חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הפיקוח על קידוחי מים

חוק הפיקוח על קידוחי מים

חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט״ו–1955

1.
הגדרות [תיקון: תשכ״ב]
בחוק זה –
”באר“ – לרבות כל חפירה, קדיחה או מבנה המיועדים להעלאת מים תת־קרקעיים אל פני הקרקע, בין שהושלמו ובין שלא הושלמו;
”התקנת באר“ – לרבות כל שינוי במתקן, במבנה או בציוד שהותקנו בבאר, אם השינוי מיועד להגדיל את תפוקת מימיה;
”מנהל“ – (נמחקה);
”הנציב“ – (נמחקה);
”חוק המים“ – חוק המים, תשי״ט–1959;
”מועצת הרשות הממשלתית“ – מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
”מנהל הרשות הממשלתית“ – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;
בית דין" – בית דין לעניני מים שהוקם בהתאם לחוק המים.
2.
[תיקון: תשכ״ב]
(בוטל).
3.
[תיקון: תשכ״ב]
(בוטל).
4.
התקנת באר [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
לא יתקין אדם באר אלא לפי רשיון מאת המנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (בחוק זה – רשיון קדיחה); מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת תנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה ממועצת הרשות הממשלתית.
5.
רשיון קדיחה [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו, תשע״ז]
(א)
המנהל הרשות הממשלתית רשאי שלא לתת רשיון קדיחה, בנימוק שקיימות נסיבות שלפיהן הוא יסרב לתת רישיון לפי סעיף 23 לחוק המים ושיפורשו בהחלטתו של המנהל הרשות הממשלתית.
(ב)
היה המנהל הרשות הממשלתית סבור שהדבר דרוש כדי למנוע דלדול מקורות המים או המלחתם או כדי להבטיח הספקת מים לצרכי בית, רשאי הוא לעשות אחת מאלה:
(1)
לא ליתן רשיון קדיחה;
(2)
להתנות ברשיון תנאים בנוגע לקטרה של הבאר, עמקה, ציודה או כמות המים שמותר להפיק ממנה, או בנוגע לתקופת ההפקה, או למטרה אשר לה ישמשו המים המופקים;
(3)
לבטל רשיון או להתנות את המשך תקפו בתנאים או בתנאים נוספים, והכל לא יאוחר מ־60 יום לאחר קבלת דין וחשבון על שאיבת הנסיון כפי שייקבע בכללים לפי סעיף 16.
(ג)
הפעלת הסמכויות לפי סעיף זה תיעשה לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.
6.
רשיון קדיחה לצורך חיפוש כריה וכד׳ [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
מי שניתן לו לפי פקודת המכרות, רשיון חיפוש, זכות כריה או חוזה חכירה לכריה, והוא מבקש מאת המנהל הרשות הממשלתית רשיון קדיחה לצורך החיפוש, הכריה והטיפול במחצבים שנכרו, או לצרכים אחרים הקשורים בכך, במישרין – לא יחליט המנהל הרשות הממשלתית בבקשתו אלא לאחר התיעצות עם המפקח על המכרות.
7.
פרסום והתנגדות [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
(א)
הוגשה בקשה לרשיון קדיחה, יפרסם המנהל הרשות הממשלתית הודעה בכתב, שתפרט את שם המבקש, מהות ההתקנה המבוקשת ומקומה.
(ב)
ההודעה תונח שבעה ימים במשרד הרשות המקומית, ואם אין כזאת – במשרד הממונה על המחוז, שבתחומם מבקשים להתקין את הבאר, וכל אדם יהא רשאי לעיין בהודעה.
(ג)
כל המתנגד למתן רשיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש למנהל הרשות הממשלתית, תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב, ויפרט בה את נימוקיו.
8.
החלטת המנהל הרשות הממשלתית [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
החליט המנהל הרשות הממשלתית ליתן רשיון – בין בתנאים ובין ללא תנאי – יודיע על החלטתו בכתב למבקש ולכל אדם שהגיש התנגדות. החליט המנהל הרשות הממשלתית שלא ליתן רשיון – יודיע על החלטתו בכתב למבקש.
9.
ערר [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
(א)
מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל הרשות הממשלתית, וכל אדם אחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8, רשאי תוך 21 יום מיום שנמסרה לו ההודעה לערור על ההחלטה לפני בית הדין.
(ב)
