חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק בחירות לגופים ציבוריים

חוק בחירות לגופים ציבוריים

חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד–1954

1.
הגדרות
בחוק זה –
”בחירות“ – בחירות שהוכרז עליהן כאמור בסעיף 2;
”תקנון“ – תקנות, או מסמך, של גוף ציבורי המגדירים את זכות ההצבעה בבחירות למוסד של אותו גוף, או הקובעים הוראות אחרות בעניני בחירות כאמור;
”בוחר“ – מי שזכאי לפי התקנון להצביע בבחירות;
”תחנת בחירות“ – כל מקום הנועד להצבעה של בוחרים לפי התקנון;
”תעודת בוחר“ – תעודה או מסמך אחר שלפי התקנון הם מקנים זכות להצביע בבחירות או מעידים על זכות כאמור;
”פנקס בוחרים“ – פנקס, רשימה או מסמך אחר הערוכים לפי התקנון והמכילים את שמות הבוחרים;
”ממונה על תחנה“ – מי שממונה על תחנת בחירות לפי התקנון, או על ידי פקיד הבחירות כשאין הוראה בתקנון לענין זה.
2.
הכרזת בחירות [תיקון: תשל״ו, תש״ם, תשמ״א]
(א)
הממשלה רשאית, על פי בקשתו של גוף ציבורי, להכריז שבחירות הנערכות למוסד ממוסדותיו יהיו בחירות לענין חוק זה; ההכרזה תפורסם ברשומות ותשמש ראיה חותכת שהגוף הוא גוף ציבורי לענין חוק זה.
(ב)
בחירות למוסד ממוסדותיו של ארגון עובדים או של ארגון נותני עבודה או של מפלגה, וכן בחירות הנערכות בפיקוחו של ארגון עובדים או של ארגון נותני עבודה או של מפלגה, או של מוסד ממוסדותיו, יהיו בחירות לענין סעיפים 8, 9, 10 ו־11, אף אם לא נתקיים האמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לענין סעיף זה, ”מפלגה“ –
(1)
מפלגה שהיא סיעה לפי פסקאות (1) או (2) להגדרת ”סיעה“ שבחוק מימון מפלגות, תשל״ג–1973;
(2)
מפלגה שהיא חלק מצירוף של מפלגות המקיימות בכנסת סיעה אחת;
(3)
מפלגה המקיימת סיעה או שהיא חלק מסיעה במועצה של רשות מקומית.
(ד)
על בחירות למוסד המרכזי של ארגון עובדים המונה למעלה ממיליון חברים, יחולו הוראות סעיפים 5 ו־7, אף אם לא נתקיים האמור בסעיף קטן (א).
3.
חשאיות ההצבעה
הממשלה רשאית לקבוע, בהכרזה לפי סעיף 2, כי ההצבעה בבחירות תהיה חשאית; משעשתה כן יחולו על הבחירות ההוראות שיקבע שר הפנים, בתקנות, להבטחת החשאיות של ההצבעה.
4.
חובה לנהל פנקס בוחרים
הממשלה לא תכריז שבחירות יהיו בחירות לענין חוק זה, אלא אם התקנון מחייב לערכן לפי פנקס בוחרים; אך רשאית היא להכריז כאמור לגבי בחירות למוסד של גוף ציבורי שהן ראשונות לאחר תחילת תקפו של חוק זה, אף אם אין לערכן לפי פנקס בוחרים.
5.
פקיד בחירות וסדרים בתחנות
(א)
שר הפנים רשאי למנות פקידי בחירות לענין חוק זה ולקבוע את אזור פעולתם.
(ב)
פקיד בחירות או בא כוחו רשאי לקבוע סדרים לתחנות הבחירות, במידה שהתקנון אינו קובע אותם, ולפקח על הנעשה בהן.
(ג)
בשעת ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת בחירות זולת אלה:
(1)
שר הפנים או בא כוחו;
(2)
הממונה על התחנה וכל מי שלפי התקנון זכאי להימצא בתחנה;
(3)
פקיד הבחירות או בא כוחו;
(4)
שוטרים הדרושים, לדעת הממונה על התחנה, לשמירת הסדר;
(5)
הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
(ד)
הממונה על התחנה יסדיר את כניסת הבוחרים לתחנת הבחירות וישמור על הסדר בה, והוא – או, לפי בקשתו, פקיד הבחירות – רשאי להרחיק כל אדם המתנהג בה שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ולא יוחזר אותו אדם לתחנה אלא ברשות הממונה, אך אין להשתמש בכוח זה כדי למנוע הצבעה מבוחר הזכאי להצביע בתחנה.
6.
זיהוי הבוחר
בוחר יזהה את עצמו בשעת ההצבעה על ידי תעודת הזהות שניתנה לו על פי פקודת מרשם התושבים, תש״ט–1949, אם אין עליו לפי התקנון לזהות את עצמו על ידי תעודה הנושאת את תצלומו ושהוצאה לו לפי התקנון על מנת לשמש לו אמצעי זיהוי, בין להצבעה בלבד ובין למטרות נוספות.
7.
הוצאות הבחירות
הוצאות אוצר המדינה לבחירות עקב ביצוע חוק זה, למעט משכורת של עובדי המדינה והוצאות המשטרה, ישולמו לאוצר המדינה מקופת הגוף הציבורי.
8.
שימוש לרעה בתעודות בוחר
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
בהיותו ממונה על הפצת תעודות בוחר, חלוקתן ומסירתן בצורה כל שהיא, מנע אדם, ללא סיבה סבירה, מרכוש או מקבל תעודת בוחר;
(2)
מסר תעודת בוחר מתוך כוונה שמי שאינו זכאי לכך ישתמש בה לשם הצבעה;
(3)
