חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ״ד–1964

1.
הגדרות [תיקון: תשכ״ט]
בחוק זה –
”חלקה“ – בשטח שבו נעשה סידור זכויות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) – חלקת רישום הרשומה לפי אותה פקודה; בכל מקום אחר – יחידת הרישום בפנקסי המקרקעין, ובאין פנקסים כאלה – שטח קרקע רצוף שבבעלות של אדם אחד או של מספר בני אדם ביחד;
”חוק רכישה“ – אחד מאלה:
”חלקה מקורית“ – חלקה כפי שהיתה ערב הרכישה הראשונה לפי כל חוק רכישה.
2.
הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים [תיקון: תשכ״ט]
(א)
נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה חלקה, לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל רכישות אלה ביחד, על אחוז מקסימלי משטח החלקה המקורית כמפורט בסעיף זה, ועל העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.
(ב)
האחוז המקסימלי לעניין סעיף זה הוא 40 – אם בין הרכישות היתה רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, וזאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), ו־25 – בכל מקרה אחר.
(ג)
היתה בחלקה פלונית רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, יהיה האחוז המקסימלי של כל הרכישות באותה החלקה, מכוח חוקי רכישה אחרים ביחד, כאמור בסעיף קטן (א) – 25.
3.
מועד הרכישה – מה הוא [תיקון: תשכ״ט]
המועד שבו רואים שטח כנרכש מכוח חוק רכישה לענין חוק זה, הוא:
(1)
ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 – המועד שבו פורסמה ברשומות ההודעה לפי סעיף 5(1) לאותה פקודה בדבר הכוונה לרכוש לצרכי ציבור את החלקה או כל חלק ממנה;
(2)
ברכישה מכוח פקודת בנין ערים, 1936 – המועד של תחילת תקפה של תכנית בנין עיר, הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה יופקעו ללא תשלום פיצויים, או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה, או הקובעות הוראה כיוצאת באלה שמטרתה להוציא את החלקה או כל חלק ממנה מידי בעליה ללא תשלום פיצויים;
(3)
ברכישה מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 – מועד תחילתו של הצו המטיל את הפקודה על הדרך שמדובר בה באותו צו;
(4)
ברכישה מכוח פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) – מועד ביצוע ההפקעה לפי סעיף 5(3) לאותה פקודה;
(5)
ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965 – המועד שבו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה לפי סעיף 190(ב) לאותו חוק, ואם היו לה בעלים אחדים – המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור.
4.
חישוב האחוז המקסימלי [תיקון: תשכ״ט]
לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים –
(1)
אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי סעיף 20א לפקודת בנין ערים, 1936, ולפי סימן ז׳ לפרק ג׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965;
(2)
אין נפקא מינה אם בעודף החלקה המקורית, הנשאר אחרי הרכישה הראשונה וכל רכישה שלאחריה, חל שינוי בקנין, או שינוי עקב חלוקתה של החלקה ליחידות רישום אחדות או עקב איחודה עם חלקות אחרות;
(3)
מביאים בחשבון גם רכישות שהיו לפני תחילתו של חוק זה.
5.
מקום שיש לשלם פיצויים מכוח הוראות חוק זה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יבוא, לענין סעיף 20(2)(ב) לאותה פקודה, עשרים וחמישה אחוז למאה משטח החלקה המקורית במקום רבע מכלל שטחו של המגרש שנלקח.
6.
השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים
מקום שיש לשלם פיצויים בעד רכישה מכוח הוראות חוק זה, יהא האדם שרכש חלק מהחלקה המקורית מכוח חוק רכישה, תוך שנה אחת לפני שרכש החייב בתשלום פיצויים כאמור, חייב להשתתף בתשלום אותם הפיצויים לפי חלקו ברכישות.
7.
ביטול רכישה
בטלה רכישה לפי חוק רכישה, אין מביאים אותה בחשבון לענין חוק זה, מיום הביטול.
8.
הצמדת פיצויים [תיקון: תשל״ז, תשל״ח, תשמ״א, תשנ״ה, תשס״ג, תש״ע]
(א)
נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט׳ בניסן תשנ״ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י׳ בניסן תשנ״ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס׳ 3), התש״ע–2010 (להלן – תיקון מס׳ 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה ”הפרשי הצמדה וריבית“, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, מיום תחילתו של תיקון מס׳ 3 ואילך, לפי זה:
(1)
הריבית תחושב ממועד הרכישה עד יום התשלום בפועל או הפקדת הסכום לזכות בעל הזכויות לפי האמור בסעיף קטן (ב);
(2)
ההצמדה תחושב על פי עליית מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים או הפקדתם לעומת המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד הרכישה.
