חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

לעיתים קרובות משטרת ישראל מחרימה ותופסת רכוש מטעמי חקירה או מטעמים פליליים שונים. בעיקרון, את הרכוש התפוס כגון מחשב, פלאפון או רכב, יכולה המשטרה להחזיק לתקופה של חצי שנה ועד להגשת כתב האישום. יחד עם זאת, קיימים לא מעט מצבים בהם ניתן להחזיר רכוש תפוס עוד לפני המועד, באמצעות עורך דין בעל ניסיון בתחום. עו"ד אסף דוק מסביר מהם התנאים לתפיסת רכוש על ידי המשטרה וכיצד יהיה ניתן להשיבו בהקדם לבעליו.

החזרת רכוש תפוס על-ידי המשטרה

מחשב, פלאפון, כסף במזומן ואפילו כלי רכב; כל אלו הם חפצים שיכולה המשטרה להחרים, תחת נסיבות מסוימות. עליך לדעת שבסמכותה של המשטרה לתפוס רכוש מידי חשודים, או אם מתקיים חשד שהתבצעה עבירה באמצעות אותו חפץ או כלי. במידה ורכושך הוחרם על ידי המשטרה עשויה להתעורר בקרבך השאלה – האם רכוש זה אבד ואין עוד להשיבו? לא בהכרח. במאמר הבא עו"ד אסף דוק מסביר אודות החקיקה בדבר תפיסת רכוש בידי המשטרה ומה ניתן לעשות בכדי להשיב רכוש זה בהצלחה.

נושא החרמת החפצים מטופל על ידי פקודת סדר דין משנת 1969, העוסקת בחיפוש ומעצר. פקודה זו נחלקת למספר סעיפים המתארים את זכויות וחובות משטרת ישראל בכל הנוגע לתפיסת חפצים. על פי ההוראות, מותר לשוטרים לתפוס חפצים אם הם עשויים להוות ראיות בהליכים משפטיים, ובאם קיימת סבירות שישמשו או ששימשו לביצוע עבירה, או כאתנן עבור ביצועה. מכאן והלאה יישמר התפוס בחזקת המשטרה עד שיוגש כראיה משפטית עקב הגשת כתב אישום, וזאת כאמור לתקופה של חצי שנה שלאחריה יוחזר התפוס לבעליו. יחד עם זאת, במידה שהגישה המשטרה בקשה להארכת ההחזקה, עשוי בית משפט השלום לאשר זאת על פי תנאים מסוימים. עוד יש לציין, כי במידה שהוגש כתב אישום תמשיך המשטרה להחזיק בתפוס עד שיינתן פסק הדין בתיק. לבסוף, יכול בית המשפט להוציא צו המורה על החזרת התפוס לבעליו לפני תום התקופה, במידה שקיבל את בקשתו ולפי תנאים מסוימים.

כך נקבעו בחוק התנאים לתפיסת חפץ על ידי המשטרה

32. סמכות לתפוס חפצים

(א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

(ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף זה.


33. שמירת התפוס

נתפס חפץ כאמור בסעיף 32, או הגיע לידי המשטרה חפץ שאחד התנאים האמורים בסעיף 32 חל עליו, רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשמרו עד אשר יוגש לבית המשפט.


34. מסירת התפוס לפי צו

על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין-משטרה בדרגת מפקח-משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לענין מסויים (להלן - שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית-משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט - בכל התנאים שייקבעו בצו.

35. החזרת התפוס על-ידי המשטרה

אם תוך שישה חודשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט.

זכות הקניין

מטבע הדברים, סמכותה של המשטרה לתפוס רכוש עלולה לפגוע בצורה חמורה בזכות הקניין של האדם, ולכן בעת בקשה להחזרת תפוס בוחנים בתי המשפט את הנושא בקפידה. למעשה, נקודת המוצא המשפטית היא שהליך התפיסה פוגע בזכות הקניין. לכן, יש לוודא כי קיים קשר ברור בין פעולת התפיסה לבין מטרתה, שהיא פוגעת בצורה מינימלית ככל האפשר בזכות זו, ושקיים יחס סביר בין הפגיעה לבין התועלת שבתפיסה.   

החזרת תפוס - הכיצד?