בית הדין מוסמך לדון, בנוסף לענינים המסורים לו לפי סעיף 140 לחוק המים, בכל הענינים המסורים לשיפוטו לפי חוק זה, והוראות הסעיפים 141 עד 147 לחוק המים יחולו על דיונים אלה.
פיקוח ובדיקה [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
המנהל הרשות הממשלתית, או מי שהמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך, רשאי –
(1)
להיכנס לכל מקום שמצויה בו באר לשם פיקוח על קיום ההוראות לפי חוק זה או התנאים שברשיון קדיחה;
(2)
לבדוק כל באר, לערוך בה מדידות, לבצע בה ניסוי שאיבה, לקחת דוגמאות מן המים שבה וכן לעשות בה כל פעולת חקר אחרת שתורה עליה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.
החזרת המצב לקדמותו [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
(א)
הותקנה באר ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט שלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית לצוות על מי שהתקינה או על בעל הקרקע שבה היא נמצאת, או על כל אדם אחר ששופט השלום יראה לצוות עליו כך, לסתום את הבאר או להחזיר לקדמותו כל שינוי שנעשה בה, הכל לפי הענין.
(ב)
היו מתקינים באר שלא על פי רשיון קדיחה או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט שלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית, לצוות על הפסקת ההתקנה תוך זמן שנקבע בצו.
(ג)
שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בבקשות על פי סעיף זה.
(ד)
שופט שלום הנותן צו לפי סעיף זה, רשאי למלא בו ידיו של המנהל הרשות הממשלתית או של בא כוחו לבצע את הצו, ואם עשו כך, גובים את הוצאות הביצוע ואת הוצאות המשפט ממי שניתן נגדו הצו, כאילו היו מס שפקודת המסים (גביה) – פרט לסעיף 12 שבה – חלה עליו.
(ה)
מי שניתן לו צו לפי סעיף זה, או מי שמילאו ידיו לבצע צו כאמור, רשאי להיכנס לכל מקום שבו מצויה הבאר ולעשות בה את הפעולות הדרושות לביצוע הצו.
עבירות ועונשין [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו או על תנאי שברשיון קדיחה, וכן המפריע למנהל הרשות הממשלתית, או למי שהמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך. בהפעלת סמכויותיו לפי סעיף 10, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות.
אי־תחולה
בעל זכות נפט לפי חוק הנפט, תשי״ב–1952, רואים אותו בבעל רשיון קדיחה לפי חוק זה לגבי השטח הרשוי או שטח החזקה של זכותו, ולצורך פעולות שהן מטרות נפט כמשמעותן בסעיף 44 לחוק האמור, למעט פרט (6) שבו.
תחולת חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 [תיקון: תשס״ו]
בעל רשיון קדיחה כפוף בפעולותיו להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, אלא ששר התשתיות הלאומיות, בהתיעצות עם שר הפנים, רשאי להרשות סטיות מאותו חוק.
ביטול
בטלים –
(1)
פקודת ההגנה על הספקת המים הציבורית, 1937;
(2)
הנוסח שולב בפקודת המכרות.
כללים [תיקון: תשס״ו]
מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים בענינין אלה:
(1)
רישום בארות והתקנות שנעשו בהן, ומסירת פרטים הנוגעים להן;
(2)
ביצוען של שאיבות נסיון והפיקוח עליהן;
(3)
ניהול רישום של עבודות התקנה בבאר ומסירת תסקירים על כך;
(4)
ביצוע מדידות ומסירת דוגמאות בקשר עם עבודות התקנה בבאר;
(5)
התקנתם והחזקתם של מתקנים למדידת המים המופקים מבארות ורמת מפלס המים בהם;
(6)
סתימתן של בארות;
(7)
אגרות בעד רשיונות.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ו]
שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית, לפי חוק זה, לקבוע כללים.

נתקבל בכנסת ביום ט׳ בסיון תשט״ו (30 במאי 1955).
  • משה שרת
    ראש הממשלה
  • פרץ נפתלי
    שר החקלאות
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שימוע לעובדת עירייה ממרכז הארץ שנחשדה בגניבה ממעביד הסתיים ללא פיטורים אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי זיכוי לקוחות המשרד מעבירות מרמה והונאה במכללת אורט בראודה מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015