חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים

חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים

חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס״א–2001

1.
הגדרות [תיקון: תשס״ב, תשע״ז]
בחוק זה –
”ילד“ – מי שטרם מלאו לו 12 שנים;
”מישדר טלוויזיה“ – מישדר שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישדר חדשות, קדימון או פרסומת;
”מישדר“, ”פרסומת“ או ”מישדר פרסומת“, ”קדימון“ – כהגדרתם לפי חוק הבזק, ולענין מישדרים לפי חוק הרשות השניה – כהגדרתם לפי החוק האמור;
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”השר“ – שר התקשורת.
2.
חובת סימון
(א)
מישדר טלוויזיה המשודר בישראל, הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, או שקיים חשש סביר כי הוא עלול לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים, יישא סימן כאמור בסעיף 3 המצביע כי המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה; קדימון למישדר שיש לסמנו לפי סעיף קטן זה יכלול מידע שייקבע בתקנות ולפיו המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה.
(ב)
השר רשאי לקבוע כללים שעל פיהם –
(1)
סוגי מישדרים, או מישדרים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מחובת הסימון;
(2)
סוגי קדימונים למישדרים שיש לסמנם לפי סעיף זה, או קדימונים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מהחובה לכלול מידע כאמור בסעיף קטן (א).
3.
סימני יסוד
(א)
סימן לפי חוק זה יתייחס למישדר טלוויזיה שאינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה, ויכול שיתייחס גם לאחד ממאפיינים אלה אם הם מהווים יסוד בולט במישדר:
(1)
אלימות;
(2)
מין;
(3)
אכזריות;
(4)
פורנוגרפיה;
(5)
עידוד לעבריינות;
(6)
עידוד לשימוש בסמים מסוכנים.
(ב)
השר יקבע את צורת הסימנים כאמור בסעיף קטן (א), מיקומם, משך זמן הופעתם, תדירותם ואופן הצגתם.
(ג)
השר, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאי לקבוע סימנים נוספים לצורך השגת תכלית חוק זה.
4.
אחריות לביצוע הסימון ופיקוח על הביצוע [תיקון: תשס״ב, תשע״א, תשע״א־2, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז]
(א)
אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:
(1)
לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014 – תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק האמור;
(2)
לענין שידור על פי חוק הרשות השניה – בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור – הרשות כהגדרתה בחוק האמור;
(3)
(א)
לענין שידור על פי פרק ב׳1 לחוק הבזק – בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;
(ב)
לענין שידור על פי פרק ב׳2 לחוק הבזק – בעל רישיון לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;
(4)
(נמחקה);
(5)
לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;
(6)
לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון.
(ב)
אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):
(1)
על ביצוע לפי פסקה (1) – שר התקשורת;
(2)
על ביצוע לפי פסקה (2) – הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(10) לחוק הרשות השניה;
(3)
על ביצוע לפי פסקאות (3), (5) ו־(6) – המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;
(4)
(נמחקה).
(ג)
לענין שידור שלא כאמור בסעיף קטן (א) – רשאי השר לקבוע את האחראי לביצוע סימונו ואת האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון האמור; נקבע אחראי לביצוע סימון כאמור, ימסור לו השר הודעה על כך; על מסירת הודעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ״ב–1982, בשינויים המחויבים.
שידורי פרסומת וקדימונים אסורים [תיקון: תשס״ב]
(א)
פרסומת או קדימון העלולים לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים, לא ישודרו בטלוויזיה.
(ב)
פרסומת או קדימון הכוללים ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, לא ישודרו בטלוויזיה:
(1)
במהלך או בין מישדרים המיועדים לילדים, או בתכוף להם;
(2)
בין השעות 14.30 עד 21.00 בימי חול, ובין השעות 6.00 עד 21.00 בימי שבת ומועד.
(ג)
השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב)(2) לא יחולו על ערוץ שידור או על מישדר אשר אינם מיועדים לילדים והמשודרים בשעות הנקובות באותו סעיף קטן.
(ד)
מי שאחראי לפיקוח על ביצוע סימון בהתאם להוראות סעיף 4 (בחוק זה – הגוף המפקח):
(1)
יקבע כללים לענין סעיפים קטנים (א) ו־(ב);
(2)
יקבע כללים בדבר מתן התראות לפי סעיף 5;
(3)
רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על ערוץ שידור או על שידור ישיר שמקורם מחוץ לישראל ושהפקתם לא נעשתה במיוחד בעבור הציבור בישראל.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), כללים והוראות לפי אותו סעיף קטן ייקבעו, לענין שידור על פי חוק הרשות השניה, בידי המועצה כהגדרתה בחוק האמור.
(ו)
מי שאחראי, בהתאם להוראות סעיף 4 לביצוע סימון (בחוק זה – הגוף האחראי), יהיה אחראי גם למניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור לפי הוראות סעיף זה.
(ז)
הגוף המפקח יפקח גם על מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור לפי הוראות סעיף זה.
5.
עונשין [תיקון: תשס״ב]
(א)
גוף אחראי העושה אחד מאלה, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
משדר מישדר טלוויזיה שאינו מסומן לפי הוראות חוק זה, לאחר שקיבל התראה מהגוף המפקח כי המישדר אינו מסומן לפי הוראות חוק זה;
(2)
משדר בטלוויזיה פרסומת או קדימון, בניגוד להוראות לפי סעיף 4א, לאחר שקיבל התראה מהגוף המפקח כי הפרסומת או הקדימון שודרו בניגוד להוראות לפי אותו סעיף.
(ב)
אין בהוראות כל חוק המסמיך את הגוף המפקח לאכוף ביצוע הוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות המסמיכות להטיל עיצום כספי או ליטול זמני שידור, כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום לפי סעיף זה, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו.
6.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ב]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיף 3, טעונות אישור הועדה.
(ג)
תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) ו־(ג) ו־4א(ג) לענין מישדרים, קדימונים או פרסומות המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב).
שמירת סמכויות [תיקון: תשס״ב]
סמכויות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות שהוענקו לגוף המפקח לפי חיקוק אחר.
7.
8.
9.
תחילה
תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו.

נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשנ״א (1 בינואר 2001).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • בנימין (פואד) בן־אליעזר
  שר התקשורת
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של הצהרת תובע סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015