חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)

תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני)

תקנות הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה) (דין משמעתי למשרתים בשירות אזרחי־ביטחוני), התשע״ה–2015

ק״ת תשע״ה, 1322.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ב(ג)(3) לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א–2011 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שרת המשפטים ועם השרה הממונה על ביצוע חוק שירות לאומי־אזרחי, התשע״ד–2014 (להלן – חוק שירות לאומי־אזרחי), לפי סעיף 8ב(ה) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”דן יחיד“ – מי שהוסמך לפי סעיף 8ב(ג)(2) לחוק;
”כתב תלונה“ – כמשמעותו לפי תקנה 2;
”המנהל“ – כהגדרתו בחוק שירות לאומי־אזרחי;
”משרת בשירות אזרחי־ביטחוני“ – כהגדרתו בסעיף 8א(א) לחוק.
2.
עריכת כתב תלונה
ראש אגף ים וחופים או מנהל המשטרה הירוקה, לפי העניין, יערוך כתב תלונה.
3.
תוכן כתב תלונה
כתב תלונה יכיל פרטים אלה:
(1)
שם הדן היחיד ותפקידו;
(2)
תאריך הגשת כתב התלונה;
(3)
שם הנילון, מספר זהותו והאגף שבו הוא משרת;
(4)
ציון עבירת המשמעת וסעיף האישום;
(5)
תיאור העובדות המהוות את עבירת המשמעת בציון מקום וזמן ביצוע העבירה אם הם ידועים;
(6)
שמות העדים;
(7)
פירוט ראיות אחרות, אם ישנן.
4.
מסירת כתב תלונה
(א)
כתב התלונה יוגש לדן יחיד, שלאחר עיון בו ייקבע מועד לדיון.
(ב)
דן יחיד יודיע לנילון, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות לפני תחילת הדיון, על מועד הדיון ומקומו וימסור לו העתק מכתב התלונה, אלא אם כן החליט לבטל את כתב התלונה לפי תקנה 5.
(ג)
הדן היחיד יעביר למנהל העתק מההודעה לנילון.
5.
ביטול כתב תלונה
דן יחיד יבטל כתב תלונה אם התקיים אחד מאלה:
(1)
העובדות המפורטות בכתב התלונה אינן מהוות עבירה;
(2)
הנילון כבר זוכה או הורשע בשל המעשה נושא כתב התלונה.
6.
זכות העיון
נמסר כתב תלונה לנילון, רשאי הוא או מי מטעמו לעיין בכל זמן סביר בראיות שפורטו בכתב התלונה ולהעתיקן.
7.
תחילת הדיון
בתחילת הדיון יזהה הדן היחיד את הנילון, יקרא לפניו את כתב התלונה ויביא לידיעתו כי הוא רשאי מנימוקים שיפרט, לבקש את העברת הדיון לדן יחיד אחר; לא הועבר הדיון לדן יחיד אחר, יבקש הדן היחיד את תשובתו של הנאשם לכתב התלונה.
8.
העברת הדיון
ביקש הנאשם להעביר את הדיון כאמור בתקנה 7, רשאי הדן היחיד להעביר את הדיון כמבוקש; החליט שלא להעביר את הדיון כאמור, יציין בהחלטתו את הנימוקים לכך.
9.
הבאת ראיות ונוכחות הנילון
(א)
דן יחיד רשאי לשמוע כל עד שימצא לנכון ולעיין בכל מסמך הדרוש לבירור העובדות, ובלבד שייתן לנילון הזדמנות לעיין במסמכים, ולהציג שאלותיו לכל אדם המעיד כאמור.
(ב)
דן יחיד, לבקשת הנילון, יזמין כל אדם להעיד לפניו, זולת אם היה סבור שאין בהזמנת אותו אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת לדיון; הזמנה כאמור תהיה בכתב או בהודעה בעל פה לעד.
(ג)
דן יחיד יתיר לנילון להשמיע את טענותיו, לחקור עדים ולהביא ראיות אחרות.
10.
עובדה שהודו בה
עובדה שנילון הודה בה יראוה כמוכחת כלפיו זולת אם החליט הדן היחיד שלא לראות בהודאה ראיה.
11.
חזרה מהודאה
(א)
הודה הנילון בעובדה, בין בהודאה שבכתב לפני המשפט ובין במהלך המשפט, רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן ההודאה, כולה או מקצתה, אם התיר זאת הדן היחיד מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
(ב)
התיר הדן היחיד לנילון לחזור בו מהודאתו אחרי הכרעת הדין, יבטל הדן היחיד את הכרעת הדין אם יסודה בהודאת הנילון ויחדש את הדיון אם מתחייב הדבר מן הנסיבות.
12.
רישום פרוטוקול
במהלך הדיון לפני דן יחיד יירשם פרוטוקול שישקף את כל דברי הנילון והמתרחש בדיון; בסיום הדיון יחתמו הדן היחיד והנילון על הפרוטוקול; הנילון רשאי להוסיף לפרוטוקול את הערותיו.
13.
דחיית דיון
לבקשת נילון, ידחה דן יחיד את הדיון, אם ראה כי הדבר דרוש כדי לאפשר לנילון להכין את הגנתו ולהביא את ראיותיו.
14.
פסק
(א)
כל זיכוי או הרשעה (להלן – פסק) יירשם בתיקו האישי של הנילון.
(ב)
פסק יומצא לנילון, למי שערך את התלונה לפי תקנה 2 ולמנהל.
15.
הגשת ערר
(א)
הנילון רשאי להגיש למנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה (להלן – המנכ״ל) ערר על הפסק; הערר יוגש בכתב בתוך 14 ימים מיום מתן הפסק והעתק ממנו יימסר לדן היחיד.
(ב)
לכתב הערר יצורפו המסמכים והמידע שהובאו לפני הדן היחיד, הפסק ונימוקי הערר.
16.
דיון בערר
(א)
המנכ״ל יקיים דיון בערר על יסוד המסמכים שהובאו לפניו, בסמוך לאחר הגשתו, ורשאי הוא להזמין את הנילון, את עורך התלונה ואת הדן היחיד לדיון לפניו.
(ב)
זומנו הצדדים לדיון, תינתן להם הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם.
17.
החלטה בערר
ההחלטה בערר תומצא לעורר, לדן היחיד, למי שערך את התלונה ולמנהל, ותירשם בתיקו האישי של העורר.
18.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ז׳ בתמוז התשע״ה (24 ביוני 2015)
  • אבי גבאי
    השר להגנת הסביבה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה לקטין שהשתתף בתקיפת ערבים שקיימו קשרים רומנטיים עם יהודיות עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש סגירת תיק פלילי ללקוחה שהואשמה בזיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה ענישה מקלה: עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים בקטינה אותה הסיע סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה לעובדת עירייה שנחשדה בגניבה ממעביד

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017