חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק בתי משפט לענינים מינהליים

חוק בתי משפט לענינים מינהליים

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס–2000

1.
מטרה [תיקון: תשס״ה־8]
חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.
2.
הגדרות
בחוק זה –
”ענינים מינהליים“ – ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;
”רשות“ – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;
”החלטה של רשות“ – החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.
3.
בית משפט לענינים מינהליים [תיקון: תשס״ז־4]
(א)
בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן – בית משפט לענינים מינהליים).
(ב)
שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.
(ג)
מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן – סגן הנשיא); על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.
4.
הרכב
(א)
בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.
(ב)
נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
5.
סמכות בית המשפט [תיקון: תשס״א־2, תשס״ה־8]
בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –
(1)
עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית);
(2)
ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן – ערעור מינהלי);
(3)
תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן – תובענה מינהלית);
(4)
ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.
6.
העברת דיון בעתירה מינהלית
מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
7.
שינוי התוספות
שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן.
8.
עילות, סמכויות וסעדים
בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי.
9.
צו ביניים
בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע.
רשם
(א)
רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן – הרשם).
(ב)
פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים.
(ג)
ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים.
ערעור
פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון.
בקשת רשות ערעור [תיקון: תשס״ה־8, תשס״ח־8, תש״ע־5]
(א)
פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.
(ב)
לענין סעיף זה, ”החלטה אחרת“ –
(1)
החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;
(1א)
החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית;
(2)
החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו;
(3)
החלטה בענין חיסיון;
(3א)
החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין־לאומית, למעט החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי־מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41(ג)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984;
(3ב)
החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;
(3ג)
החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;
(3ד)
החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;
(3ה)
החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי;
(3ו)
אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו–2006, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור;
(3ז)
דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;
(3ח)
דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;
(3ט)
דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;
(3י)
החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית;
(4)
ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –
(1)
קביעת אגרות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
(2)
סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;
(3)
הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה.
תחולת חוק בתי המשפט
הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה.
הנוסח שולב בפקודת התעבורה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.
הוראות מעבר
הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו.
1.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־8, ק״ת תשע״ו]
ארנונות
(א)
עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.
(ב)
על אף הסייג האמור בפרט משנה (א), לרבות החלטה של שר הפנים לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, והחלטה של שר האוצר לפי סעיף 5(ד) לפקודה האמורה; ולמעט –
(1)
החלטה של שר הפנים לפי סעיפים 3 ו־5א לפקודה האמורה;
(2)
החלטה בעלת תחולה ארצית הקובעת הנחיות לפי הפקודה האמורה.
2.
[תיקון: תשס״ה־8]
חופש המידע – החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998.
3.
[תיקון: תשס״א, תשס״ה־8]
חינוך – החלטה של רשות בעניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט:
(1)
החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית הקובעת כללים או הנחיות בענינים האלה:
(א)
תקצוב;
(ב)
תכניות לימודים;
(ג)
הכשרת עובדי הוראה;
(2)
החלטה בענין מתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
(3)
החלטה בעניני השכלה גבוהה.
4.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, ק״ת תשע״ו]
מועצות דתיות
(א)
החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה כאמור הטעונה אישור הממשלה או אישור שר; לענין זה, ”אישור“ – בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
(ב)
עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971, לרבות ענייני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ממונים שמונו לפי סעיף 6(ב2) לחוק האמור, ולרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.
(ג)
5.
[תיקון: תשס״ה־8]
מכרזים – עניני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שענינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.
6.
[תיקון: תשס״ה־8, תש״ע־5]
עמותות וחברות לתועלת הציבור
(1)
החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש״ם–1980, למעט לפי פרק ז׳ לחוק האמור;
(2)
החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ״ט–1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.
7.
[תיקון: תשע״א־2]
רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל״ז–1977.
