חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע״ג–2013

ק״ת תשע״ג, 1642; תשע״ו, 1078.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע״ג–2013 (להלן – החוק), באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:


1.
הגדרות
בצו זה –
”אחראי ניקיון“ – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון;
(2)
הוא אחראי על עובדי ניקיון, על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן הניקיון;
”אחראי שמירה“ – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה;
(2)
הוא אחראי על עובדי שמירה, על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן השמירה;
”הסכמי מסגרת עתידיים“ – הסכמי המסגרת שייחתמו, מזמן לזמן, בעד התקופה שלאחר יום י״ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012), בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות, ובהם נקבעת מסגרת עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות לתקופה הקבועה בכל הסכם, בפי שתוגדר באותם הסכמים;
”חוק פיצויי פיטורים“ – חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963;
”עבודת ניקיון“ – עבודת ניקיון המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן ניקיון;
”עובד ניקיון“ – מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון, אשר מועסק בעבודת ניקיון ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
”עובד שמירה“ – מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה, אשר מועסק בעבודת שמירה ולגבי אותה עבודה בלבד, לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
”עבודת שמירה“ – עבודת שמירה המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן השמירה;
”קבלן ניקיון“ – קבלן שירות בתחום הניקיון;
”קבלן שמירה“ – קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה;
”קצובת נסיעה“ – השתתפות קבלן השירות בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;
”שנה“ – שנת כספים.
2.
שכר
על עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום הניקיון יחולו תנאי השכר שלהלן:
(1)
לגבי עובד ניקיון המועסק במשרה מלאה – שכר חודשי בסך של 4,646.25 שקלים חדשים;
(2)
לגבי אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה – שכר חודשי בסך של 4,852.75 שקלים חדשים;
(3)
לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו;
(4)
לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק לפי שכר שעה, יחושב השכר לשעה לפי חלוקת השכר החודשי למשרה מלאה, האמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, ב־186;
(5)
השכר החודשי למשרה מלאה האמור בפסקה (1) או (2), יעודכן בשיעורי עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות, שייקבעו ויוגדרו, מזמן לזמן, בהסכמי מסגרת עתידיים, לפי המועדים שבהם תוקצה עלות זו לפי פריסתה של העלות;
(6)
אם עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות בהסכמי מסגרת עתידיים, כאמור בפסקה (5), הוקצתה בשירות המדינה להגדלה או לעדכון של תנאי עבודה אחרים הקבועים בצו זה, והדבר הביא להגדלה או לעדכון של ההטבות לעובדי קבלן הניקיון – תופחת העלות הנובעת מהגדלה או עדכון כאמור מהעדכון הקבוע בפסקה (5).
מענק חד־פעמי [תיקון: תשע״ו]
(א)
קבלן ניקיון ישלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון מענק חד־פעמי לפי הכללים וההוראות המפורטים בהסכם קיבוצי (מסגרת) מיום י׳ בניסן התשע״ו (18 באפריל 2016) (להלן – הסכם המסגרת) לעניין עובדים המועסקים בשירות המדינה, לרבות לעניין סכום המענק ואופן חישובו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהסכם המסגרת –
(1)
החלק הראשון של המענק החד־פעמי ישולם לא יאוחר ממועד תשלום משכורת החודש העוקב שלאחר תחילתו של צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (תיקון), התשע״ו–2016;
(2)
החלק השני של המענק החד־פעמי ישולם במשכורת החודש שבו משולם המענק לפי הסכם המסגרת לעובדים המועסקים בשירות המדינה, ולא יאוחר ממשכורת החודש העוקב.
(ג)
המענק החד־פעמי אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.
3.
