חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הלוואות לדיור

חוק הלוואות לדיור

חוק הלוואות לדיור, התשנ״ב–1992

1.
הגדרות [תיקון: תשנ״ח, תשס״ב]
בחוק זה –
”דירה“ – חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים;
”הכללים“ – כללי משרד הבינוי והשיכון לענין הזכאות לסיוע בדיור שייקבעו בתיאום עם משרד האוצר;
”זכאי“ – מי שהוא מחוסר דיור והוא זכאי לסיוע בדיור לפי הכללים;
”הלוואה לדיור“ – הלוואה הניתנת לזכאים מתקציב המדינה או בסיוע של המדינה למטרה של רכישת דירה או בנייתה או למטרה של רכישת זכויות כדירה למעט הלוואה הניתנת לזכאים בלבד ללא סיוע ישיר של המדינה;
”השר“ – שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר;
”הועדה“ – ועדת הכספים של הכנסת;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”ועדה מיוחדת“ – הועדה המיוחדת שהוקמה לפי סעיף 5א;
”ועדת ערר“ – ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 5ב.
2.
גובה הלוואה לדיור [תיקון: תשנ״ח, תשס״ב־2]
(א)
גובה הלוואה לדיור יהיה בין 46,080 שקלים חדשים ל־227,520 שקלים חדשים בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.
(ב)
זכאי רשאי לבקש ולקבל הלוואה לדיור גם בסכום נמוך מזה שנקבע בסעיף קטן (א).
(ג)
השר רשאי,מפעם לפעם, לעדכן את סכומי ההלוואות לדיור,בשיעורים שיקבע.
3.
תקופת החזר ההלוואה [תיקון: תשע״ו]
(א)
התקופה להחזר הלוואה לדיור תהיה בין עשר לשלושים שנים, לפי בחירת הזכאי בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.
(ב)
זכאי רשאי לקבל, לפי בקשתו, הלוואה לדיור לתקופה שהיא קצרה מן האמורה בסעיף קטן (א).
4.
ריבית [תיקון: תשנ״ח, תשע״ו]
הלוואה לדיור תישא ריבית צמודה בשיעור הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, פחות 0.5%, אך לא יותר מ־3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם, בהתאם לתקופה להחזר ההלוואה – לזכאי שסך הנקודות שלו הוא לפחות 599 נקודות.
קביעת עלות ההפרש [תיקון: תשע״ו]
(א)
שר האוצר ידווח לוועדה, אחת לשנה, על מימוש ההלוואות ועל סכום ההלוואות הכולל שניתן לזכאים בסיועה של המדינה.
(ב)
מצא שר האוצר שעלות ההפרש שבין הריבית הקבועה בסעיף 4 לבין הריבית, בלא ההפחתה בשיעור של 0.5%, כשהוא מוכפל בסכום ההלוואות שניתנו לזכאים בסיוע של המדינה בכל שנה (בסעיף זה – מימוש מלוא הסכום) שווה לסך של 170 מיליון שקלים חדשים, יודיע על כך לוועדה.
(ג)
הודיע שר האוצר לוועדה כאמור בסעיף קטן (א), תקבע הוועדה את מימוש מלוא הסכום על פי הערכת שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של הוועדה, על פי הערכה אחרת שהוגשה לה, כי מימוש הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) שונה מהערכת שר האוצר; הערכות לפי סעיף קטן זה יוגשו בצירוף נתונים ואומדנים.
(ד)
קבעה הוועדה שמימוש מלוא הסכום שווה ל־170 מיליון שקלים חדשים, יפרסם שר האוצר הודעה ברשומות וההלוואה לדיור לפי חוק זה, מאותו מועד ועד תום אותה שנת כספים, תהיה בשיעור הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ־3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם, בהתאם לתקופה להחזר ההלוואה – לזכאי שסך הנקודות שלו הוא לפחות 599 נקודות.
5.
הצמדה [תיקון: תשנ״ח]
קרן הלוואה לדיור תהיה צמודה למדד בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע במועד מתן ההלוואה.
ועדה מיוחדת [תיקון: תשס״ב, תשס״ד]
(א)
בסעיף זה ובסעיף 5ב, ”לווה“ – מי שקיבל הלוואה לפי חוק זה אשר להבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה, או מי שקיבל הלוואה המיועדת, לפי הכללים, לבעלי דירה, אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד ולהבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה.
(ב)
מוקמת בזה ועדה מיוחדת שמטרתה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי.
(ג)
הרכב הועדה המיוחדת יהיה:
(1)
עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש;
(2)
עובד משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון;
(3)
נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.
(ד)
לווה רשאי לפנות לועדה המיוחדת בבקשה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שנטל, וזאת בהתבסס על מצבו הכלכלי (להלן – בקשה לסיוע).
(ה)
בנק יודיע ללווה על האפשרות להגיש בקשה לסיוע לפי הוראות סעיף קטן (ד).
(ו)
הועדה המיוחדת תכריע בבקשה לסיוע בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה; בהחלטתה תציין את האפשרות להגיש ערר על החלטתה לפי הוראות סעיף 5ב.
ועדת ערר [תיקון: תשס״ב]
(א)
מוקמת בזה ועדת ערר, וזה הרכבה:
(1)
עובד של משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש:
