבה מנקודת מבטו של החשוד שכן הותרת סגירת התיק בעילה של "חוסר ראיות", מעידה בפני עצמה כי אין החשוד נוקה כליל מהחשד שעמד נגדו, ויכולות להיות לכך השלכות משמעותיות והרות גורל.

יפים לענייננו דברי בית המשפט בבג"ץ 4539/92 יעקב קבלרו נ' היועץ המשפטי לממשלה:

"... שמו הטוב של אדם הוא נכס יקר. חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם שהוטל בשם הטוב... אפשר להבין ללבו של אדם, המשוכנע שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש כי חשד שהועלה נגדו יימחק לחלוטין, ובתיק שנפתח נגדו יירשם כי התיק נסגר כיוון שהתברר כי אין הוא אשם".

משמעות הדברים היא, שגם בתיקים בהם קיימות ראיות נגד החשוד, אך בעוצמה חלשה, ניתן לסגור תיק חקירה בחוסר אשמה פלילית ולמחוק אותו מן המרשם המשטרתי.

⬜️ שינוי עילת סגירה של תיק משטרתי סגור לחוסר אשמה

כאשר נפתחת חקירה נגד חשוד, נפתח לו תיק במרשם הפלילי. במידה והתיק יגיע לבית המשפט והחשוד יימצא אשם בפלילים, יעמוד כנגד הנאשם רישום פלילי. במקרים בהם  התיק נסגר, למעט מקרים בהם עילת סגירת התיק היא חוסר אשמה, יישאר התיק ברישום המשטרתי. רישום זה חשוף לעיניהם של גורמים שונים, ועשוי לפגוע בסיכוייו של האדם להתקבל לתפקידים שונים, לזכות במכרזים ולהתקדם בקריירה המקצועית. חשוד שתיקו נסגר מעילה שאינה חוסר אשמה רשאי לפנות לגורמי המשטרה או התביעה בבקשה לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה, בכדי שתיקו יימחק לחלוטין מרישומי המשטרה, והוא יוכל להתנהל ללא עננת החשד הפלילי מעליו.

אם נפתח נגדכם תיק על עבירה שלא ביצעתם, אולם החקירה לא הובילה לדיון משפטי והתיק נסגר, אתם עלולים לטעות ולחשוב שאין לכם רישום כלל, בייחוד אם אתם יודעים שאתם חפים מפשע. ברם, המציאות מעט שונה, שכן רק במידה ותיקכם נסגר מחוסר אשמה, יעלם התיק כלא היה והוא ימחק גם מן הרישום המשטרתי. כל עוד התיק נסגר מכל סיבה אחרת, למרות שלא הבשיל לכדי דיון משפטי, ואף על פי שאינכם אשמים, יישאר לכם רישום משטרתי.

כאשר חקירה במשטרה מגיעה לסיומה מבלי שהוגש נגד החשוד כתב אישום בגין העבירה עליה נחקר, התיק הפלילי ייסגר לאחר שתישלח אליו הודעה בדבר החלטה שלא להעמידו לדין בנימוק אחת מתוך חמש עילות הסגירה הבאות:

◻️  העדר ראיות מספיקות ("חוסר ראיות") - במצבים בהם לא היה למשטרה מספיק ראיות שבכוחן להרשיע אדם בעבירה שיוחסה לו.

◻️  מכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין ("חוסר עניין לציבור") - במצבים בהם כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

◻️  מכלול נסיבות העניין אינו מצדיק המשך חקירה - במצבים בהם החומר הראייתי שנאסף אינו מצדיק ניהול חקירה פלילית לאור מכלול נסיבות האירוע.

◻️  סגירת תיק בהסדר מותנה - רשויות התביעה מוסמכות לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם מספיק ראיות המאפשרות את העמדתם לדין בעילה של "סגירה בהסדר", בתמורה להודאה בעבירה מצדם והתחייבות לשלם פיצוי או להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד. במאמר הבא מסביר עו"ד דוק על הליך סגירת תיק בהסדר מותנה.

