חוק מדידת מים

חוק מדידת מים, תשט״ו–1955

1.
הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בחוק זה –
”הספקת מים“ – הפקת מים או הספקת מים בתמורה לשם צריכה;
”הספקה במדידה“ – הספקת מים כשתמורתם מחושבת לפי יחידות כמות המים המסופקים או המופקים, לפי העניין;
”מנהל“ – (נמחקה);
”הנציב“ – (נמחקה);
”חוק המים“ – חוק המים, תשי״ט–1959;
”מדידת מים“ – מדידה של כמויות מים באמצעות מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות;
”מועצת הרשות הממשלתית“ – מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
”מנהל הרשות הממשלתית“ – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים.
2.
הספקה במדידה [תיקון: תשס״ו]
(א)
לא יספק אדם מים, אלא במדידה.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, לפטור אדם, או סוג צריכה, מהוראות סעיף זה, בין בתנאים ובין ללא תנאי.
3.
הספקה נפרדת ומשותפת [תיקון: תשס״ו]
(א)
הספקה במדידה תהיה לכל צרכן לחוד.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, להתיר, בתנאים או בלא תנאי, הספקה משותפת במדידה למספר צרכנים; התיר מנהל הרשות הממשלתית כאמור וחלק מהצרכנים דרש מן המספק הספקה נפרדת, יסופקו המים לפי הדרישה, אולם הוצאות ההפרדה יחולו על הדורש.
4.
מדידת מים נצרכים או מופקים ממקורות מים [תיקון: תשס״ו]
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לצוות על צרכן בעל מקור מים עצמי ועל מפיק ממקור מים למדוד, דרך כלל או למטרה מסויימת, את המים הנצרכים או המופקים מאותם מקורות; הצו יכול להינתן דרך כלל או ליחידים או לסוגים.
5.
המשך הספקה שלא במדידה [תיקון: תשי״ט]
מי שערב תחילתו של חוק זה סיפק מים שלא במדידה, רשאי להמשיך ולספקם כך כל עוד לא ניתן לו צו מדידה לפי סעיף 6, ובלבד שלא יספק לצרכנים נוספים על אלה שסיפק להם ערב תחילתו של חוק זה שלא במדידיה, אלא אם השר, או מי שהשר הסמיכו לכך, התיר זאת מטעמי בטחון המדינה.
איסור העברת חזקה [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]

לא יתפוס אדם חזקה ולא יעביר לידי אדם אחר את החזקה או את השליטה בכל מבנה או בחלק ממנו, שהוחל בהקמתו אחרי תחילתו של חוק זה, המחובר או העשוי להיות מחובר לרשת הספקת המים, אלא אם הותקן בו מד־מים; מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בכללים, לפטור מבנים מיוחדים או סוגי מבנים מיוחדים מהוראות סעיף זה.

