חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, תשס״ז–2007

1.
הגדרות
בחוק זה –
”המועצה“ – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;
”המנהל“ – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;
”הרשות“ – הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב שהוקמה לפי הוראות חוק זה;
”השר“ – שר המדע התרבות והספורט;
”מורשת יהדות לוב“ – לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת יהדות לוב.
2.
הקמת הרשות
מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב.
3.
מטרות הרשות וסמכויותיה
(א)
הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:
(1)
הנצחת מורשת יהדות לוב והנחלתה לדורות הבאים;
(2)
מחקר ותיעוד של מורשת יהדות לוב.
(ב)
לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958.
4.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
5.
הרשות – גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
6.
המועצה
לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:
(1)
נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;
(2)
נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;
(3)
נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;
(4)
שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות לוב, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;
(5)
שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות לוב, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס״ג–2002 (להלן – חוק התרבות והאמנות);
(6)
שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות לוב;
(7)
שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות לוב או בעלי זיקה לתחום;
(8)
נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס״ו–2005 (להלן – חוק בית התפוצות).
7.
סייג למינוי חבר מועצה
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
8.
יושב ראש המועצה
השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6.
9.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;
(2)
לאשר את תקציב הרשות;
(3)
לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה;
(4)
נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);
(5)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(6)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
(ג)
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
(ד)
התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את הישיבה, קול נוסף.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
מנהל הרשות
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות.
(ב)
המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
כהונת המנהל
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3)
הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הרשות;
(4)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי.
(ג)
הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ג)
נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
תקציב הרשות
המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.
דין וחשבון שנתי
המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור המועצה.
גמול
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצועו.
שמירת סמכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן־צבי לפי חוק יד יצחק בן־צבי, התשכ״ט–1969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות לפי חוק בית התפוצות.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

התקבל בכנסת ביום ד׳ בשבת התשס״ז (23 בינואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יולי תמיר
  ממלאת מקום
  שר המדע התרבות והספורט
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד שאיים ותקף את אשתו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015