חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הטבות לניצולי שואה

חוק הטבות לניצולי שואה

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס״ז–2007

1.
הגדרות [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2]
בחוק זה –
”ניצול שואה נזקק“ – (נמחקה);
”הטבה“ – (נמחקה);
”ההסכם עם גרמניה“ – ההסכם שנחתם ביום י״ב בתשרי התשנ״ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה‏[1]
”חוק נכי רדיפות הנאצים“ – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז–1957;
”המועד הקובע“ – יום ג׳ בסיוון התשע״ד (1 ביוני 2014);
”מחוסר דיור“ – (נמחקה);
”מענק שנתי לפי חוק זה“ – מענק הטבות שנתי לפי סעיפים 4 או 5א(ב)(2);
”מענק שנתי לפי דין אחר“ – (נמחקה);
”קצבה בשל רדיפות הנאצים“ – אחת מאלה:
(1)
קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG)‏[2];
(2)
(נמחקה);
(3)
קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם; למעט קצבה שקבע שר האוצר, בצו, בסכום שאינו עולה על הסכום האמור בסעיף 4(א1) לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(4)
תגמול חודשי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;
(5)
(6)
קצבה חודשית אחרת המשולמת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע השר באישור ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת;
”קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה“ – לרבות קצבה כאמור המשולמת מראש בעד שלושה חודשים, כשהיא מחולקת ב־3;
”הרשות המוסמכת“ – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנאצים;
”תגמול חד־פעמי לניצולי מחנות וגטאות“ – אחד מאלה:
(1)
תגמול חד־פעמי לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת קרן ”זיכרון, אחריות ועתיד“ מיום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000) (להלן – החוק הגרמני להקמת הקרן)‏[2];
(2)
תגמול חד־פעמי לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן ”לפיוס, שלום ושיתוף פעולה“ מיום ט״ז בתמוז התש״ס (19 ביולי 2000) (להלן – החוק האוסטרי להקמת הקרן)‏[2];
(3)
תגמול חד־פעמי ששולם בידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, במימון הקרן האמורה בפסקה (2), לניצול שואה שעבד בעבודת פרך;
”הוועדה“ – ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת;
”השר“ – שר האוצר.
2.
החלטה בדבר זכאות [תיקון: תשס״ח, תשע״ד־2]
(א)
הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיפים 4 או 5א, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי אותם סעיפים.
(ב)
לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.
(ג)
על בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיף 3 יחולו ההוראות לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בשינויים המחויבים, ויראו את החלטת הרשות המוסמכת בבקשה כאמור כהחלטה לפי סעיף 7 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לכל עניין, לרבות לעניין הליכי ערר וערעור.
3.
תגמולים והטבות לנרדפים [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ז]
(א)
בסעיף זה, ”נרדף“ – אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא קיבל תגמול חד־פעמי לניצולי מחנות וגטאות, או שהתקיים בו אחד מאלה:
(א)
היה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה ”תגמול חד־פעמי לניצולי מחנות וגטאות“, אם היה מגיש בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרון שנקבע לכך בחוקים המנויים באותן פסקאות;
(ב)
הוא שהה במחנה או בגטו, שהוכר לפי ההסכם עם גרמניה ולא הוכר לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת הקרן או לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן;
(2)
הוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה.
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(ב)
(1)
נרדף שאילולא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובלבד שאינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע:
(א)
הוא עלה לישראל ביום כ״ב בתשרי התשי״ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ״ט באדר ב׳ התשי״ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;
(ב)
ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ׳ באלול התשי״ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס׳ 1א שבו, לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.
(2)
כל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החלות בעניינו של מי שמבקש לקבל תגמולים לפי החוק האמור יחולו גם בעניינו של נרדף המבקש לקבל תגמולים לפי הוראות פסקה (1), וכל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ולפי כל חוק אחר החלות בעניינו של מי שהוכר כזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יחולו גם בעניינו של נרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1) כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
(3)
כל זכות או הטבה הניתנת לנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, תינתן, על פי אותם הסדרים ותנאים, גם לנרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1); לעניין זה, ”גוף ציבורי“ – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
(ג)
מי שהוכר לפי סעיף זה כזכאי לתגמולים ולהטבות והוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה שקבע שר האוצר כאמור בפסקה (3) להגדרה ”קצבה בשל רדיפות הנאצים“, או שקיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע, ישולמו לו התגמולים האמורים בניכוי סכום השווה לסכום הקצבה האמורה; לעניין סעיף קטן זה תחושב קצבה המשולמת במטבע זר לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב־1 בחודש הקלנדרי שבעדו שולמה הקצבה, ואם הקצבה משולמת מראש בעד תקופה העולה על חודש – לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב־1 בחודש הקלנדרי הראשון באותה תקופה.
(ד)
הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על מי שזכאי לתגמול המשולם לפי הוראות סעיפים 4א או 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים.
4.
מענק הטבות שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ז־2]
(א)
אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ומתקיים לגביו האמור בפסקאות (1) ו־(2), זכאי למענק הטבות שנתי כמפורט בסעיף קטן (ב):
(1)
אילולא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים:
(א)