על מנת להשיב רכוש תפוס לבעליו או לגורם שממנו נלקח, ניתן לפנות תחילה לגורמים הרלוונטיים במשטרה ולבחון אם קיימת אפשרות לשחרור. אם תוך חצי שנה מיום תפיסת הרכוש על ידי המשטרה לא הוגש כתב אישום עליה להחזיר את הציוד לבעליו. לעיתים, כאשר מסתמן כי התיק אינו מבשיל לכדי הגשת כתב אישום, עשויה המשטרה לשחרר את התפוס. יחד עם זאת, במצבים בהם היא איננה משחררת את הרכוש, ניתן לפנות לבית המשפט בהליך הקרוי החזרת תפוס, בו למעשה מתנגד הבעלים לתפיסתו של החפץ ומבקש להחזירו לרשותו. כאמור, בבואו לדון בעניין מתייחס בית המשפט למספר מישורים, ביניהם תכליתה של התפיסה והפגיעה שתיגרם לבעלים עקב החזקת החפץ במשטרה. במקרים רבים, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות, עשוי בית המשפט להורות על השבת התפוס בתנאים מסוימים, ואפילו אם הוא אמור לשמש כראייה.

כאמור, בהתאם לכתוב לעיל, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי, התקופה בה למשטרה מותר להחזיק חפץ היא עד 6 חודשים. אמנם, בפועל היא יכולה להחזיק עד להגשתו של כתב האישום, ולאחר מכן אף עד הכרעת הדין. יש לציין כי באפשרות בית המשפט להאריך את תקופת החזקת החפץ התפוס, בהתאם לשיקולו וכן לפי בקשת המשטרה. על אף הקלות לכאורה שבידי המשטרה לתפוס חפץ ולהחזיקו, אין זה אומר שזהו סוף פסוק. לא אחת המשטרה תופסת חפצים כגון כסף, רכבים פלאפונים וכדומה, תוך חריגה מנהלים וללא סיבה מוצדקת, ולכן בהחלט ניתן לפעול בכדי להשיבם. הצעד הראשון שיש לנקוט בו הוא לפנות למשטרה בבקשה שתשיב את החפץ או החפצים התפוסים. במידה והמגעים עם המשטרה מגיעים למבוי סתום, ניתן אז לפנות לבית המשפט. ההליך המשפטי במסגרתו אדם רוצה להחזיר רכוש תפוס מכונה "החזרת תפוס" (ה"ת), והוא נידון בבית משפט השלום.

גם במצבים שבהם יש למשטרה ראיות לכאורה לכך שהחפץ התפוס שימש או קשור לעבירה, עדיין ניתן להשיב רכוש תפוס. במצב כזה ייתכן ובית המשפט יקבע תנאים מיוחדים לשחרור החפץ מידי המשטרה. שכן בית המשפט מכיר בכך שלא אחת נמצאים בידי המשטרה חפצים תפוסים שאין הצדקה להמשך החזקתם, ושעצם שמירתם בידי המשטרה פוגעת בזכות הקניין של בעל החפץ. בכך, בית המשפט מאזן בין הצורך לאכוף את החוק, לבין זכויות הפרט הבסיסיות כגון זכות הקניין. ייתכן ובית המשפט יבדוק חלופות להחזקתו של החפץ וניכר כי הבעייתיות בהחזקתו היא בחילוטו בעתיד. בכך, בא לידי ביטוי עיקרון המידתיות, כלומר, עד כמה פעולה שמבצעת המשטרה – כולל תפיסת חפץ, הינה מידתית ביחס לתועלת שתופק מכך. בשביל לקבוע זאת, בית המשפט יתייחס לשלושה סוגי מבחנים:

◻️ מבחן ההתאמה – הפעולה שהמשטרה נוקטת בה הינה מתאימה בכדי להשיג את המטרה.

◻️ מבחן הפגיעה הפחותה – על המשטרה לבחור בפעולה שיש בה כדי לגרום לפגיעה הפחותה ביותר, בכדי להשיג את המטרה.

◻️ מבחן היחסיות – במידה ופעולה משטרתית פוגעת בזכות כלשהי, הפעולה תהיה לגיטימית רק במידה והיחס שבין תועלת הפעולה לבין הפגיעה לה היא גורמת, הוא סביר.

