חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ״ג–1983

1.
הגדרות [תיקון: תשס״א, תשס״ד, תשס״ח]
בחוק זה –
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”מוצרי טבק“ – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק מקטרת;
”מוצר המשמש לעישון טבק“ – מוצר המשמש לעישון טבק, בכל צורה שהיא, לרבות נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
”מותג“ – סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, יצוב גרפי, סיסמא או סימנים ייחודיים אחרים;
”פרסומת“ – פרסומת בעל פה, בכתב או בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה;
”פרסומת עקיפה“ – פרסומת שלא למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר טבק מסוים;
”שיווק“ – מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי טבק, למעט –
(1)
יצוא;
(2)
יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;
(3)
מכירה בחנויות פטורות מכס.
”פרסומת לשם מסחרי“ – פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת לרבות פרסומת עקיפה.
2.
איסור פרסומת בשבח העישון
לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו.
3.
איסור פרסומת באמצעים מסויימים [תיקון: תשס״א]
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:
(1)
שידורי רדיו בישראל;
(2)
שידורי טלויזיה בישראל;
(3)
הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;
(4)
עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;
(4א)
מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;
(5)
כלי תחבורה ציבוריים פנים־ארציים.
(6)
קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;
(7)
משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
4.
הגבלות בפרסומת בשלטים
(א)
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור, למעט בשלט מותר.
(ב)
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלט מותר אלא אם מופיעה בו האזהרה שבסעיף 9 בעברית, במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות ממרחק סביר לפי הענין.
(ג)
בכל פרסומת בשלט מותר ייכללו רק הפרטים הבאים או מקצתם: שם מוצר הטבק, סימנו ושמו המסחרי, שם היצרן וסימנו המסחרי, דמות חפיסת המוצר ומקום מכירתו.
(ד)
בסעיף זה, ”שלט מותר“ – שלט שהוצג כדין על פני בית עסק או בתוכו או על רכב של יצרן, יבואן, סוכן, משווק, מפיץ או מוכר של מוצרי טבק או על פני מקום ממכר של מוצרי טבק או בתוכו.
5.
הגבלת פרסומת [תיקון: תשס״א]
(א)
לא יעשה אדם פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי של מוצר טבק, באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של אבר מאבריהם, או של בעל חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות.
(ב)
הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב–1972, ובלבד שמוצר הטבק שווק בישראל לפני יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס׳ 2), התשס״א–2001 (להלן – תיקון מס׳ 2), תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.
6.
הגבלת מספר מודעות בעתון
לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד, או במהדורה אחת של כל דבר דפוס אחר, יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי.
7.
חובת הכללת אזהרה בפרסום [תיקון: תשנ״ה]
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.
הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק [תיקון: תשס״א, תשס״ח־2]
(א)
לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית.
(ב)
פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק או לעסק או לפעילות, שנעשה בה שימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא הוכח אחרת.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על מוצר שאינו מוצר טבק או על עסק או פעילות, שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר טבק, ולא על פרסומת למוצר, לעסק או לפעילות כאמור, אם מתקיימים לגביהם תנאים אלה:
(1)
המוצר, העסק או הפעילות שווקו או היו קיימים בישראל ביום תחילתו של תיקון מס׳ 2;
(2)
המוצר, העסק או הפעילות האמורים מוצגים בפרסומת באופן שונה בעיקרו ממותגו של מוצר הטבק, או שהמותג של מוצר הטבק מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר טבק, באופן שאינו בולט לעין.
(ד)
לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר תחילתו של תיקון מס׳ 2, אם הוא זהה או דומה בעיקרו לשמו של מוצר אחר שאינו מוצר טבק.
(ה)
(1)
אין רואים במתן חסות או בפרסומת שבה צויין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד שיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה.
(2)
הוראות פסקה (1) לא יחולו על מתן חסות או על פרסומת לאירוע או לפעילות, או לאדם המשתתף בהם, אם מתקיים לגבי האירוע או הפעילות אחד מאלה:
(א)
מקורם בישראל ויש להם השפעה גם מחוץ לישראל;
(ב)
דבר מתן החסות שודר בטלוויזיה או ברדיו.
(3)
פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אחר שבה צוין מתן חסות ושאין רואים בה פרסומת עקיפה לפי הוראות פסקה (1) וגודלה עולה על עשרה סנטימטרים מרובעים, תכלול אזהרה בהתאם להוראות סעיף 7.
איסור הצבת מכונת מכירה [תיקון: תשס״א, תשע״א]
לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק.
8.
איסור מתנות
(א)
לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר טבק אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.
(ב)
לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה.
איסור מכירה השכרה או השאלה לקטין [תיקון: תשס״ד, תשס״ח]
(א)
לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.
(א1)
לא ישכיר ולא ישאיל אדם מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.
(ב)
בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג)
בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים מוצרים המשמשים לעישון טבק יציג בבמקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א), (א1) ו־(ב).
(ד)
מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.
9.
אזהרה [תיקון: תשנ״ה, תשס״א, תשס״ח]
(א)
לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת או נרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: ”אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות“; האזהרה תהא בעברית ובאותיות ”פרנקריהל“ 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה ”אזהרה“ תודגש על ידי קו מתחתיה.
(ב)
במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.
(ג)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 עד 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופו החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות – לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור – לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.
דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
יצרן או יבואן של מוצרי טבק יגיש לשר הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומת, קידום מכירות ומתן חסות, למוצרי הטבק שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי.
(ב)
בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק כמפורט להלן:
(1)
פרסומת, למעט פרסומת כאמור בפסקאות (2) עד (4);
(2)
מתן חסות;
(3)
מבצעי קידום מכירות;
(4)
(ג)
שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות כמפורט להלן:
(1)
סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ו־(4), בסכום אחד;
(2)
סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(2);
(3)
סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(3).
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן המסחרי, שאינם יצרן או יבואן של מוצרי טבק, העושים פרסומת לשם מסחרי.
דין המדינה
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
עונשין [תיקון: תשנ״ה, תשס״א, תשס״ד, תשס״ח]
(א)
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, ביחיד – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובתאגיד – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.
(א1)
המוכר מוצר טבק לקטין או המוכר, משכיר או משאיל לקטין מוצר המשמש לעישון טבק בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא – על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.
(ג)
חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת יבוא – על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי טבק שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי טבק בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.
קובלנה [תיקון: תשס״א]
(א)
גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות, רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, על עבירה לפי חוק זה.
(ב)
קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.
אחריות פרסומאי ובעלי אמצעי הפרסום
בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם –
(1)
מי שהביא את הפרסומת או את הפרסומת לשם מסחרי לפרסום וגרם בכך לפרסומה;
(2)
מי שקיבל את הפרסומת או הפרסומת לשם מסחרי לפרסום ופרסם אותה.
חזקה [תיקון: תשס״א]
נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא – היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.
תפיסות
מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי טבק ולתפוס מוצרי טבק שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי טבק שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״א]
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
(ב)
פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.
(ג)
חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.

נתקבל בכנסת היום ג׳ בשבט התשמ״ג (17 בינואר 1983).
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים ביטול הרשעה ללקוח שהואשם ביבוא סמים והחזקתם שלא לצריכה עצמית הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט ענישה מקלה: עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים בקטינה אותה הסיע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015