חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע״ו–2015

תוכן עניינים
פרק א׳: מטרת החוק
פרק ב׳: מיסוי רווחים ממשאבי טבע
פרק ג׳: מיסוי מקרקעין
פרק ד׳: מסים
סימן א׳: צמצום הטבות במס תיקון פקודת מס
סימן ב׳: דוחות מקוונים תיקון פקודת מס
סימן ג׳: שומה לפי מיטב השפיטה ושומה עצמית
סימן ד׳: נקודות זיכוי
סימן ה׳: מסי העירייה ומסי הממשלה
פרק ה׳: ביטוח לאומי ותגמולים
סימן א׳: קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לילד
סימן ב׳: ניהול תקציבי
סימן ג׳: נפגעי עבודה
סימן ד׳: דוח מעסיק מקוון
סימן ה׳: דיווח צד שלישי על ניכוי מסכום פיצויים
סימן ו׳: תגמולים לנפגעי פעולות איבה
סימן ז׳: הבטחת הכנסה
פרק ו׳: תכנית תקציב תלת־שנתית
פרק ז׳: הוראות שונות
פרק ח׳: תחילה
פרק א׳: מטרת החוק
1.
מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית ולעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, להעמיק את גביית המסים ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה, תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו־2016.
פרק ב׳: מיסוי רווחים ממשאבי טבע
2.
הנוסח שולב בחוק מיסוי רווחי נפט, התשע״א–2011.
3.
4.
הנוסח שולב בפקודת המכרות.
5.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
6.
הנוסח שולב בחוק קרן לאזרחי ישראל, תשע״ד–2014.
7.
פרק ב׳ – תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של פרק זה ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) (בפרק זה – יום התחילה).
(ב)
הוראות חוק מיסוי רווחי נפט, כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה, יחולו על רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע, שנצמחו ביום התחילה ואילך.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות חוק מיסוי רווחי נפט, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לעניין משאב טבע מסוג כלוריד האשלג, על רווחי יתר שנצמחו ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) ואילך.
8.
פרק ב׳ – הוראת מעבר
בעל זכות לניצול משאב טבע שביום התחילה טרם החל בהפקה מסחרית של משאב הטבע והיו לו הפסדים צבורים למועד האמור שנבעו מפעילות להפקה ומכירה של משאב הטבע, יראו את ההפסדים הצבורים המתואמים כרווחי יתר שליליים כהגדרתם בסעיף 20ח לחוק מיסוי רווחי נפט, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה; לעניין זה, ”הפסדים צבורים מתואמים“ – סך כל ההפסדים השנתיים לפני מס בתוספת ריבית בשיעור של 5% לשנה, מתום שנת המס שבה נוצר כל אחד מההפסדים האמורים, ועד ליום התחילה.
פרק ג׳: מיסוי מקרקעין
9.
הנוסח שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963.
10.
חוק מיסוי מקרקעין – הוראת שעה
(א)
על אף האמור בפסקה (1)(א) של סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת זכות במקרקעין, בידי יחיד, בתקופה שמיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) עד יום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצמבר 2018), שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן, יהיה היחיד חייב במס על השבח הריאלי עד יום התחילה כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, בשיעור הקבוע בסעיף 48א(ב)(1) לחוק האמור:
(1)
המכירה היא של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים, או מכירה של חלק מזכות במקרקעין כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין (להלן – עסקת קומבינציה);
(2)
המכירה היא מיחיד לקבלן או למי שעסקו או חלק מעסקו בניית דירות על קרקע שבבעלותו, על ידי קבלן, לשם מכירתן, והקרקע הנמכרת תהווה מלאי עסקי בידיו כמשמעותו בסעיף 85 לפקודת מס הכנסה – לגבי אלה:
(א)
מכירה של זכות במקרקעין בקרקע שכלולה בשטח שתכנית הבנייה הקיימת לגביו מתירה בנייה של 1,000 דירות לכל הפחות וביום המכירה ניתנו היתרי בנייה ל־10% לכל היותר מהדירות המותרות לבנייה בשטח שחלה עליו התכנית כאמור;
(ב)
מכירה של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של 1,000 דירות לכל הפחות;
(3)
לגבי זכות במקרקעין שאינה מנויה בפסקה (2) –
(א)
עד תום התקופה הקובעת הסתיימה בנייתן על הקרקע של כל הדירות המיועדות לשמש למגורים המותרות לבנייה לפי תכנית הבנייה שחלה לגבי הזכות במקרקעין במועד סיום הבנייה, ובעסקת קומבינציה, נוסף על האמור – עד תום התקופה הקובעת הסתיימה בנייתן על הקרקע של 8 דירות המיועדות לשמש למגורים על הזכות במקרקעין או ביתרת המקרקעין; לעניין סעיף קטן זה יראו בקבלת אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין, לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, כסיום הבנייה; בסעיף קטן זה, ”התקופה הקובעת“ – כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של פחות מ־251 דירות – 42 חודשים מיום המכירה;
(2)
לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של 251 דירות או יותר – 48 חודשים מיום המכירה.
