חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע״א–2011

1.
הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”דוח כספי“ – דוח כספי שעל עמותה או חברה לתועלת הציבור להגיש לפי סעיף 36 לחוק העמותות או סעיף 345כד לחוק החברות, לפי העניין;
”חברת חוץ“, ”חברה לתועלת הציבור“, ”רשם ההקדשות“ – כהגדרתם בחוק החברות;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק העמותות“ – חוק העמותות, התש״ם–1980;
”ישות מדינית זרה“ ו”תרומה“ – כהגדרתן בסעיף 36א(א) לחוק העמותות;
”מועד הדיווח“ – המועד להגשת הדוח הכספי לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, או במועד מוקדם יותר שבו הגיש הנתמך לרשם הודעה בדבר עיקר מימונו לשנת הדיווח, שלא יקדם מיום 1 בינואר בשנת הגשת הדוח;
”נבחר ציבור“ – שר, סגן שר או חבר הכנסת;
”נתמך“ – עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה מישות מדינית זרה;
”עובד הציבור“ – כהגדרתו בחוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם–1979.
”הרשם“ – רשם העמותות כמשמעותו בחוק העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין.
2.
חובת דיווח רבעוני
נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים (להלן – דוח רבעוני), ובו יפורטו –
(1)
זהות נותן התרומה;
(2)
סכום התרומה;
(3)
מטרות התרומה או ייעודה;
(4)
התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה.
3.
שמירת דינים
אין בהגשת דוח רבעוני כדי לגרוע מחובות דיווח החלות על נתמך לפי כל דין אחר.
4.
פרסום על ידי הרשם [תיקון: תשע״ו]
הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת הנתמכים שהגישו דוח רבעוני ואת רשימת הנתמכים שהגישו דוח לפי סעיף 5א(א); כמו כן יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון, את המידע כאמור בסעיפים 2 ו־5א(א).
5.
פרסום על ידי הנתמך [תיקון: תשע״ו]
(א)
היה לנתמך או למי שפועל מטעמו אתר אינטרנט, יפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגיש ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו.
(ב)
קיבל נתמך תרומה מישות מדינית זרה המיועדת למימון מסע פרסום מיוחד, יפרסם הנתמך, במסגרת פרסום זה, את קבלת התרומה האמורה.
נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישות מדינית זרה [תיקון: תשע״ו]
(א)
נתמך שעיקר מקורות המימון שלו, בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי, היה מתרומות שהתקבלו מישויות מדיניות זרות (בסעיף זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות), יציין עובדה זו בדוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים שיוגש במועד הדיווח.
(ב)
נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות יציין את היותו נתמך כאמור, החל ממועד הדיווח לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות ועד למועד הדיווח שלגבי שנת הכספים שלאחר מכן, באופן בולט לעין, בכל אחד מאלה:
(1)
פרסום שיש בו כדי לקדם את מטרותיו, המיועד והזמין לציבור, הנעשה על ידו בשלטי חוצות, וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו בטלוויזיה, בעיתון, בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט או במסע פרסום שלו באינטרנט; בסעיף זה –
”מסע פרסום“ – פרסומים בנושא אחד שנעשו בהיקף ניכר או באופן מתמשך;
”שלטי חוצות“ – כהגדרתם בסעיף 214א(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(2)
פנייה שלו לעובד הציבור או לנבחר ציבור במכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, בעניינים הקשורים למילוי תפקידם;
(3)
דין וחשבון שהוא עורך ומפיץ לעיון הציבור.
(ג)
בדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ב)(3) יציין נתמך, לצד ציון דבר היותו נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות, כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל את התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם.
(ד)
נציג מטעמו של נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות המשתתף באופן פעיל בישיבה של ועדה של הכנסת, יביא לידיעת יושב ראש הוועדה את עובדת היותו נציג של נתמך כאמור לפני הדיון, ואם לא היה באפשרותו לעשות כן – במהלכו; נשאל הנציג על ידי חבר הכנסת במהלך הישיבה אם הוא נציג של נתמך כאמור, ישיב לשאלה.
6.
בירור מקורות תרומה
על עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה לעשות כל שביכולתה כדי לברר אם תרומה שקיבלה היא תרומה מישות מדינית זרה.
7.
דין המוסדות הלאומיים.
הוראות חוק זה לא יחולו על ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידים שבשליטתן.
8.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
9.

התקבל בכנסת ביום י״ז באדר א׳ התשע״א (21 בפברואר 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יעקב נאמן
  שר המשפטים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו ביטול כתב אישום ללקוח שהחזיק ב-1.3 ק"ג של סם מסוג קנאביס

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015