חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | האם מעסיק רשאי לבקש ממועמד לעבודה תדפיס רישום פלילי או תעודת יושר?

האם מעסיק רשאי לבקש ממועמד לעבודה תדפיס רישום פלילי או תעודת יושר?

לא פעם מתבקש מועמד לעבודה במגזר הפרטי למסור למעסיקו תדפיס מן המרשם הפלילי (תעודת יושר) בדבר הרשעות פליליות או תיקים משטרתיים לחובתו, כלל שישנם. נשאלת השאלה, האם מעסיק פרטי רשאי בכלל לבקש מהמועמד לעבודה המתראיין במשרדו גיליון רישום פלילי ("תעודת יושר")? עו"ד אסף דוק מסביר.

איסור מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק

על פי חוק, אין איסור על המעסיק מלשאול שאלות על עברו הפלילי של מועמד לעבודה, אלא חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים אוסר עליו לבקש מאותו מועמד, או להשיג בדרך אחרת, תדפיס רישום פלילי אודותיו. מעסיק שעושה כן עובר עבירה פלילית שדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל.

על מנת ולהתגבר על איסור זה, מעסיקים רבים החלו לדרוש ממועמדים לעבודה לחתום על תצהיר בפני עורך דין על היעדר רישום פלילי לחובתם במטרה לחשוף מועמדים אשר מעוניינים להסתיר את עברם הפלילי. היענות של עובדים לדרישה זו מצד המעסיקים חושפת אותם לדילמה לא פשוטה שכן אם ישקרו הרי הם מסתכנים בעבירה של עדות שקר, ואם יאמרו אמת באשר לעברם סביר להניח כי יאבדו את מקום העבודה (גם במקרים בהם עברם הפלילי כלל אינו רלוונטי למשרה המוצעת). לאור כך, "ועדת קנאי" (הוועדה לבחינת חוק המרשם הפלילי במשרד המשפטים משנת 2010) קבעה באופן חד משמעי כי מדובר בדרישה פסולה, משום שהיא מסכלת את מטרת החוק ומשכך המליצה למשרד המשפטים לתקן את החוק באופן שיקבע במפורש הוראה האוסרת דרישה לקבלת תצהיר אודות עבר פלילי.

כמו כן, באשר לחובת מועמד לעבודה למסור מידע באמצעות תצהיר בנוגע לחקירות תלויות ועומדות נגדו, קבע בית המשפט העליון בע"א 8189/11 רפאל דיין נ' מפעל הפיס, כי כל דרישה מסוג זה חייבת להיות רלוונטית, מידתית ולצורך תכלית ראויה. לפיכך, אין לדרוש ממועמד לעבודה מידע הנוגע לכל עבירה, אלא לתחום דרישה זו מראש אך ורק להרשעות ולחקירות תלויות ועומדות הרלוונטיות למשרה הקונקרטית עליו הוא מתמודד.

במידה והמעסיק מתעקש לקבל תדפיס מן גיליון המרשם הפלילי?

עד כאן, מבחינת החוק היבש, אולם המציאות מלמדת כי לעיתים סירוב להמציא תדפיס זה יכול לעלות באיבוד מקום העבודה ולכן במידה והנך מתבקש בכל זאת להציג למעסיקך תדפיס מהמרשם הפלילי, אתה רשאי להציג בפניו רק את העמוד הראשון של גיליון המרשם הפלילי, שכן זהו עמוד פתיח המשמש גם את אלה שיש לחובתם רישום פלילי ומשטרתי וגם את אלה שאינם מחזיקים ברישום כלל (בעמוד הראשון לא מופיעים מספרי העמודים המדויקים, קרי "עמוד 1 מתוך 4 ולכן גם אלה שיש להם רישום פלילי יכולים להגיש את העמוד הראשון לתדפיס ולהיחשב בפני המעסיקים כמי שאינם בעלי רישום פלילי).