(ב)
לא התקיים התנאי הקבוע בפסקת משנה (א), תחול הרישה של סעיף קטן (א) לגבי החלק היחסי של שווי המכירה של הזכות שנמכרה, כיחס שבין מספר הדירות שהסתיימה בנייתן, למספר הדירות המיועדות לשמש למגורים, המותרות לבנייה לפי תכנית הבנייה שחלה לגבי הזכות במקרקעין במועד סיום הבנייה, והוראות סעיף קטן (ד) יחולו לגבי החלק היחסי בלבד.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מכירה שנעשתה בלא תמורה או בין קרובים, על מכירה שחל לגביה פטור מהמס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת, לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי פקודת מס הכנסה, או על מכירה שחלות לגביה הוראות סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.
(ג)
המוכר זכות במקרקעין בקרקע שתכנית הבנייה הקיימת לגביה מתירה בנייה של פחות מ־1,000 דירות, ומתקיים האמור ברישה ובפסקה (1) של סעיף קטן (א), רשאי לבחור באחד מאלה:
(1)
תשלום מס השבח לפי הוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין, ובהשלמת התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(3) – יהיה זכאי המוכר להחזר המס ששילם, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 103א לחוק מיסוי מקרקעין;
(2)
תשלום מס השבח לפי הוראות סעיף זה ומתן ערובה להנחת דעתו של המנהל בגובה יתרת מס השבח שהיה עליו לשלם לפי הוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין; תוקפה של ערובה כאמור יפוג בהתקיים האמור בסעיף קטן (א)(3).
(ד)
במכירת זכות במקרקעין שחלות לגביה הוראות סעיף זה, יקראו את סעיף 48ב(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין כך שבסופו יבוא ”ובלבד ששיעור המס על השבח הריאלי עד יום התחילה לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף 48א(ב)(1)“.
(ה)
לכל מונח בסעיף זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק מיסוי מקרקעין אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
(ו)
בסעיף זה –
”היתר בנייה“ – כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה;
"חוק התכנון והבנייה – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”יחיד“ – לרבות חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה, ולרבות שותפות שחל לגביה סעיף 63 לפקודה האמורה;
”קבלן“ – קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט–1969, הרשום בפנקס כמשמעותו באותו חוק;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, ואולם המונח ”שליטה“ בהגדרה האמורה יפורש כאמור בסעיף 19(4)(ב)(3) לחוק האמור;
”תכנית בנייה“ – תכנית מפורטת כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, או תכנית כמשמעותה באותו חוק שתנאי לאישורה הוא אישור תכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה בסימן ז׳ לפרק ג׳ בחוק האמור.
11.
הנוסח שולב בחוק הלוואות לדיור, התשנ״ב–1992.
12.
הנוסח שולב בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961.
פרק ד׳: מסים
סימן א׳: צמצום הטבות במס תיקון פקודת מס
13.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
14.
סימן א׳ – תחילה
תחילתם של סעיפים 3(ה3)(2), 32(14)(ב) ו־47(א)(5) ו־(ב)(2)(ב) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 13(1), 13(2) ו־13(3) לחוק זה, ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
סימן ב׳: דוחות מקוונים תיקון פקודת מס
15.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
16.
