חוק מימון מפלגות

חוק מימון מפלגות, תשל״ג–1973

1.
הגדרות [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ב, תשנ״ד־4, תשנ״ו, תשס״א־2, תשס״ב, תשס״ד, תשס״ד־2, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ז־2]
בחוק זה –
”מפלגה“ – כמשמעותה בחוק המפלגות, תשנ״ב–1992;
”סיעה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד לפחות;
(2)
מפלגה שועדת הכנסת הכירה בנציגה או בנציגיה בכנסת כסיעה;
(3)
צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת;
”סיעה חדשה“ – מפלגה שלא היתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד לפחות;
”גוף הקשור לסיעה“ – חבר־בני־אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, המשתתף בתעמולת הבחירות, או בפעילות מפלגתית שוטפת שלדעת מבקר המדינה יש לראותו כזרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיונים הבאים או מקצתם: מטרותיו של חבר־בני־אדם, פעולותיו, זהות בעליו, מנהליו וחבריו, ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; אך למעט הסתדרות עובדים ואגודה שיתופית להתיישבות לענין פעולות אשר לדעת מבקר המדינה הן עשו שלא בחזקת זרוע של סיעה;
”הוצאות“ – הוצאות של סיעה לארגון פעולותיה, לתעמולה ולהסברה ולקיום הקשר הארגוני והרעיוני עם הציבור, לרבות התחייבויות בשל הוצאות כאלה;
”הוצאות בחירות“ – ההוצאות המיוחדות של סיעה, או של רשימת מועמדים שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת;
”הוצאות שוטפות“ – הוצאות של סיעה, למעט הוצאות הבחירות;
”מימון ההוצאות השוטפות שסיעה מקבלת בחודש“ – המימון המגיע לסיעה לפי סעיפים 3(ג) ו־12, לרבות לפי הסכם כאמור בסעיף 12(ד);
”הפרשי הצמדה וריבית“ – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”צוות פרלמנטרי“ – עובדים של מפלגה או של סיעה המועסקים דרך קבע במשרדי הסיעה בכנסת ועיקר עיסוקם בפעילות הפרלמנטרית של הסיעה בכנסת;
”היום הקובע“ – כל אחד מאלה, לפי הענין –
(1)
היום ה־101 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק יסוד: הכנסת;
(2)
בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק־יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;
(3)
בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות;
(4)
(נמחקה);
”תקופת הבחירות“ – התקופה שמן היום הקובע עד יום הבחירות;
”יחידת מימון“ – סכום שקבעה הועדה הציבורית כיחידת מימון לענין חוק זה, והודעה על קביעתו פורסמה ברשומות;
”הועדה הציבורית“ – הועדה שהוקמה לפי סעיף 1א;
”חוק הבחירות“ – חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט–1969;
”חוק הכנסת“ – חוק הכנסת, התשנ״ד–1994;
”רשימת מועמדים“ – מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת והגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים;
”תאגיד בנקאי“ – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ״א–1981.
”גוף פעיל בבחירות“ – (החל ב־28/09/17): אדם או חבר בני אדם אשר נרשם כאמור בסעיף 10ג(א) לשם ביצוע פעילות בחירות;
”מאגר מידע“ – (החל ב־28/09/17): מאגר כאמור בפסקה (1) להגדרה ”פעילות בחירות“;
”פעילות בחירות“ – (החל ב־28/09/17): אחת או יותר מהפעילויות המנויות להלן שבוצעה שלא בידי מפלגה או גוף הקשור לסיעה:
(1)
יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכנסת לצד מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם בבחירות, לשם ביצוע הפעילויות האמורות בפסקאות (2) עד (4) שלהלן, ושלא לשם מכירתו למפלגה;
(2)
הסעת בוחרים ביום הבחירות לכנסת, שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה לשם הבטחת הצבעתם בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות;
(3)
פנייה ישירה בתקופת הבחירות לבוחרים בעלי עמדות פוליטיות מסוימות שמטרתה להשפיע עליהם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת;
(4)
תעמולה באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת.
.
ועדה ציבורית [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ה]
(א)
לצורך חוק זה תוקם ועדה ציבורית של שלושה, ובראשה שופט שמינה נשיא בית המשפט העליון; את חבריה האחרים ימנה יושב ראש הכנסת; אחד מחברי הועדה יהיה בעת מינויו חבר בסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח–1958.
(ב)
תקופת כהונתה של הועדה הציבורית תהיה ארבע שנים מיום מינויה; הודעה על מינוי הוועדה ועל הרכבה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.
(ג)
חבר הוועדה הציבורית שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות ברציפות לא ימונה לתקופת כהונה נוספת ברציפות.
(ד)
חדל חבר הועדה לכהן או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, ימונה אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) ליתרה של תקופת כהונתה של הועדה.
(ה)
יושב ראש הכנסת יקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית שישולם מאוצר המדינה.
.
תפקיד הועדה הציבורית [תיקון: תשנ״ד־4, תשס״א־2, תשס״ב]
(א)
הועדה הציבורית תקבע את שיעור יחידת המימון כאמור בסעיף 3.
(ב)
תחילתה של קביעת יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים, כפי שתחליט הועדה הציבורית: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר.
(ג)
הועדה הציבורית לא תפחית סכום או יחידת מימון שקבעה אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד.
(ד)
לא תיקבע יחידת מימון בתוקף למפרע.
(ה)
(בוטל).
.
הצמדה [תיקון: תשנ״ד־4, תשנ״ט, תשע״ז־2]
(א)
בסעיף זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
יחידת המימון תתעדכן ב־1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד ולענין זה יחולו הוראות אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
הסכומים שהשתנו יעוגלו למאה שקלים חדשים הקרובים;
(3)
הועדה תפרסם ברשומות הודעה על הסכומים שהשתנו לפי קביעתה כאמור בסעיף 1ב; הודעה על הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף זה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.
(ג)
הסכומים הנקובים בסעיפים 3א, 8, , ו־10ג יוצמדו למדד ויעוגלו כאמור בסעיף קטן (ב); הסכומים המעודכנים יפורסמו ברשומות מטעם הכנסת.
2.
הזכות למימון [תיקון: תשנ״ד־4, תשס״ד־2, תשע״ה]
(א)
כל סיעה זכאית, לפי הוראות חוק זה –
(1)
למימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות;
(2)
למימון הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ועד החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת הבאה;
(3)
למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי.
(א1)
סיעה או רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת, ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים; 85% מהסכום ישולמו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות, ו־15% מהסכום – מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב), ומקדמה ששולמה לרשימת המועמדים לפי סעיף 4 תנוכה מתשלומים אלה בדרך האמורה בסעיף 4(ג) או (ג1), לפי העניין; לענין זה, ”קולות כשרים“ – כמשמעותם בחוק הבחירות.