מענק מצוינות
קבלן ניקיון ישלם, אחת לשנה, מענק מצוינות (להלן – מענק), לעובדי ניקיון מצטיינים או לאחראי ניקיון מצטיינים לפי העניין, על יסוד אמות מידה שיקבע הגוף הציבורי, בחוזה שבינו לבין קבלן הניקיון או בהוראות שייתן הגוף הציבורי לקבלן הניקיון, מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו, ובכפוף לאמור להלן:
(1)
הסכום הכולל של המענקים שישלם קבלן הניקיון בעד עבודת ניקיון שבוצעה בשל אותה התקשרות קבלנית, יהיה כדלקמן:
(א)
בעד חלק השנה שעד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013) – 1% מבסיס השכר בתקופה שמיום תחילת עבודת הניקיון לפי חוזה ההתקשרות, אך לא לפני משכורת חודש ספטמבר 2013, ועד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013);
(ב)
בעד שנת 2014 ובעד כל שנה לאחריה – 1% מבסיס השכר באותה שנה;
(ג)
לעניין פסקאות משנה (א) ו־(ב), ”בסיס השכר“ – הסך הכולל של הרכיבים שלהלן ששילם קבלן השירות בעד עבודת ניקיון שבוצעה בתקופה שבעדה משולם המענק, לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון שמעסיק אותו קבלן ניקיון, לשם מתן שירותי ניקיון הניתנים כולם במסגרת ההתקשרות הקבלנית שלפיה נעשית אותה עבודת ניקיון:
(1)
השכר המחושב לפי סעיף 2;
(2)
גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה אם העובד זכאי להם;
(3)
קצובת נסיעה;
(2)
התבצעה עבודת הניקיון רק בחלק משנה, יכלול בסיס השכר את התשלומים ששולמו באותו חלק בלבד;
(3)
קבלן הניקיון יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו;
(4)
עובד ניקיון ואחראי ניקיון יוכלו להיות זכאים למענק רק אם יועסקו בתקופה שבעדה משולם המענק, כולה או חלקה, לפי העניין, ובכפוף לעמידה באמות המידה שייקבעו כאמור;
(5)
קבלן הניקיון ישלם את המענק, לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון, שיימצאו זכאים לו, לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום השנה שבעדה או בעד חלקה, לפי העניין, משולם המענק;
(6)
המענק שישולם כאמור בסעיף זה, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.
4.
הפרשות לקופת גמל לקצבה
(א)
ההפרשות בעד רכיבי השכר של עובד ניקיון או אחראי ניקיון, לפי העניין, המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ובעד רכיב דמי הבראה, יהיה כמפורט להלן:
(1)
בעד תקופת עבודה החל ביום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013) – שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 7% לתגמולים ו־8.33% לפיצויים; השיעור הכולל להפרשות לתגמולים ולפיצויים הוא 15.33%;
(2)
השיעור להפרשות לפיצויים 8.33% כאמור בפסקה (1) יבוא במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה, יחולו כללי האישור הכללי שניתן לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב;
(3)
שיעור הפרשות העובד הוא 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;
(4)
בעד תקופת עבודה החל ביום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013) שיעור הפרשות קבלן השירות בעד הגמול לעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה, אם העובד זכאי להם, הוא 7% לתגמולים ו־6% לפיצויים; שיעור הפרשות העובד הוא 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו;
(5)
בעד תקופת עבודה החל ביום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013) שיעור הפרשות קבלן השירות בעד קצובת נסיעה, הוא 5% לתגמולים; שיעור הפרשות העובד הוא 5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו.
(ב)
אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים, בעד הרכיבים המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (3), (4) ו־(5), יחול שינוי זה גם לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון החל במועד שבו יחול השינוי בשירות המדינה; בסעיף קטן זה, ”שינוי“ – שינוי רוחבי אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדינה שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
5.
קרן השתלמות
(א)
בעד תקופת עבודה החל ביום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013) קבלן הניקיון מחויב להפריש בעד עובד ניקיון שהצטרף לקרן השתלמות, תשלומים חודשיים לקרן השתלמות, החל ביום שבו זכאי להפרשות כאמור, עובד המדורג בדירוג המינהלי או עובד מקביל המועסק באותו מקום עבודה; כל עובד ניקיון יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות.
(ב)
שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כלהלן:
(1)
הפרשת קבלן הניקיון – 7.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 2 וכן מדמי ההבראה;
(2)
הפרשת העובד – 2.5% מהשכר המחושב לפי סעיף 2 וכן מדמי ההבראה, אשר ינוכו ממשכורתו על ידי קבלן הניקיון ויופקדו בקרן ההשתלמות.