קיבל תעודת בוחר מתוך כוונה להשתמש בה לשם הצבעה מבלי שיהיה זכאי לכך,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
9.
הפרעת בחירות
(א)
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
השמיד או שינה שלא כחוק, או זייף תעודת בוחר או פנקס בוחרים;
(2)
הפריע את המהלך הסדיר של הבחירות;
(3)
הפריע לבוחר בהצבעה או מנע אותו מהצביע;
(4)
הוציא קלפי מרשות הממונים עליה, או טיפל בה בדרך אחרת, ללא רשות;
(5)
התערב בלא רשות בפתיחת קלפי או במנין קולות;
(6)
עבר על תקנות שהותקנו על פי סעיף 3,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה, או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה או על פי התקנון, שעשה במילוי תפקידו אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
שחיתות ואיום
(א)
מי שעשה בבחירות אחת מאלה:
(1)
נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר –
(א)
להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או
(ב)
להימנע מהיות מועמד או לבטל את מועמדותו, בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת;
(2)
קיבל או הסכים לקבל שוחד, לעצמו או בשביל אחר, תמורת הסכמתו –
(א)
להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים; או
(ב)
להימנע מהיות מועמד או לבטל את מועמדותו בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת; או
(ג)
להשפיע על אחר שיצביע או שיימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים; או
(ד)
להשפיע על אחר שיימנע מהיות מועמד או שיבטל את מועמדותו, בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת;
(3)
איים על בוחר בגרימת נזק – בין גופני בין חמרי ובין כל נזק אחר – לבוחר או לאחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או אם יהיה מועמד או אם יימנע מהיות מועמד או אם יבטל את מועמדותו בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה, או על פי התקנון, שעשה במילוי תפקידו אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
(ג)
בסעיף זה –
”שוחד“ – לרבות מתנה, זכות, הלוואה, מתן עבודה וכל טובת הנאה אחרת;
”איום בגרימת נזק“ – לרבות איום למנוע קבלת עבודה בשכר או לנשל מעבודה כאמור.
הצבעה שלא כחוק
(א)
מי שעשה בבחירות אחת מאלה:
(1)
הצביע מבלי להיות רשאי לכך על פי התקנון, או הצביע על יסוד פנקס זיהוי או תעודת זהות שאינם שלו או על יסוד תעודת בוחר שאינו רשאי להשתמש בה על פי תקנון;
(2)
הצביע, באותן הבחירות, יותר מפעם אחת, בין באותה תחנת בחירות ובין בתחנות שונות, מבלי להיות רשאי לכך על פי התקנון;
(3)
הטיל לתוך הקלפי, בניגוד לתקנון, יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק ובין שהיא ריקה,
דינו – מאסר ששה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה או על פי התקנון, אשר במילוי תפקידו עשה אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א) או נתן לאחר לעשותם, או נתן לאדם אחר להצביע בבחירות מבלי שאותו אדם זיהה את עצמו כאמור בסעיף 6, דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
עבירות אחרות בקשר לבחירות
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
הפריע את המהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות או כל תעמולת בחירות אחרת;
(2)
הסיר, השמיד, כיסה או לכלך הודעה בעניני בחירות או מודעה או כל חומר אחר שיש בהם משום תעמולת בחירות מלבד אם עבר זמנם, או אם הודבקו בלי הסכמתו ברכושו או ברכוש המוחזק על ידיו;
(3)
ניהל בשעות הנועדות להצבעה תעמולת בחירות, בכתב, בעל פה או בצורה אחרת, בתחנת בחירות או במרחק של פחות מעשרים וחמישה מטר ממנה;
(4)
השמיד, לכלך, העלים או סילק פתקי הצבעה המצויים בתא ההצבעה,
דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס מאתיים וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

נתקבל בכנסת ביום כ״ב באייר תשי״ד (25 במאי 1951).
  • משה שרת
    ראש הממשלה
  • ישראל רוקח
    שר הפנים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ענישה מקלה: 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל 900 גרם סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015