(ב)
כספי המימון ישולמו מאוצר המדינה באמצעות יושב־ראש הכנסת, לחשבון בנקאי של כל סיעה, כאמור בסעיף 6(א)(3).
.
[תיקון: תשנ״ד־4, תשס״א־2, תשס״ב]
(בוטל).
.
[תיקון: תשס״א]
(פקע).
3.
חישוב המימון [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ה, תשע״ז־2]
(א)
(1)
המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה כמשמעותה בסעיף 16, יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת;
(2)
המימון של הוצאות הבחירות של סיעה שנוצרה בכנסת היוצאת עקב החלטה של ועדת הכנסת על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ולא עקב בחירתה לכנסת היוצאת של המפלגה שאותה סיעה מייצגת, יהיה יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת הנכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.
(ב)
המימון של הוצאות הבחירות של סיעה יהיה לפי מספר יחידות מימון שנתקבל ממספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת היוצאת בתוספת מספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת מחולק בשתיים, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.
(ג)
המימון החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה יהיה בסכום של 6% מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום של 6% מיחידת מימון אחת.
.
מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי [תיקון: תשס״ד־2, תשע״ד, תשע״ז־2]
(א)
הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.
(ב)
(בוטל).
4.
תשלום הוצאות הבחירות [תיקון: תשמ״א, תשנ״ד־4, תשנ״ו־2, תשע״ד, תשע״ה]
(א)
סיעה שמסרה ליושב־ראש הכנסת אישור של יושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 85% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 85% מעשר יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.
(א2)
רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 85% מעשר יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).
(ב)
זכתה סיעה או סיעה חדשה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה הסכום המגיע לה לפי סעיף 3 מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות.
(ג)
מקדמה שסיעה או סיעה חדשה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות.
(ג1)
היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו־(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור.
(ד)
סיעה חדשה תהיה זכאית להחזר הוצאות מימון של הוצאות בחירות שנשאה בהן.
(ה)
לענין סעיף זה, ”הוצאות מימון“ – הוצאות מימון ששולמו למוסד כספי בקשר לאשראי שניתן לסיעה לצרכי הוצאות בחירות שנשאה בהם הסיעה החל מ־15 ימים אחרי היום הקובע, ובלבד שלא יוחזרו הוצאות מימון לגבי אשראי שעלה על סכום מימון הוצאות בחירות שהסיעה זכאית לו לפי סעיף 3 ושטרם שולם לה על פי סעיפים קטנים (א) או (ב).
.
סייג למימון [תיקון: תשמ״ט־2, תשנ״ד־4]
לא יינתן מימון מיוחד לצורך הוצאות לבחירות חוזרות הנערכות באזור קלפי מסויימת, כאמור בסעיף 86(ד)(1) לחוק הבחירות.
5.
תשלום ההוצאות השוטפות [תיקון: תשנ״ד־4]
התשלומים למימון ההוצאות השוטפות של הסיעות ישולמו להן במועדים שתקבע הועדה הציבורית.
.
מינוי רואה חשבון [תיקון: תשנ״ד־4]
(א)
סיעה או רשימת מועמדים תמנה לה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ולמתן חוות דעת לפי סעיף 10(ד1).
(ב)
רואה החשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 6(א)(4) ונתן הסכמתו לשמש בתפקיד (להלן – רואה החשבון), ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.
(ג)
התפטר רואה החשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תמנה הסיעה או רשימת המועמדים, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך, רואה חשבון אחר במקומו.
(ד)
מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי החשבון שנתמנו לענין חוק זה בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות ושל רשימות המועמדים.
6.
תנאים לתשלום [תיקון: תשנ״ד־4, תשנ״ו־2, תשע״ה]
(א)
תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות השוטפות הוא, שהחל מהיום הקובע ובסיעה חדשה – מהיום שבו הוכרה כסיעה –
(1)
הודיעה הסיעה ליושב־ראש הכנסת את שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם הסיעה לענין חוק זה (להלן – הנציגים); להודעה תצורף הסכמת הנציגים; אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות יצהירו הסיעה והוא עצמו שהוא בקיא במשק הכספים של הסיעה;
(2)
הגישה הסיעה ליושב־ראש הכנסת הצהרה חתומה בידי נציגיה, שהסיעה עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיה והוצאותיה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה;
(3)
הודיעה הסיעה ליושב־ראש הכנסת את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או בבנקים;
(4)
הודיעה הסיעה או רשימת המועמדים ליושב ראש הכנסת את שם רואה החשבון שלה ומענו ופרטים נוספים לגביו שקבע יושב ראש הכנסת, וצירפה כתב הסכמה של רואה החשבון לשמש בתפקידו.
(ב)
סיעה רשאית בכל עת להחליף נציגיה או להוסיף עליהם, ובלבד שהודיעה על כך ליושב־ראש הכנסת ושהנציגים יתאימו לדרישות האמורות בסעיף קטן (א)(1); היא גם רשאית להודיע ליושב־ראש הכנסת על החלפת חשבונותיה הבנקאיים או על הוספת חשבונות כאלה, ובלבד שהציגה לפניו מסמך מאת הבנק שלפיו אין בחשבון שהיא מבקשת להחליף יתרת חובה.
.
מורשה חתימה [תיקון: תשנ״ד־4]
(א)
יהיה תוקף להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת מועמדים רק אם ניתנה בידי מי שקבעה הסיעה ופרסמה את שמותיהם לפי הנחיות מבקר המדינה.
(ב)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות מבקר המדינה לראות בהתחייבות ממונית שניתנה בניגוד לסעיף קטן (א), הוצאות או קבלת תרומות לפי חוק זה.
7.
הגבלת הוצאות [תיקון: תש״ם, תשמ״ב, תשנ״ד־4, תשס״א־2, תשס״ב, תשע״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא תוציא סיעה או סיעה חדשה הוצאות בחירות בסכום העולה על שבעים יחידות מימון.
(ג)
(1)
סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי הכנסת, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון;
(2)
סיעה שביום הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת אך פחות מאחד עשר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה;
(3)
סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר חברי הכנסת או יותר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים;
(4)
רשימת מועמדים לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון או על הסכום לפי פסקאות (2) או (3), בהתאם למספר המנדטים שבהם זכתה, לפי הגבוה.
(ד)
לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת, לפי הגדול יותר.
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
.
סייג להלוואות למפלגה [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ה]
לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת, ובכלל זה רשימת מועמדים הלוואה אלא מתאגיד בנקאי.
.
