חוק גנים בוטניים

חוק גנים בוטניים, התשס״ו–2006

1.
הגדרות
בחוק זה –
”גן בוטני“ – גן נטוע צמחים שונים לפי שיטה מדעית מסוימת ולמטרה מחקרית, מדעית או חינוכית;
”גן בוטני מוכר“ – גן בוטני אשר השר הכיר בו בהתאם להוראות סעיף 2;
”האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים“ – כמשמעותה בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ״א–1961;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”המועצה“ – המועצה לגנים בוטניים שמונתה לפי הוראות סעיף 4;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
2.
הכרה בגן בוטני
(א)
השר רשאי, לבקשת גן בוטני ולאחר התייעצות עם המועצה, להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אם נתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
בגן הבוטני קיימים 3,000 מיני צמחים שונים לפחות;
(2)
הצמחים מסומנים בשמם המדעי;
(3)
המידע אודות הצמחים מתועד במאגר מידע;
(4)
הגן הבוטני מיועד לאחת או יותר מהמטרות האלה:
(א)
שימור מיני צמחים ייחודים;
(ב)
אקלום צמחים;
(ג)
הוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות;
(ד)
מטרה אחרת שקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(5)
הגן הבוטני הוא מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, והושקעו בו כספים ממקורות עצמיים, או שיש לו הכנסות עצמיות, בהיקף שקבע השר;
(6)
אושרה תכנית המייעדת את שטח הגן הבוטני לשטח פתוח, בהתאם להוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
(ב)
השר, באישור המועצה, רשאי להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אף אם לא נתמלא לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (א)(1), אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.
(ג)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כללים ותנאים נוספים להכרה בגן בוטני לענין חוק זה.
3.
ביטול הכרה
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לבטל או להתלות הכרה בגן בוטני, אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 2, או אם לא נתקיימו בו ההוראות לפי חוק זה.
4.
מועצה לגנים בוטניים (תשס״ט)
(א)
השר, בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ימנה מועצה לגנים בוטניים.
(ב)
המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:
(1)
נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(2)
נציג משרד החינוך התרבות והספורט, לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(3)
נציג משרד המדע והטכנולוגיה, לפי המלצת שר המדע והטכנולוגיה;
(4)
נציג רשות מקרקעי ישראל;
(5)
איש מקצוע מתחומי הגננות, אדריכלות הנוף והחקלאות, שאינו עובד המדינה;
(6)
שלושה אנשי הסגל האקדמאי במוסדות מוכרים בארץ שמומחיותם בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות; בפסקה זו, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(7)
נציג הקרן הקיימת לישראל;
(8)
נציג מרכז השלטון המקומי;
(9)
נציג ציבור.
(ג)
בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה השר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה.
(ד)
המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ותייעץ בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק.
5.
סייג למינוי חבר מועצה
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
6.
יושב ראש המועצה
השר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (9) של סעיף 4.
7.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.
8.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה;
(4)
נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 11 (א);
(5)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(6)
הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5.
(ב)
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
(ג)
התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 4, וליתרת תקופת כהונתו.
9.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד עניינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ג)
נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
תקציב
(א)
תקציב שנתי לתמיכה בגנים בוטנים מוכרים ייקבע בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
(ב)
מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים מוכרים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ייקבעו על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה.
פיקוח
המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, יפקח על הגנים הבוטניים המוכרים והוא רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל גן בוטני מוכר לבדוק אם קוימו הוראות לפי חוק זה.
גמול והחזר הוצאות
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר מועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ולקבוע חובות שיחולו על גן בוטני מוכר, לרבות לענין –
(1)
מגוון הצמחים בגן בוטני מוכר;
(2)
תיעוד ורישום מידע על אודות הצמחים בגן בוטני מוכר;
(3)
פעולות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי הגנים הבוטניים המוכרים;
(4)
עריכה וקידום של מחקרים בתחום הבוטניקה, האקולוגיה והחקלאות;
(5)
מתן אפשרות לציבור הרחב לבקר בגן בוטני מוכר.
שמירת דינים
הוראות לפי חוק זה אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל דין.
פרסום ברשומות
השר יפרסם ברשומות הודעה על הכרה בגן בוטני לפי הוראות חוק זה או על ביטול הכרה כאמור.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.
חובת התקנת תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתום שישה חודשים מיום תחילתו של החוק.

התקבל בכנסת ביום כ׳ בכסלו התשס״ו (21 בדצמבק 2006).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • ישראל כ״ץ
  שר החקלאות ופיתוח הכפר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ענישה מקלה: עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים בקטינה אותה הסיע ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015