חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום

חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום

חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע״ו–2016

1.
הגדרות
בחוק זה –
”השר הממונה“ – השר הממונה על גוף חירום המנוי בתוספת או השר הממונה על ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף חירום כאמור;
”התראה“ – התראה באמצעות מתן הודעה קולית או מסרון כהגדרתו בסעיף 5ב לחוק התקשורת, למספר הטלפון שממנו בוצעה שיחת ההטרדה;
”חסימה“ – מניעת הגישה של מספר טלפון שממנו בוצעו שיחות הטרדה לרשת התקשורת של מפעיל סלולרי;
”מוקד חירום“ – מוקד החירום של גוף המנוי בתוספת;
”מחזיק“ – בעלים של מספר הטלפון שאינו רשום במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת;
”מכשיר טלפון סלולרי“ – ציוד קצה רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת;
”מנוי“ – מי שנתוני הזיהוי שלו רשומים במאגר מידע כאמור בסעיפים 6 ו־7 לחוק נתוני תקשורת, כבעלים של מספר הטלפון;
”מספר טלפון“ – כהגדרתו בסעיף 5א לחוק התקשורת;
”מפעיל סלולרי“ – מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד מכוח רישיון כללי לפי חוק התקשורת;
”קצין ממונה“ – קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, שראש אגף מבצעים במשטרת ישראל הסמיכו לעניין זה, ובהעדרו – ממלא מקומו, וכן קצין כבאות והצלה בדרגת רשף ומעלה, שנציב כבאות והצלה הסמיכו לעניין זה;
”שיחת הטרדה“ – שיחה, לרבות צלצול בלא מסר או אמרה, למוקד חירום, שיש בה כדי לפגוע, להפחיד, להקניט, לקלל, ללעוג, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז, לרבות קריאת שווא לעזרה ופנייה שלא לצורך למוקד חירום שיש בה כדי להפריע למוקד החירום בעבודתו.
2.
חסימת גישה למוקד חירום
בוצעו שיחות הטרדה למוקד חירום ממספר טלפון מסוים, רשאי מוקד החירום לחסום את הגישה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות למוקד החירום, לפי נוהל שנקבע לפי סעיף 11.
3.
חסימה זמנית של מספר הטלפון
נחסמה הגישה של מספר טלפון למוקד החירום כאמור בסעיף 2, ובוצעו שיחות הטרדה נוספות, רשאי קצין ממונה להורות למפעיל סלולרי על חסימת מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות, כמפורט להלן:
(1)
לאחר שלוש שיחות הטרדה נוספות לפחות – חסימה של ארבעה ימים;
(2)
לאחר שתי שיחות הטרדה לפחות שבוצעו לאחר הסרת החסימה כאמור בפסקה (1) – חסימה של שבועיים.
4.
חסימה קבועה של מספר הטלפון
הורה קצין ממונה על חסימה כאמור בסעיף 3, ובוצעו שתי שיחות הטרדה נוספות לפחות מאותו מספר טלפון, רשאי מי שאחראי על מוקדי החירום במשטרת ישראל או קצין אגף מבצעים מחוזי של הרשות הארצית לכבאות והצלה, להורות על חסימה קבועה של מספר הטלפון שממנו בוצעו השיחות.
5.
זכות שימוע
(א)
לא יורה גורם כאמור בסעיפים 3 ו־4 על חסימה לפי אותם סעיפים אלא לאחר שנשלחה למספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה התראה על הכוונה לחסום את מספר הטלפון, וניתנה למנוי או למחזיק זכות שימוע; בהתראה כאמור יפורטו הסמכויות לפי סעיפים 3 ו־4, לפי העניין, וכן המקום והמועד לשימוע ודרכי התקשרות לשם השימוע.
(ב)
לא טען מנוי או מחזיק, לפי העניין, את טענותיו במועד שנקבע, רשאי הגורם כאמור בסעיף קטן (א) להחליט בדבר החסימה אף בלי לשמוע את טענותיו.
(ג)
מנוי או מחזיק רשאי לטעון את טענותיו גם לאחר שהורה גורם כאמור בסעיף קטן (א) על החסימה כאמור.
(ד)
לעניין חוק זה, יראו את המנוי או המחזיק שממספרו בוצעו שיחות ההטרדה כאילו הוא ביצע את שיחות ההטרדה, זולת אם הוכיח לפני הגורם כאמור בסעיף קטן (א) כי מישהו אחר ביצע את שיחות ההטרדה ממספר הטלפון או כי מכשיר הטלפון נגנב או אבד.
6.
ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק
קצין אגף מבצעים מחוזי במשטרת ישראל רשאי, במקרים חריגים ולפי נוהל שיקבע ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, להורות למפעיל סלולרי לבטל את האפשרות של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו שיחות ההטרדה לקבל שירות בזק, אם אין דרך סבירה אחרת לפי חוק זה למנוע את ביצוע שיחות ההטרדה; לעניין זה, ”שירות בזק“ – כהגדרתו בחוק התקשורת.
7.
ביטול הוראות שניתנו לפי החוק
גורם שנתן הוראה על ביטול האפשרות של מכשיר טלפון סלולרי לקבל שירות בזק לפי סעיף 6 או על חסימה קבועה לפי סעיף 4 רשאי להורות למפעיל הסלולרי על ביטול ההוראה, וכן רשאי קצין ממונה להורות על הסרת חסימה זמנית לפי סעיף 3 לפני תום התקופות הקבועות באותו סעיף.
8.
מימוש הוראות שניתנו לפי החוק
(א)
מפעיל סלולרי שקיבל הוראה לפי חוק זה יפעל למימושה באופן מיידי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד קבלת ההוראה.
(ב)
כחלק ממתן הוראה למפעיל סלולרי לפי חוק זה, יעביר גוף המנוי בתוספת למפעיל הסלולרי רשימה של מספרי הטלפון או המספרים המזהים של מכשירי הטלפון הסלולרי, לפי העניין, שלגביהם תמומש ההוראה.
9.
מסירת מידע
(א)
לשם ביצוע הוראות חוק זה, ימסור מפעיל סלולרי למשטרת ישראל את השיוך של מספר הטלפון שממנו בוצעו שיחות למוקד החירום למספר המזהה של מכשיר הטלפון הסלולרי שממנו בוצעו השיחות.
(ב)
השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, יקבע את הדרכים לקבלת המידע כאמור בסעיף קטן (א).
אחריות מפעיל סלולרי
במילוי הוראה לפי חוק זה, לא יישא מפעיל סלולרי או מי מעובדיו באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה שעשה במילוי הוראה כאמור, אלא בנסיבות שבהן היה עובד המדינה נושא באחריות למעשה.
ביצוע ותקנות
(א)
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
גוף המנוי בתוספת יקבע נוהל לעניין ביצוע הוראות סעיפים 2 עד 5, ובכלל זה לעניין אופן שליחת ההתראה למנוי, תקופות חסימת הגישה למוקד חירום וסיווג השיחה כשיחת הטרדה.
דיווח לכנסת
השר הממונה ידווח בכתב לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ב־1 במרס, מדי שנה, על מספר ההוראות על חסימה שניתנו לפי סעיפים 3 ו־4, מספר ההוראות שניתנו לפי סעיף 6, ומספר השיחות הנכנסות למוקד החירום.
1.
משטרת ישראל;
2.
הרשות הארצית לכבאות והצלה.

התקבל בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ התשע״ו (30 במרס 2016)
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גלעד ארדן
  השר לביטחון הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם ביבוא סמים ברשת סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015