חשבון הבנק של סיעה וסייג להלוואות [תיקון: תשע״ה]
(א)
לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי למפלגה או לסיעה ולנהל חשבון כאמור כל עוד עומדת המפלגה או הסיעה בתנאי ההסכם בינה ובין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון, ואולם אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי להן.
(ב)
לא תקבל סיעה הלוואה מגורם כלשהו, למעט –
(1)
הלוואה מאוצר המדינה לפי סעיף 7ג;
(2)
הלוואה מתאגיד בנקאי בתנאים מקובלים לשם רכישת זכות במקרקעין בלבד.
(ג)
לעניין סעיף קטן (ב) לא יראו יתרת חובה בחשבון עובר ושב שבו מתקבל מימון ההוצאות השוטפות כהלוואה, ובלבד שיתרת החובה לחשבון זה אינה עולה על מחצית הסכום שהסיעה אמורה לקבל למימון הוצאותיה השוטפות בחודש.
(ד)
מפלגה או סיעה רשאית לקבל ערבות בנקאית או אחרת בהתאם להנחיות שקבע מבקר המדינה, לרבות לעניין גובה הערבות.
.
הלוואה לסיעה [תיקון: תשע״ה]
(א)
סיעה זכאית לקבל מאוצר המדינה, באמצעות יושב ראש הכנסת, הלוואות בתנאים כאמור בסעיף זה, לפי העניין.
(ב)
(1)
לאחר פרסום תוצאות הבחירות ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת או עד היום הקובע, לפי המוקדם, רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא יעלה על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת בחודש לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת;
(2)
קרן ההלוואה לפי פסקה (1) תוחזר בתשלומים שווים באמצעות ניכוי ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת; אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה;
(3)
התבקשה הלוואה כאמור בפסקה (1) בסמוך לפני יום הבחירות לכנסת, ובכלל זה לאחר אישור הצעת חוק התפזרות הכנסת בקריאה הראשונה, לא תינתן ההלוואה אלא אם כן יושב ראש הכנסת שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, על פי המלצת הוועדה הציבורית; החליט יושב ראש הכנסת כאמור, תחול החלטתו על כל הסיעות.
(ג)
הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני פירעון הלוואה כאמור בסעיף קטן (ב) והגישה הסיעה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תנוכה יתרת ההלוואה מהמקדמה שהיא זכאית לה לפי סעיף 4; לא הגישה הסיעה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תנוכה יתרת ההלוואה ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש.
(ד)
(1)
מתחילת השנה הרביעית לכהונתה של הכנסת ועד היום הקובע רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא יעלה על פי שלושה ממימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת בחודש, ובלבד שבאותה העת אין הלוואה שקיבלה וטרם נפרעה;
(2)
קרן הלוואה לפי פסקה (1) תוחזר בתשלומים שווים באמצעות ניכוי ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד לחודש האחרון שבו משתלמות הוצאות אלה בעבור הכנסת שבה התקבלה ההלוואה; אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה;
(3)
הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה לפי סעיף 9 לחוק־יסוד: הכנסת, תחושב מחדש התקופה להחזר ההלוואה בהתאם.
(ה)
בקשה להלוואה תוגש בידי הסיעה ליושב ראש הכנסת, ויפורטו בה סכום ההלוואה המבוקש ותקופת ההחזר.
(ו)
יושב ראש הכנסת לא יאשר מתן הלוואה לפי סעיף זה לסיעה חדשה שטרם פרעה הלוואה שנטלה מתאגיד בנקאי לפי סעיף 7א אלא לאחר שהציגה לפניו, להנחת דעתו, תכנית בדבר פירעון ההלוואה.
(ז)
החזר ההלוואה לפי סעיף זה יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית.
(ח)
חוב שנותר לסיעה או למפלגה בשל הלוואה לפי סעיף זה ולא ניתן לנכותו לפי הוראות סעיף זה, תחזירו הסיעה בלא דיחוי, ואם לא עשתה כן – ינוכה החוב מכל סכום המגיע לסיעה או למפלגה מאוצר המדינה לפי חוק זה או לפי דין אחר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות לתביעה להשבת החוב לפי כל דין; יושב ראש הכנסת יודיע לשר האוצר, לשר המשפטים ולשר הפנים על חוב כאמור שלא הוחזר.
(ט)
ועדת הכנסת לא תאשר שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת או ייצוג של מפלגה חדשה בכנסת אלא לאחר שנוכחה שלא יהיה בהחלטתה כדי למנוע פירעון הלוואה לפי סעיף זה.
8.
הגבלת הכנסות [תיקון: תשמ״א־2, תשמ״ב, תש״ן, תשנ״ד־2, תשנ״ד־4, תש״ב, תשס״א־2, תשס״ב, תשע״ה, תשע״ז־2]
(א)
לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, ”תאגיד“ – לרבות שותפות רשומה.
(ב)
לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.
(ג)
לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,300 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).
(ג1)
לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת תרומה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), בסכום העולה על פי חמישה מהסכומים הנקובים באותם סעיפים קטנים.
(ג2)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו־(ג1), מפלגה או סיעה שהגישה רשימת מועמדים ולא זכתה במנדטים רשאית לקבל תרומה כאמור בסעיף קטן (א), ב־12 החודשים שלאחר יום הבחירות, בסכום שאינו עולה על פי עשרה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ג), והכול לשם כיסוי חובותיה בשל הבחירות.
(ד)
(בוטל).
(ד1)
לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.
(ד2)
לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או המפלגה או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.
(ד3)
לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומה בשטרי כסף או במעות.
(ה)
(1)
מצא מבקר המדינה כי סיעה או מפלגה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה או המפלגה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה;
(2)
לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה.
(ו)
סיעה או מפלגה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.
(ז)
קיבלה סיעה או מפלגה תרומה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, תחזיר לתורם, מיד כשנודע לה על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל המותר, ואם לא ניתן לעשות כן, תעביר את הסכום שעליה להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעלה סיעה או מפלגה לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה.
.
תרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית [תיקון: תשמ״ב, תשע״ה]
תרומות לסיעה או למפלגה מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, ולדעת מבקר המדינה הן בסכום סביר לפי נסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לענין סעיף 8; לענין זה –
”קיבוץ“ – לרבות מושב שיתופי וכל אגודה שיתופית להתיישבות שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה;
”אגודה חקלאית“ – אגודה שיתופית חקלאית אחרת שחבריה אישית הסמיכוה לתרום לסיעה.
.
מפעלי תרבות וחינוך תרומות והוצאות [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ה]
(א)
תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של מפלגה או של גוף הקשור לסיעה (להלן – מפעל תרבות), המשמשת למטרת חינוך או תרבות לפי נסיבות הענין, לא תיחשב כתרומה לענין סעיף 8, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג).