סוגי הרישום המשטרתי והשלכותיו

במידה והוצאת את תדפיס הרישום הפלילי סטאטוס הטיפול בתיק המשטרתי עליו נחקרת יוזכר באחד מ-2 אופנים:

1. תיק מב"ד

ייתכן והתיק המשטרתי יופיע כתיק מב"ד, קרי תיק הממתין לבירור דין שטרם הוחלט האם לסגור אותו מאחת מ-3 עילות הסגירה המנויות מטה, או שמה להגיש בו כתב אישום כנגדך.

2. תיק משטרתי שנסגר באחת מ-3 עילות סגירה

יחידת התביעות במשטרה והפרקליטות מחזיקות בסמכות להורות על העמדה לדין או אי-העמדה לדין של חשוד. במידה וקצין החקירות ביחידה בה נחקרת או רשות התביעה (יחידת התביעה המשטרתית או הפרקליטות) החליטו לסגור את תיק החקירה נגדך, באפשרותם לעשות כן באחת מ-3 העילות הבאות: "חוסר ראיות", "היעדר עניין לציבור" ו-"היעדר אשמה פלילית". סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את נושא סגירתם של תיקי חקירה. הסעיף קובע כך: "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור."

במידה והתיק הפלילי נגדכם לא מופיע כתיק מב"ד, ייתכן והוא יופיע כתיק שנסגר באחת מ-3 עילות:

1. היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

2. היעדר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

3. היעדר אשמה פלילית: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.


איך ניתן להביא לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה או לגרום לשינוי עילת סגירתו?

1. פנייה בבקשה לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי יכולה להיעשות באמצעות פנייה אל קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או לרשות התובעת בבקשה לסגירתו של התיק הפלילי נגדך מחוסר אשמה פלילית. במקרים בהם אין שמץ של ראיות כנגד החשוד, ולמעשה טענתך היא כי אין כל בסיס לחשד שהועלה נגדך, ראוי יהיה לפנות באמצעות עו"ד פלילי בבקשה לסגירת התיק מחוסר אשמה פלילית, זאת על מנת שהתיק שייסגר נגדך לא יותיר כתם ברישומיך, כדברי סעיף 62(ב) סיפא לחוק סדר הדין הפלילי: "תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה". 

2. בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק משטרתי שנסגר לעילה של חוסר אשמה פלילית

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר בשל אחת משלוש העילות תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לאותו הגורם אשר סגר את התיק. מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה. כמו כן, ישנם מצבים בהם תתקבל הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי. בקשה מסוג זה נשענת על נימוקים משפטיים על בסיס הראיות שנצברו במסגרת החקירה במשטרה.

במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"היעדר אשמה פלילית" והרישום יימחק לחלוטין מן גיליון המרשם הפלילי. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בתחום.

דוגמאות להחלטות רשויות התביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית":

דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

 

  • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

 

נפתח נגדך תיק פלילי במשטרה והנך מעוניין להביא לסגירתו? 

עליך לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לך על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורך בקשה לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגדך לגורם המתאים שבסמכותו להביא לכך. אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים | מחיקת רישום פלילי | התיישנות רישום פלילי | מחיקת מרשם פלילי | ביטול רישום פלילי | רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק פלילי מחוסר עניין לציבור | סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות | תדפיס רישום פלילי | מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית זיכוי נאשם מעבירות נשק למרות שנמצא על גופו אקדח טעון ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק
רוי | 00:53 22/11/2015
מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק
עו''ד אסף דוק | 15:59 22/11/2015
גיוס לשבס עם רישום פלילי סגור מחוסר ראיות
רחל | 07:23 30/09/2014
גיוס לשבס עם רישום פלילי סגור מחוסר ראיות
עו''ד אסף דוק | 19:46 30/09/2014
האם חובה למסור למעסיק תדפיס רישום פלילי?
נילי | 14:41 08/06/2014
איסור מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק
עו''ד אסף דוק | 06:33 09/06/2014