חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשס״א–2000

ק״ת תשס״א, 60; תשס״ב, 384.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ד) ו־8 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ״ח–1998 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרה
בתקנות אלה, ”הועדה“ – ועדת החריגים שמונתה לפי תקנה 5.
2.
מפרט לדירות להשכרה ציבורית
(א)
המפרט לדירות להשכרה ציבורית, שהעדר פרט מפרטיו בדירה ציבורית או פגם בו ייחשב לליקוי כאמור בסעיף 8(ב) לחוק, הוא כמפורט בתוספת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית הועדה, לבקשת דייר של דירה ציבורית, לקבוע כי העדר פרט בדירה הציבורית שבה מתגורר הדייר, או פגם בפרט כאמור, ייחשב לליקוי כאמור בסעיף 8(ב) לחוק, אף אם אינו נכלל בפרטים שבתוספת.
3.
תיקון ליקויים
ליקוי בדירה ציבורית, הנובע מבלאי או מחסר, יתוקן במועדים, לפי הענין, הקבועים בסעיף 2 לחוק; לא יתוקן ליקוי בדירה ציבורית הנובע מזדון או משימוש בלתי סביר או הנובע מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר, בלא שקיבל אישור מראש ובכתב לביצוע השינוי, ההוספה או התיקון, מאת חברה לדיור ציבורי.
השתתפות עצמית [תיקון: תשס״ב]
(א)
סכום ההשתתפות העצמית של שוכר דירה ציבורית במימון תיקונם של ליקויים בדירה במשך תקופת השכרתה בהשכרה ציבורית יהיה, לפי מסלול השכירות, כמפורט להלן:
אחוזים מעלות התיקוןמסלול שכירות
5לנתמכים
25חופשית
10אחר
בתקנת משנה זו, ”מסלול שכירות“ – שיטת סיווג חוזי השכירות בדיור הציבורי לצורך קביעת שיעור שכר הדירה.
(ב)
לענין תקנת משנה (א), עלות התיקון לגבי פרטי חלק א׳ בתוספת, תיחשב כמפורט להלן:
הפרט בחלק א׳ בתוספתאומדן עלות התיקון
בשקלים חדשים
(1)1 א׳ או ב׳700
(2)1ג׳
דוד חשמלי –
תיקון200
החלפה1,100
דוד שמש –
תיקון800
החלפה2,500
(3)2א׳ או ב׳600
(4)3א׳ או ב׳500
(5)4א׳500
(6)4ב׳400
(7)5, 6א׳, 6ב׳, 6ג׳ או 7300
(ג)
הסכומים האמורים בתקנה זו ישתנו ב־1 בפברואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד לחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד לחודש נובמבר שלפניו; לענין זה, ”המדד“ – מדד תשומות הבניה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
4.
דייר ממשיך שני
הוראות סעיף קטן (א) בסעיף 3 לחוק לא יחולו על אדם הטוען לזכות לשכירות לפי הוראותיו, במקרה שהוראות הסעיף הקטן האמור כבר חלו על דייר ממשיך, שנפטר או שעבר להתגורר במוסד סיעודי, זולת אם נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי כאמור, שנתיים או פחות לאחר המועד שחלו לגביו הוראות אותו סעיף.
5.
ועדת חריגים
(א)
השר ימנה ועדת חריגים של ארבעה, ואלה חבריה:
(1)
מנהל אגף נכסים ודיור במשרד הבינוי והשיכון או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
סמנכ״ל בכיר לאכלוס במשרד הבינוי והשיכון או נציגו;
(3)
נציג שר האוצר;
(4)
נציג ציבור.
(ב)
הועדה תדון בבקשות של דיירי דירות ציבוריות לתיקון ליקויים בדירותיהם אשר אינם נכללים בתוספת, ותחליט בבקשות כאמור בהתאם לאמות מידה שתקבע ותפרסם ברבים, בין השאר בהתחשב בכך שהדירה ממשיכה להיות מנוהלת בידי חברה לדיור ציבורי ובמצבו הכלכלי והסוציאלי של הדייר.
תוספת (תקנה 2)
[תיקון: תשס״ב]
1.
מערכת מים דירתית:
א.