סימן ב׳ – תחילה ותחולה
(א)
תחילתם של סעיפים 188, 195ב(א), 195ד(ד), 195ז, 195ח(ב) ו־195ט(ב) לפקודה, כנוסחם בסימן זה, וביטולו של סעיף 195ו לפקודה, כנוסחו בסימן זה, ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
(ב)
סעיף 131 לפקודה, כנוסחו בסימן זה, יחול על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2015 ואילך.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), תחילתם של סעיפים 91(ד)(1א), 131(ב2)(1) סיפה, 135(1)(א1), 166(ב) ו־240ב(ג) לפקודה, כנוסחם בסימן זה, ביום שקבע שר האוצר, בצו, לאחר שנקבעו כללים לפי סעיף 131ג(ד) לפקודה, כנוסחו בסימן זה.
17.
מס הכנסה – הוראת שעה לעניין תיאום ועדכון סכומים
(א)
על אף האמור בסעיף 188(ח) לפקודה, ב־1 בינואר של שנת המס 2016 לא יתואם סכום הקנס הקבוע בסעיף 188(א) לפקודה, כנוסחו בסימן זה; ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) יתואם סכום הקנס האמור לפי הוראות סעיף 188(ח) לפקודה, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2016.
(ב)
על אף האמור בסעיף 195ה(ב) לפקודה, ב־1 בינואר של שנת המס 2016 לא יתואם סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף 195ב(א) לפקודה, כנוסחו בסימן זה; ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) יתואם סכום העיצום הכספי האמור לפי הוראות סעיף 195ה(ב) לפקודה, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2016.
18.
הנוסח שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
19.
חוק מע״מ – תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 72א לחוק מע״מ, כנוסחו בסימן זה, ביום שקבע שר האוצר, בצו, לאחר שנקבעו כללים לפי סעיף 67ב(ד) לחוק מע״מ, כנוסחו בסימן זה.
20.
הנוסח שולב בחוק הבלו על דלק, התשי״ח–1958.
21.
22.
הנוסח שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963.
סימן ג׳: שומה לפי מיטב השפיטה ושומה עצמית
23.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
24.
סימן ג׳ – תחולה
סעיפים 145(א)(2), 152(ג) ו־167(א)(2) לפקודה, כנוסחם בסימן זה, יחולו על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2013 ואילך.
סימן ד׳: נקודות זיכוי
25.
26.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
סימן ה׳: מסי העירייה ומסי הממשלה
27.
הנוסח שולב בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938.
פרק ה׳: ביטוח לאומי ותגמולים
סימן א׳: קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לילד
28.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
29.
סימן א׳ – תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א)
תחילתם של סעיפים 1 ו־68 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסימן זה, ביום י״ב באייר התשע״ה (1 במאי 2015) (בסעיף זה – היום הקובע), ואולם ההפרש שבין הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו ערב יום התחילה לבין הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה, בעד התקופה שמהיום הקובע עד יום תחילתו של חוק זה, ישולם עד יום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015).
(ב)
תחילתו של סימן ה׳ לפרק ד׳ לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ביום הקובע, ואולם המוסד לביטוח לאומי יעביר לחיסכון ארוך טווח את סכום החיסכון הבסיסי מיום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017); סכום החיסכון הבסיסי בגובה 1,000 שקלים חדשים, בעד התקופה שמהיום הקובע עד יום ב׳ בטבת התשע״ז (31 בדצמבר 2016), יועבר לחיסכון ארוך טווח בתשלומים חודשיים שווים מיום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019).
(ג)
לא העביר המוסד לביטוח לאומי את סכום החיסכון הבסיסי לחיסכון ארוך הטווח ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017), בעד אותו חודש, ייווסף סכום החיסכון הבסיסי לסכום הבסיסי מדי חודש, מאותו מועד ועד שיועבר סכום החיסכון הבסיסי לחיסכון ארוך הטווח, והסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) ישולם עד ליום ז׳ בסיוון התשע״ז (1 ביוני 2017).
(ד)
בסעיף זה –
”הסכום הבסיסי“ – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסימן זה;
”סכום החיסכון הבסיסי“ – כהגדרתו בסעיף 74ב(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסימן זה.