6.
צו מדידה [תיקון: תשס״ו, תשע״ז]
(א)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לצוות על מספק מים שלא במדידה לספקם במדידה או לאפשר לרשות המים הארצית כמשמעותה בסעיף 46 לחוק המים, למדוד את המים המסופקים לו או על ידו; צו מדידה יכול להיות כללי או מסוייג, ורשאי מנהל הרשות הממשלתית, על פי הכללים כאממור להתנות בו תנאים ולהורות על אופן הביצוע, שלביו, מועדיו והפיקוח עליו.
(ב)
(בוטל).
7.
ממחיר המים וכמותם בביצוע מדידה
(א)
ניתן צו לפי סעיף 6, יסופקו המים במדידה, ומחיר יחידת כמות המים ייקבע בהסכמת הצדדים, או, באין הסכמה כזאת, לפי סעיף 8.
(ב)
אין במתן צו לפי סעיף 6 כדי לפגוע בזכותו של צרכן לקבל אותה כמות מים שהיה זכאי לקבלה ערב מתן הצו.
8.
ישוב סכסוכים [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
(א)
נתגלעו עקב הספקת המים במדידה חילוקי דעות בדבר מחיר יחידת כמות המים המסופקת במדידה, בין על פי צו מדידה ובין שלא על פי צו כזה, רשאי כל צד לפנות למנהל הרשות הממשלתית ולבקש הכרעה בדבר.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית יכול למנות אחר במקומו להכריע בדבר.
(ג)
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו, לא יחליט בבקשה, אלא לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו – ויפעל בדרך שנראית לו מועילה ביותר לבירור הענין.
(ד)
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו מוסמכים בכל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה.
(ה)
בהחלטה לפי סעיף זה רשאי מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף קטן (ב), להטיל את ההוצאות הכרוכות ביישוב הסכסוך על אחד הצדדים או לחלקן בין כולם או בין אחדים מהם בחלקים שימצא לנכון.
(ו)
כל צד רשאי, תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לו בכתב החלטת מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), לערור עליה בפני בית דין לעניני מים שהוקם על פי סעיף 140 לחוק המים, תשי״ט–1959 וסעיפים 142-145 לחוק האמור יחולו, בשינויים המחוייבים, על ערר כאמור.
(ז)
החלטת בית הדין, והחלטת מנהל הרשות הממשלתית או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף קטן(ב) שלא הוגש עליה ערר, היא סופית, ורואים אותה כהסכם בין הצדדים.
9.
[תיקון: תשע״ז]
(בוטל).
פיקוח [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שהוסמך על ידיו לענין זה, רשאי להיכנס בכל עת סבירה, לכל מקום שמצויים בו מיתקנים להספקתם, החסנתם, הובלתם, חלוקתם או מדידתם של מים, על מנת לבדוק קיום ההוראות לפי חוק זה והתקנות שהותקנו והצווים שניתנו על פיו.
עבירות [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
(א)
לא יפגע אדם בזדון במד־מים, ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזיוף המדידה.
(ב)
לא יפריע אדם למנהל הרשות הממשלתית, לממונה לפי סעיף 8 ולמי שהוסמך על ידי מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 10, בביצוע תפקידם.
סמכויות מנהל הרשות הממשלתית [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
לא הותקן מד־מים בהתאם להוראות חוק זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התראה בכתב של שלושה חדשים לפחות, להתקין את מד־המים ולגבות, ממי שהיה חייב בהתקנתו, את מחירו ואת ההוצאות הסבירות של התקנתו; המחיר וההוצאות כאמור ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות, או שני הענשים כאחד.
כללים [תיקון: תשי״ט, תשס״א, תשס״ו]
מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים בדבר –
(1)
התקנת מדי־מים, החלפתם, החזקתם והטיפול בהם, החובות והזכויות ההדדיים שבין הספקים והצרכנים בקשר לפעולות האמורות, וחיובם לשאת בהוצאותיהן;
(2)
דרכי יישוב סכסוכים הכרוכים בביצוע כללים לפי פסקה (1); אולם אין בכללים לענין פרט זה כדי לפגוע בזכותו של צד לפנות לבית משפט באותו ענין

לפני התחלת הטיפול ביישוב הסכסוך לפיהן;

(3)
מדידה נפרדת לסוגי צריכה שונים;
(4)
הטלת חובה על אדם למסור פרטים, ולהגיש תסקירים בנוגע למים שהוא מפיק, הספקתם או צריכתם;
(5)
אגרות בעד בקשות לפי סעיף 8;
(6)
מפרטים וכללים טכניים הדרושים לענין פסקה (1) ובדבר פיטורם מהצורך בפרסום ברשומות, ובלבד שיצויינו מקום הפקדתם של אותם מפרטים וכללים וזכותו של כל אדם לעיין בהם ללא כל תשלום.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ו]
שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית לפי חוק זה לקבוע כללים.
דין המדינה [תיקון: תשי״ט]
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

נתקבל בכנסת ביום ט׳ בסיון תשט״ו (30 במאי 1955).
  • משה שרת
    ראש הממשלה
  • פרץ נפתלי
    שר החקלאות
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה 4 חודשי עבודות שירות בלבד בעבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש ואיומים מקרה של גניבה על ידי עובד הסתיים בהסדר פשרה ומבלי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015