חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התרבות והאמנות

חוק התרבות והאמנות

חוק התרבות והאמנות, התשס״ג–2002

1.
הגדרות
בחוק זה –
”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – בהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”תרבות ואמנות“ – כל פעילות תרבותית ואמנותית בתחום חיי היצירה והרוח;
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”השר“ – שר המדע התרבות והספורט.
2.
מינוי המועצה ומטרותיה
(א)
הממשלה תמנה את המועצה הישראלית לתרבות ואמנות (בחוק זה – המועצה), על פי הצעת השר.
(ב)
המועצה תייעץ לממשלה ולשר בתחומי התרבות והאמנות המתייחסים לנושאים הנוגעים לתחום פעולה תרבות בסעיף תקציב משרד המדע התרבות והספורט, ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי הוראות חוק זה.
(ג)
המועצה תפעל לשם קידום מדיניות של תרבות ואמנות, הנותנת ביטוי לחיי היצירה והרוח במדינת ישראל, תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
3.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
להציע לשר –
(א)
תכנית רב שנתית למדיניות בתחומי התרבות והאמנות;
(ב)
תכנית רב שנתית בנושא התמיכה במוסדות תרבות ואמנות;
(ג)
יוזמות, פעולות, מפעלים והקמה של גופים חדשים בתחומי התרבות והאמנות;
(ד)
יוזמות, פעולות ומפעלים לעידוד ולקידום היצירה והאמן, לרבות באמצעות מענקים, מלגות ופרסים;
(ה)
הצעות בדבר חיזוק, טיפוח ועידוד של תחומי תרבות ואמנות חדשים;
(2)
לגבש המלצות בנושאים בתחומי התרבות והאמנות או בנושאים שהשר ביקש שתדון בהם; ההמלצות יובאו לעיונו של השר;
(3)
ליזום מחקרים בעניני תרבות ואמנות וקיום כנסים, ימי עיון ודיונים ציבוריים;
(4)
לייעץ לשר לענין קביעת אמות מידה לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובכלל זה לענין גיבוש כללים ועקרונות להכרה או לביטול הכרה לצורך תמיכה במוסרות תרבות ואמנות ובן לצורך מתן מעמד לענין חיקוקים אחרים;
(5)
לייעץ לממשלה ולשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום התרבות והאמנות ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.
4.
הרכב המועצה [תיקון: תשס״ד]
(א)
המועצה תהיה בת תשעה עשר חברים לפחות ולא יותר משלושים ואחד חברים, והרכבה יהיה באמור להלן:
(1)
מחצית מהחברים לפחות יהיו בעלי מעמד בשדה היצירה, העשיה, הביצוע והמחקר בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה;
(2)
שאר החברים יהיו מעורים בתחומי תרבות ואמנות שאינם עובדי המדינה.
(ב)
הממשלה, בהמלצת השר, תמנה את יושב ראש המועצה, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).
(ג)
במועצה יינתן ייצוג הולם למגוון תחומי תרבות ואמנות לרבות ספרות, מוזיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול ותרבות עממית; כן יינתן ייצוג הולם במועצה למגזרי אוכלוסיה שונים.
(ד)
מינוי חברי המועצה יהיה לאחר שהשר התייעץ עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי שקבע השר.
(ה)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.
5.
תקופת הכהונה
(א)
חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של חבר מועצה בשנתיים נוספות.
6.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(א) שמכוחו מונה;
(3)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ה).
7.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום, תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
8.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
9.
ניגוד ענינים
לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו.
ועדות משנה
(א)
המועצה רשאית למנות ועדות משנה מבין חבריה ורשאית היא לצרף כחברים בועדות אלה גם מי שאינו נמנה עם חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדה יהיה חבר המועצה וכן לפחות חמישית מחבריה יהיו חברי המועצה.
(ב)
על חברי ועדות המשנה שאינם חברי המועצה יחולו הוראות סעיפים 4(ה) ו־6(3), כן יחולו עליהם הוראות סעיף 9 ואולם רשאי השר, באישור הועדה, לקבוע הוראות למניעת חשש לניגוד ענינים; קבע כאמור, יחולו ההוראות שקבע.
דרכי פעולה
המועצה תקבע את דרכי מינוי ועדות המשנה ואת סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות ועדות המשנה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקציב וגמול
(א)
התקציב השנתי לתרבות ואמנות וכן תקציב המועצה ייקבעו בתחום פעולה – תרבות, בסעיף תקציב המשרד האחראי על תחום התרבות בחוק התקציב השנתי.
(ב)
השר רשאי להחליט על תשלום גמול לבעלי תפקידים מסוימים מבין חברי המועצה או ועדות המשנה שלה בשיעור שיקבע, הבל בהסכמת שר האוצר.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
מינוי מועצה ראשונה והוראת מעבר
הממשלה תמנה את המועצה הראשונה לפי חוק זה עד ליום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004); עד למינוי המועצה הראשונה יהיו נתונות למועצה הציבורית לתרבות ולאמנות אשר מונתה לפי החלטת הממשלה מיום ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982), כל הסמכויות והתפקידים הנתונים למועצה לפי חוק זה.
שמירת דינים ותיאום
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לקולנוע לפי חוק הקולנוע, התשנ״ט–1999, מסמכות מועצת המוזיאונים לפי חוק המוזיאונים, התשמ״ג–1983, ומסמכות המועצה לספריות ציבוריות לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל״ה–1975; בפעולותיה של המועצה לפי חוק זה בענינים הנוגעים לסמכות המועצות האמורות תפעל המועצה בתיאום עמן.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום. שלושה חודשים מיום פרסומו.

התקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התשס״ג (12 בנובמבר 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אריאל שרון
  שר המדע התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015