(ב)
(1)
הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה ”הפרשי הצמדה וריבית“ לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;
(2)
על הפקדת סכום לזכות בעל הזכויות ישלח לו רוכש הזכויות הודעה בדואר רשום על פי מענו המצויין באגף מס רכוש וקרן פיצויים, אולם באין מען מצויין כאמור, יהא רוכש הזכויות רשאי למסור את ההודעה בדרך שבה נמסרת הודעה על פי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.
(ג)
נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, לפני יום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977), יחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינויים אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד.
(ד)
נרכשו זכויות במקרקעין מכוח הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, למעט הרשאה כאמור שניתנה לרשות הפיתוח תובא בחשבון, לענין חישוב ההצמדה, רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1977.
9.
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטל).
תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת [תיקון: תשל״ח, תשנ״ה, תש״ע]
(א)
תוך תשעים יום מיום שקיבל רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין או מיום איתור בעל הזכויות, לפי המאוחר ביניהם, רוכש הזכויות ישלם לבעל הזכויות שנרכשו, על חשבון פיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.
(א1)
לא קנה רוכש הזכויות את ההחזקה במקרקעין בתוך תשעים ימים מיום שפורסמה הודעה כאמור בסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות), וברכישה מכוח חוק רכישה שלפיו אין חובה לפרסם הודעה כאמור – בתוך תשעים ימים מהיום שבו רשאי רוכש הזכויות לדרוש את מסירת ההחזקה במקרקעין, זכאי בעל הזכויות שנרכשו לדרוש מרוכש הזכויות את הפיצויים המגיעים בשל רכישת שווי הזכויות, כנגד מסירת החזקתו במקרקעין; דרש בעל הזכויות שנרכשו פיצויים כאמור, ישלם לו רוכש הזכויות, בתוך תשעים ימים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין, את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת.
(ב)
(בוטל).
סייג [תיקון: תשנ״ה]
על אף האמור בסעיף 8, אם קבע בית משפט כי בעל הזכויות שנרכשו מנע, שלא כדין את מסירת החזקה במקרקעין, לא ישולמו לו הפרשי הצמדה וריבית, לפי כל דין, אלא בנסיבות מיוחדות שקבע בית המשפט ומנימוקים שיירשמו.
מיסים ותשלומי חובה [תיקון: תשל״ח, תשמ״א, תש״ע]
(א)
תשלום הפיצויים או הפקדתם לפי סעיף 8 לא ייעשה אלא לאחר ששולמו המסים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים החלים, עד מועד הרכישה, על הזכויות שנרכשו וכן מס שבח מקרקעין החל בשנת הרכישה.
(ב)
לא שילם בעל הזכויות את התשלומים האמורים, רשאי רוכש הזכויות לשלמם מתוך הפיצויים שעליו לשלם.
סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה
שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את שיעורי הריבית וההצמדה האמורים בסעיף 8.
תנאי לתשלום פיצויים [תיקון: תשל״ח]
תשלום פיצויים על פי חוק זה, למעט הסכום המשולם לפי סעיף 9א, מותנה בכך שבעל הזכויות שנרכשו ויתר בכתב על כל תביעה ותשלום הקשורים לרכישת הזכויות.
דרכי הפקדה [תיקון: תשמ״א, תש״ע]
שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הפקדת הפיצויים אצל החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות פרטים שיש למסור לחשב הכללי בעת ההפקדה.
פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים – סייג לתחולה [תיקון: תש״ע]
על אף האמור בכל דין, החל ביום תחילתו של תיקון מס׳ 3 (בסעיף זה – המועד הקובע), יחולו הוראות סעיף 20 לפקודת הקרקעות וכן הוראות סעיפים 2, 4 ו־5 לחוק זה, רק על רכישה כמפורט להלן:
(1)
רכישה לפי הוראות חוק רכישה שנעשתה לפני המועד הקובע;
(2)
רכישה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, או רכישה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה שניתנה לה לפי סעיף 22(2) לפקודת הקרקעות, בין שנעשתה לפני המועד הקובע ובין לאחריו.
ביצוע [תיקון: תשל״ח]
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

  • לוי אשכול
    ראש הממשלה
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול הרשעה בעבירות של מכירת משקה משכר לקטין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015