מבחנים אלו באים לידי ביטוי בהגשת בקשה להחזרת חפץ תפוס, בכך שתשאל השאלה האם החפץ משמש כראייה או לא. בדרך כלל בית המשפט יאתר להשבת חפץ תפוס בתנאי שהוא אינו ראייה, או שלא קיים קשר בינו לבין עבירה שבוצעה. לא אחת בית המשפט ייקבע תשלום ערבות, עבור השבת החפץ התפוס. חשוב לציין שבדרך כלל קיימים תנאים שונים וייחודיים עבור שחרורם של חפצים שונים. בפסקאות הבאות המאמר יסקור רשימה של מספר חפצים או כלים שבעליהם לא פעם יהיו מעוניינים לשחררם במהרה מידי המשטרה.

שחרור של מחשב תפוס

ראשית, יש להדגיש כי לפי פקודת סדר הדין חלות הוראות מיוחדות על מחשבים. על פי סעיף 32 לפקודה אסור למשטרה לתפוס מחשבים או חומרים המצויים עליהם, במידה שהם משמשים מוסדות העומדים בהגדרות של פקודת הראיות משנת 1971. זאת, אלא אם כן הוציא בית המשפט צו המאפשר תפיסה שכזו, שיכול להינתן לפרק זמן של יומיים בלבד ללא נוכחות הבעלים או מי שהחזיק במחשב. בפרק הזמן שיקבע בית המשפט אמורה המשטרה לפעול לשכפול המידע שעל המחשב, ומאחר שמדובר בפעולה מהירה יחסית הרי שבמקרים רבים אין הצדקה להמשך ההחזקה. על כן, בית המשפט בהחלט עלול לקבל את בקשת החזרת תפוס הנוגעת למחשב, ולהורות על החזרתו לבעליו שזקוק לו לצורך ענייניו האישיים או העסקיים. במאמר הבא תמצאו מידע נוסף אודות תפיסת מחשבים וטלפונים חכמים על-ידי המשטרה

שחרור של פלאפון תפוס

למעשה, על פי הפקודה עומדים מכשירים ניידים בשורה אחת עם מחשבים, ולכן חלות עליהן אותן הוראות תפיסה והחזקה מיוחדות. כאמור, שכפול המידע אמור להוות פעולה קצרה ומהירה, אך הלכה למעשה נתפסים ומוחזקים פלאפונים לאורך תקופות ארוכות. הדבר פוגע כמובן באורחות חייהם של בעלי מכשירים, המהווים כיום אמצעי חיוני להתנהלות אישית ועסקית. על כן, בית המשפט בהחלט עשוי לפסוק על השבת המכשיר לבעליו תחת תנאים מסוימים, במידה והתרשם כי אין צידוק מהותי להמשך החזקתו, ושהיא פוגעת בבעליו.

החרמת מחשבים וטלפונים סלולריים על ידי המשטרה היא דבר נפוץ ביותר. הדבר קשור כמובן לכמות המידע והראיות שניתן להפיק מהם. אמנם, הדבר מנוגד לפסיקה לפיה במצבים כאלו יש להעתיק את תוכן המכשיר המכיל ראיה ולהשיב את המכשיר לבעלים שלו. כך, אלפי מכשירים מוחרמים מידי שנה, גם במצבים בהם החשוד הודה בעבירות. למרות ששכפול המידע אמור להימשך לכל היותר מספר ימים, בפועל המשטרה יכולה לשחרר את המכשיר רק כעבור מספר חודשים ואף יותר. דבר זה מהווה פגיעה קשה בחיי היום של החשודים שכן הדבר פוגע ביכולתם ליצור קשר ולהתנהל ואף מנוגד לפסיקה, לחקיקה ולנהלים. כאמור, על תפיסת מחשבים ובכללם סמארטפונים, חלות מגבלות ייחודיות בקשר לתפיסתם. לכן חשוב לדעת, שמאבק משפטי למען השבת מכשירים תתקל באוזן קשבת מצד בית המשפט, אשר על פי פסיקות קודמות בהחלט מכיר בבעייתיות של תפיסת מכשירים אלו לתקופות ארוכות.  