◻️  העדר אשמה פלילית ("חוסר אשמה") - במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל אשמה. תיק שנסגר בשל היעדר אשמה יימחק מרישומי המשטרה.

מתוך חמש העילות האלו, רק סגירת תיק מעילת חוסר אשמה תביא למחיקת התיק מהרישום הפלילי ומן הרישום המשטרתי. זאת אומרת, שגם כאשר אדם נחקר במשטרה והתיק נגדו נסגר בעילה של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור", הוא עדיין מחזיק ברישום משטרתי אשר משאיר ספק באשר לחפותו. בשונה מכך, רק תיק משטרתי שנסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום לחובתו. סגירת תיק החקירה מכל עילה אחרת תותיר רישום משטרתי, אשר לגופים שונים תהיה גישה אליו, ולכך יכולה להיות השפעה שלילית על חייו של החשוד, כמו פגיעה במוניטין שלו ובשמו הטוב, וחסימת האפשרות שלו להתקבל למשרות שונות ולהתקדם בקריירה המקצועית. קיומו של רישום משטרתי כלפי אדם יכול למנוע ממנו להתקבל למשרות ציבוריות שונות, או לתפקידים ביטחוניים שונים.

שינוי עילת סגירת תיק פלילי

לחשוד שתיקו נסגר שלא מעילת חוסר אשמה, עומדת הזכות לפנות לתביעה בבקשה לשנות את עילת הסגירה. אם בקשתו תתקבל ועילת סגירת התיק תשונה לחוסר אשמה, יימחק הרישום המשטרתי לגביו, כתם החשד הפלילי יוסר, והוא יהיה חופשי להמשיך את חייו ללא פגיעה בשמו הטוב ובאפשרויות התעסוקה שלו.  למרות שאת הבקשה יכול החשוד להגיש באופן עצמאי, אין הדבר מומלץ, שכן מדובר בהליך המחייב ניסיון ומיומנות בהליכים משפטיים פליליים. הגשת בקשה בצורה לא מקצועית יכולה להוביל לתוצאה ההפוכה והיא פתיחת תיק החקירה מחדש.

הליך הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי

חשוד שמבקש לשנות את עילת סגירת התיק צריך לפנות לעורך דין המתמחה בפלילים. עורך הדין יגיש בקשה לקבלת חומרי החקירה מהמשטרה, ויבחן אותם לעומק. בבחינת חומר הראיות יחפש עורך הדין טעויות וליקויים משפטיים, מחדלים שבוצעו במהלך החקירה ובאיסוף הראיות, וטענות שונות שיכולות לעמוד לזכות הנאשם. במידה ויימצאו כאלו, ישטח אותן עורך הדין בפני הגורם שאחראי על סגירת התיק. חשוב לפנות לעורך דין מומחה ומנוסה בפלילים, שידע לאתר נסיבות וטענות לזכות החשוד ולהעריך נכונה את הסיכויים לקבלת הבקשה, שכן הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק ללא בסיס עלולה לפעול לרעת החשוד.

מהו פרק הזמן בו ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה?

חשוד שתיקו נסגר יכול להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק בכל עת שירצה, ללא הגבלת זמן. לעומת זאת אם יש אדם המתנגד לסגירת התיק נגד החשוד ומבקש לערער עליה במטרה לפתוח את התיק ולחדש את החקירה, עליו להגיש בקשה בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה על סגירת התיק.

מהם התנאים לקבלת בקשה לשינוי עילת סגירה?

