חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | שחרור ממעצר עד תום ההליכים

שחרור ממעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא כליאה זמנית של אדם או הגבלת תנועותיו לצורכי חקירה, מניעת שיבוש הליכי חקירה או איום מצדו. עקרון מנחה במשפטנו הוא כי מעצר אינו מהווה מקדמה על חשבון העונש אלא נועד לתת מענה לצרכים כאמור בלבד. מעצר עד תום ההליכים (סעיף 21 לחוק המעצרים) מהווה מגבלה קשה מאוד על חירות האדם, ויכול להימשך ימים, שבועות ואף חודשים. מצב זה קורה כאשר המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של חשוד שהוגש כנגדו כתב אישום עד לסיום ההליכים המשפטיים, ואף במקרים בהם עדיין לא הוגש כתב אישום אך קיימת כוונה להגישו בהמשך. עו"ד אסף דוק מסביר מהו מעצר תום הליכים, תנאיו ומרכיביו.

הליכי מעצר שונים בישראל

על מנת להבין את הגורמים המובילים למעצר עד תום ההליכים יש להכיר תחילה את הליכי המעצר השונים שקיימים בישראל:

מעצר ראשוני

מבוצע על ידי שוטר ובפועל בתחנת המשטרה. מעצר זה שיכול להתבצע ללא צו שופט מחייב את הבאת העצור בפני קצין ממונה במשטרה, הבודק את המקרה ומחליט באם לעצרו או לשחררו עם או ללא ערבות. כמו כן, מעצר ראשוני יכול להתקיים עם צו שופט, ועדיין בסמכותו של קצין ממונה לקבוע אם לשחרר את העצור עם או ללא ערבות.

מעצר ימים

זהו מעצר לתקופת החקירה, אשר מכונה גם מעצר לפני הגשת כתב אישום, ומבוצע תוך 24 שעות ממועד המעצר הראשוני. החלטה עליו מצויה רק בסמכותו של שופט, היכול לקבוע את שחרורו של החשוד עם או ללא ערובה, או על הארכת מעצרו עד 15 יום. יחד עם זאת, ניתן להאריך את המעצר עד להגשת כתב האישום, ולתקופה שבסך הכול אינה עולה על 30 ימים במצטבר. כמו כן, באישורו של היועץ המשפטי לממשלה ניתן להאריך את תקופת מעצר ימים לתקופה שבסך הכל אינה עולה על 75 ימים. מעבר לכך, רק שופט מטעם בית המשפט העליון רשאי להאריך מעצר עד להגשת כתב אישום לפרקי זמן נוספים של 90 ימים לכל התקופה.

מעצר לפי הצהרת תובע

זהו הליך מעצר בין תום החקירה לשלב הגשת כתב האישום על-ידי התביעה ורק שופט רשאי להחליט עליו. המעצר נמשך 5 ימים לתקופה הנדרשת להכנת כתב האישום. יחד עם זאת, על פי הלכת בית המשפט העליון בפסיקותיו בנושא, גם בשלב הצהרת התובע מצווה בית המשפט לשקול את אפשרות שחרור החשוד ממעצר בתנאים מגבילים (מעצר בית, איזוק אלקטרוני, הפקדת פיקדונות, חתימה על ערבויות והתחייבויות וכדומה) ואל לו לשמש כחותמת גומי ל"הצהרת תובע".

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא הליך שבמסגרתו מחליט בית המשפט שבפניו הוגש כתב אישום האם להמשיך ולהורות על מעצרו של נאשם עד לגמר ההליך המשפטי וקבלת פסק דין בעניינו. אם בית המשפט לא קבע אחרת, מעצר זה יכול להימשך ברציפות עד 9 חודשים, שלאחריהם אם לא התקבל פסק דין החשוד ישוחרר עם או ללא ערבות. מעבר לכך, רק שופט מטעם בית המשפט העליון יכול להאריך את המעצר לזמן נוסף של 90 ימים. יש לציין כי במידה ולאחר שעברו 30 ימים ממועד הגשת כתב האישום משפטו של הנאשם לא החל, אזי הוא ישוחרר עם או ללא ערבות.

