חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק ארוחה יומית לתלמיד

חוק ארוחה יומית לתלמיד

חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס״ה–2005

1.
הגדרות [תיקון: תשס״ח]
בחוק זה –
”בית ספר יסודי“ – מוסד חינוך שבו קיימות כיתות בדרגה א׳ עד ו׳, כולן או מקצתן, או כיתות בדרגה א׳ עד ח׳, כולן או מקצתן;
”גן חובה“ – גן ילדים לילדים מגיל 5 ומעלה;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מוסד חינוך“ – כהגדרתו בחוק לימוד חובה;
”רשות חינוך מקומית“ – כמשמעותה בחוק לימוד חובה;
”תלמיד – “כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953;
”השר“ – שר החינוך התרבות והספורט.
2.
מטרה [תיקון: תשס״ח]
מטרתו של חוק זה לקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי על פי הוראות חוק זה.
.
ארוחה יומית [תיקון: תשס״ח, תשס״ט]
(א)
בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997, וכן בגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים של 41 שעות לימוד לפחות ואם מיושמת בהם התכנית – מתקיים בהם שבוע לימודים של 37 שעות לימוד לפחות, ביישובים ובשכונות שהוחל בהם יום חינוך ארוך כאמור, תינתן ארוחה יומית לתלמידים בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התכנית – בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א׳ בחשוון בכל שנת לימודים.
(ב)
רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית כאמור בסעיף קטן (א), אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור, בהתאם לחוק זה.
(ג)
בסעיף זה, ”התכנית“ – כהגדרתה בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997.
3.
תפריט לארוחה חמה [תיקון: תשס״ח, תשע״ד]
במסגרת מפעל ההזנה יקבלו תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבריאות, בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם, התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.
4.
החלה בהדרגה [תיקון: תשס״ח]
השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים, את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית על פי חוק זה, במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997.
5.
תקציב
(א)
זכאותם של תלמידים במוסדות חינוך לארוחה יומית על פי חוק זה תהיה על פי תקציב שנתי שיוקצה לכך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לענין זה, ”תכנית“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
(ב)
נוסף על התקציב האמור בסעיף קטן (א), תשתתף רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק זה, במימון מפעל ההזנה באותם מוסדות חינוך כאמור, בשיעורים שייקבעו כמפורט בסעיף 6.
(ג)
בכפוף לכל דין, המדינה ורשויות החינוך המקומיות רשאיות לממן את חלקן בתקציב כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) באמצעות כספי תרומות.
(ד)
רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק זה, רשאית באישור השר, לגבות מההורים תשלומים, בשיעורים שיקבע השר, למימון חלק מחלקה בתקציב כאמור בסעיף קטן (ב); התשלומים שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליות־חברתיות, ובמסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.
6.
קביעת שיעורי ההשתתפות של הרשויות המקומיות [תיקון: תשס״ח]
(א)
השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את שיעורי ההשתתפות של רשויות חינוך מקומיות כאמור בסעיף 5(ב), בהתאם לדירוג החברתי־כלכלי על פי הפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית־כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לקבוע שיעורי השתתפות שונים מהשיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), לרשויות חינוך מקומיות שמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות שקבע, לרבות מצב כלכלי מיוחד (להלן – שיעורי השתתפות מיוחדים).
(ג)
רשות חינוך מקומית הטוענת כי מתקיימות לגביה הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), רשאית להגיש לוועדה שתוקם לפי סעיף קטן (ד), בקשה להחיל עליה את שיעורי ההשתתפות המיוחדים.
(ד)
לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים, תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו, ואולם אי־מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה.
(ה)
הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי סעיף קטן (ג), ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן (א).
7.
תקנות וביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שבענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) הוא רשאי לעשות כן לאחר התייעצות עם שר הבריאות:
(1)
התנאים הפיזיים, התברואתיים ואחרים, הנדרשים במוסדות החינוך לשם מתן שירותי הזנה;
(2)
התנאים לקביעת שירותי הסעדה והשירותים הנדרשים במוסדות החינוך לשם כך;
(3)
פיקוח על תנאי התברואה, לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות במוסדות החינוך.

התקבל בכנסת ביום ט״ו בטבת התשס״ה (27 בדצמבר 2004).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת החינוך התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירת גניבה ממעביד סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017