כאמור, רק תיק שנסגר מעילת חוסר אשמה יימחק מן הרישום המשטרתי, ולכן מן הסתם בקשה מטעם חשוד לשינוי עילת סגירת תיק מכוונת לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה. בעבר ניתן היה לסגור תיק מחוסר אשמה רק כאשר היה ברור לתובע מעל לכל ספק כי החשוד אינו אשם במיוחס לו. לאחרונה, מתוך רצון לאפשר לחשודים שקיים סיכוי סביר שאינם אשמים בעבירות המיוחסות להם להמשיך בחייהם ללא הכתם של רישום פלילי, הורה בית המשפט העליון לרשות התובעת לרכך מעט את גישתה. בהתאם לכך, פרקליט המדינה הנחה את רשויות התביעה לסגור תיק מחוסר אשמה לא רק במקרים בהם ברור בוודאות כי החשוד לא ביצע את המעשים המיוחסים לו, אלא גם במקרים בהם התובע משתכנע כי הסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה המיוחסת לו הוא נמוך מאוד. הרציונל מאחורי הוראה זו הוא הזכות לחפות של כל אדם באשר הוא. לא תמיד ניתן להוכיח מעל לכל ספק כי אדם לא ביצע עבירה המיוחסת לו, גם אם אכן לא ביצע את העבירה, ואם מערכת המשפט אינה מתחשבת בכך היא עלולה להכשיל אנשים ישרי דרך על לא עוול בכפם.

הזכות לחפות ולשם טוב

ידוע לכולם כי אדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת, אך במקרה בו נסגר תיק חקירה לא מחוסר אשמה, אדם מוצא את שמו הטוב מוכתם, למרות שלא הוכח כי ביצע עבירה כלשהי. על מנת לאפשר מזעור של העוול, יכול חשוד שתיקו נסגר לא מחוסר אשמה לפנות לתביעה או למשטרה בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. חשוב לפנות לעורך דין מומחה בתחום, בכדי לוודא שימוצו כל האפשרויות של החשוד לניקוי שמו ולמחיקת הרישום המשטרתי נגדו.

⬜️ דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הביא לסגירת תיק מחוסר אשמה פלילית:

דוגמה לתשובת הפרקליטות:

 

דוגמה לתשובת התביעה המשטרתית:

  

 

דוגמה להודעת המשטרה בדבר שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה:

   

לדוגמאות נוספות בהן הוביל משרדנו לשינוי עילת הסגירה בתיקים פליליים לחצו כאן.

דוגמאות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים מחוסר אשמה פלילית

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

נפתח נגדך תיק פלילי במשטרה והנך מעוניין לסגור אותו מחוסר אשמה?

על מנת ולהבטיח את סיכויי סגירת התיק הפלילי שנפתח נגדך מחוסר אשמה פלילית יש לפנות לעו"ד פלילי מנוסה בתחום שיעיין בחומר הראיות, ינתח את התיק וידלה נימוקים משפטיים שיביאו לסגירת התיק מחוסר אשמה, זאת על מנת שתוכל לנקות את שמך ומעורבותך באירוע עליו נחקרת ולשוב לשגרת חייך.

משרדנו מורכב מאנשי מעשה המאופיינים בחריצות ובחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט הפלילי על כל רבדיו. עורכי הדין במשרד צברו ניסיון מעשי רב בטיפול בסגירת תיקי חקירה קלים ומורכבים כאחד.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה ונפתח נגדכם תיק פלילי במשטרה אתם מוזמנים לפנות להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא סגירת תיק פלילי - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | סגירת תיק פלילי בהסדר | סגירת תיק פלילי לקטינים | מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום פלילי במשטרה | מחיקת רישום משטרתי | מחיקת מרשם פלילי | ביטול רישום פלילי | עילות סגירת תיק חקירה | חוסר אשמה | חוסר עניין לציבור | חוסר ראיות | ערר על סגירת תיק | רישום פלילי | רישום משטרתי | היעדר אשמה פלילית | היעדר עניין לציבור | ביטול רישום משטרתי | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק פלילי מחוסר עניין לציבור | סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות שחרור ממעצר לקוח שהואשם בעבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הגשת ערר על ערר
אלכס | 09:25 18/12/2014
תיק משטרתי יחיד סגור מחוסר עניין לציבור מפריע לי .
רוני | 02:34 06/06/2017
תיק משטרתי יחיד סגור מחוסר עניין לציבור מפריע לי .
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:04 06/06/2017
תיק סגור מחוסר ראיות ואישור על חוסר רשום פלילי בעבירות מין
יוד | 21:07 22/12/2016
תיק סגור מחוסר ראיות ואישור על חוסר רשום פלילי בעבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:34 24/12/2016