חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)

פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)

פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)

חא״י, כרך א׳, פרק ל״ד, 439; ע״ר 1940, תוס׳ 1, 40; ע״ר 1944, תוס׳ 1, 73; ע״ר 1945, תוס׳ 1, 116; ע״ר תש״ח, 22; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 17; ס״ח תשכ״ה, 53; תשס״ה, 498.


פקודה הקובעת הוראות בנידון חקירה מוקדמת של עדים, זיהוים של אסירים וקבלת תעודות של בדיקות כימיות בתורת עדות בקשר עם ברור משפטים פליליים.


1.
השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות).
[תיקון: 1945]
2.
חקירת עדים על־ידי פקיד משטרה וכו׳ [תיקון: 1944, תש״ח]
(1)
פקיד משטרה מדרגת מפקח (במקור: אינספקטור) ומעלה, או כל פקיד אחר או סוג אחר של פקידים המורשים בכתב – בדרך כלל או במיוחד – על ידי שר המשפטים, לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל־פה כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ומסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו פקיד משטרה או אותו פקיד מורשה אחר כנ״ל, ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך.
(2)
אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג לו בשעת החקירה אותו פקיד משטרה, או אותו פקיד מורשה אחר כנ״ל, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת האשמה פלילית.
3.
הודעת עד תירשם בכתב [תיקון: 1944]
(1)
משנרשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב, יתבקש לטבוע בה את סימנו.
(2)
אם יסרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה כנ״ל, הערה בשולי ההודעה הכתובה כי מוסר ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה.
(3)
לאחר מכן יחתום פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה האחר כנ״ל, על ההודעה שבכתב; ובכל משא־ומתן משפטי, נגד האדם המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא־אם יוכח כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.
4.
[תיקון: 1944, תשכ״ה]
(בוטל).
[תיקון: 1945, תשס״ה]
5.
[תיקון: תשס״ה]
(בוטל).
6.
[תיקון: תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: 1945]
7.
תעודות הנוגעות לבדיקות כימיות תקובלנה בתורת עדות [תיקון: 1940, תש״ח]
(1)
תעודה שנראה מגופה שניתנה ונחתמה ע״י פקיד הממונה באותה שעה על המעבדה הממשלתית או ע״י הכימאי הממשלתי, והיא מעידה על תוצאת מבחן מעבדה או מבחן אחר או אנליזה, שנעשו בידי אותו פקיד או כימאי (במקור: אנליסט) הנוגעים לכל דבר הנידון במשפט, תקובל כעדות במשפט פלילי אף אם לא הוזמן אותו פקיד או אותו כימאי להופיע כעד:
בתנאי שתעודה כזאת לא תקובל כעדות ע״י בית משפט מחוזי, אלא אם כן נמסרה הודעה מטעם הקטיגוריה לנאשם או לעורך הדין שלו עשרה ימים מראש על כונתה להגיש את התעודה כעדות, והעתקה של התעודה נמסרה לנאשם.
(2)
למרות כל האמור בהוראות סעיף־קטן (1) חייב הפקיד או הכימאי הנזכרים לעיל להופיע כעד במשפט בפני בית משפט מחוזי, בתנאי שנמסרה הודעה לבית המשפט בשם הנאשם חמשה ימים מראש, הדורשת את הופעתם בבית המשפט וצורף להודעה מס בסכום לירה אחת.
(3)
למרות כל האמור בהוראות סעיף־קטן (1), חייב הפקיד או הכימאי הנזכרים לעיל להופיע כעד במשפט פלילי בפני כל בית משפט, לרבות בית משפט שלום, אם סבור בית המשפט או שופט של בית משפט השלום כי טובת הצדק מחייבת את הופעתו בבית המשפט.
(4)
אם ניתנה תעודה לנאשם עפ״י פקודת ההגנה על אסירים עניים, פוטרין אותו מתשלום המס בסך לירה אחת הנזכר בסעיף־קטן (2).
(5)
כתום המשפט יכול בית המשפט המחוזי ליתן אותו צו אשר ייטב בעיניו בנוגע לתשלומו או להחזרתו של מס הלירה האחת האמור לעיל ולתשלום ההוצאות שהוצאו מפאת הופעתו של אותו פקיד או כימאי במשפט.
[תיקון: 1945]
8.
פירוש [תיקון: 1945]
”שטר־כסף כוזב של בנק־אוף־אינגלנד“ פירושו תעודה שהיא כולה או בחלקה חיקוי או זיוף של שטר־כסף של בנק־אוף־אינגלנד.
9.
כוחו של קצין־משטרה גבוה ביחס לתעודות מסויימות [תיקון: 1945]
אם מפני סיבה כל־שהיא יחשוד קצין משטרה גבוה בתעודה כל־שהיא, הנמצאת ברשותו של שוטר עם תחילת תקפה של פקודת תחוקת־הגנה (הכללה בפקודות מסויימות), 1945, או שתבוא לרשותו של שוטר לאחר־מכן, כי הינה או ייתכן שהינה שטר־כסף כוזב של בנק־אוף־אינגלנד, יהיה רשאי להשהות את התעודה הזאת בידיו כדי שיבדקנה מומחה, או שיהיה רשאי לשלוח אותה תעודה, כדי שיבדקנה אותו אדם ובאותו מקום (בין בתחומי ארץ ישראל ובין מחוצה לה), שיהיה הוא עשוי למצוא אותם נאותים.
זיהוי תעודות מסוימות [תיקון: 1945]
(1)
מקום ששלח קצין־משטרה גבוה תעודה לבדיקה בהתאם לסעיף 9, יהיה בזה משום זיהוי מספיק של התעודה שנשלחה כך, לכל הצרכים ובכל הזמנים, אם יוכח שהיא נושאת עליה את חתימתו של קצין־המשטרה הגבוה בראשי־התיבות ואת תאריך המשלוח, שנרשמו על התעודה לפני הישלחה כאמור.
(2)
לא יהיו רואים שום דבר האמור בסעיף־קטן (1) כמניעה לכך, שכל תעודה כזאת תזוהה בדרך אחרת מזו שנקבעה באותו סעיף־קטן.
תעודת־אישור על כוזבות [תיקון: 1945]
(1)
תעודת־אישור המיומרת להיות ניתנת בידי הבנק־אוף־אינגלנד או בשמו, ואומרת כי תעודה כל־שהיא הינה שטר־כוזב של בנק־אוף־אינגלנד, תשמש עדות מכרעת על אותה עובדה, אלא־אם הוכח כי תעודת־האישור לא ניתנה בידי הבנק־אוף־אינגלנד או בשמו; ולצורך זיהוי השטר הכוזב של בנק־אוף־אינגלנד שתעודת־האישור מתיימרת להיות נוגעת בו, יהיה די בכך, אם תיקוב תעודת האישור את מספר השטר־הכוזב של הבנר־אוף־אינגלנד (אם יש עליו מספר) ואת ראשי־התיבות והתאריך שעליו, ואם יַראו כי המספר מתאים למספר התעודה שנשלחה לבדיקה וכי ראשי־התיבות והתאריך מתאימים לראשי־התיבות והתאריך שנרשמו על התעודה בידי קצין־המשטרה הגבוה.
(2)
לא יהיו רואים שום דבר האמור בסעיף־קטן (1) כמניעה לכך, שכל שטר־כוזב כזה של בנק־אוף־אינגלנד יזוהה בדרך אחרת מזו שנקבעה באותו סעיף־קטן.
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015