פקודת מניעת טרור

פקודת מניעת טרור, תש״ח–1948

מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:


פקודה זאת בטלה מיום תחילתו של חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016, ביום ל׳ בתשרי התשע״ז (1 בנובמבר 2016).


1.
פירושים
”ארגון טרוריסטי“ פירושו חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי אלמות כאלה;
”חבר בארגון טרוריסטי“ פירושו אדם הנמנה עליו, וכולל אדם המשתתף בפעולותיו, המפרסם דברי תעמולה לטובת ארגון טרוריסטי, פעולותיו או מטרותיו, או אוסף כספים או חפצים לטובת ארגון טרוריסטי או פעולותיו.
2.
פעילות בארגון טרוריסטי
אדם הממלא תפקיד בהנהלה או בהדרכה של ארגון טרוריסטי, או משתתף בדיוניו או בקבלת החלטותיו של ארגון טרוריסטי, או משמש חבר בבית דין של ארגון טרוריסטי, או נואם נאום תעמולה באסיפה פומבית או ברדיו מטעם ארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנה.
3.
חברות בארגון טרוריסטי
אדם שהוא חבר בארגון טרוריסטי, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד חמש שנים.
4.
תמיכה בארגון טרוריסטי [תיקון: תש״ם, תשמ״ו, תשנ״ג, תשס״ב]
אדם –
(א)
(בוטל);
(ב)
המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי; או
(ג)
המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר תעמולה; או
(ד)
הנותן כסף או שווה כסף לטובת ארגון טרוריסטי; או
(ה)
המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; או
(ו)
המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרוריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי;
(ז)
או העושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, בהנפת דגל, בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת המנון או סיסמה, או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור, והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה;
(ח)
(נמחק),
ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד.
5.
החרמת רכוש [תיקון: תש״ט, תש״ם]
(א)
כל רכוש של ארגון טרוריסטי, גם אם נרכש לפני פרסום פקודה זו ברשומות, יוחרם לטובת המדינה בפקודת בית משפט מחוזי.
(ב)
כל רכוש הצפוי להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל לפי החלטה בכתב של המפקח הכללי של משטרת ישראל.
(ג)
כל רכוש הנמצא במקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן, וכן כל רכוש הנמצא בחזקתו או ברשותו של חבר בארגון טרוריסטי, ייחשב לרכושו של ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך.
6.
סגירת מקומות פעולה וכו׳ של ארגון טרוריסטי [תיקון: תש״ם, תשס״ה]
(א)
המפקח הכללי של משטרת ישראל רשאי להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן; משניתנה החלטה כאמור, רשאי כל מפקח משטרה לבצעה.
(ב)
(בוטל).
7.
הוכחה על קיום ארגון טרוריסטי
כדי להוכיח, בכל דיון משפטי, שחבר אנשים מסויים הוא ארגון טרוריסטי, יספיק להוכיח כי –
(א)
מטעם אותו חבר אנשים או בפקודתו ביצע אחד או יותר מחבריו בכל זמן שהוא לאחר ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) מעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או איומים במעשי אלמות כאלה; או
(ב)
חבר האנשים, או אחד או יותר מחבריו מטעמו או בפקודתו, הכריז שאותו חבר אנשים אחראי למעשי אלמות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלמות כאלה, או שהכריז שחבר האנשים היה מעורב במעשי אלמות או איומים כאלה, בתנאי שמעשי האלמות או האיומים נעשו אחרי ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948).
8.
הכרזת הממשלה על ארגון כארגון טרוריסטי [תיקון: תש״ט]
אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך.
9.
הוכחה על חברות בארגון טרוריסטי
(א)
אם יוכח שאדם היה בכל זמן שהוא לאחר ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) חבר בארגון טרוריסטי מסויים, ייחשב אותו אדם לחבר באותו ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שחדל מלהיות חבר בו.
(ב)
אדם הנמצא במקום אשר משמש לארגון טרוריסטי או לחבריו מקום של פעולה, פגישה או מחסן, ייחשב לחבר בארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח שמסבות הימצאו באותו מקום אינן מצדיקות מסקנה זו.
הוכחה על ידי פרסום של ארגון טרוריסטי
לשם הרשעתו של נאשם לפי פקודה זו, וכן לצרכי החרמתו של רכוש לפי פקודה זו, מותר לקבל כל דבר שנראה מתוכו כי פורסם על ידי ארגון טרוריסטי או מטעמו, בכתב או בעל פה, כראיה לעובדות שהובאו בו.
פסק דין – ראיה לכאורה [תיקון: תש״ם]
אם נקבע בפסק דין סופי כי חבר אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, ייחשב פסק הדין בכל דיון משפטי אחר ראיה לכאורה שאותו חבר אנשים הנו ארגון טרוריסטי.
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם]
(בוטל).
ביטול
תקנות־שעת־חרום למניעת טרור, תש״ח–1948, בטלות, אולם ביטולן אינו פוגע בכל הכרזה או הודעה שניתנה או פעולה אחרת שנעשתה על פיהן ואינו מפטר אדם מעונש שהוא התחייב בו על פיהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תש״ם]
שר המשפטים ממונה על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה.
תחולה [תיקון: תש״ם]
פקודה זו לא תחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948.
השם
פקודה זו תיקרא בשם ”פקודת מניעת טרור, תש״ח–1948“.

י״ט באלול תש״ח (23 בספטמבר 1948).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה ושר הבטחון
  • פליכס רוזנבליט
    שר המשפטים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים שחרור חשוד במעשה מגונה בקטינה ממעצר בית בשל היעדר עילת מעצר והתיישנות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015