[תיקון: תשע״ב־7]
הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1)
8.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשע״ד־3, ק״ת תשע״ו]
רשויות מקומיות
(א)
החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים לפי דין, שעניינה העיקרי של העתירה הוא החלטת שר הפנים.
(ב)
עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין למעט החלטה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, והחלטה לפי הסעיף האמור כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ״ח–1988; לענין זה ”מועצת רשות מקומית“ – לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.
9.
תיירות – עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־8, תשס״ח־11, תשע״א־14, תשע״ד־8, ק״ת תשע״ו, תשע״ו־11]
תכנון ובניה
(א)
עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, למעט לפי פרק י׳: עבירות ועונשין ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע״ד–2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.
(א1)
(ב)
החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(ג)
החלטה של רשות לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע״ו–2016, למעט החלטה של הממשלה או של שר.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשע״ו־3, ק״ת תשע״ו]
ביטחון הציבור
(א)
החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, התש״ט–1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר.
(ב)
(הוראת שעה עד יום 31 בדצמבר 2017): הכרזה לפי סעיף 6ב לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005, בתקופת תוקפו של אותו סעיף.
(ג)
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־8, ק״ת תשס״ח, תש״ע־4, תשע״א־16, תשע״ב־2, תשע״ז־3]
מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי1 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
דיור ציבורי – החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ״ט–1998, למעט סעיף 12, ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ״ח–1998, וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־12, תשס״ו, תשע״א־10, תשע״א־19, תשע״ה, ק״ת תשע״ו, תשע״ו־9, תשע״ז־5]
תעבורה
(א)
החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה.
(ב)
(ג)
(ד)
החלטה של רשות לפי חוק הטיס, התשע״א–2011.
(ד1)
החלטה של רשות לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977, למעט החלטות הממשלה והחלטות הטעונות אישור של הממשלה.
(ד2)
(ד3)
(ה)
(בתקופת תוקפו של סעיף 14יא לפקודה), החלטה של הוועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות לפי סימן ב׳ לפרק ב׳ לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972, וכן החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל לפי הפקודה האמורה.
(מתום תקופת תוקפו של סעיף 14יא לפקודה), החלטה של רשות לפי סימן ב׳ לפרק ב׳ לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972, וכן החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל לפי הפקודה האמורה.
(ו)
החלטה של רשות בעניין מתן תג נכה לפי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, התשנ״ד–1993.
(ז)
[תיקון: ק״ת תשס״ב]
שיפוץ בתים ואחזקתם – החלטה של רשות לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש״ם–1980.
[תיקון: תשס״ב]
מפלגות – שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף 8(ב) לחוק המפלגות, תשנ״ב–1992.
[תיקון: תשס״ב־3, תשס״ה־8, תשע״ו־6]
שירות נתוני אשראי – החלטה של רשות לפי חוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016.
[תיקון: תשס״ב־2, תשע״ו־10]
רישום נותני שירותי מטבע(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ה־8, תשע״ד־2]
[תיקון: תשס״ה]
[תיקון: תשס״ה־2, תשס״ה־4, תשס״ה־8, תשס״ה־9, תשס״ו־5, תשס״ז, תשס״ז־6, תשס״ח־2, תשס״ח־6, תשס״ח־9, תש״ע־5, תשע״א־4, תשע״א־9, תשע״ג, תשע״ו־4, תשע״ו־10, תשע״ו־12]
הסדרת עיסוק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1)
(2)
(נמחק);
(2א)
(נמחק);
(2ב)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967;
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(נמחקה);
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(28)
(ספרור שגוי במקור) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016, למעט החלטה של המפקח הקובעת כללים או הנחיות לפי החוק האמור.
[תיקון: תשס״ה־10]
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(1)
החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו־19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י״א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998.
