חוק הקולנוע

חוק הקולנוע, התשנ״ט–1999

[תיקון: תשע״ה]
1.
הגדרות [תיקון: תשע״ד־2, תשע״ו]
בחוק זה –
”סרט“ – יצירה אורקולית אמנותית, ובכלל זה עלילתית, תיעודית או נסיונית, המורכבת מסדרה של תמונות נעות, מצולמות או מוקלטות, בליווי פס־קול או בלעדיו, שניתן להקרינה על מרקע, לרבות מרקע טלוויזיה, וליצור עותקים ממנה;
”סרט ישראלי“ – סרט שמתקיימים בו התנאים להכרה שנקבעו לפי סעיף 13;
”קולנוע“ – עשיית סרט, לרבות כל פעולה לגבי סרט או הקשורה בו;
”הועדה“ – ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק הבזק“ – חוק הבזק, התשמ״ב–1982;
”מועצת הכבלים ושידורי לווין“ – המועצה שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק הבזק;
”מועצת הרשות השניה“ – המועצה שנתמנתה לפי סעיף 7 לחוק הרשות השניה;
”השר“ – שר החינוך התרבות והספורט.
[תיקון: תשע״ה]
2.
מינוי מועצה לקולנוע ומטרותיה
(א)
השר ימנה מועצה לקולנוע (להלן – המועצה).
(ב)
המועצה תפעל לשם עידוד הקולנוע הישראלי ותמיכה בו תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.
3.
תפקידי המועצה [תיקון: תשע״ה]
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה, למעט לעניין הוראות פרק ג׳;
(2)
לייעץ לשר לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם קידום המטרות המפורטות להלן, ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובמגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום הקולנוע:
(א)
קידום ועידוד יצירה, הפקה והפצה של סרטים ישראליים, לרבות דרמות וסרטי תעודה;
(ב)
עידוד שיתוף פעולה בין־לאומי בתחום הקולנוע;
(ג)
קידום הסרט הישראלי;
(ד)
הענקת פרסים לסרטים, לאנשי מקצוע וליוצרים צעירים בתחום הקולנוע;
(ה)
עידוד פסטיבלים לקולנוע;
(ו)
תמיכה בשימור הסרט הישראלי.
(3)
להמליץ בכל ענין הנוגע למתן תמיכות לפי המבחנים שנקבעו לפי סעיף 12.
4.
הרכב המועצה
(א)
המועצה תהיה בת 25 חברים שימנה השר.
(ב)
ואלה חברי המועצה:
(1)
שלושה עשר חברים, שאינם עובדי המדינה, הבאים מתחום היצירה, העשייה והמחקר בנושא הקולנוע;
(2)
שישה חברים, שאינם עובדי המדינה, המעורים בתחומי התרבות והאמנות;
(3)
שני עובדי משרד החינוך התרבות והספורט;
(4)
עובד המדינה שהציע שר האוצר;
(5)
עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הבזק;
(6)
עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה;
(7)
עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק השידור הציבורי.
(ג)
השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברים שאינם עובדי המדינה.
(ד)
(1)
מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ימונה אחד על פי הצעה של מועצת הרשות השניה, ואחד על פי הצעה של מועצת הכבלים ושידורי לווין, ובלבד שאינו חבר באחת מהמועצות האמורות.
(2)
מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ימונו שניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הבזק, לאחר שהתייעץ עם מועצת הכבלים ושידורי לווין, ושניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה, לאחר שהתייעץ עם מועצת הרשות השניה.
(3)
מינוי חברי המועצה לפי סעיפים קטנים (ב)(1) ו־(2) יהיה לאחר התייעצות עם הארגונים המייצגים יוצרים ועוסקים בתחום הקולנוע ועם גופים ציבוריים מתחום הקולנוע, כפי שקבע השר.
פורסמה הודעה בדבר הארגונים המייצגים יוצרים ועוסקים בתחום הקולנוע וגופים ציבוריים מתחום הקולנוע (י״פ תש״ס, 1460).
(ה)
הודעה על מינוי המועצה, על מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
(ו)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.
5.