שחרור של רכבים תפוסים

המשטרה לא פעם מחרימה רכבים אשר לכאורה שימשו לביצוע עבירה. לא אחת המשטרה מצהירה כי החרמתם נעשית בכדי לחלטם בעתיד. ידיעה זו עלולה להפחיד אך חשוב לדעת שבלא מעט פסיקות בית המשפט מנע מהלך שכזה והשיב את הרכב לבעליו, תוך הבנה שרכב שמוחזק בידי המשטרה, מועמד במגרש במשך זמן רב ותוך תנאים של הזנחה העלולים לגרום נזק. לכן החשיבות של שחרור רכב חלוט היא גדולה. אמנם, בית המשפט נוטה להציב תנאים מיוחדים לשחרורו של רכב, במיוחד אם זה חשוד ככלי ששימש לעבירות חמורות כגון סחר בסמים. התנאים המקובלים לשחרור רכבים הם:

◻️ הפקדה על סך 30% משווי הרכב

◻️ הפקדת ערבות של צד ג' על מחצית מסכומו של הרכב

◻️ התחייבות עצמית והתחייבות לא למכור את הרכב

◻️ במקרים מסוימים, עיקול הרכב עבור המדינה

בעת הגשת בקשה להחזרת רכב עשוי בית המשפט להציב מספר תנאים. בין היתר, ייתכן שבעליו יידרש להציג ערבות מצד שלישי על כ- 50% מערך המכונית, או לבצע בעצמו הפקדה העומדת על כשליש מאותו הערך. בנוסף, ייתכן שהבעלים יצטרך להתחייב כי יימנע ממכירתה של המכונית, וייתכן שיוטל עליה עיקול מצד המדינה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי במקרים רבים מוחזקים הרכבים במגרשי המשטרה ללא הצדקה מספקת, ומבלי שנעברה עבירה המצדיקה חילוט. יתר על כן, בית המשפט מכיר בחיוניותו של הרכב לצרכי פרנסה, התנהלות עצמאית וכמובן זכויות קנייניות, ולכן קיימת אפשרות טובה לשחרור הרכב לפני תום התקופה המקסימלית.

החזרת רכוש תפוס על-ידי המשטרה בראי הפסיקה

דוגמה לאפשרויות החוקיות להשיב רכוש תפוס, ואף לבטל או להקל בתנאים להשבתו, נמצאת בבש"פ 342/06 חב' לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל. בתיק זה, המבקשת – חברת לרגו עבודות עפר בע"מ, ובעליה, ביקשו לבטל את התנאים המגבילים שהושתו עליהם להשבת רכוש שנתפס על ידי המשטרה בגין חשד לעבירות של כרייה בלתי חוקית. כחלק מחקירה שהתנהלה, המשטרה תפסה שופל ומשאית השייכות למבקשת, אשר הוחזרו לה לפי החלטת בית משפט קמא, תחת תנאים מגבילים של הפקדת סכומי כסף, והתחייבות לעמוד במספר תנאים כגון אי הכנסת הכלים לאתר פי גלילות, ששם התקיים חשד לביצוע העבירה של העבודות הלא חוקיות. הסכומים שבעלי החברה התבקשו להפקיד עומדים על 400,000 שקלים תמורת השופל ו-180,000 שקלים תמורת המשאית. 

המבקשת ובעליה טענו שהתנאים שנקבעו מגבילים מידי ופוגעים במספר זכויות בסיסיות ובפרנסתם. הם הגישו ערר לבית המשפט העליון אשר התקבל בבית המשפט שעל פי קביעתו, תנאים מחמירים להשבת הכלים אינה משרתת את החקירה, ושזכויות החופש והקניין של בעלי המבקשת גוברים בעניין זה על התועלת שתופק מקביעת תנאים מחמירים אלו, כפי שנפסקו על ידי בית משפט קמא. לכן, יש להשיב את התיק לבית משפט קמא שיקל בתנאים שנקבעו.

מתיק זה עולה, שאכן ניתן להשיב רכוש תפוס מידי המשטרה, אפילו אם זה קשור לחקירה משטרתית ולכאורה לביצוע עבירה. מעבר לזאת, ניתן אף לערער על התנאים שנקבעו להשבת הרכוש התפוס. בית המשפט מכיר בבעייתיות הגלומה בהחרמת רכוש, ובנזק ובעוול שנגרם לעיתים רבות לבעלי הרכוש התפוס.

