חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות הגנת הפרטיות (אגרות)

תקנות הגנת הפרטיות (אגרות)

תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס״א–2000

ק״ת תשס״א, 162; תשע״ה, 370.

הודעות: ק״ת תשס״ב, 293; תשס״ג, 349; תשס״ד, 125; תשס״ה, 326; תשס״ו, 392; תשס״ז, 479; תשס״ח, 279, 474; תשס״ט, 332, 476; תש״ע, 356; תשע״א, 402, 476; תשע״ב, 499; תשע״ג, 719; תשע״ד, 480; תשע״ה, 963; תשע״ו, 624.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות [תיקון: תשע״ה]
בתקנות אלה –
”הרשם“ – כהגדרתו בסעיף 7 בחוק;
”יחיד“ – אדם למעט תאגיד;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מלכ״ר“ – מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
2.
אגרות רישום [תיקון: [הודעות]]
בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום של 263 שקלים חדשים (נכון לשנת 2016).
3.
אגרה תקופתית [תיקון: [הודעות], תשע״ה]
(א)
הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה, בעד מאגר מידע הרשום בפנקס, למעט מאגר מידע שבבעלות המדינה, בסכומים המפורטים להלן (להלן – הסכום הבסיסי):
(1)
בעד מאגר מידע בבעלות תאגיד שאינו מלכ״ר – 545 שקלים חדשים (נכון לשנת 2016);
(2)
בעד מאגר מידע בבעלות מלכ״ר – 168 שקלים חדשים (נכון לשנת 2016);
(3)
בעד מאגר מידע שאינו מנוי בפסקה (1), (2) או (4) – 258 שקלים חדשים (נכון לשנת 2016);
(4)
מאגר מידע בבעלות יחיד שאינו למטרות עסק – פטור; ובלבד שבעל המאגר הגיש תצהיר ולפיו המאגר אינו משמש למטרות עסק, והרשם שוכנע כי המאגר אינו משמש למטרות עסק כאמור.
(ב)
האגרה התקופתית שישלם בעל מאגר מידע אשר בבעלותו יותר ממאגר מידע אחד החייב באגרה תקופתית לא תעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר מאגרי המידע שבבעלותו החייבים באגרה תקופתית:
(1)
יותר מ־10 מאגרי מידע – פי ארבעה מן הסכום הבסיסי;
(2)
יותר מ־5 ולא יותר מ־10 מאגרי מידע – פי שלושה מן הסכום הבסיסי;
(3)
עד 5 מאגרי מידע – כפל הסכום הבסיסי.
(ג)
האגרה התקופתית תשולם לא יאוחר מ־1 במאי של כל שנה (להלן – מועד התשלום).
(ד)
תקנה זו לא תחול על השנה שבה נרשם המאגר.
4.
אי תשלום אגרה במועד [תיקון: תשע״ה]
(א)
לא שולמה האגרה התקופתית במועד התשלום, היא תשולם עם תוספת אגרה בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:
(1)
שולמה בתוך 60 ימים ממועד התשלום – 25 אחוזים;
(2)
שולמה החל מן היום ה־61 ממועד התשלום (להלן – המועד האחרון לתשלום תוספת אגרה) – 50 אחוזים.
(ב)
לא שולמה האגרה התקופתית או תוספת האגרה בתוך שישה חודשים מן המועד האחרון לתשלום תוספת האגרה, יותלה רישומו של מאגר המידע בפנקס כאמור בסעיף 36א(ג) לחוק, והודעה על כך ימסור הרשם לבעל המאגר ולמחזיקו, לפי הרשום בפנקס.
5.
חידוש רישום
הותלה רישומו בפנקס של מאגר מידע כאמור בתקנה 4(ב), ישולמו, כתנאי לסיום תקופת ההתליה, שני אלה:
(1)
בעבור השנה שבשלה הותלה הרישום – האגרה התקופתית, בצירוף תוספת של 50 אחוזים ובצירוף הפרשי הצמדה על סכום האגרה לפי המדד, אם עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה שנה.
(2)
בעבור השנה שבה תמה תקופת ההתליה – האגרה התקופתית, בצירוף תוספת האגרה כמפורט בתקנה 4(א) לפי מועד תשלומה בפועל של האגרה התקופתית.
6.
החזרת אגרה
הרשם יורה על החזרת אגרה או תוספת אגרה ששולמו ביתר בשל טעות שבחישוב או בשל פעולה שלא בוצעה.
7.
הצמדה
(א)
הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו־3 יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), בשיעור השינוי של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2000.
(ב)
סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח תקנות 2 ו־3 כפי שהשתנה על פי האמור בתקנה זו.
8.
תחילה
תחילתה של תקנה 3 ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).

כ״ט בחשון תשס״א (27 בנובמבר 2000).
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017