6.
דמי הבראה
(א)
בעד תקופת עבודה שמיום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013) קבלן הניקיון ישלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון דמי הבראה לפי הטבלה שלהלן:
מספר שנות ותק אצל הקבלן/בגוף ציבורימספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות7
מהשנה ה־4 עד ה־109
מהשנה ה־11 עד ה־1510
מהשנה ה־16 עד ה־1911
מהשנה ה־20 עד ה־2412
מהשנה ה־2513
(ב)
המחיר ליום הבראה הוא בסך של 423 שקלים חדשים; המחיר האמור יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן המחיר ליום הבראה בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בעניין זה; אם עודכנו מספר ימי ההבראה הקבועים בטבלה שבפסקה 28.241 לתקשי״ר, יחול עדכון זה גם לגבי עובדי הניקיון ואחראי הניקיון.
(ג)
עובד שעבד פחות מ־12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בעד החלק היחסי של השנה שבו עבד; עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.
(ד)
דמי ההבראה ישולמו במשכורת חודש יוני ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט; התחיל העובד לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
(ה)
לעובד המועסק לפי שכר שעה, ישולמו דמי הבראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה, ואשר יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב נפרד זה יחושב לפי הנוסחה שלהלן ולא יחול לגביו האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד):
מכפלה של A ב-B, המחולקת ב-C.
לעניין זה –
A – המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, לפי סעיף קטן (א);
B – מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבסעיף קטן (א); מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן לזמן, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;
C – מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה – הסכם מסגרת, בדבר קיצור שעות העבודה כפול מספר חודשים בשנה = 2,232 (12 כפול 186)
7.
סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה
במקומות עבודה שבהם קיים מזנון המסובסד על ידי הגוף הציבורי, יהיה עובד ניקיון ואחראי ניקיון, המבצעים את עבודתם בפועל באותו גוף ציבורי, רשאים לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה.
8.
שי לחגים ומתנה בטובין
(א)
קבלן ניקיון יעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, שי לראש השנה וגם לחג הפסח (להלן – שי לחג) ובלבד שהם מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או ערב פסח, לפי העניין, בהתאם להוראות הזכאות הנהוגות בגוף הציבורי.
(ב)
השי לחג יהיה בסך של 212.5 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן לפי העדכונים שיחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה ובאותם מועדים, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין זה, כפי שיהיו מזמן לזמן; השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון, תלושי קנייה) אף אם כך הוא מוענק לשאר העובדים.
(ג)
אם מוענקת מתנה בטובין לעובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה, קבלן ניקיון יעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון, מתנה בטובין בשווי השתתפות הגוף הציבורי לגבי עובדיו, כפי שיהיה מזמן לזמן, ובאותם מועדים שבהם היא ניתנת לעובדי הגוף הציבורי.
(ד)
האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחול לגבי עובד המועסק במשרה מלאה; לגבי עובד אשר אינו מועסק במשרה מלאה, הזכאות לשכ לחג ואופן חישובו והזכאות למתנה בטובין, יהיו לפי הסעיפים הקטנים האמורים בהתאמות החלות לגבי עובדי הגוף הציבורי אשם אינם מועסקים במשרה מלאה.
9.
תנאי עבודה בתחום השמירה
פרק ב׳ יחול גם לגבי עובדי שמירה ואחראי שמירה; לעניין זה, ייקרא פרק ב׳ כך שבמקום ”עובד ניקיון“ יבוא ”עובד שמירה“, במקום ”אחראי ניקיון“ יבוא ”אחראי שמירה“, במקום ”קבלן ניקיון“ יבוא ”קבלן שמירה“ ובמקום ”עבודת ניקיון“ תבוא ”עבודת שמירה“.

כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013)
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה הורים שנחשדו בתקיפת ילדיהם הקטינים לא יועמדו לדין משרדנו עצר כתבת תחקיר שקרית ומגמתית כנגד איש תקשורת מוכר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015