חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק המאבק בתופעת השכרות

חוק המאבק בתופעת השכרות

חוק המאבק בתופעת השכרות, התש״ע–2010

תוכן עניינים
פרק א׳: סמכות תפיסה והשמדה
פרק ב׳: תיקון עקיף
פרק ג׳: הוראות שונות
תוספת
פרק א׳: סמכות תפיסה והשמדה
1.
הגדרות
בחוק זה –
”החזקה“ – כהגדרתה בסעיף 34כד לחוק העונשין;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”כלי קיבול סגור“ – כלי קיבול המכיל משקה משכר, שלא נפתח כלל מאז ייצורו;
”מקום ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, למעט המקומות המפורטים בתוספת;
”משקה משכר“ – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, לרבות משקה שעל פי ריחו, הכלי המשמש לקיבולו או נסיבות העניין, ניתן להניח כי הוא משקה משכר;
”רכב“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה.
2.
סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו
(א)
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שותה משקה משכר או כי אדם המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, וכי שתיית המשקה המשכר עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; לעניין סעיף זה, ”השמדה“ – לרבות שפיכה מיידית של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו לפח אשפה.
(ב)
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי קטין שותה משקה משכר או כי קטין המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; בסעיף קטן זה, ”אחראי על קטין“ – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו לפי דין.
(ג)
הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה ובכלי הקיבול לצורך תפיסתם או השמדתם ייקבעו בפקודות משטרת ישראל, בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה; עד לקביעת הוראות כאמור רשאי המפקח הכללי של משטרת ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת ישראל, ובלבד שיפורסמו באתר האינטרנט של המשטרה.
3.
חזקה
לעניין סעיף 2, אדם המחזיק משקה משכר בכלי קיבול שאינו כלי קיבול סגור, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל־06:00, חזקה כי בכוונתו לשתות את המשקה המשכר וכי שתייתו עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של השוטר.
פרק ב׳: תיקון עקיף
4.
הנוסח שולב בחוק העונשין, התשל״ז–1977.
פרק ג׳: הוראות שונות
5.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.
6.
ביצוע ותקנות
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.
.
שינוי התוספת [תיקון: תשע״ג]
השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
7.
דיווח לכנסת [תיקון: תשע״ג]
(א)
השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –
(1)
נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 193א לחוק העונשין;
(2)
הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;
(3)
הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);
(4)
ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם.
(ב)
במשך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע״ג–2013, יימסר דיווח כאמור בסעיף קטן (א), אחת לשנה, ונוסף על האמור באותו סעיף קטן יכלול גם –
(יום התחילה של התיקון כ״א באייר התשע״ג (1 במאי 2013));
(1)
לעניין השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2 – הבחנה בין פעולות שננקטו כלפי בגירים וכלפי קטינים;
(2)
דיווח כאמור בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) על הליכים בשל עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (בסעיף זה – חוק רישוי עסקים) בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1) לחוק האמור, וכן על מספר המקרים שבהם הוטלו קנסות בשל עבירה כאמור לפי סעיף 14א1 לחוק רישוי עסקים;
(3)
דיווח על צווי סגירה שניתנו לפי סעיף 23(א1) ו־(א2) לחוק רישוי עסקים.
8.
תחילה [תיקון: תשע״ג]
(א)
תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
(בוטל).
תוספת (ההגדרה ”מקום ציבורי“ שבסעיף 1)
מקום שבו פועל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, כמפורט להלן:
(1)
מסעדה, בית קפה, הסעדה;
(2)
עסק למכירת משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום;
(3)
בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;
(4)
מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;
(5)
אולם שמחות וגן אירועים.

התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התש״ע (17 במרס 2010).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יצחק אהרונוביץ
  השר לביטחון הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
הורים שנחשדו בתקיפת ילדיהם הקטינים לא יועמדו לדין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017