(ב)
קבע מבקר המדינה כי הוצאה של מפעל תרבות שימשה למימון תעמולת בחירות או לפעילות מפלגתית, תיחשב ההוצאה כהוצאה של הסיעה או של המפלגה.
(ג)
קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ב), ולאחר מכן חזר וקבע כי מפעל התרבות חזר והוציא הוצאה כאמור, יראו את ההוצאה כאילו התקבלה מתרומה, ורשאי מבקר המדינה לקבוע כי התרומה היא תרומה אסורה לפי סעיף 8 והוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל התרבות.
(ד)
קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ג), לא ייאשם בעבירה מקבל התרומה לפי סעיף זה אלא לאחר שמבקר המדינה הודיע למפעל התרבות כי לא חל עליו סעיף קטן (א).
.
תרומה במקרה של ויתור על מימון [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ב, תשע״ז־2]
מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 126,100 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.
.
מפלגה חדשה המגישה רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ו]
(א)
מפלגה שאינה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת והגישה רשימת מועמדים, תהיה רשאית, בתוך 14 ימים מיום הגשת הרשימה, לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהיה קיים לפני רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו הם בין מייסדי המפלגה, ובלבד –
(1)
שהמקור לתרומה הוא בכספים שנתקבלו על ידי אותו חבר בני אדם, בגבולות הקבועים בסעיף 8 לגבי סיעה;
(2)
שאותו חבר בני אדם ניהל מערכת חשבונות מיום היווסדו או במשך שנה לפני הגשת רשימת המועמדים, לפי המועד המאוחר.
(ב)
מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למבקר המדינה יחד עם חשבונות הסיעה או רשימת המועמדים לפי סעיף 10(א).
(ג)
למבקר המדינה יהיו נתונות כלפי חבר בני אדם כאמור אותן סמכויות הנתונות לו כלפי סיעה לפי סעיפים 9(ב) ו־(ג).
.
תחולת ההגבלות בענין תרומות, הוצאות והלוואות [תיקון: תש״ב, תשס״ב, תשע״ה]
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7 עד 8ד, אחת היא אם התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה, למפלגה, לרשימת המועמדים, למועמד לכנסת, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם, או שההוצאות הוצאו בידי סיעה, מפלגה, רשימת מועמדים, מועמד או אדם כאמור.
9.
ניהול חשבונות [תיקון: תשנ״ד־4, תשס״א־2, תשס״ב, תשס״ח, תשע״ב]
(א)
החל ביום החמישה עשר אחרי היום הקובע וכל עוד מגיע לסיעה מימון להוצאותיה –
(1)
תנהל הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ותרשום בהם את הכנסותיה והוצאותיה לפי אותן הנחיות;
(2)
תחזיק הסיעה את הכספים המיועדים להוצאותיה בחשבונות הבנקאיים האמורים בסעיף 6(א)(3).
(ב)
מערכת החשבונות והחשבונות הבנקאיים האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר בחוק־יסוד או בחוק או לפיו.
(ב1)
הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ״ב–1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
(ג)
מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעה הצהרה, חתומה בידיהם, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; הצהרה כאמור יכול שתימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הצהרה כזו כראיה.
(ד)
לפי דרישה של לפחות שישית מחברי סיעה, תעמיד הסיעה לעיונם את מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א).
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
(ז)
החל מהיום הקובע הוראות סעיף זה יחולו גם על מפלגה, בשינויים המחויבים.
.
עונשין [תיקון: תשמ״ב, תשס״ג, תשע״ז־2]
(א)
מי שעושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:
(1)
נותן ביודעין התחייבות ממונית שלא לפי הרשאה שניתנה ופורסמה לפי סעיף 6א;
(2)
לא ממלא ביודעין אחר דרישה לפי סעיף 10ב;
(3)
נותן ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק זה;
(4)
מקבל ביודעין בשם סיעה או בשם רשימת מועמדים תרומה בניגוד להוראות חוק זה;
(5)
(החל ב־28/09/17): מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 500,000 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר הנמדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.
(ב)
המוסר ביודעין הצהרה לפי סעיף 9(ג) הכוזבת בפרט מהותי, דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג)
מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים, ביודעו שההוצאה תביא לחריגה מהוראות סעיף 7 וההוראה בוצעה, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה מההוצאות המותרות לפי סעיף 7.
10.
דו״חות מבקר המדינה [תיקון: תשל״ה, תש״ם, תשמ״ב, תשמ״ח־2, תשנ״ד־4, תשנ״ו, תשס״א־2, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ה, תשע״ב, תשע״ה, תשע״ז־2]
(א)
בתוך 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.
(ב)
תוך 22 שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב־ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –
(1)
אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;
(2)
אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.
(ג)
לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.
(ג1)
לענין סעיף זה –
(1)
יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן (ג) יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);
(2)
יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.
(ד)
לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג); ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן (ג1)(1), ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן (ב); בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יצוין –
(1)
אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;
(2)
אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.
(ד1)
לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.
(ה)
(1)
לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – ישלול יושב ראש הכנסת מהסיעה, בתשלומים שווים במשך שישה חודשים, מתוך מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, סכום השווה ל־15% מסכום מימון הבחירות ששולם לה לפי סעיף 3; לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב־ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים במשך שישה חודשים מחצית ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), ישלול יושב ראש הכנסת שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; השלילה תיעשה מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, או רשימת המועמדים לפי הענין, אך לא תעלה מדי חודש על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;
(3)
על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, ישלול יושב ראש הכנסת מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, או רשימת המועמדים לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שחרגה מהסכומים שנקבעו בסעיף 7 או שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו; השלילה לא תעלה מדי חודש על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;
(4)
(נמחקה);
(5)
שלילת סכומים לפי סעיף קטן זה תקדם לכל ניכוי לפי חוק זה או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ״ג–1993;
(6)
מבקר המדינה רשאי להחליט, לפי בקשה של סיעה או רשימת מועמדים, כי החזר סכומים שנשללו ממנה לפי סעיף קטן זה ייפרס לתקופה שיקבע שתהיה ממושכת מהקבוע בסעיף זה, אך לא יותר מתום כהונתה של אותה הכנסת;
(7)
הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני שהסכום שנשלל לפי סעיף קטן זה נוכה במלואו, תנוכה יתרת הסכום מהמקדמה שהסיעה זכאית לה לפי סעיף 4;
(8)
יושב ראש הכנסת יעביר לאוצר המדינה סכומים ששלל לפי סעיף זה.
(ו)
ועדת הכספים של הכנסת רשאית, בהסכמת עם מבקר המדינה, להאריך כל מועד מהמועדים האמורים בסעיף זה; החלטת הועדה תפורסם ברשומות.
