חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס״ז–2007

ק״ת תשס״ז, 429; תשע״א, 407; תשע״ד, 510, 713, 1462; תשע״ו, 270.


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב), 9 ו־12(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:


1.
הגדרות [תיקון: תשע״א, תשע״ד, תשע״ו]
בתקנות אלה –
”בזק“ – כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982;
”בית מלאכה“ – לרבות מוסך;
”בית מלון“ – לרבות בית הארחה ואכסניה;
”חניון“ – בין מקורה ובין שאינו מקורה, שהחניה בו נעשית תמורת תשלום;
”מבנה חקלאי“ – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות;
”מבנה מגורים“ – לרבות בית אבות;
”מבנה מגורים שאינו בשימוש“ – (פקעה);
”מועצה“ – כהגדרתה בסעיף 7 לחוק;
”מערכת סולארית“ – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו־וולטאית או תרמו־סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה ”מיתקן אנרגיה מתחדשת“ שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש״ס–2000;
”משרד, שירותים ומסחר“ – לרבות מיתקן חשמל, תחנת אוטובוס, מסעדה, בית קולנוע, תחנת דלק, חנות, רשת שיווק, דוכן, מרכול, בית מרקחת, סניף דואר וסוכנות דואר, שבהם ניתן שירות לציבור ולמעט בנק וחברת ביטוח;
”נכסים“, ”בנין“, ”אדמה חקלאית“, ”קרקע תפוסה“ – כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות;
”נכסים אחרים“ – נכסים מסוגים שלא פורטו בתקנה 6(1) עד (12ג);
”סיווג נכס“ – קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו;
”סכום מזערי וסכום מרבי“ – כמפורט בתקנות 6 ו־7, לפי הענין, כעדכונם לפי תקנה 8;
”קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח“ – קרקע תפוסה, שמחזיק מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם נתקיימו שני אלה:
(1)
שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי שמחזיק המפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות;
(2)
השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה שמחזיק המפעל; לענין זה, ”שטח בנוי“ – לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים;
”שיעור העדכון“ – כמשמעותו בסעיף 7 לחוק;
”תעשיה“ – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה; לענין זה, ”מחצבות“ – מיתקני הייצור במחצבות וכן שטח החציבה שמתבצעת בו חציבה בפועל בשנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה;
”תת־סיווג“ – סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו.
2.
הטלת ארנונה כללית
מועצה תטיל ארנונה כללית בכל שנת כספים בהתאם לתקנות אלה.
3.
כללים לחישוב שטח הנכס
(א)
חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע.
(ב)
לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת כספים מסוימת, יראו את סך כל שטחו של נכס, כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים הקודמת, זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים הקודמת.
4.
בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית
מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי –
(1)
בנין – לכל מטר רבוע, בהתחשב בסוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא נמצא;
(2)
קרקע תפוסה – לכל מטר רבוע בהתחשב במקום שבו היא נמצאת או השימוש בה או בהתחשב בשני המבחנים כאחד;
(3)
אדמה חקלאית – לכל מטר רבוע או דונם, בהתחשב בשימוש בה.
5.
שינוי סיווג
(א)
מועצה לא תשנה בשנת כספים מסוימת סוג, סיווג או תת־סיווג של נכס, באופן המשפיע על סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית להטיל לפי תקנות אלה, ולפי החוק, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת־סיווג של נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכס, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום למטר רבוע המתקבל כתוצאה משיעור העדכון או על הסכום המרבי, לפי הנמוך.
6.
סכום מזערי לארנונה כללית לשנת 2007 [תיקון: תשע״ד, תשע״ו]
הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המזערי), לפי סיווג נכסים, יהיה:
סוג הנכסבשקלים חדשים למטר רבוע
(1)מבנה מגורים27.82
(1א)(פקעה)
(2)משרד, שירותים ומסחר54.62
(3)בנק וחברת ביטוח371.43
(4)תעשיה19.91
(5)בית מלון30.74
(6)בית מלאכה36.87
(7)אדמה חקלאית0.007725
(8)קרקע תפוסה0.00879
(9)קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח0.009636
(10)קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים5.93
(11)חניון5.93
(12)מבנה חקלאי1.14
(12א)מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס –
(א) לכל מ״ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם0.06
(ב) לכל מ״ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם0.03
(ג) לכל מ״ר שמעל 2 דונם0.015
(12ב)מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס –
(א) בשטח של עד 10 דונם0.24
(ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם0.12
(ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.06
(ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם0.03
(12ג)קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית –
(א) בשטח של עד 10 דונם0.24
(ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם0.12
(ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.06
(ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם0.03
(13)נכס אחרהסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור העדכון