סימן ב׳: ניהול תקציבי
30.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
31.
סימן ב׳ – תחילה
תחילתו של חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016).
32.
סעיף 32 ולוח ב׳ לחוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה [תיקון: תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ז־4]
(א)
בתקופה שמיום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) עד יום א׳ בכסלו התשע״ז (1 בדצמבר 2016) יקראו את סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, כך שבמקום ”ל־49 אחוזים“ יבוא ”ל־45.1 אחוזים“.
(א1)
בתקופה שמיום ב׳ בכסלו התשע״ז (2 בדצמבר 2016) עד יום ב׳ בטבת התשע״ז (31 בדצמבר 2016) יקראו את סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כך שבמקום הקטע החל במילים ”סכום השווה“ עד המילה ”אחוזים“ יבוא ”סכום השווה ל־91.3 אחוזים“.
(ב)
בתקופה שמיום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017), יקראו את סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כך שבמקום הקטע החל במילים ”סכום השווה“ עד המילה ”אחוזים“ יבוא "סכום השווה ל־50.58 אחוזים.
(ב1)
בתקופה שמיום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018) עד יום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצמבר 2018), יקראו את סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כך שבמקום הקטע החל במילים ”סכום השווה“ עד המילה ”אחוזים“ יבוא "סכום השווה ל־50.94 אחוזים.
(ב2)
בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019), יקראו את סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כך שבמקום הקטע החל במילים ”סכום השווה“ עד המילה ”אחוזים“ יבוא "סכום השווה ל־53.57 אחוזים.
(ג)
המוסד לביטוח לאומי ימסור לוועדת הכספים של הכנסת עד ליום כ״ו באייר התשע״ט (31 במאי 2019) דיווח על ההפרש שבין הסכום הצפוי להיות מוקצב למוסד לביטוח לאומי בשנת הכספים 2020 לפי סעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, ובין הסכום שהיה מוקצב למוסד לביטוח לאומי בשנת הכספים 2020 אילו היו חלים +סעיף 32 ולוח ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם ערב תחילתו של חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014), התשע״ג–2013.
(ד)
בתקופה שמיום י״ט בכסלו התשע״ו (1 בדצמבר 2015) עד יום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015) יקראו את לוח ב׳ לחוק הביטוח הלאומי כך שבפרט 2 –
(1)
בפסקה (4), במקום ”בשנת 1997 ואילך“ יבוא ”בשנים 1997 עד 2014“;
(2)
אחרי פסקה (4) יבוא: ”(5) בשנת 2015 – 296.45%“.
סימן ג׳: נפגעי עבודה
33.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
34.
הנוסח שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994.
35.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי – תחילה
תחילתו של סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחו בסימן זה, ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016).
סימן ד׳: דוח מעסיק מקוון
36.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
37.
סימן ד׳ – תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
(ב)
סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, יחול על דין וחשבון שהוגש בעד שנת הכספים 2016 ואילך.
38.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
39.
פקודת מס הכנסה – תחילה
תחילתם של סעיפים 140א ו־166 לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסימן זה, ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016).
סימן ה׳: דיווח צד שלישי על ניכוי מסכום פיצויים
40.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
41.
סימן ה׳ – תחולה
סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסימן זה, יחול על ניכוי שנעשה ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016) ואילך, או על פסק דין או הסכם שמכוחם רשאי המבטח או צד שלישי שהוא מבוטח שלו לבצע ניכוי, שניתן או נכרת לפי העניין, ביום האמור ואילך, והכול לפי המוקדם.
42.
הנוסח שולב בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981.
43.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) – תחילה ותחולה
תחילתו של חוק הפיקוח, כנוסחו בסימן זה, ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016) והוא יחול על ניכוי שנעשה באותו מועד ואילך, או על פסק דין או הסכם שמכוחם רשאי המבטח או צד שלישי שהוא מבוטח שלו לבצע ניכוי, שניתן או נכרת לפי העניין, ביום האמור ואילך, והכול לפי המוקדם.
סימן ו׳: תגמולים לנפגעי פעולות איבה
44.