(החל ב־28/09/17): ועדת הכספים של הכנסת רשאית, בהסכמת מבקר המדינה, להאריך כל מועד מהמועדים האמורים בסעיף זה ובסעיף 10ג(י) ו־(יב); החלטת הועדה תפורסם ברשומות.
10א.
גוף הקשור לסיעה [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד־4, תשנ״ו]
(א)
לענין סעיף 7, הוצאות של גוף הקשור לסיעה ייחשבו כהוצאות הסיעה.
(ב)
לענין סעיף 8
(1)
תרומה שקיבל גוף הקשור לסיעה, יראו כאילו קיבלה אותה הסיעה;
(2)
תרומה שקיבלה סיעה מגוף הקשור לסיעה לא תיחשב כתרומה מתאגיד.
(ג)
האמור בסעיף 9 בנוגע לסיעה חל גם לגבי גוף הקשור לסיעה; בעת מסירת החשבונות של סיעה לפי סעיף 10 יימסרו גם חשבונותיו של כל גוף כאמור.
10ב.
סמכויות עזר לרואה החשבון [תיקון: תשנ״ד־4]
רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים רשאי לדרוש, בכל עת, מנציגיה שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי ביקורת החשבונות.
10ג.
גוף פעיל בבחירות [תיקון: תשע״ז־2]
(החל ב־28/09/17):
(א)
לא יבצע אדם או חבר בני אדם, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, ולא יגייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור, אלא לאחר שנרשם אצל מבקר המדינה, כפי שיקבע המבקר, כגוף פעיל בבחירות שמטרתו ביצוע פעילות בחירות.
(ב)
מבקר המדינה לא ירשום גוף לפי סעיף קטן (א) אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
אם הוא תאגיד – הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור;
(2)
הוא מסר למבקר המדינה פרטי אתר אינטרנט לפרסום מידע שעליו לפרסם על פי סעיף זה;
(3)
הוא הסמיך אדם או שני בני אדם לפעול בשמו כגוף פעיל בבחירות בכל הנוגע לקשריו עם רשויות המדינה ופרסם באתר האינטרנט שלו את שמם, בצירוף כתב הסכמתם לשמש בתפקיד זה (בסעיף זה – הגורם המוסמך).
(ג)
לא יבצע אדם או חבר בני אדם פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על פי ארבעה מהסכום האמור בסעיף קטן (א) ולא יגייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור אלא לאחר שנרשם אצל מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (א) והתקיימו כל אלה:
(1)
הוא נרשם כעמותה או כחברה לתועלת הציבור שמטרתה ביצוע פעילות בחירות, או הגיש בקשה להירשם כאמור והשלים את כל הנדרש ממנו לשם הרישום;
(2)
הוא מינה רואה חשבון לשם ביקורת החשבונות ועריכת דוח בדבר הכנסותיו והוצאותיו כגוף פעיל בבחירות, ופרסם באתר האינטרנט שלו את שם רואה החשבון, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.
(ד)
לעניין חישוב הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ג), יראו כאילו פעילות הבחירות או גיוס התרומות בוצעו בידי גוף אחד אף אם בוצעו בידי כמה גופים, אם לדעת מבקר המדינה, או יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בקשר לעתירה לפי סעיף קטן (יז), לפי העניין, יש לראות גופים אלה כזרועות של גוף אחד, בהתחשב בכל האפיונים המפורטים להלן או מקצתם: מטרותיהם של הגופים, פעולותיהם, זהות בעליהם, מנהליהם וחבריהם, ייעוד רווחיהם והמקורות לכיסוי הפסדיהם.
(ה)
(1)
מועמד לכנסת או בעל תפקיד במוסדות מפלגה לא יהיה בעל תפקיד בכיר בגוף פעיל בבחירות ולא ישמש כגורם המוסמך מטעמו, ואם היה למועמד לכנסת או לבעל תפקיד במוסדות מפלגה כאמור – יחדל לשמש בתפקידו בגוף פעיל בבחירות או מטעמו.
(2)
הגורם המוסמך ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו; התפטר הגורם המוסמך בהודעה לגוף פעיל בבחירות ולמבקר המדינה, חדל לשמש בתפקידו לפי פסקה (1) או נבצר ממנו למלא את תפקידו, והיה היחיד המשמש גורם מוסמך, ימנה גוף פעיל בבחירות, בתוך שלושה ימים מיום שנודע לו על כך, גורם מוסמך אחר במקומו, ויפרסם באתר האינטרנט שלו את שמו, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.
(ו)
(1)
לא יקבל גוף פעיל בבחירות, שביצע פעילות בחירות בשווי כולל העולה על הסכום האמור בסעיף קטן (א), או גייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור, במישרין או בעקיפין, בתקופה שבין בחירות לכנסת לבין הבחירות שאחריהן, כל תרומה בסכום או בסכומים העולים על כפל הסכום האמור בפסקה (2) מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), ביצע גוף פעיל בבחירות פעילות בחירות בשווי האמור בסעיף קטן (ג) או גייס תרומות למטרה זו בשווי האמור, לא יקבל החל באותו מועד תרומה כאמור בפסקה (1) בסכום או בסכומים העולים על 15,000 שקלים חדשים.
(3)
לא יקבל גוף פעיל בבחירות, במישרין או בעקיפין, תרומה בניגוד להוראות סעיף 8(א), (ד1), (ד2) ו־(ד3).
(4)
על אף האמור בפסקה (3), גוף פעיל בבחירות רשאי לקבל תרומה מתורם בחוץ לארץ בניגוד להוראות סעיף 8(ד1), ובלבד שהוא בגיר; ואולם קיבל גוף פעיל בבחירות תרומה כאמור, לא יעלה סך התרומות שהוא יקבל, בארץ או בחוץ לארץ, בתקופה שבין בחירות לכנסת לבין הבחירות שאחריהן, על 600,000 שקלים חדשים, ולא יעלה סך התרומות שהוא יקבל מתורמים בחוץ לארץ לפי פסקה זו על שליש מהסכום הכולל של התרומות שקיבל באותה תקופה.
(5)
קיבל גוף פעיל בבחירות תרומה בניגוד להוראות סעיף קטן זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, יחזיר הגוף לתורם, מיד כשנודע לו על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר, ואם לא ניתן לעשות כן, יעביר את הסכום שעליו להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעל הגוף לפי הוראות פסקה זו, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה.
(ז)
גוף פעיל בבחירות יפרסם באתר האינטרנט שלו או באתר אינטרנט שיקבע מבקר המדינה, ולפי הנחיות מבקר המדינה, כל תרומה שקיבל מתורם וכל תרומה שהחזיר לתורם או העביר לאוצר המדינה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה או מיום שהחזירה או העבירה; ואולם בתקופת הבחירות יפרסם גוף פעיל בבחירות מידע כאמור בתוך שבעה ימים.