7.
סכום מרבי לארנונה כללית לשנת 2007 [תיקון: תשע״ד, תשע״ו]
הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים, יהיה:
סוג הנכסבשקלים חדשים למטר רבוע
(1)מבנה מגורים96.40
(1א)(פקעה)
(2)משרד, שירותים ומסחר308.84
(3)בנק וחברת ביטוח1,112.30
(4)תעשיה133.10
(5)בית מלון116.87
(6)בית מלאכה179.58
(7)אדמה חקלאית0.54
(8)קרקע תפוסה44.80
(9)קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח5.48
(10)קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים44.56
(11)חניון53.84
(12)מבנה חקלאי36.73
(12א)מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס –
(א) לכל מ״ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם0.6
(ב) לכל מ״ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם0.3
(ג) לכל מ״ר שמעל 2 דונם0.15
(12ב)מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס –
(א) בשטח של עד 10 דונם2.4
(ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם1.2
(ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.06
(ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם0.03
(12ג)קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית –
(א) בשטח של עד 10 דונם2.4
(ב) לכל מ״ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם1.2
(ג) לכל מ״ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.6
(ד) לכל מ״ר שמעל 750 דונם0.3
(13)נכס אחרהסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור העדכון


8.
עדכון הסכומים
הסכום המזערי והמרבי לנכסים המפורטים לשנת 2007 בתקנות 6 ו־7 והסכום המוטל על נכס אחר יעודכן בכל שנת כספים בהתאם לשיעור העדכון או לפי כללי עדכון מיוחדים שיתקינו השרים לאותה שנת כספים בתקנות לפי סעיף 9(ב1) לחוק.
9.
בתי אבות
הארנונה הכללית שתטיל רשות מקומית על בית אבות לא תעלה על הסכום המוטל בפועל באותה שנה באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות.
10.
אישור חריג [תיקון: תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ד־3]
(א)
מועצה רשאית באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך –
(1)
להטיל ארנונה בשנת כספים מסוימת שלא כאמור בכללי העדכון שנקבעו בסעיף 9(ב) רישה לחוק, בתנאי שסכום הארנונה לא יעלה על הסכום המרבי, ולא יפחת מהסכום המזערי;
(2)
לשנות סוג, סיווג או תת־סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 5;
(3)
להטיל ארנונה שלא כאמור בתקנה 3(ב), אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין באחת מארבע השנים שקדמו לשנה שבה מתבקש האישור החריג, באופן שלתחום השיפוט ניתוסף שטח שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת;
(4)
(פקעה).
(ב)
בקשה לאשר שינויים כמפורט בתקנת משנה (א), תגיש הרשות המקומית עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(א) או (ב) לפקודת העיריות, לפי העניין, לבקשה יצורף אישור של היועץ המשפטי של הרשות המקומית המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות אלה.
(ג)
(נמחקה).
11.
נכס בתחום ועד מקומי
לענין הסכום המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה, יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידי הוועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית.
12.
הטלת ארנונה לראשונה [תיקון: תשע״ד]
בכפוף לאמור בסעיף 9ב לחוק, לא הוטלה בשנת הכספים הקודמת ארנונה כללית על סוג נכס, לא יפחת סכום הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לאותה שנת כספים.
13.
שיעור ההנחה המרבי
המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה.
13א.
[תיקון: תשע״ד]
(פקע).
14.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״א בטבת תשס״ז (1 בינואר 2007).

י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006)
  • אברהם הירשזון
    שר האוצר
  • רוני בר־און
    שר הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה חזרה מכתב אישום בעבירות סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017