הוא עלה לישראל ביום כ״ב בתשרי התשי״ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ״ט באדר ב׳ התשי״ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;
(ב)
ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ׳ באלול התשי״ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס׳ 1א שבו לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;
(2)
הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, בסכום חודשי העולה על 1,000 שקלים חדשים, או שאינו מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3.
(ב)
לצורך בדיקת זכאות למענק הטבות שנתי לפי סעיף זה לא תיבדק קיומה של נכות כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים.
(ג)
מענק ההטבות השנתי שלו זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יהיה בסכום של 3,960 שקלים חדשים, והוא ישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה.
(ד)
הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב־1 בדצמבר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ט׳ בכסלו התשע״ה (1 בדצמבר 2014);
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
5.
[תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2]
(בוטל).
הוראה מיוחדת לעניין הטבות לניצול שואה שמתקיימים בו תנאים מסוימים [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ד־3]
(א)
אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980, ומתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב):
(1)
הוא קיבל תגמול חד־פעמי לפי החוק הגרמני להקמת הקרן, למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור;
(2)
הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, קצבה לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס״ח–2008;
(3)
הוא אינו מקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954.
(ב)
ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:
(1)
(נמחקה);
(2)
מענק הטבות שנתי בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב־1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
(3)
תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, למי שזכאי לסיוע כאמור.
6.
ערר וערעור [תיקון: תשע״ד־2]
(א)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 2(א), רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; ועדת עררים רשאית להאריך את התקופה האמורה ב־30 ימי נוספים.
(ב)
על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.
(ג)
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.
(ד)
סדרי הדין שנקבעו לפי סעיפים 17 ו־17א לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו, בשינויים המחויבים, על ערר וערעור כאמור בסעיף זה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקופת הזכאות [תיקון: תשס״ח, תשע״ד־2, תשע״ד־3]
מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2(א) כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 4 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב־1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2(א), ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה – החל ב־1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.
7.
[תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשע״ד־2]
(בוטל).
8.
איסור העברה, ערבות ועיקול [תיקון: תשס״ח, תשע״ב, תשע״ד־2]
(א)
זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך; בסעיף זה, ”הטבה“ – מענק שנתי לפי חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, או באמצעות חברת דואר ישראל בע״מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.
(החל מהמועד הקובע לתחילתו של תיקון 11 לחוק הדואר):
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, או באמצעות החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בסעיף זה – החברה הבת), במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה הבת, לפי הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.
הוראות מיוחדות לענין תשלום [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תשע״ד־2]
(א)
קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה –
(1)
לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין;
(2)
(3)
לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית.
(ב)
מענק שנתי לפי חוק זה לא ייחשב כהטבה באותו עניין שבתחומי ההטבות –
(1)
(2)
(3)
9.
הגבלת שכר טרחה [תיקון: תשע״ו]
(א)
שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע, בצו, שיעורים מרביים לשכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בבקשה לרשות המוסמכת, לפי חוק זה.
(ב)
לא יידרש אדם, על אף האמור בכל הסכם, לשלם שכר טרחה בעד הטיפול בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן; שילם אדם בעד הטיפול בבקשה כאמור שכר טרחה בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף.
(ג)
הוראות סעיפים 22ב1 עד 22ב3 לחוק נכי רדיות הנאצים יחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין טיפול בבקשה לרשות מוסמכת לפי חוק זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
חובת דיווח לכנסת – הוראת שעה [תיקון: תשס״ח]
(א)
השר ידווח בכתב, מדי חצי שנה, לוועדה, על יישומו של חוק זה, ועל יישום החלטת הממשלה מס׳ 2534 מיום כ״ג בחשוון התשס״ח (4 בנובמבר 2007) והחלטת הממשלה מס׳ 2941 מיום ו׳ בשבט התשס״ח (13 בינואר 2008).
(ב)
דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לוועדה עד ליום י״ב בתמוז התשס״ח (15 ביולי 2008).
(ג)
סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מיום הדיווח הראשון כאמור בסעיף קטן (ב).
תחילה ותחולה [תיקון: תשס״ח]
(א)
תחילתו של חוק זה ביום ט״ו בתמוז התשס״ז (1 ביולי 2007) (בחוק זה – יום התחילה), ואולם לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.
(ב)
(בוטל).
הוראת שעה
בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007) ייקרא סעיף 5(א) כך שבמקום ”15%“ יבוא ”7.5%“.

התקבל בכנסת ביום י״ב בטבת התשס״ז (2 בינואר 2007).
  • אהוד אולמרט
    ראש הממשלה
  • אברהם הירשזון
    שר האוצר
  • משה קצב
    נשיא המדינה
  • דליה איציק
    יושבת ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות קבלת ערעור משמעתי וביטול עונש הרחקה לצמיתות שהוטל על סטודנטית במרכז ללימודים אקדמיים (מל''א) סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו הקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015