חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול

חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול

חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע״א–2011

1.
הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
בחוק זה –
”איש צוות במוסד רפואי“ – מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, מאבטח, עובד מינהל ומשק וכל אדם אחר שמבצע עבודה או נותן שירות במוסד רפואי, לרבות מתנדב;
”אלימות מילולית“ – איומים וכן דברי גידוף, השמצה, ביזוי או התבטאות אחרת שיש בה משום פגיעה או השפלה או פרסום כלפי איש צוות המוסד רפואי או עובד רווחה, בקשר לעבודתו, שיש בו חשש ממשי שהמפרסם יעשה מעשה אלימות פיזית כלפי אדם כאמור;
”אלימות פיזית“ – הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, בלא הסכמתו;
”מוסד“ – מוסד רפואי או מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום המספק שירותי רווחה;
”מוסד רפואי“ – בית חולים ומרפאה כמשמעותם בפקודת בריאות העם, 1940, וכל מוסד אחר אשר תפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות;
”מנהל מוסד רפואי“ – (נמחקה);
”מחלקה לשירותים חברתיים“ – מחלקה ברשות מקומית למתן שירותי רווחה;
”מנהל מוסד“ – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין מוסד רפואי – מנהל המוסד הרפואי, לרבות מי שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן;
(2)
לעניין מקום המספק שירותי רווחה – מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי במחלקה כאמור שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן, או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים האחראי על אותו מקום;
”מעשה אלימות“ – אלימות פיזית או אלימות מילולית;
”עובד סוציאלי“ – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו–1996;
”עובד רווחה“ – עובד של מקום המספק שירותי רווחה;
”רשות מקומית“ – עירייה או מועצה מקומית;
”שירותי רווחה“ – שירותים הניתנים על ידי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות, על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מי מטעמם;
”השר“ – אחד מאלה:
(1)
לעניין מוסד רפואי – שר הבריאות;
(2)
לעניין מקום המספק שירותי רווחה – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
2.
אזהרה על ידי מנהל מוסד [תיקון: תשע״ב]
נקט אדם במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי עובד רווחה או השחית במתכוון רכוש של מוסד, רשאי מנהל המוסד להזהירו בכתב כי אם בתקופה של 12 חודשים (להלן – תקופת האזהרה) יחזור וינקוט מעשה אלימות כאמור או ישחית את רכוש המוסד, יהיה המנהל רשאי להורות על מניעת כניסתו למוסד האמור בהתאם להוראות סעיף 3; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את נוסח האזהרה, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירתה.
3.
הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד [תיקון: תשע״ב]
(א)
הוזהר אדם כאמור בסעיף 2, וחזר ונקט במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי עובד רווחה, או השחית במתכוון רכוש של מוסד, בתקופת האזהרה, רשאי מנהל המוסד להורות כי לא יהיה רשאי להיכנס לאותו מוסד או לחלק ממנו, למעט במקרים המפורטים להלן, לפי העניין, ולתקופה המפורטת בסעיף קטן (ב):
(1)
לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו;
(2)
לשם מתן שירותי רווחה – אם השתכנע מנהל המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם לא יקבל שירותי רווחה כאמור.
(ב)
מניעת כניסה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בתקופה כלהלן:
(1)
אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית – תקופה שלא תעלה על שישה חודשים;
(2)
אם נקט בתקופת האזהרה אלימות מילולית או השחית רכוש – תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ג)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מתן שירותי רווחה לבן משפחתו של אדם שנמנעה ממנו כניסה למוסד; לעניין זה, ”בן משפחתו“ – כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה–1995.
4.
דרישת הזדהות [תיקון: תשע״ב]
לשם ביצוע הוראות סעיפים 2 ו־3 רשאי מנהל מוסד לדרוש מאדם שהתקיימה לגביו הוראה מהוראות הסעיפים האמורים, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין.
5.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
6.
ביצוע [תיקון: תשע״ב]
שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים על ביצוע חוק זה.
7.
תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לעניין נוסח האזהרה כאמור בסעיף 2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשע״א (25 ביולי 2011).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
  • שמעון פרס
    נשיא המדינה
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטין דחיית בקשה למתן צו הרחקה נגד לקוחה בעקבות חשיפת הקלטה שהוכיחה שדווקא מבקש הצו הוא שאיים ותקף קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017