חוק הסיוע המשפטי

חוק הסיוע המשפטי, תשל״ב–1972

1.
הקמת לשכות סיוע משפטי
(א)
שר המשפטים מוסמך להקים לשכות סיוע משפטי; דבר הקמתה של לשכת סיוע משפטי יפורסם ברשומות, בציון מקום מושבה ואזור פעולתה.
(ב)
בראש כל לשכת סיוע משפטי יעמוד חבר לשכת עורכי הדין (להלן – ראש הלשכה).
2.
מתן השירות [תיקון: תשס״ג]
לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את השירות.
3.
בקשה לקבלת שירות
(א)
המבקש שירות משפטי יגיש ללשכת סיוע משפטי בקשה על כך בכתב.
(ב)
השירות המשפטי יינתן אם נוכח ראש הלשכה, לפי מבחנים ששר המשפטים, בהתייעצות עם שר הסעד, קבע בתקנות, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות.
(ג)
ראש הלשכה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה.
(ד)
תעודה מטעם לשכת הסעד של רשות מקומית תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.
4.
דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות
ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
5.
ערעור
(א)
על החלטה של ראש הלשכה לפי סעיפים 3 ו־4 רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.
(ב)
הערעור יהיה לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.
(ג)
בית המשפט רשאי לשקול מחדש ענינו של המערער על סמך ההנחיות שבסעיפים 3 ו־4.
6.
הוצאות המשפט
הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי, רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום שנפסק; והכל במידה שבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.
ייחוד השכר [תיקון: תשמ״ה]
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא יקבל שכר טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.
סייג לשחרור עורך דין [תיקון: תשמ״ה]
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא ישתחרר מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו.
7.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ה]
שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות –
(1)
הקמת לשכות סיוע משפטי;
(2)
העניינים שבהם יינתנו שירותים משפטיים;
(3)
היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי;
(4)
הנסיבות שבהן רשאי ראש הלשכה להורות שיופסק מתן שירות שהוחל בו והנסיבות שבהן חייב המקבל שירות משפטי להחזיר הוצאות שהלשכה הוציאה על שירותים שניתנו;
(5)
הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי דין כאלה;
תקנות לעניין פסקאות (1) עד (4) יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, תקנות לעניין פיסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לעניין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.
8.
שמירת דינים
אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות סניגור בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה–1965.
9.
תחילה ותחולה הדרגתית [תיקון: תשס״ג, תשס״ד, תשס״ט]
(א)
(בוטל).
(ב)
ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יוחל בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י״ב בניסן התשס״ז (31 במרס 2007).
[תיקון: תשס״ג]
תוספת (סעיף 2)
1.
[תיקון: תשס״ז, תשס״ט]
לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –
(א)
(ב)
להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא יחול.
2.
[תיקון: תשס״ד, תשס״ד־2]
לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א–1991, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
3.
[תיקון: תשס״ז־2]
לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
4.
[תיקון: תשס״ח]
למשתתף כהגדרתו בסעיף 37 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס״ד–2004, בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים 46 ו־47 לחוק האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם, וסעיף 3 לא יחול.
5.
[תיקון: תשע״א, תשע״א־2, תשע״ב]
להורה לפי הוראות סעיף 24 לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו־13א לחוק האמורוסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו־13א לחוק האמורוסעיף 3 לא יחול.
6.
[תיקון: תשע״ג, תשע״ה־2, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז־3]
לאדם, בכל הנוגע –
(א)
לקבלת ייעוץ ראשוני בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, ”תגמולים“ – קצבה, מענק שנתי או הטבה כאמור בפסקה (ב), וכן קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;
(ב)
להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(1)
חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים);
(2)
חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז–1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים);
(3)
(4)
(5)
(ג)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת תגמולים כאמור, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, ”תגמולים“ – כהגדרתם בפרט משנה (א);
(ד)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת קצבה או תשלום לפי התיקון הראשון לחוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי גטאות, שנכנס לתוקף ביום 1 באוגוסט 2014, או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת קצבה או תשלום כאמור;
(ה)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה של ניצול שואה להחזרת שכר טרחה כמפורט להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(1)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה העולה על סכום כאמור בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים, בעילה לפי סעיף 22ג לחוק האמור;
(2)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה של ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית כהגדרתה בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(3)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה לפי סעיפים 14, 15, 17 או 18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג–1973;
(ו)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה להחזרת סכום שנגבה כשכר טרחה או הוצאות העולה על סכום כאמור בסעיף 10(ב)(2א) או (4) לחוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי״ז–1957, בעילה לפי סעיף 12 לאותו חוק, וסעיף 3 לא יחול.
לעניין פרט זה, ”ועדת עררים“ – ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים.
7.
[תיקון: תשע״ה]
לעובד, בכל הנוגע להליכים המנויים להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(א)
(ב)
(ג)
הליך אחר, בפני ערכאה שיפוטית, הנלווה להליך עיקרי כאמור בפסקאות (א) או (ב), ובלבד שהוא קשור לפגיעה בעובד שבעניינה הוגש ההליך העיקרי;
(ד)
הליך של שימוע בפני המעסיק, בעניין הקשור להליך כאמור בפסקאות (א) או (ב);
(ה)
הליך של ערעור או עתירה על החלטה בהליך לפי פסקאות (א) עד (ד).
8.
[תיקון: תשע״ה־3]
לנפגע עבירת מין, בכל הנוגע להליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס״ה–2004, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״ו־3, תשע״ז]
(א)
(ב)
לאדם שניתן לו ייצוג לפי פרט משנה (א) לשם ייצוג בערעור, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״ז־2]
לאזרח שהוגשה בקשה לביטול אזרחותו לפי סעיף 11(ב)(2) לחוק האזרחות, התשי״ב–1952, ובית המשפט קבע כי הדיון ייערך שלא בנוכחותו כאמור בסעיף 11(ד)(4) לאותו חוק, בכל הנוגע לייצוג בעניין בקשה לביטול אזרחות כאמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו.
[תיקון: תשע״ז־4]
לנפגע עבירת מין לפי סעיפים 345, 346(א), 347(א) או (ב) או 351 לחוק העונשין, התשל״ז–1977, שהוגש בשלה כתב אישום, בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך הפלילי, וכן בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו; לעניין זה, ”הליך פלילי“ – לרבות הליך הנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע בביצוע עבירת מין בנפגע כאמור.

נתקבל בכנסת ביום ח׳ בניסן תשל״ב (23 במרס 1972).
  • גולדה מאיר
    ראש הממשלה
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד באונס ומעשה סדום באישה אותה הכיר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015