תקופת הכהונה
(א)
חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את תקופת כהונתם של שנים עשר מחברי המועצה שהתמנתה לראשונה, בשנתיים נוספות, ובלבד שמכל אחת מקבוצות החברים המנויים בסעיף 4(ב)(1) עד (3) לא יאריך את תקופת כהונתם של יותר ממחצית החברים המשתייכים לאותה קבוצה.
6.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(ב) שמכוחו מונה;
(3)
הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ו).
7.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
8.
תוקף פעילות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
9.
ניגוד ענינים
לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו.
דרכי פעולה
המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקציב הקולנוע [תיקון: תש״ס, תש״ס־2, תשס״ה, תשס״ט, תשע״ד, תשע״ה]
(א)
תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע לפי פרק זה (להלן – תקציב הקולנוע) ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי (להלן – תחום תרבות); לענין זה, ”תכנית“, ”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
(ב)
סעיף קטן זה לא חל בתקופה שתחילתה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004) וסיומה ביום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצמבר 2018).
במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה:
(1)
50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה;
(2)
50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו־6נו(א) לחוק הבזק.
מתן תמיכות
מתן תמיכות מתוך תקציב הקולנוע ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3(2), שקבע השר לאחר התייעצות עם המועצה, ובלבד ש־60% לפחות מתקציב הקולנוע יופנה להפקת סרטים ישראליים, ושיעור נוסף ממנו ייוחד לשיווק סרטים ישראליים בשוק הסרטים הבין־לאומי.
[תיקון: תשע״ה]
תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים [תיקון: תשע״ה]
(א)
בסעיף זה –
”זכות יוצרים“ – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007;
”יצירה קולנועית“ – כהגדרתה בחוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007;
”יצירה קולנועית ישראלית“ – כל אחת מאלה:
(1)
יצירה קולנועית שרוב יוצריה הם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל או שנוצרה ברובה על ידי אזרחים או תושבים כאמור, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה; לעניין זה, ”תושב“ – מי שמקום מגוריו הרגיל היה בישראל בעת יצירתה של היצירה הקולנועית;
(2)
יצירה קולנועית שבעת יצירתה מרכז עסקיו או מקום מגוריו הרגיל של לפחות אחד ממפיקיה היה בישראל; לעניין זה, ”מפיק“ – מי שאחראי על ביצוע הפעולות הדרושות לשם יצירתה של היצירה הקולנועית;
”ניהול“ – כל אחד מאלה:
(1)
מתן רישיון שימוש;
(2)
ניהול משא ומתן עם משתמשים או עם המבקשים לעשות שימוש;
(3)
קביעת תנאי שימוש;
(4)
קביעת דמי שימוש;
(5)
מעקב אחר השימוש;
(6)
גביית דמי שימוש;
”תאגיד לניהול משותף של זכויות“ – ארגון המנהל, בין השאר במשותף, זכויות יוצרים של יוצרים או של בעלי זכות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות.
(ב)
יחיד שהוא יוצר של יצירה קולנועית ישראלית או יחיד שהוא בעל זכות יוצרים ביצירה כאמור רשאי לנהל את זכויותיו ביצירה הקולנועית הישראלית, ואם היצירה טרם נוצרה – את זכויותיו העתידיות בה, באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות.
(ג)
אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988, על ניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות, ובלבד שמכוח ההוראות והתנאים לפי חוק ההגבלים העסקיים לא תימנע הזכות לפעול כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
שר המשפטים ממונה על ביצועו של פרק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר, לקבוע הוראות לעניין ביצועו.
[תיקון: תשע״ה]
תנאים להכרה בסרט ישראלי
השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, יקבע בכללים תנאים להכרה בסרט שנעשה על ידי גורמים ישראליים כסרט ישראלי לענין חוק זה, לרבות תנאים להכרה בסרט כאמור בהפקה משותפת עם גורמים שאינם ישראליים.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה סדרי דיון לעבודת המועצה.
ביטול חוק לעידוד הסרט הישראלי
חוק לעידוד הסרט הישראלי, התשי״ד–1954 – בטל.
תחילה
תחילתם של סעיפים 11, 12 ו־15 ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 1998)
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יצחק לוי
  שר החינוך התרבות והספורט
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה זיכוי סטודנט מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015