חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירת גניבה במשפט הפלילי

עבירת גניבה במשפט הפלילי

עבירת הגניבה מהווה את ליבתן של עבירות הפגיעה בזכויות הקניין. עבירת הגניבה מוגדרת כנטילת נכס בלא הסכמה, שלא על בסיס טענת זיקה קניינית לנכס, ובמטרה לשלול את הנכס שלילת קבע מן המחזיק החוקי. הנכס הנגנב עשוי להיות כל נכס, בין שהוא מוחשי ובין שהוא ערטילאי, לרבות גניבת זכויות, שירותים או נכסים וירטואליים. העונש הקבוע לצד עבירת הגניבה הינו 3-10 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא על יסודות עבירת הגניבה ומרכיביה.

עבירת הגניבה במשפט הפלילי

חשוב לדעת כי על פי החוק זכותו של כל אדם להחזיק בקניינו, ואילו עבירת גניבה פוגעת במישרין בזכות זו. יחד עם זאת, עבירות גניבה הן למרבה הצער תופעה כה שכיחה בחברה הישראלית, עד שמלבד גניבות בקנה מידה שערורייתי על מרביתן לא שומעים בחדשות. הגניבות עצמן עשויות להיות של רכוש מוחשי או ערטילאי, כדוגמת כספים, חשבונות בנק, שירותים, רכבים, רכוש, חפצי ערך, מידע חסוי וכלי נשק.

הגדרת עבירת גניבה

בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 383 בחוק העונשין, עבירת גניבה הינה מצב בו אדם נוטל ולוקח דבר ערך שאפשר לגונבו. כלומר, מוציא דבר מחזקת בעליו ללא ידיעתו או הסכמתו וכמעשה מרמה, מבלי שנתבעה זכותו בתום לב עבור הדבר שנטל ונשא, ומתוך כוונה לשלול את דבר הגניבה באופן קבוע מבעליו. יש לציין כי על פי חוק עבירת גניבה מתייחסת למושא מוחשי או לא מושחי, כל עוד הוא נחשב לבעל ערך נכסי וכלכלי מצד בעליו.

עבירת הגניבה מוגדרת בחוק העונשין בזאת הלשון:

383. גניבה מהי -
(א) אדם גונב דבר אם הוא -
(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;
(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

(ב) לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.
(ג) לענין גניבה -
(1) "נטילה" - לרבות השגת החזקה -

(א) בתחבולה;
(ב) בהפחדה;
(ג) בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;
(ד) במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

(2) "נשיאה" - לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר - הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;
(3) "בעלות" - לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;
(4) "דבר הניתן להיגנב" - דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין - לאחר ניתוקו מהם.

384. דין הגונב - הגונב, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב.

384. גניבה בנסיבות מיוחדות -
(א) הגונב דבר כמפורט להלן, דינו - מאסר ארבע שנים:

(1) דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;
(2) דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים חדשים;
(3) דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.
(ב) הגונב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים.

390. גניבה בידי עובד ציבור - עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר עשר שנים.

391. גניבה בידי עובד - עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים.

חשיבות מימוש מעשה הגניבה

במקרה של עבירת גניבה קיימת חשיבות מרובה לפעולת נטילת הדבר או החפץ  מבעליו. לדוגמא, אם גנב ברח מזירת הפשע מבלי שייטול את החפץ, הרי שלא ייחשב המעשה כעבירת גניבה אלא כעבירת רכוש אחרת כמו פריצה.

נטילת דבר ערך שלא בהסכמה ומתוך כוונה תחילה

נטילת דבר ערך שלא בהסכמת או ידיעת בעליו עשויה להתבצע כמעשה של מרמה, תחבולה, הטעיה, או באמצעות הפחדה. כמו כן, כאשר מבצע המעשה נמנע במכוון מלגלות על כך לבעלים, וכך נמנע מלהשיב לו את רכושו. מעבר לכך, בקביעת עבירת גניבה קיימת חשיבות לכוונת הנאשם לביצוע המעשה. לדוגמא, אדם שנטל והוציא מחזקת בעליו עט יקר ערך מתוך זחיחות הדעת, לא ייחשב כמבצע עבירת גניבה.

ענישה בגין עבירות גניבה

על פי סעיף 384 לחוק העונשין, העונש המקסימאלי עבור עבירות גניבה הינו 3 שונות מאסר. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם עבירות גניבה מבוצעות תחת נסיבות מחמירות, ובגינן נעים העונשים בין 4 ל- 7, ואפילו עד 10 שנות מאסר. זאת בהתאם לנסיבות הגניבה, סכומה והיותה פוגעת בציבור.

עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות - עד 4 שנות מאסר

עבירות הגניבה בנסיבות מיוחדות נועדו למנוע, בדרך של העלאת רף הענישה, מקרים של גניבת נכסים יקרי-ערך וכן נכסים שגניבתם גוררת פגיעה בבטיחות הציבור ושלומו. דרישת היסוד העובדתי בעבירות הגניבה בנסיבות מחמירות אינה כוללת דרישת רכיב של תוצאות (קרי - לא נדרשת התקיימות של נזק, אובדן הנכס או פגיעה בפרנסתו של אדם או פגיעה בשלומו של הציבור) אלא דיי בעצם נטילת הנכס כדי לקיים את הרכיב העובדתי. כמו כן, דרישת היסוד הנפשי בעבירות אלה היא מודעות להתנהגות ומודעות לנסיבות בתוספת של כוונה מיוחדת ביחס למטרת שלילת הנכס שלילת קבע מבעליו.