4 התנאים המצטברים למעצרו של נאשם עד תום ההליכים

תנאי הבסיס לקיום מעצר משתנים בהתאם לשלב בהליך המשפטי בו מוגשת הבקשה. יחד עם זאת, קיימים 4 תנאים בסיסים המתקיימים במרבית המקרים של מעצר עד תום ההליכים, ודורשים את בחינתו של בעל הסמכות בעניין בין אם מדובר בשופט, קצין ממונה או שוטר. תנאים אלו כוללים בשלב הראשון את קיומו של בסיס ראיות בעל ודאות מספק לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד. לאחר מכן, ייבחן אם  קיימת עילה מוצדקת למעצרו של האדם, ולבסוף המעצר יאושר רק לאחר שנבחנו ולא נמצאו חלופות מעצר מידתיות.

1. קיומה של עילת מעצר - בית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים במקרים בהם ישנו יסוד סביר לחשש לשיבוש (התחמקות, העלמת ראיות, השפעה על עדים) או למסוכנות (לביטחונו של אדם, של הציבור או של המדינה) מצד הנאשם. אישום באחת העבירות הבאות מקים חזקת מסוכנות ועל הנאשם מוטל הנטל להפריכה: עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירות ביטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה של שימוש עצמי), עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך כדי שימוש בנשק קר או חם ועבירת אלימות בבן משפחה.

2קיומן של ראיות לכאורה - בית המשפט לא יורה על מעצר עד תום ההליכים, אלא אם נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה. ראיות לכאורה הן ראיות גולמיות, אשר לגביהן קים סיכוי סביר שעיבודן במהלך המשפט יוביל לראיות (רגילות) אשר מבססות את אשמה מעל לכל ספק סביר.

3. היעדר חלופת מעצר - בית המשפט יורה על מעצר תום ההליכים כאשר לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור הנאשם בערובה או בתנאי שחרור שפגיעתם בחירותו פחותה.

4חובת ייצוג - חובה על הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא אם כן הודיע מראש על רצונו שלא להיות מיוצג.

מעצר לצורכי הגשת ערר על שחרור נאשם ממעצר

במידה ובית המשפט החליט שלא לעצור אדם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, רשאית התביעה לבקש את הארכת מעצרו למשך 72 שעות עד להגשת ערר מצידה. לאחר הגשת הערר יכול בית המשפט שבו נידון הערעור להורות על מעצר החשוד בתקופת הליך משפטי זה.

ערר על החלטת מעצר עד תום ההליכים

הגשת ערר על מעצר תום הליכים - במצבים בהם הנאשם ועורך דינו סבורים כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, ניתן להגיש ערר לערכאת הערעור. אם בית המשפט השלום הוא זה שעצר את הנאשם עד תום ההליכים הערר יוגש בזכות לבית המשפט המחוזי. אם היה זה בית המשפט המחוזי שקבע מעצר עד תום ההליכים הערר יוגש ברשות לבית המשפט העליון.

הגשת עיון חוזר - אופציה נוספת העומדת לרשות עורך הדין והנאשם היא להגיש לאותה ערכאה שדנה בתיק בקשה לעיון חוזר בנוגע למעצרו עד תום ההליכים של הנאשם. בקשה לעיון חוזר תוגש במקרים בהם נחשפו עובדות חדשות שלא היו ידועות, ולא ניתן היה לדעת עליהן בדיון הקודם, הנסיבות השתנו או כאשר חלף זמן רב מאז הורה בית המשפט על המעצר.

זכויות עצורים עד תום הליכים

חשוב לדעת כי לעצורים עד תום ההליכים עומדת הזכות לעיין ולבחון את חומרי החקירה, ולצורך זה אף לבקש לדחות את מועדו של הדיון בעניינם לתקופה של עד 30 ימים. סקירת הראיות באופן מקצועי על ידי עורך דינו של העצור תאפשר לבחון באם אכן קיימת עילה למעצר, והאם ניתן לשחרר את העצור.

אי קיום תנאי בסיס

עורך דין מעצרים מנוסה ומיומן ידע כיצד להשפיע על החלטת בית המשפט לעבר דחיית בקשה למעצר עד תום ההליכים, וזאת על ידי הוכחת אי קיומם של אחד מתנאי הבסיס הנדרשים לאישורה. כך לדוגמא, ניתן להציג ראיות שיסתרו ויטילו ספק בוודאות ביצוע העבירה המיוחסת לחשוד. כמו כן, עורך הדין יציג נתונים שיעידו על אי קיום עילה למעצר, או לחילופין יציע אלטרנטיבות מידתיות הולמות - בין אם המצאת ערובות או הפרכת חזקת מסוכנות. גישה זו לא אחת מובילה לשחרור ממעצר עד תום ההליכים.