הנוסח שולב חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש״ל–1970.
45.
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – תשלום המענק המיוחד הנוסף [תיקון: מס׳30]
מענק מיוחד נוסף לפי סעיף 4(ד1) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס׳ 30), התשע״א–2011, כנוסחו בחוק זה, ישולם בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
סימן ז׳: הבטחת הכנסה
46.
הנוסח שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
47.
תיקון חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה
תחילתה של התוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסימן זה, ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016), והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.
פרק ו׳: תכנית תקציב תלת־שנתית
48.
הנוסח שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
49.
פרק ו׳ – תחילה, תחולה והוראות מעבר [תיקון: תשע״ו]
(א)
תחילתו של פרק זה ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016) (בפרק זה – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (י) שבסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, כנוסחו בסעיף 48 לחוק זה, יחולו על תכנית התקציב התלת־שנתית לשנות הכספים 2017 עד 2019 שאושרה בידי הממשלה והונחה על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי לשנים 2015 ו־2016, מיום התחילה ואילך, ואולם –
(א)
התכנית המעודכנת שיש להגיש לאישור הממשלה לגבי שנות הכספים 2017 עד 2019 לפי סעיף 40א(ט) האמור, תוגש עד יום כ״ד באייר התשע״ו (1 ביוני 2016);
(ב)
לעניין התכנית המעודכנת כאמור בפסקת משנה (א), יקראו את ההגדרה ”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ שבסעיף 40א(י) לחוק יסודות התקציב כנוסחו בסעיף 48 לחוק זה, כך:
"”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ –
(1)
בשנת הכספים 2017 – 100.5% ממגבלת ההוצאה הבסיסית;
(2)
בשנת הכספים 2018 – 100.5% ממגבלת ההוצאה הבסיסית;
(3)
בשנת הכספים 2019 – מגבלת ההוצאה הבסיסית;";
(2)
לעניין תכנית התקציב התלת־שנתית שתונח על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי לשנת 2017, יקראו את ההגדרה ”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ שבסעיף 40א(י) לחוק יסודות התקציב כנוסחו בסעיף 48 לחוק זה, כך:
"”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ –
(1)
בשנת הכספים 2018 – מגבלת ההוצאה הבסיסית;
(2)
בשנת הכספים 2019 – 100.5% ממגבלת ההוצאה הבסיסית;
(3)
בשנת הכספים 2020 – מגבלת ההוצאה הבסיסית;"";
(3)
לעניין תכנית התקציב התלת־שנתית שתונח על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי לשנת 2018, יקראו את ההגדרה ”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ שבסעיף 40א(י) לחוק יסודות התקציב כנוסחו בסעיף 48 לחוק זה, כך:
"”סכום ההוצאה הממשלתית המותרת“ –
(1)
בשנת הכספים 2019 – 100.5% ממגבלת ההוצאה הבסיסית;
(2)
בשנת הכספים 2020 – מגבלת ההוצאה הבסיסית;
(3)
בשנת הכספים 2021 – 99% ממגבלת ההוצאה הבסיסית;".
פרק ז׳: הוראות שונות
50.
הנוסח שולב בחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977.
51.
[תיקון: תשע״ז־2]
הנוסח שולב בחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977 כהוראת שעה לשנים 2016 עד 2018.
52.
הנוסח שולב בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997.
53.
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה – תחילה
תחילתו של סעיף 4(א) לחוק יום חינוך ארוך, כנוסחו בסעיף 52 לחוק זה, ביום י״ז באלול תשע״ה (1 בספטמבר 2015).
54.
הנוסח שולב בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953.
55.
הנוסח שולב בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ״ה–1995.
56.
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) – תחילה
תחילתו של סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחו בסעיף 55 לחוק זה, ביום י״ג בתמוז תשע״ה (30 ביוני 2015).
57.
הנוסח שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
פרק ח׳: תחילה
58.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ט בכסלו תשע״ו (1 בדצמבר 2015), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

התקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התשע״ו (19 בנובמבר 2015).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת זיכוי נאשם מעבירות מרמה והונאה באוניברסיטת אריאל בשומרון שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017