(2)
[תיקון: תשס״ה־6, תשס״ו, תשס״ז־2, תשס״ח־11, תשס״ט, תשע״א־3, תשע״א־8, תשע״א־15, תשע״ב־6, תשע״ב־8, ק״ת תשע״ו, תשע״ו־5]
הגנת הסביבה
(1)
(2)
(3)
(4)
החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ה) לחוק האמור;
(5)
אישור שנתן גורם ביטחוני בכיר לפי סעיף 21(ד)(1) לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008;
(6)
החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י״ד לפקודת המכרות, למעט לפי פרק ד חלק יד;
(7)
(8)
(9)
החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לפי סעיף 11ח לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד–1984;
(10)
(11)
(12)
(13)
[תיקון: תשס״ה־7]
היטלי סחר – החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר, התשנ״א–1991; בפרט זה, ”החלטה“ – למעט התקנת תקנות.
[תיקון: תשס״ה־11]
פדויי שבי – החלטה של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי, לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס״ה–2005.
[תיקון: תשס״ה־8, תשע״ד־4]
הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה
(1)
החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;
(2)
החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:
(1)
החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד–1954;
(2)
(3)
(4)
(5)
(3)
(1)
החלטה של העובד הסוציאלי הראשי לפי סעיף 15ז;
(2)
החלטה של ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט;
(3)
החלטה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיף 35א.
[תיקון: תשס״ה־8]
חתימה אלקטרונית – החלטה של הרשם לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001.
[תיקון: תשס״ה־8]
מאגרי מידע – החלטה של הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
[תיקון: תשס״ה־8, תשע״ו]
[תיקון: תשס״ו־2]
ספורט – החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור.
[תיקון: תשס״ו־3, תשס״ז]
[תיקון: תשס״ז, תשס״ז־2, תשס״ז־6, תשס״ח, תשס״ח־2, תשס״ח־11, תשס״ח־13, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע־5, תשע״ב־9, תשע״ז, תשע״ז־2]
עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים
(1)
(1א)
(2)
(3)
(נמחקה);
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
[תיקון: תשס״ח־5, תשע״ו־2, ק״ת תשע״ו]
בריאות
(א)
החלטת ועדת הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד׳ לחוק השתלת אברים, התשס״ח–2008;
(ב)
[תיקון: תשע״ב־10]
(נמחק).
[תיקון: תש״ע]
רכישה לצורכי ציבור – החלטה של רשות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.
[תיקון: תש״ע־3, תשע״א]
חיילים בשירות קבע
(א)
החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, ”חייל בשירות קבע“ – כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש״ע–2010 (להלן – חוק שירות הקבע):
(1)
סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:
(א)
התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;
(ב)
הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;
(2)
הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;
(3)
אי־קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;
(4)
אי־מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור;
(ב)
[תיקון: ק״ת תשע״א, ק״ת תשע״א־2, ק״ת תשע״ו]
שוטרים וסוהרים
(1)
החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של המשטרה;
(2)
החלטה בעניין המנוי בסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר.
(3)
[תיקון: תשע״א־5]
[תיקון: תשע״א־6]
אגודות שיתופיות – החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות.
[תיקון: תשע״א־7]
הפחתת סכומי תמיכה – החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
[תיקון: תשע״א־9, תשע״א־17, תשע״ב־4]
חקלאות
(1)
(2)
(3)
(4)
החלטה של רשות לפי פקודת היערות;
[תיקון: תשע״א־13]
בדיקת מינויים – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1)
[תיקון: תשע״א־12]
החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע״א–2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור ובין השאר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף.
[תיקון: תשע״א־18]
הגנה על הציבור מפני עברייני מין – החלטה של רשות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006, למעט החלטת ראש ענף טיפול ושיקום בבתי הסוהר לפי סעיף 20ז(ה) לחוק האמור.
[תיקון: תשע״ב־11]
כבאות והצלה – החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, למעט:
(1)
החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק האמור;
(2)
החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה, הפסקת כהונתו של הנציב או השעייתו;
(3)
החלטת שר לפי סעיף 34 לחוק האמור;
(4)
החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 51 לחוק האמור.
