חוק דוד בן-גוריון

חוק דוד בן־גוריון, תשל״ז–1976

תוכן עניינים
1.
החוק
לזכרו ולפעלו של דוד בן־גוריון ולהנהלת מורשתו לדורות, מחוקקת הכנסת את חוק דוד בן־גוריון.
2.
שלושה מוסדות
המוסדות להנצחת זכרו של דוד בן־גוריון יהיו בית דוד בן־גוריון, המכון למורשת דוד בן־גוריון והמכון לחקר המדבר.
3.
הקמה
מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בן־גוריון.
4.
המקום
בית דוד בן־גוריון יהיה בשדרות בן־גוריון בתל־אביב בבית שציווה למדינה.
5.
המטרות
בית דוד בן־גוריון יהא פתוח לציבור וישמש –
(1)
מוזיאון לזכרו;
(2)
מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.
6.
הרשויות
(א)
לבית דוד בן־גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.
(ב)
המועצה תהיה של שלושה עשר חברים שהם –
(1)
שבעה שקבע דוד בן־גוריון בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא תפקידו – ימנו הנותרים אחר במקומו;
(2)
ששה שתמנה הממשלה.
(ג)
המועצה תבחר מבין חבריה את הועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה האמורים בסעיף קטן (ב)(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף קטן (ב)(2); עליהם יווסף יושב ראש שתבחר המועצה מבין חבריה.
7.
הקמה
מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בן־גוריון.
8.
מקומו ותכולתו
(א)
המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן־גוריון בקיבוץ שדה בוקר ואת ספרייתו במקום שהיתה בעת פטירתו.
(ב)
המכון יכיל גם ארכיון ומרכז למחקר להוראה ולכינוסים.
9.
תמטרות [תיקון: תשל״ח, תש״ע]
המכון יחזיק בחצרים המנויים בסעיף 8 וישמש –
(1)
לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתיעודי הקשור באישיותו ותקופתו של בן גוריון, בהגותו ובפעלו ובשליחותו במחנה העובדים, בתנועה הציונית ובמדינה;
(2)
ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם;
(3)
לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן־גוריון.
רשויות [תיקון: תש״ע]
(א)
למכון יהיו מועצה, ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן־גוריון.
(ב)
המועצה תהיה של שבעה עשר חברים שמהם ימנו –
(1)
שר החינוך והתרבות – שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;
(2)
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – ארבעה;
(3)
יד בן־גוריון, עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) – שלושה;
(4)
החברה להפצת משנתו של דוד בן־גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) – שניים;
(5)
קיבוץ שדה בוקר־אחד.
(ג)
המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – את מנהל המכון.
(ד)
מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו –
(1)
יד בן־גוריון, עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) – שניים;
(2)
קיבוץ שדה בוקר – שניים;
(3)
שר החינוך והתרבות – אחד.
(ה)
באין מינוי מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות את החברים החסרים.
העברת תפקידים
המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן־גוריון בנגב מתפקידיו הכרוכים בלימוד ובמחקר, למעט תפקידיו הכרוכים בהחזקת החומר הארכיוני; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.
מעמד
(א)
בית דוד בן־גוריון והמכון למורשת דוד בן־גוריון (בסימן זה – המוסדות) יהיו תאגידים.
(ב)
המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
הוצאות וביקורת [תיקון: תש״ע]
המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם וניהולם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.
תקציב
הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות.
תקנון
המועצות של המוסדות יתקינו, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון שיכיל בין השאר הוראות בדבר תקופת כהונתם של החברים ובדבר שינויים בתקנון.
עובדים
תנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי המלצת המועצה של כל מוסד.
פטור ממסים
לענין פקודת מס הכנסה יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות ונכסי המקרקעין שלהם ועסקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.
תפקידה של יד בן־גוריון [תיקון: תש״ע]
יד בן־גוריון תשמש גוף מייעץ ומסייע למוסדות.
החומר שהניח דוד בן־גוריון [תיקון: תש״ע]
הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן־גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן־גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן־גוריון.
ארכיון המכון למורשת דוד בן־גוריון
(א)
ארכיון המכון למורשת דוד בן־גוריון יהיה חלק מגנזך המדינה, ויחולו עליו הוראות חוק הארכיונים, תשט״ו–1955, ואולם הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם מועצת המכון.
(ב)
מנהל הארכיון יתמנה בידי הגנז בהתייעצות עם מועצת המכון, וגם עליו יחולו הוראות סעיף 16.
חמר ארכיוני
החומר הארכיוני הקשור באישיותו של דוד בן־גוריון, בפועלו וביצירתו יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים, למעט חומר שברשות הפרט – יועבר לארכיון המכון, במקור או בהעתק, כפי שיורה הגנז.
יום הזכרון
(א)
ו׳ בכסלו, יום פטירתו של דוד בן־גוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יום זה יצויין במוסדות המדינה, במחנות צה״ל ובבתי הספר.
(ב)
חל ו׳ בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א׳ שלאחריו.
אחוזת הקבר
אחוזת הקבר של דוד ופולה בן־גוריון בשדה בוקר תוחזק בידי המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.
הוראות מעבר
הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע״ש דוד בן־גוריון יעברו עם תחילת חוק זה לבית דוד בן־גוריון.
ביצוע
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור לביצועו, וכן תקנות בדבר ההחזקה של החצרים לפי סעיף 9.

נתקבל בכנסת ביום כ״ט בחשון תשל״ז (22 בנובמבר 1976).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • אהרון ידלין
    שר החינוך והתרבות
  • אפרים קציר
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סטודנט למשפטים שהודה בהונאה בבחינה לא יורחק מהלימודים בקריה האקדמית אונו דחיית בקשה למתן צו הרחקה נגד לקוחה בעקבות חשיפת הקלטה שהוכיחה שדווקא מבקש הצו הוא שאיים ותקף מקרה של גניבה על ידי עובד הסתיים בהסדר פשרה ומבלי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015