צנרת אספקת מים – מלוא הצנרת למן הזקיף שלפני שעון המים הדירתי או מיתקן המים המשותף לבנין, ועד כל נקודת קצה, למעט סוללות וברזי מים וכן אבזרי חיבור או הסתעפות ומיתקן מקלחת, לרבות ברזים.
ב.
מלוא צנרת המים החמים למן הזקיף שלפני שעון המים הדירתי או מיתקן המים המשותף לבנין, ועד לדוד החימום, לרבות אבזרי חיבור או הסתעפות.
ג.
דוד חימום – דוד חשמל או דוד שמש, לפי הענין.
2.
אינסטלציה סניטרית:
א.
צנרת דלוחין, לרבות קולטן, ספח הסתעפות שבקולטן, מחסומי רצפה, אביק של אמבטיה וקופסאות איסוף וביקורת;
ב.
צנרת שופכין, לרבות שרוול של אסלה, קולטן, ספח הסתעפות שבקולטן, מחסומי רצפה, קופסאות איסוף וביקורת.
3.
מערכת חשמל דירתית – העדר או פגם בטיחותי באחד מאלה:
א.
לוח חשמל;
ב.
חיווט.
4.
נגרות ואלומיניום:
א.
דלת כניסה;
ב.
חלונות חיצוניים, למעט זגוגיות.
5.
העדר מרצפות או פגם בטיחותי בהן.
6.
איטום ותיקון סדקים:
א.
איטום ותיקון סדקים, מרווחים ותפרים בגג ובקירות, לרבות בחיפוי קירות הצפויים להרטבה;
ב.
העדר אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים, הניתנים להרטבה בשימוש רגיל, או שקע בהם;
ג.
איטום ותיקון סדקים ומרווחים בין כיור לבין משטח שיש, בין משטח חרסינה לבין מרצפות או משטח שיש, ובין קופסת ביקורת או מחסום רצפה לבין מרצפות או משטח אחר.
7.
פגמים ביציבות של מעקות, סורגים, מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות.
[תיקון: תשס״ב]
טור א׳
פרטים שהעדרם או פגם בהם מהווה ליקוי
טור ב׳
פרטים שפגם בהם, אם ישנם, או העדרם, אם היו, מהווה ליקוי
1.הפרטים 1, 2, 4ב׳, 6א׳ ו־ג׳ ו־7 שבחלק א׳;
2.מערכת מים דירתית:
צנרת מים חמים למן דוד החימום ועד לנקודות הקצה במטבח ובחדר רחצה.א. צנרת הסקה ומקרנים (רדיאטורים).
ב. סוללות וברזי מים במטבח ובמקלחת.
3.כלים סניטריים:
אסלה, מושב אסלה, כיור מטבח, כיור רחצה, סיפון ומכל הדחה.
4.מצנן – ביישובי הערבה ובאילת בלבד.
5.התקנות למכונת כביסה – חיבור מים, ניקוז וחשמל.
6.מערכת חשמל דירתית העומדת בתנאי כל תקן רשמי החל לגביה, לרבות הארקה, חיווט, לוח חשמל וממסר פחת.
7.נגרות ואלומיניום:
א. דלתות פנים – למעט דלת מטבח – לרבות פרזול, למעט מנעולים בדלתות שאינן לחדרי שירותים ומקלחת.
ב. ארון מטבח תחתון.
ג. ארון מטבח עליון עד 2 מטרים (רק כאשר הדירה מיועדת למשפחת בת 8 נפשות או יותר).
א. זגוגיות.
ב. תריסים, לרבות ארגז תריס.
8.דלת כניסה (דלת הטעונה החלפה תוחלף לדלת פלדה).
9.מרצפות.
10.לוח שיש מעל ארונות מטבח תחתונים.
11.אריחי חיפוי בחדר רחצה, שירותים ומטבח.
12.סיד וצבע.
13.גגות רעפים בדירות עליונות בבניני קומות או בדירות צמודות קרקע.
14.בדירת קשיש –
א. ידיות אחיזה בשירותים ובחדר רחצה.
ב. סורגים בקומת קרקע ובבניה צמודת קרקע.כ״ח באלול תש״ס (28 בספטמבר 2000)
  • בנימין בן אליעזר
    שר הבינוי והשיכון
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בתקיפת קטין על-ידי אחראי ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015