[תיקון: תשע״ג־2]
תאגידי מים וביוב – החלטה של רשות לפי סעיף 6ט(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א–2001.
[תיקון: תשע״ג־3]
[תיקון: תשע״ד]
[תיקון: תשע״ד־6, תשע״ז־6]
שירות לאומי־אזרחי – החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי־אזרחי, התשע״ד–2014.
(החל מיום 01.04.2018): שירות אזרחי – החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי־אזרחי, התשע״ד–2014, או לפי חוק שירות אזרחי, התשע״ז–2017, למעט החלטה של הממשלה לפי החוקים האמורים.
[תיקון: תשע״ד־7]
קידום התחרות בענף המזון – החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים לפי סעיפים 7(ב) ו־16(ד) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע״ד–2014.
[תיקון: תשע״ה־2]
מחקר ופיתוח – החלטה של רשות לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ״ד–1984, למעט החלטה של המועצה לפי החוק האמור.
[תיקון: ק״ת תשע״ו]
קליטת עלייה – החלטה של רשות לפי חוק סל הקליטה, התשנ״ה–1994, למעט החלטת שר לפי סעיף 3(ב) לחוק האמור, וכן החלטה של רשות בענייני הטבות וסיוע הניתנים מכוח החלטות הממשלה שעניינן קליטת עלייה או מכוח נוהלי משרד העלייה והקליטה.
[תיקון: ק״ת תשע״ו]
סמים מסוכנים – החלטה של רשות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973.
[תיקון: תשע״ו־7]
הטרדות של מוקדי חירום – החלטה של גוף לפי חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע״ו–2016.
[תיקון: תשע״ו־8]
מאבק בטרור
(1)
החלטה של רשות בעניין צו תפיסה מינהלי וצו חילוט לפי פרק ה׳ לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור);
(2)
החלטה של רשות בעניין צו למניעת פעילות או צו להגבלת שימוש במקום, לפי פרק ו׳ לחוק המאבק בטרור.
[תיקון: תשע״ו־12]
פיקוח על שירותים פיננסיים – החלטה של רשות לפי החוקים שלהלן, למעט החלטה של הממונה הקובעת כללים או הנחיות שהם בני פועל תחיקתי לפי אותם חוקים:
(1)
(2)
(3)
[תיקון: תשע״ז־3]
השקעות הון
(1)
החלטה של מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי סעיפים 17, 74, 75(א), 75א ו־75ב(א) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959 (בפרט זה – חוק לעידוד השקעות הון);
(2)
החלטה של מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי סעיפים 19א, 75א או 75ב(א) לחוק לעידוד השקעות הון;
(3)
1.
ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות למעט בעניני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים.
2.
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־8]
ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55(א1) לפקודת התעבורה.
[תיקון: תשס״ה־8]
[תיקון: תשס״ה־8]
3.
4.
5.
[תיקון: תשס״ה־8, תשס״ח־8]
6.
[תיקון: תשס״ה־8]
7.
8.
9.
[תיקון: תשס״ה־3]
[תיקון: ק״ת תשס״ב, תשס״ה־8, תשע״א־16]
[תיקון: תשע״ב־2]
[תיקון: תשס״ב־2]
[תיקון: תשס״ה־5, תשס״ח־3]
[תיקון: תשע״א־11]
[תיקון: תשס״ח־10]
[תיקון: תשס״ח־10]
ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975.
[תיקון: תש״ע־3]
[תיקון: תש״ע־3, תשע״ב־4]
ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986.
[תיקון: תשע״א־9]
[תיקון: תשע״א־10]
[תיקון: תשע״א־17]
[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ב־5]
[תיקון: תשע״ב־11]
[תיקון: תשע״ה]
[תיקון: תשע״ה]
1.
תובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפסקה 5 לתוספת הראשונה.
2.
[תיקון: תשס״ו־5]

נתקבל בכנסת ביום כ״ה באייר התש״ס (30 במאי 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • יוסף ביילין
  שר המשפטים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי באזהרה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14 סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015