חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ״א–1961

1.
הקמת האקדמיה
מוקמת בזה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן – האקדמיה).
2.
מטרות [תיקון: תש״ע]
מטרות האקדמיה ותפקידיה הם:
(1)
לרכז בתוכה כחברים מטובי אישי המדע תושבי ישראל;
(2)
לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי, לרבות במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה, ולהגיש דוחות וסקירות כאמור בסעיף 4ג, וכן לייעץ ולתת מידע למשרדי הממשלה לפי פנייתם בהתאם להוראות סעיף 4ב;
(3)
לטפח ולקדם פעילות מדעית, לרבות פעילות מדעית בין־תחומית ופעילות מדעית בתחומי דעת חדשים;
(4)
לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ לארץ;
(5)
לפעול בייצוג המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין־לאומיים, מתוך תיאום עם מוסדות המדינה;
(6)
לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע;
(7)
לעסוק בכל פעילות אחרת שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות.
3.
מושב האקדמיה
מושב האקדמיה יהיה בירושלים.
4.
האקדמיה – תאגיד
האקדמיה היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
פטור ממסים [תיקון: תשל״ג]
לענין פקודת מס הכנסה, נחשבת האקדמיה כמוסד בעל אופי ציבורי לעניני תרבות, חינוך ומדע, וכל עסקה של האקדמיה וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום־חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.
קבלת ייעוץ ומידע מהאקדמיה [תיקון: תש״ע]
משרד ממשלתי רשאי לפנות לאקדמיה לשם קבלת ייעוץ ומידע בנושאים בתחום מטרות האקדמיה ותפקידיה, שנדרש לגביהם ידע מדעי או נושאים הקשורים לפיתוח המדע בישראל; מתן ייעוץ ומידע כאמור ימומן מסעיף התקציב של אותו משרד ממשלתי כפי הדרוש לביצועו, בכפוף להוראות לפי חוק יסודות התקציב; בסעיף זה –
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”סעיף תקציב“ – כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
דיווח לממשלה ולכנסת [תיקון: תש״ע]
(א)
האקדמיה תכין דוח שנתי על פעולותיה וכן סקירה תלת־שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה למצב המדע והמחקר בעולם; סקירה כאמור יכול שתתייחס לתחומים מדעיים מסוימים כפי שתחליט האקדמיה או כפי שתבקש הממשלה.
(ב)
הדוח השנתי והסקירה התלת־שנתית כאמור בסעיף קטן (א) יוגשו לשר המדע והטכנולוגיה; ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה שקבעה הממשלה, תקיים דיון בדוח ובסקירה, סמוך לאחר הגשת כל אחד מהמסמכים האמורים; הממשלה תקיים דיון כאמור בתוך שנה מיום הגשת הדוח או הסקירה, לפי העניין.
(ג)
הדוח השנתי והסקירה התלת־שנתית כאמור בסעיף קטן (א) יוגשו לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת; הוועדה תקיים דיון בדוח ובסקירה בתוך שנה מיום הגשת כל אחד מהמסמכים האמורים.
5.
חברי האקדמיה
חברי האקדמיה יהיו חברי הועד המכין להקמת האקדמיה הלאומית למדעים, שנתמנו לכך בתוקף החלטת הממשלה מיום כ״ו בחשון תשי״ט (9 בנובמבר 1958), וחברים נוספים שייבחרו על ידי האקדמיה באסיפה כללית.
6.
חברות והפסקתה
חבר האקדמיה יהיה חבר בה לכל ימי חייו; חברותו תיפסק באחת מאלה:
(1)
אם ביקש מאת נשיא האקדמיה, בכתב, לראות את מקומו פנוי;
(2)
אם חדל להיות תושב ישראל והוא איננו חבר־חוץ;
(3)
אם הורשע בעבירה בפסק דין סופי והאקדמיה מצאה כי בנסיבות הענין היה בעבירה משום קלון.
7.
נשיא האקדמיה וסגנו
נשיא האקדמיה יתמנה על ידי נשיא המדינה, על פי המלצת האקדמיה, מבין חבריה תושבי ישראל; נשיא האקדמיה יתמנה לשלוש שנים, והוא יוסיף לכהן אף לאחר מכן עד למינוי הבא של נשיא האקדמיה; סגן הנשיא ייבחר על ידי האקדמיה.
8.
החטיבות
באקדמיה יהיו חטיבה למדעי הרוח וחטיבה למדעי הטבע; כל חטיבה תבחר ביושב ראש החטיבה.
9.
מועצת האקדמיה
עניני האקדמיה ינוהלו על ידי מועצת האקדמיה.
הרכב המועצה
מועצת האקדמיה תהיה מורכבת מנשיא האקדמיה, סגן הנשיא, יושב ראש החטיבה למדעי הרוח, יושב ראש החטיבה למדעי הטבע והמנהל האדמיניסטרטיבי שיתמנה על ידי יתר חברי המועצה; נעדר הנשיא – ימלא את מקומו סגן הנשיא; נעדרו הנשיא וסגנו, תבחר המועצה ממלא מקום לנשיא מבין חברי האקדמיה לתקופת העדרם של הנשיא וסגנו.
האסיפה הכללית של האקדמיה
האקדמיה תתכנס לאסיפה כללית לפי הצורך, ולפחות אחת לשנה, למטרות אלה:
(1)
לעשות כל פעולה שיוחדה לאסיפה הכללית לפי חוק זה או לפי התקנון;
(2)
להחליט בדבר אישור הדוחו״ת של המועצה, תכנית הפעולות של האקדמיה ומוסדותיה שתוגש על ידי המועצה, דו״ח רואה החשבון והצעת התקציב;
(3)
להחליט בכל ענין אחר שיועמד על סדר היום של האסיפה הכללית על ידי המועצה, או על ידי חמישה מחברי האקדמיה.
חברי־חוץ
האקדמיה רשאית לבחור באנשי מדע מובהקים תושבי־חוץ־לארץ כחברי־חוץ של האקדמיה.
ביצוע
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.
תקנון
האקדמיה רשאית, בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות, להתקין תקנון לאקדמיה ובו ייקבעו בין היתר:
(1)
הכללים לפיהם תבחר האקדמיה את חבריה ונושאי תפקידים בה, במידה שלא נקבעו בחוק זה;
(2)
סדרי העבודה של האקדמיה ומוסדותיה;
(3)
ניהול המשק והכספים;
(4)
מעמדם וזכויותיהם של חברי־חוץ.
הוראות מעבר
(א)
תקנון האקדמיה הלאומית למדעים שאושר על ידי הממשלה ביום י׳ באלול תשי״ט (13 בספטמבר 1959) – פרט להוראותיו שנכללו בחוק זה – ובתיאומים לפי הענין, יהיה תקנון האקדמיה, כל עוד לא שונה או הוחלף על פי סעיף 14.
(ב)
בחירה לאקדמיה ומינוי לתפקיד בה וכן כל פעולה לקידומה ולקידום פעולותיה, שנעשו בהתאם לתקנון האקדמיה לפני תחילתו של חוק זה, שרירים מיום עשייתם.

נתקבל בכנסת ביום ל׳ בסיון תשכ״א (14 ביוני 1961)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • אבא אבן
    שר החינוך והתרבות
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול עונש הרחקה מהאוניברסיטה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים משרדנו עצר כתבת תחקיר שקרית ומגמתית כנגד איש תקשורת מוכר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015