(ח)
גוף פעיל בבחירות ינהל מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשום את הכנסותיו והוצאותיו לפי אותן הנחיות.
(ט)
(1)
רואה החשבון של גוף פעיל בבחירות שמונה לפי סעיף קטן (ג)(2) רשאי לדרוש ממנו בכל עת שימציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורך מילוי תפקידיו לפי סעיף זה, והגוף הפעיל בבחירות ימציא את הנדרש ללא דיחוי.
(2)
רואה החשבון האמור בפסקה (1) ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו; התפטר רואה החשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ימנה גוף פעיל בבחירות, בתוך עשרה ימים מיום שנודע לו על כך, רואה חשבון אחר במקומו, ויפרסם באתר האינטרנט שלו את שם רואה החשבון, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.
(י)
גוף פעיל בבחירות ימסור למבקר המדינה, בתוך התקופה האמורה בסעיף 10(א) או (ו), דוח על מערכת החשבונות שניהל בתקופה שבה פעל כגוף כאמור ועד למועד מסירת הדוח; גוף פעיל בבחירות שביצע פעילות בחירות בשווי האמור בסעיף קטן (ג) יצרף לדוח הנמסר לפי סעיף קטן זה חוות דעת של רואה החשבון שמינה לפי סעיף קטן (ג)(2) בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.
(יא)
גוף פעיל בבחירות יודיע למבקר המדינה, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (י), על מאגר מידע שיצר.
(יב)
בתוך התקופה האמורה בסעיף 10(ב) או (ו) ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות ביקורת מערכת החשבונות של גוף פעיל בבחירות, ויציין בו אם הגוף ניהל מערכת חשבונות לפי הנחיותיו, אם התרומות שקיבל היו בגבולות שנקבעו בסעיף קטן (ו) ואם הגיש הודעות ודוחות כנדרש בסעיף זה.
(יג)
מבקר המדינה רשאי לדרוש מגוף פעיל בבחירות ומכל אדם מידע ומסמכים הדרושים לו להכנת דוח ולבירור זיקה בין גוף פעיל בבחירות לבין גוף או אדם אחר, וכל גוף או אדם כאמור ימסרו מידע ומסמכים אלו ללא דיחוי.
(יד)
הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי סעיף זה יינתנו בדרך שיקבע המבקר, ורשאי הוא, בכל עת, לקבוע שלהודעה יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, המאמת את נכונות האמור בהן ואת שלמותן.
(טו)
מצא מבקר המדינה כי גוף פעיל בבחירות עשה אחד מאלה, יעביר הגוף לאוצר המדינה, בתוך שלושים ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין, ורשאי מבקר המדינה להפחית את הסכום אם סבר כי קיימים טעמים המצדיקים זאת:
(1)
ביצע פעילות בחירות בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף קטן (ג)(1) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(2)
קיבל תרומה בניגוד להוראות סעיף קטן (ו) או לא פרסם תרומה במועד שנקבע בסעיף קטן (ז) – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;
(3)
לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל כאמור בסעיף קטן (י) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(4)
איחר במסירת דוח למבקר המדינה על מערכת החשבונות שניהל כאמור בסעיף קטן (י), לא מסר למבקר מידע ומסמכים שדרש המבקר כאמור בסעיף קטן (יג)

או לא מילא אחר ההוראות הנוגעות לניהול מערכת החשבונות כפי שנקבעו בסעיף זה או בהנחיות מבקר המדינה – סכום שגובהו פי שלושה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);

(5)
לא הודיע למבקר המדינה על מאגר מידע שיצר כאמור בסעיף קטן (יא) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(6)
איחר להודיע על מאגר מידע שיצר כאמור בסעיף קטן (יא) – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(7)
לא מינה גורם מוסמך או רואה חשבון במקום מי שחדלו לכהן כאמור בסעיפים קטנים (ה)(2) ו־(ט)(2) – סכום שגובהו פי שלושה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2).
(טז)
על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995, סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (טו), ישלמו גוף פעיל בבחירות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עד תום המועד הקבוע באותו סעיף קטן, אף אם טרם הגיע מועד פירעונו; ואולם המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לא יפעל בהליכי גבייה לפי החוק האמור אלא בחלוף המועד לתשלום החוב.
(יז)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לבקשת מפלגה המיוצגת בכנסת או מפלגה שהגישה רשימת מועמדים בבחירות לכנסת הבאה, ולאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, לתת צו המונע הפרת הוראה מהוראות סעיף זה או מהנחיות שנתן מבקר המדינה לפיו; על דיון בעתירה לצו ועל צו לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות +סעיפים 17ב ו־17ה(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט–1959, וסדרי הדין שנקבעו לפי סעיף 17ה(א) לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים.
(יח)
(1)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה החלה על סיעה או מפלגה או מאיסור לפי כל דין.
(2)
אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות של מבקר המדינה לפי כל דין, לרבות הסמכות לקבוע כי גוף הוא גוף קשור לסיעה אף אם הוא גוף פעיל בבחירות והסמכות לקבוע כי יש בפעילות של גוף פעיל בבחירות משום תרומה אסורה לסיעה או למפלגה.
11.
חוות דעת
(א)
סיעה רשאית בכל עת לבקש מיושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית חוות־דעת, אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות; יושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית יתן את חוות־הדעת לאחר התייעצות בסגניו, זולת אם ראה את הדבר כדחוף.
(ב)
חוות־דעת תינתן תוך שבעה ימים ותימסר ליושב־ראש הכנסת, למבקר המדינה, לסיעה שביקשה את חוות־הדעת ולכל הסיעות האחרות.
(ג)
סיעה רשאית בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות־דעת, אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות שוטפות; חוות־הדעת תינתן תוך עשרים ואחד יום ותימסר ליושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית, ליושב־ראש הכנסת, לסיעה שביקשה את חוות־הדעת, ואם הדבר נראה למבקר המדינה רצוי – גם לסיעות האחרות.
12.
דין מפלגות המקיימות סיעה אחת [תיקון: תשמ״א־2, תשמ״ח, תשע״ב, תשע״ה]
(א)
אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות ולהלוואה לפי סעיף 7ג כאילו היו סיעות נפרדות.
