חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות

חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות

חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע״ו–2016

1.
הגדרות
בחוק זה –
”גורם אזרחי מוסמך“ – גורם המכיר בהכשרה אזרחית על פי דין, או שהכשרה אזרחית מסוימת היא בתחום סמכותו;
”הכשרה“ – לרבות קורסי הכשרה מקצועית, לימודים או השתלמויות, ולמעט לימודים אקדמיים, תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך בחינוך הבלתי פורמלי;
”הכשרה אזרחית“ – הכשרה הנרכשת על ידי אדם שלא כחלק משירותו הצבאי;
”הכשרה צבאית“ – הכשרה הנרכשת על ידי חייל כחלק משירותו הצבאי או הכשרה הניתנת למיועד לשירות ביטחון על ידי צבא הגנה לישראל;
”הכרה בהכשרה“ – הכרה בעמידה בדרישות הכשרה;
”חייל“ – חייל בשירות סדיר;
”מיועד לשירות ביטחון“ – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון;
”ראש אכ״א“ – ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך;
”שירות סדיר“ – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון.
2.
בקשה להכרה אזרחית בהכשרה צבאית
(א)
ראש אכ״א רשאי לבקש מגורם אזרחי מוסמך בחינה של מידת התאמתן של דרישות הכשרה צבאית לדרישות הכשרה אזרחית.
(ב)
בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו תכנית הלימודים של ההכשרה הצבאית, אפיון צוות ההוראה, אמצעי ההוראה ודרכי ההוראה, תנאי הסף לקבלה להכשרה הצבאית, בחינות הנערכות במהלך ההכשרה וכל מידע אחר הנוגע לעניין.
(ג)
גורם אזרחי מוסמך שקיבל בקשה לפי סעיף זה רשאי לבקש מראש אכ״א כל מידע נוסף על ההכשרה הצבאית הנחוץ לו לשם קבלת החלטה בנושא.
3.
החלטת הגורם האזרחי המוסמך
הגורם האזרחי המוסמך שקיבל בקשה לפי סעיף 2, ישקול אותה לאחר שקיבל את המידע הנדרש, ורשאי הוא –
(1)
אם נוכח כי דרישות ההכשרה הצבאית תואמות באופן מספק, להנחת דעתו, את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו – להכיר בהכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית, והודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ״א;
(2)
אם נוכח כי דרישות ההכשרה הצבאית אינן תואמות באופן מספק את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו, לעשות אחד מאלה:
(א)
להודיע לראש אכ״א כי אפשר להתאים את דרישות ההכשרה הצבאית לדרישות כאמור, ובלבד שייערכו בה השלמות, התאמות או שינויים, או שייקבעו בה תנאים, והכול כפי שיפרט; הודיע ראש אכ״א לגורם האזרחי המוסמך על עמדתו, ונערכו השלמות, התאמות ושינויים בהכשרה הצבאית להנחת דעתו של הגורם האזרחי המוסמך, יכיר בהכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית; הודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ״א;
(ב)
להכיר בחלק מההכשרה הצבאית בדרך שבה הוא מכיר בהכשרה האזרחית, או להכיר בהכשרה הצבאית כממלאת אחר חלק מדרישותיה של הכשרה אזרחית, והכול ככל שיש אפשרות לכך לפי שיקול דעתו של הגורם האזרחי המוסמך, והודעה בדבר ההכרה תימסר לראש אכ״א;
(3)
להודיע לראש אכ״א כי דרישות ההכשרה הצבאית אינן תואמות את דרישותיה של הכשרה אזרחית שבתחום סמכותו, ואת נימוקיו לכך.
4.
הודעה לבוגר הכשרה צבאית
(א)
ראש אכ״א יודיע לחייל, בעת שירותו הסדיר, על הכרה של גורם אזרחי מוסמך בהכשרה צבאית שרכש, בדרך שתתואם עם הגורם האזרחי המוסמך וכמקובל באותו עניין בהכשרה האזרחית הנוגעת בדבר.
(ב)
שר הביטחון יפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון את רשימת ההכשרות הצבאיות שהוכרו לפי חוק זה.
5.
בדיקת התקיימות התנאים להכרה
הגורם האזרחי המוסמך רשאי לוודא כי מתקיימים התנאים הנדרשים להכרה בהכשרה צבאית כאמור בחוק זה, בדרך שתוסכם בינו לבין ראש אכ״א, כתנאי להמשך ההכרה בהכשרה.
6.
דיווח לכנסת
שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתחילת כל שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על כל אלה:
(1)
הכשרות צבאיות שגורם אזרחי מוסמך הכיר בהן, לפי סעיף 3(1);
(2)
הכשרות צבאיות שגורם אזרחי מוסמך הודיע לגביהן לראש אכ״א כי יהיה ניתן להכיר בהן אם ייערכו בהן השלמות, התאמות או שינויים, לפי סעיף 3(2)(א), וכן אילו מהן הוכרו לפי אותו סעיף לאחר שנערכו בהן השלמות, התאמות או שינויים;
(3)
הכשרות צבאיות שגורם אזרחי מוסמך הכיר בהן באופן חלקי, לפי סעיף 3(2)(ב);
(4)
הכשרות צבאיות שגורם אזרחי מוסמך לא הכיר בהן, לפי סעיף 3(3).
7.
שמירת סמכויות
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות גורם אזרחי מוסמך בכל עניין הנוגע להכשרה שבתחום סמכותו לפי כל דין.
(ב)
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע ממוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, לתת פטור לצורכי לימודים אקדמיים, לימודים לשם קבלת תעודת הוראה או לימודים לשם קבלת תעודת עובד חינוך בחינוך הבלתי־פורמלי, למי שהשלים הכשרה צבאית מסוימת.
8.
ביצוע ותקנות
שר הביטחון ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

התקבל בכנסת ביום כ׳ באדר א׳ התשע״ו (29 בפברואר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה יעלון
  שר הביטחון
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה אי העמדה לדין בעבירות אלימות במשפחה שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015