(2)
עובד של משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון;
(3)
נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.
(ב)
לווה שבקשתו, כולה או חלקה, נדחתה על ידי הועדה המיוחדת רשאי להגיש ערר על החלטת הועדה בתוך 15 ימים ממועד החלטתה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.
(ג)
ועדת הערר תדון ותחליט בערר בתוך 30 ימים ממועד קבלת הערר.
6.
הלוואות בתנאים שונים
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע –
(1)
מתן חלק מהלוואה לדיור כהלוואה עומדת; לענין זה, ”הלוואה עומדת“ – חלק מההלוואה לדיור, אשר יהפוך למענק או יועמד לפרעון, לפי הענין, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים;
(2)
מתן הלוואה לדיור נוספת בתנאי החזר שונים, אם היא מעבר לסכום שנקבע בתקנות לפי סעיף 2(א).
[תיקון: תשנ״ז]
(פקע).
שכר טרחת עורך דין בשל אי תשלום הלוואה [תיקון: תש״ס, תשס״ב]
(א)
שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור (בסעיף זה – לווה) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים כמפורט להלן –
(1)
כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים – 10% מסכום הפיגור;
(2)
כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים – 8% מסכום הפיגור;
לענין זה, ”סכום הפיגור“ – הסכום שהצטבר כתוצאה מאי החזר במועד של התשלומים החודשיים שנקבעו בהסכם ההלוואה, למעט יתרת ההלוואה.
(ב)
הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.
(ג)
לווה, אשר הועדה המיוחדת קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה, גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, לרבות מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה לפי כללים שקבע השר.
[תיקון: תשס״א, תשס״א־3, תשס״ב־2, תשע״ג]
(בוטל).
מענק מיוחד לזכאים בנגב [תיקון: תשס״א־2, תשס״א־3, תשס״ב, תשס״ג]
(א)
בסעיף זה –
”אזור באר שבע והנגב“ – במשמעותו בסעיף 11ב לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – ההגדרה);
”דירה“ – דירת מגורים ששטחה נטו אינו עולה על 110 מ״ר על פי כללי משרד הבינוי והשיכון.
(ב)
זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה באזור באר שבע והנגב –
(1)
ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה – הלוואה בסכום של 48,000 שקלים חדשים;
(2)
ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה – הלוואה בסכום של 54,000 שקלים חדשים;
(3)
ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה – הלוואה בסכום של 60,000 שקלים חדשים;
(4)
ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה – הלוואה בסכום של 66,000 שקלים חדשים;
(5)
ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה – הלוואה בסכום של 72,000 שקלים חדשים;
(6)
ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה – הלוואה בסכום של 84,000 שקלים חדשים.
(ג)
הלוואה שניתנה לזכאי לפי הוראות סעיף קטן (ב), תועמד לפירעון, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים.
(ד)
הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם לגבי רכישה של דירה שלא החלו בבנייתה.
(ה)
הוראות סעיף 6ב(ג) יחולו לענין הלוואות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
7.
בניה בטחונית [תיקון: תשנ״ג]
בישובי קו העימות, שבהם נדרשת בניה בטחונית מיוחדת לדיור, לסוגיה, הכל לפי קביעת ראש הג״א, תינתן לזכאי, הרוכש דירה חדשה מקבלן או מחברת בניה, או הבונה בניה עצמית, הלוואה נוספת בסכום שייקבע בכללים לכל סוג של בניה בטחונית כאמור, אשר תהפוך למענק כפי שייקבע בכללים.
שינוי התוספת [תיקון: תשנ״ח]
השר, באישור הועדה, רשאי לשנות את התוספת.
פרשנות התוספת [תיקון: תשנ״ח]
למונחים שבתוספת תהיה המשמעות הקבועה להם בכללים.
8.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
9.
הוראות מעבר
הוראות חוק זה יחולו על מי שקיבל, לפני תחילתו של חוק זה, הלוואה לדיור לבניה, אך טרם מימש את מלוא ההלוואה לדיור, ובלבד שהוראות חוק זה יחולו רק על אותו חלק מההלוואה לדיור כאמור אשר טרם מומש.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בטבת תשנ״ב (1 בינואר 1992).
(ב)
חוק זה יחול על הלוואות לדיור שניתנו לזכאים לפי חוזה לקבלת הלוואה לדיור שנחתם לאחר תחילתו כאמור בסעיף קטן (א).
[תיקון: תשנ״ח, תשע״ב, תשע״ו]
תוספת (סעיף 4) (נמחקה)

  • דן מרידור
    שר המשפטים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם מעבירות מין בעקבות קשיים ראייתיים ומחדלי חקירה חמורים ביטול הרשעה פלילית ללקוח שגידל סמים בביתו במעבדה מאולתרת למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015