(ב)
(1)
סיעה שהיא צירוף כאמור בסעיף קטן (א) תמסור ליושב־ראש הכנסת, באמצעות בא כוחה או ממלא מקומו שנקבעו בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות, הודעה על השתייכותם המפלגתית של חבריה בשעת פרסום תוצאות הבחירות, והתשלומים למימון ההוצאות השוטפות ישולמו בהתאם לכך; חדל חבר הסיעה לכהן בכנסת, רשאית הסיעה לתקן את הודעתה לפי פסקה זו בהתאם;
(2)
הודעה כאמור בפסקה (1) תכלול פרטים בדבר בא כוחה של כל אחת מהסיעות הנפרדות המקיימות אותה וממלא מקומו לעניין חוק זה; סיעות נפרדות כאמור רשאיות, בכל עת, בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, להחליף את באי כוחן וממלאי מקומם; הודעה על באי כוח הסיעות הנפרדות וממלאי מקומם לפי סעיף קטן זה ועל כל שינוי בהם תפורסם ברשומות מטעם הכנסת;
(3)
הגישה רשימת מועמדים הסכם לפי הוראות סעיף 59(2) לחוק הכנסת, תהיה הודעתה בדבר ההשתייכות המפלגתית של חבריה כאמור בפסקה (1), בהתאם להסכם האמור.
(ג)
הצטרפה סיעה לסיעה אחרת, או החליטו שתי סיעות או יותר להיות לסיעה אחת, רשאיות הן למסור ליושב ראש הכנסת הודעה שלפיה הן מבקשות כי בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות יראו אותן כסיעות נפרדות; בהודעה כאמור יציינו הסיעות את מספר החברים שבעדם מקבלת כל אחת מהן אותה שעה מימון הוצאות שוטפות, והתשלומים למימון ההוצאות השוטפות ישולמו בהתאם לכך, וכן יציינו פרטים בדבר באי כוחן וממלאי מקומם, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן (ב)(2).
(ד)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעת מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) רשאית סיעה שהיא צירוף כאמור בסעיף קטן (א) להודיע ליושב ראש הכנסת כי חלק מהמימון החודשי לפי סעיף 3(ג) המגיע לסיעה נפרדת ישולם לסיעה נפרדת אחרת באותו צירוף של מפלגות, ובלבד שהתשלום הוא על פי הסכם בין אותן מפלגות שהוגש ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים; חלק המימון כאמור לא יעלה על סכום המימון למנדט אחד כאמור בסעיף 3(ג), או על סכום גבוה יותר, אם חל שינוי במספר חברי הסיעות הנפרדות במהלך כהונתה של הכנסת, והסיעות קבעו בהסכם כאמור שמימון ההוצאות השוטפות ימשיך להשתלם לפי מספר החברים כפי שנמסר בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב)(1);
(2)
לא ניתן לשנות או לבטל במהלך כהונתה של אותה כנסת הודעה שנמסרה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה; ההודעה תעמוד בתוקפה גם במקרה של התפלגות הסיעה לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת, אלא אם כן קבעו הסיעות במפורש בהסכם כאמור בפסקה (1) כי במקרה של התפלגות ישולם לכל סיעה מימון ההוצאות השוטפות המגיע לה לפי סעיף 3(ג).
13.
שינויים בהרכב הסיעות [תיקון: תשנ״א, תשס״ב, תשס״ד, תשס״ה־2, תשס״ט, תשע״ד, תשע״ה]
(א)
התפלגה סיעה בכנסת או התמזגו סיעות בכנסת על פי האמור בסעיפים 59 ו־60 לחוק הכנסת, יחושב מימון ההוצאות השוטפות של החלקים שהתפלגו בהתאם למספר החברים החדש, החל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי.
(ב)
בכל מקרה אחר לא יהיו חברי הכנסת שפרשו מסיעה זכאים למימון הוצאות שוטפות, ומימון ההוצאות של הסיעה שממנה פרשו לא ישתנה.
(ג)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על התפלגות סיעה בכנסת לפי הוראות סעיף 59(1) לחוק הכנסת שנעשתה בשנתיים הראשונות שלאחר תחילת כהונת הכנסת או ביום הקובע ואילך, ויחולו לענין זה הוראות סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוגשה ההודעה על ההתפלגות לועדת הכנסת, לפי הוראות סעיף 60 לחוק הכנסת, על ידי רוב חברי הסיעה או בהסכמתם.
(ג1)
ממימון ההוצאות השוטפות לפי סעיף 3(ג) של החלק שהתפלג כאמור בסעיף קטן (א) יופחת סכום השווה לשיעור מהסכום הכולל של חובות ותשלומים כמפורט להלן, בעת התשלום, כשיעור חלקו היחסי בסיעה לפני שהתפלגה, והסיעה שממנה התפלג החלק תהיה אחראית לתשלום חובות או תשלומים אלה:
(1)
חוב בשל מקדמה שקיבלה הסיעה לפי סעיף 4(ג) ביתר;
(2)
יתרת הלוואה שניתנה לסיעה לפי סעיף 7ג לפני ההתפלגות;
(3)
תשלומים שנשללו מהסיעה לפי סעיף 10;
(4)
(ג2)
התפלגה סיעה בכנסת לפי סעיף 59(1) או (3) לחוק הכנסת, יופחת מהמקדמה לפי סעיף 4 של החלק שהתפלג סכום השווה לשיעור מהסכום הכולל של חובות ותשלומים כמפורט בסעיף קטן (ג1), בעת התשלום, כשיעור חלקו היחסי בסיעה לפני שהתפלגה, והסיעה שממנה התפלג החלק תהיה אחראית לתשלום חובות או תשלומים אלה.
(ד)
(1)
חלק שהתפלג מסיעה ישתתף בהחזר חובות המפלגה שאותה סיעה ייצגה בכנסת, באופן יחסי לגובה מימון ההוצאות השוטפות שבשל ההתפלגות נגרע מהסיעה שממנה התפלג; החזר החוב יהיה מתוך ההוצאות השוטפות שלהן החלק שהתפלג זכאי עד לסיום כהונתה של אותה הכנסת, למעט סכום המימון למנדט אחד כאמור בסעיף 3(ג); פסקה זו תחול גם אם החלק שהתפלג התמזג עם סיעה אחרת בכנסת.
(2)
חובת ההשתתפות של חלק, כאמור בפסקה (1), תחל בתקופה שתחילתה ביום שבו הוא זכאי למימון הוצאות שוטפות ותסתיים ביום סיום כהונתה של אותה הכנסת.
(3)
רואה החשבון של הסיעה שממנה התפלג חלק, שמונה לפי סעיף 5א, יקבע, בהקדם האפשרי, את חובות המפלגה לענין סעיף קטן זה, וימסור על כך הודעה ליושב ראש הכנסת ולבא כוחו של החלק שהתפלג.
(4)
רואה החשבון של הסיעה שממנה התפלג חלק יאפשר לבא כוח החלק שהתפלג או מי מטעמו לעיין במסמכים הנוגעים לחובות המפלגה; היתה מחלוקת בנוגע לסכום חובות המפלגה – תובא המחלוקת להכרעת יושב ראש הכנסת, שיכריע בענין בתוך 30 ימים.