עבירת גניבה בנסיבות מחמירות תחת ענישה מרבית של 4 שנות מאסר כוללת בין היתר:

  • גניבת ציוד ותוצרת חקלאית, מקנה ובקר.
  • גניבת פריטים המיועדים עבור תשתיות, או המיועדים לבטיחות הציבור.
  • גניבת נכסי אומנות, תרבות , דת או היסטוריה שהינם בעלי ערך ציבורי וחברתי.

עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות - עד 7 שנות מאסר

עבירת גניבה בנסיבות מחמירות תחת ענישה מרבית של 7 שנות מאסר כוללת בין היתר:

  • גניבת רכוש שערכו עולה על חצי מיליון ₪.
  • גניבת עובד ממעביד בערך העולה על אלף ₪ - במקרה זה מנוצל לרעה האמון של המעסיק שאפשר לעובד נגישות, ונתן בידיו סמכויותיו שונות.
  • גניבה מתאגיד על ידי מנהל, בעל מניות או נושא משרה בכירה – מדובר בבעלי תפקידים שמנצלים את מעמדם, כוחם וסמכותם אשר הוענקו להם לטובת רווחי החברה. לכן, עבירת גניבה מצידם מהווה פגיעה חברתית וכלכלית חמורה.
  • גניבת מורשה -  מי שמועל באמון שניתן לו בידי המרשה, וניצל לרעה את הסמכות שהואצלה עליו.

עבירת גניבה בנסיבות מחמירות - עד 10 שנות מאסר

עבירות גניבה בנסיבות מחמירות שהענישה המרבית עליהן היא 10 שנות מאסר, כוללות גניבה בידי עובד ציבור המפר את יחסי אמון בין עובד למעביד, אדם המנצל את סמכויותיו הציבוריות לרעה, ועובד ציבור הפוגע בנכסי ציבור.

תקיפה לשם גניבה

מעצם של שמה של עבירת תקיפה לשם גניבה ניתן להבין כי היא משתייכת בראש ובראשונה אל עבירות התקיפה. מדובר בעבירות המשתנות בחומרתן בהתאם לנסיבות המקרה ותוצאותיו, אך בבסיס כולן עומדת הגדרת התקיפה על פי סעיף 378 לחוק העונשין: "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה: ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות". יש לציין כי המגע הישיר יכול להיות הפעלה של כוח גופני בכל עוצמה ומכל סוג, ואפילו נגיעה קלה, אך כאמור על מנת שייחשב לתקיפה עליו להתבצע ללא הסכמה מצד המותקף. כמו כן, לקביעת עצם ביצוע העבירה אין זה משנה אם המעשה הוביל הלכה למעשה לחוסר נוחות, כאב או נזק גופני. ישנם סוגים שונים של עבירות תקיפה המשתנים בחומרתם. הרמה הקלה ביותר מכונה תקיפת סתם כשהעונש המקסימאלי עליה עומד על עד 2 שנות מאסר בלבד. מאידך, הקשה ביותר היא תקיפה הגורמת לחבלה חמורה בשעה שישנו יותר מתוקף אחד או כשהתוקף נושא עימו נשק קר או חם, ובמקרה זה עומד העונש המקסימאלי על עד 14 שנות מאסר.

עבירות שוד

שוד הנו גניבה הנעשית תוך שימוש באלימות והפחדה. עבירות השוד משלבות פגיעה בזכויות קניין יחד עם פגיעות בחיים, בגוף ובחירות של הנשדד, ומשכך הענישה בגינן גבוהה הרבה יותר מאשר בעבירות גניבה רגילות. עבירות השוד מתחלקות לשתיים, הראשונה היא עבירה כללית של שוד המתייחסת לביצועה של גניבה באופן אלים, והשנייה היא עבירה של שוד בנסיבות מחמירות המתייחסת לשוד מזוין, שוד בחבורה או פגיעה גופנית בנשדד. אדם אשר נמצא אשם בעבירות שוד עומד בפני סיכון עונשי של 14 עד 20 שנות מאסר בפועל. עו"ד אסף דוק מפרט אודות עבירות השוד השונות, מסביר את ההבדלים בין שוד לגניבה וכן כיצד מתמודדים עם אישומים בעבירות אלה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת גניבה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
גניבה | גניבה בידי עובד | גניבה בידי מנהל | גניבה בידי מורשה | גניבה בידי עובד ציבור | עבירת גניבה | גניבה בנסיבות מיוחדות | עבירת גניבה ממעביד | עבירות גניבה | עבירת שוד | גניבה ממעסיק | גניבה ממעביד | כתב אישום | גניבה בידי עובד הציבור | גניבה על ידי מורשה | גניבה על ידי עובד | שוד מזוין | תקיפה לשם גניבה | שוד זקנים | גניבה על ידי עובד ציבור | כתב אישום גניבה | עבירת השוד

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירת גניבה ממעביד ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
גניבה של עובד בעסק
ראובן | 18:51 21/12/2015
גניבה של עובד בעסק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:07 21/12/2015
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
ירדנה | 15:20 30/12/2015
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:18 30/12/2015
שימוע על גניבה ממעביד
יאיר | 10:32 14/02/2017
שימוע על גניבה ממעביד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:49 14/02/2017
שימוע על גניבה ממעביד
יאיר | 12:15 14/02/2017
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 11:15 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:34 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 18:39 14/08/2016
עונש על גניבה ממעביד
דניאל | 00:53 22/11/2015
עונש על גניבה ממעביד
עו''ד אסף דוק | 15:54 22/11/2015
תיק על גניבה ממעביד שנסגר מחוסר ראיות
נתי | 14:32 11/03/2014
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
עו''ד אסף דוק | 16:08 11/03/2014
גניבה ממקום העבודה ואולטימטום של המעסיק
רועי | 15:40 08/05/2017
גניבה ממקום העבודה ואולטימטום של המעסיק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:09 08/05/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
אסי 39 | 11:57 21/04/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:26 25/04/2017