הגשת תסקיר מעצר

במקרים מסוימים בית המשפט עשוי להורות על הגשתו של תסקיר מעצר על ידי שירותי המבחן, במטרה לסייע לו בהחלטה אם להורות על מעצרו של חשוד עד תום ההליכים. הכנה לתסקיר זה בסיועו של עורך דין פלילי יכולה להיות קריטית בתרומה לגיבוש חוות דעתו החיובית של קצין המבחן, שעשויה בהחלט להקל בתנאי המעצר ואף לבטלם.

סיועו של עורך דין בשחרור ממעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים לא רק קשה מנשוא, אלא גם שהחלטות שופטי המעצרים במקרים אלו נוטה לכף החומרה עקב הקונספציה הראשונית והמוטעית של אשמת החשוד. על כן, קיימת חשיבות מרובה לסיוע מטעם עורך דין המתמחה במעצרים אשר יפעל במלוא המרץ ובכל אמצעי קיים בחוק לביטול ההליך. להתייעצות בנושא ניתן ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעצרים | מעצר ימים | מעצר עד תום ההליכים | עורכי דין מעצרים | עורך דין מעצר | שחרור ממעצר | עורך דין מעצרים | עורך דין שחרור ממעצר | מעצר תום הליכים | שחרור ממעצר ימים | שחרור ממעצר עד תום ההליכים | ערר מעצר עד תום ההליכים | מעצר בית עד תום ההליכים | עילות מעצר עד תום ההליכים | ערר על מעצר | ייצוג חשודים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ביטול אזיק אלקטרוני
עו''ד אסף דוק | 21:03 28/07/2014
ביטול אזיק אלקטרוני
חסוי | 17:00 28/07/2014
מעצר ימים - מעצר לפני הגשת כתב אישום
שמוליק | 12:50 28/02/2014
מעצר ימים - מעצר לפני הגשת כתב אישום
עו''ד אסף דוק | 19:39 27/02/2014
מעצר עד תום הליכים
שמוליק | 13:08 26/02/2014
אבי דוביצקי צייד הפדופילים בדרך לפשיטת רגל !
כרמלה | 11:03 04/07/2017
הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי
אנונימי | 12:49 05/03/2016
הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי
נמרוד | 14:29 13/07/2015
דוביצקי ישלם 300 אלף שקל על הוצאת לשון הרע
שלומית | 19:25 27/04/2015
גם הפרקליטות איבדה אמון בראיות של דוביצקי
משה | 13:39 12/02/2015
גם הפרקליטות איבדה אמון בראיות של דוביצקי
ליאור | 20:12 29/01/2015
מצב החקירות על "צייד הפדופילים" - מי יודע?
עילום שם | 13:47 29/01/2015
"צייד הפדופילים" נתבע על ידי האנשים שאת חייהם הרס
רועי | 07:15 08/12/2014
הסודות של צייד הפדופילים אבי דוביצקי - תחקיר במאקו
רועי | 07:08 08/12/2014
כל הכבוד עו"ד דוק!
אנונימי | 22:09 04/12/2014
ההסתבכות של "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשכת
רועי | 20:12 03/12/2014
התחקיר המלא על אבי דוביצקי - אמיר זוהר וזיו קריסטל
רועי | 20:06 03/12/2014
צייד הפדופילים - תחקיר מיוחד של אמיר זוהר וזיו קריסטל
רועי | 21:01 01/12/2014
הצייד הפך לניצוד: "צייד הפדופילים", אבי דוביצקי, נחקר במשטרה
רועי | 17:24 01/12/2014
הסרת עמוד צייד הפדופילים בפייסבוק
אנונימי | 13:46 28/11/2014
רשעותו של אבי רועי דוביצקי
דרור | 13:53 26/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
רותי | 20:27 19/11/2014
כל האמת על אבי דוביצקי
אנונימי | 13:35 19/11/2014
כל האמת על אבי דוביצקי
מיכאל | 09:00 19/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
גבי | 18:35 13/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אלמוני | 09:51 13/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 06:38 12/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אלמוני | 20:18 11/11/2014
תודה רבה אתה עושה עבודת קודש מולו!
אנונימי | 11:06 08/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 19:47 07/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אנונימי | 19:14 07/11/2014
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
צחי | 11:16 06/05/2015
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
עו''ד דן נתיב | 11:38 01/05/2015
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
צחי | 16:59 30/04/2015
החרמת מצלמת כביש על-ידי שוטר
עו''ד חזי כהן | 07:47 17/12/2013
החרמת מצלמת כביש על-ידי שוטר
אחד | 07:33 15/12/2013