(5)
לענין סעיף קטן זה, ”חובות המפלגה“ – ההפרש שבין הוצאותיה לבין הכנסותיה, בתקופה שבה החלק שהתפלג או חלק ממנו, היה חלק מהסיעה, וכן לצורך הבחירות לכנסת שאליה נבחר חלק כאמור; ואולם לא יובאו בחשבון הוצאות שהוציאה מפלגה לשם רכישת זכויות בנכסים הנשארים בידיה לאחר ההתפלגות וכן לא יובאו בחשבון חובות או תשלומים כאמור בסעיפים קטנים (ג1) ו־(ג2).
13א.
[תיקון: תשל״ה, תשמ״א־2, תשנ״א]
(בוטל).
13ב.
מיזוג סיעות בתקופת בחירות [תיקון: תשמ״ב]
התמזגו שתי סיעות קיימות או יותר תוך תקופת הבחירות (להלן בסעיף זה – הסיעות הקודמות), יכללו נציגיה של הסיעה שקמה במקומן בחשבונות שהם מוסרים למבקר המדינה לפי סעיף 10(א) את החשבונות של הסיעות הקודמות לתקופת הבחירות.
13ג.
דיווח על סיעה שקיבלה מקדמה ולא זכתה במנדט [תיקון: תשמ״ב, תשע״ד]
(א)
סיעה שקיבלה מקדמה למימון הוצאות בחירות לפי סעיף 4(א) ולא זכתה בבחירות במנדט, ימשיכו לחול עליה הוראות חוק זה לצורך ביקורת חשבונותיה לתקופת הבחירות לפי סעיף 10.
(ב)
לא היה הדין וחשבון של מבקר המדינה לפי סעיף 10(ב), על סיעה כאמור בסעיף קטן (א), חיובי – יהיו מי שהיו נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 15% מהמקדמה שהסיעה קיבלה.
(ג)
(בוטל).
13ד.
דיווח על סיעה שקיבלה מימון שוטף וחדלה להתקיים [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד־4, תשע״ב]
(א)
סיעה שחדלה להתקיים לפני המועד למסירת חשבונותיה למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג), עקב התפלגות או מיזוג כאמור בסעיף 13(א) או התפטרות חבריה מחברותם בכנסת, מי שהיו נציגיה של הסיעה ימסרו למבקר המדינה, תוך עשרה שבועות מהמועד שבו חדלה הסיעה להתקיים, את חשבונות הסיעה על הכנסותיה ועל הוצאותיה השוטפות באותו חלק של שנה שבו היתה קיימת כסיעה, ואולם אם חדלה להתקיים מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות, יימסרו חשבונותיה כאמור במועד האמור בסעיף 10(ג1)(1).
(ב)
תוך שנים עשר שבועות לאחר שקיבל חשבונות כאמור בסעיף קטן (א), ואם קיבלם במועד האמור בסעיף 10(ג1)(1) – עד המועד האמור בסעיף 10(ד), ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות, כאמור בסעיף 10(ד); לענין זה, תיחשב הגבלת ההוצאות לפי סעיף 7(ב) לפי היחס שבין אורך התקופה שאליה מתייחסים החשבונות לבין שנה שלמה.
(ג)
לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יהיו מי שהיו נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 15% מהמימון החדשי שהסיעה קיבלה לפי חוק זה בתקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון.
13ה.
החזר מסיעה שחדלה להתקיים [תיקון: תשמ״ב]
סיעה שחדלה להתקיים לאחר שקיבלה מימון לפי חוק זה, יחזירו מי שהיו נציגיה את יתרת הסכומים שברשותם, לאחר ששילמו את חובותיה לאוצר המדינה.
14.
הודעות של סיעה [תיקון: תשס״ב, תשע״ב]
הודעות והצהרות של סיעה לפי חוק זה יבואו מאת בא־כוח הסיעה או ממלא מקומו שנקבעו בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות או, לעניין סיעות נפרדות, שנקבעו בהתאם לסעיף 12(ב)(2) או (ג) לחוק זה.
15.
מניעת שעבוד ועיקול
הסכומים המגיעים לסיעה לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול.
16.
סיעות חדשות [תיקון: תשנ״ד־4, תשנ״ו, תשנ״ו־2, תשע״ד, תשע״ה]
(בוטל).
17.
סכומים שנתקבלו מההסתדרות והלוואה לסיעה בהסתדרות [תיקון: תשנ״ד־4, תשע״ז־2]
(א)
(1)
סכומים שקיבלה סיעה בעקבות החלטת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל למימון מערכת הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה ולצרכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי (להלן – הסכומים), לא ייחשבו כתרומה לפי סעיף 8, ובלבד שהסיעה לא חרגה מהאמור בסעיף 7(ד).
(2)
הוצאות שהוציאה סיעה בקשר למערכת בחירות או בקשר לפעילותה השוטפת בהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה (להלן – הפעילות), לא ייחשבו כהוצאות שוטפות לפי סעיף 7(ד), ובלבד שהסיעה שייכה את ההוצאות לפעילות, בדרך שנהגה בה, ערב תחילתו של חוק זה; לא ייעשה שינוי בשיוך כאמור אלא באישור מבקר המדינה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול הוראת סעיף 7(ד) על הסכומים אם הסיעה הוציאה אותם לצרכי הפעילות בלבד, החזיקה אותם בנפרד ושיקפה אותם בחשבונותיה, בצורה שתאפשר למבקר המדינה, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותם בבירור, לאמתם ולסכמם וכן שרשמה באותה צורה את הפעולות המהוות הוצאת הסכומים; שימוש בסכומים או בחלקם שלא לצורכי הפעילות ייחשב כקבלת תרומה לפי הוראות סעיף 8.
(ג)
סיעה או מפלגה רשאית לתת הלוואה לסיעה בהסתדרות כאמור בסעיף קטן (א) או לרשימת מועמדים המתמודדת בבחירות להסתדרות זו, לצורך מימון מערכת הבחירות שלה בהסתדרות זו, ובלבד שהסיעה בהסתדרות או רשימת המועמדים קשורה אליה ומזוהה עמה; החזר ההלוואה יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית.
17א.
[תיקון: תשנ״ד־3, תשנ״ד־4]
(בוטל).
18.
[תיקון: תשס״א־2, תשס״ב, תשע״ז]
(בוטל).
19.
[תיקון: תשנ״ד־4]
(בוטל).
20.
ביצוע
יושב־ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה.
21.
תחילה
תחילתו של חוק זה מיום כ״ז בטבת תשל״ג (1 בינואר 1973).

נתקבל בכנסת ביום כ״א בשבט תשל״ג (24 בינואר 1973).
  • גולדה מאיר
    ראש הממשלה
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים חודשיים עבודות שירות בלבד לנאשם שביצע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה הציבורית מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהתחזה לשוטר תקף ופצע עובר אורח בטיילת בנתניה בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017