האיזונים שעל בית המשפט לבצע בעת הכרעה בבקשת אדם להחזרת תפוס

במסגרת בש"פ 342/06 חב' לרגו נ' מדינת ישראל המוזכר לעיל, עמדה כב' השופטת א' פרוקצ'יה על הפרמטרים שעל בית המשפט לקחת בחשבון במסגרת שקילת האפשרות לשחרר תפוסים המוחזקים בידי המשטרה. בבחינת הבקשה להחזרת התפוס על בית המשפט לבחון אפוא קיומן של אלה

א. עילת התפיסה - כך למשל בחינת השאלה האם החפץ נתפס למטרה מניעתית או חילוט עתידי או הצגתו כראייה במשפט פלילי. 

ב. בחינת תכלית התפיסה המצדיקה המשך החזקת התפוסים - כגון מידת נחיצות בעל הקנין בחפץ ושיעור נזקו משלילת החזקתו.

ג. בחינת חלופת תפיסה - אותה יש להעדיף במקרה בו ניתן להבטיח את תכלית התפיסה באמצעי פחות פוגעני בזכות הקניין של האדם המבקש את שחרור התפוס.

פנייה לעורך דין לשם החזרת הרכוש התפוס

חשוב להבין כי החזרת רכוש תפוס, בין אם דרך מגעים עם המשטרה או באמצעות בית המשפט, חייבת להתבצע על ידי עורך דין מיומן ובעל ניסיון בתחום. עורך הדין יידע כיצד להציג בפני הגורמים הרלוונטיים את הסיבות המצדיקות שחרור, ולתקוף את הטענות התומכות בדבר המשך החזקה על ידי המשטרה. למעשה, ישנם אלפי ועשרות אלפי מקרים בשנה בהם תופסת המשטרה רכוש ומחזיקה בו ללא הצדקה, ועורך דין מנוסה בהחלט יכול לשכנע את בית המשפט להורות על שחרורם.

דוגמה להשבת תפוסים ללקוח המשרד במסגרת פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI

לקוח המשרד נחקר כחשוד נוסף בפרשת "קוד מקור" המנוהלת בשיתוף ה-FBI, בחשד שהפעיל לכאורה אתר המספק שירות מתקפות סייבר DDOS (מניעת שירות מבוזרת) וגרם לנזקים של מיליארדי דולרים ברחבי העולם. משרדנו טען כבר בתחילה כי המדובר בחשד ראשוני, ערטילאי ולא מבוסס דיו ביחס לביצוע עבירה של פעולה אסורה בתוכנה מצד הלקוח תוך שביקש לשחרר את המחשבים שנתפסו באמתחתו. לאחר דיון, בית משפט השלום בטבריה קיבל את בקשתנו בקובעו "שלא השתכנע כי קיים טעם משכנע מדוע לא יוחזרו התפוסים" ללקוח.

במסגרת חקירת פשעי סייבר בפרשת "קוד מקור", המנוהלת בשיתוף ה-FBI, עלה שמו של לקוח המשרד כמפעיל אתר אינטרנט המספק שירות מתקפות סייבר DDOS (מניעת שירות מבוזרת) וגרם בכך לנזקים של מיליארדי דולרים ברחבי העולם.

בהמשך לכך, לקוח המשרד נחקר ביחידת הסייבר של המשטרה בחשד לביצוע עבירות על-פי חוק המחשבים, תוך שמסר גרסה מלאה וקוהרנטית לאשר אירע.

לקוח המשרד הכחיש את כל החשדות נגדו באופן גורף.

הלקוח אישר כי בבעלותו עסק אותו הקים שתכליתו מתן שירותי הגנה כנגד התקפות סייבר. המוצר שהלקוח פיתח מספק הגנה על רשתות ושרתים מפני התקפות שיכולות להשבית שירות ואתרי אינטרנט. אותן התקפות מכונות DOS ATTACKS ((DDOS.

השירות אותו מציע הלקוח באמצעות אתר האינטרנט שהקים מציע חבילות הגנה שונות בתשלום. כל גוף או אדם המעוניין לעשות שימוש במוצר שפיתח חייב להסכים לתנאי השימוש באתר המהווה חזקה כי הבין שהמוצר בודק "חורי אבטחה" במערכות הנבדקות, כאשר אותו גוף או אדם הבוחר להשתמש בו מקבל על עצמו את תנאי השימוש במוצר ונדרש לשלם על כך.

עיון בתנאי השירות והפרטיות מגלה על נקלה כי המדובר בשירות הניתן בהסכמה ועבור תשלום בלבד כך שאין המדובר בדברים הנעשים בניגוד לדין, זאת תוך הקפדה על שקיפות ושימוש ההולמים את המטרה בהתאם לחוק ובאופן מקצועי, פעילות מסחרית להבטחת תקינות של אתרים וגופים הזקוקים לשירותים אלה ותו לא.

אשר על כן, הרי שהמרחק בין אופן ציור חשדות והייחוס של מעשים פליליים ללקוח המשרד וכפי שהדברים הם אכן בפועל הינו רב. הלקוח עומד על חפותו כי כל פעילותו נעשתה ונעשית במסגרת החוק תוך מתן שירות לגיטימי וחשוב עבור ציבור לקוחותיו.

במסגרת דיון שנערך בבית משפט השלום בטבריה, ביקשה המשטרה להמשיך ולהאריך את המחשבים שנתפסו אצל לקוח המשרד, זאת לאור חומרת העבירות שבוצעו לכאורה והצורך בהשלמת הבדיקה למיצוי ראיה דיגיטלית מחומרי המחשב שנתפסו.

לאחר דיון, כב' השופט יריב נבון, מחליט שלא לקבל את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק בעיקר התפוסים של הלקוח בזאת הלשון: "לאחר שנתתי דעתי לכלל השיקולים הצריכים לעניין, לא השתכנעתי כי קיים טעם משכנע מדוע לא יוחזרו התפוסים למשיב, תוך קביעת תנאים שיבטיחו את הצגתם ואת חילוטם בהמשך הדרך".

צפייה בהחלטה צ"ח 7379-02-17

צפייה בכתבה שפורסמה בנושא באתר פוסטה

המשטרה החרימה לך רכוש כגון מחשב, טלפון, כסף או רכב? פנה אלינו

מראי החקיקה והפסיקה, עולה שידה של המשטרה לא אחת קלה מידי על ההדק בכל מה שקשור לתפיסת רכוש במסגרת חקירה משטרתית והליך משפטי. באמצעות התייעצות עם עורך דין פלילי ניתן בהחלט להביא לכך שבית המשפט יורה למשטרה להשיב את הרכוש התפוס – כגון כסף, פלאפון, רכב ועוד, ובכך להקל ולאפשר את המשך התנהלות החיים התקינה של החשוד / הנאשם. עו"ד פלילי ידע להציג את גרסתך באופן מיטבי ולהוכיח בפני בית המשפט או המשטרה שתפיסה זו אינה עומדת במבחן החוק, ושהנזק שהיא גורמת לזכויות המגיעות לך כדין, גובר על התולעת בהמשך החזקת רכושך.

במידה והמשטרה מחזיקה רכוש בעל ערך עבורך, אתה זקוק לעורך דין מנוסה שיפעל עבורך למיצוי זכויותיך ולהשבת הרכוש שנלקח ממך על ידי המשטרה. למשרדנו ניסיון מוכח בהשבת תפוסים הן על-ידי המשטרה והן בהוראת בית המשפט. במידה ואתה מעוניין בהשבת החפצים שהוחרמו לך פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חקירה במשטרה | בקשה להחזרת תפוס | החזרת תפוס | החזרת תפוס במשטרה | החרמת רכוש על ידי המשטרה | החזרת תפוסים על ידי המשטרה | שחרור תפוס מהמשטרה | החזרת טלפון מהמשטרה | החזרת מחשב תפוס במשטרה | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | החזרת רכב תפוס | חפצים תפוסים | החרמת רכוש | חילוט טלפון | חילוט רכב | המשטרה החרימה כסף | המשטרה לקחה מכשיר נייד | המשטרה לקחה טלפון | השבת תפוס | בש"פ 342/06 לרגו

הצלחות המשרד בתחום
פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI - בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזרת מחשב נייד על ידי המשטרה
אורן | 12:47 12/07/2015
החזרת תפוס על-ידי המשטרה
עו''ד אסף דוק | 13:51 12/07/2015
תודה רבה עו"ד דוק!
אורן | 17:55 12/07/2015
מישהי לקחה ממני כסף בפייפל בפייסבוק
דוד לוי | 15:07 04/11/2013
הונאה ממוחשבת
עו''ד אסף דוק | 20:37 04/11/2013
החזרת תפוסים על-ידי המשטרה
אריאל | 09:46 06/03/2017